OFFXP: Văn ph?ng l?i t?t Tab có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290379 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n xem Shortcut tab trong hộp thoại thu?c tính cho b?t k? c?a các phím l?i tắt văn ph?ng trên menu chương tr?nh , tab toàn b? có th? không s?n dùng.

Lưu ?: trên Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows Millennium Edition (Me), ch? có h?p m?c tiêu có s?n trên tab Shortcut trong hộp thoại thu?c tính .

Nguyên nhân

Các m?c trên tab phím l?i tắt có s?n n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Office và b?n đang s? d?ng m?t trong các phiên b?n sau c?a Windows:
 • Microsoft Windows 98 - ho?c -

 • Microsoft Windows NT Phiên b?n 4.0 v?i Internet Explorer 4.01, ít Service Pack 1 và Windows Desktop Update cài đ?t chuyên bi?t - ho?c -

 • Microsoft Windows 2000 - ho?c -

 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
Văn ph?ng XP phím l?i tắt đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên các phiên b?n c?a Windows là cài đ?t chuyên bi?t Windows phím l?i tắt. Windows cài đ?t chuyên bi?t phím l?i tắt không tr?c ti?p tham kh?o đư?ng c?a m?c tiêu phím l?i tắt. Thay vào đó, h? có ch?a m?t m? thông báo Windows Installer gi?i quy?t đ?n con đư?ng c?a m?c tiêu phím l?i tắt.

Cách gi?i quy?t khác

N?u b?n mu?n tu? ch?nh các phím l?i tắt văn ph?ng trên menu chương tr?nh , s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau.

Phương pháp 1: T?o các phím l?i tắt c?a riêng b?n

B?n có th? t?o các phím l?i tắt c?a riêng b?n đ? các chương tr?nh Office và thay th? nh?ng cài đ?t chuyên bi?t b?i văn ph?ng v?i nh?ng ngư?i mà b?n t?o ra.

Lưu ?: b?t k? l?i t?t nào b?n t?o ra b?ng cách s? d?ng phương pháp này không ph?i là Windows cài đ?t chuyên bi?t phím l?i tắt và không chi?m ưu th? c?a các tính năng đư?c cung c?p b?i tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows. H?y xem ph?n "Thông tin thêm" c?a bài vi?t này.

Ví d ?, đ? thay th? các phím l?i tắt cho Microsoft Word, làm theo các bư?c sau.

Lưu ?: b?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? là khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, và sau đó b?m Window Explorer.
 2. Trong Window Explorer, m? m?c tin thư thoại \Windows\Start Menu\Programs, và sau đó xóa các phím l?i tắt cho Word.
 3. Trong Window Explorer, m? m?c tin thư thoại Office\Office10 \Program Files\Microsoft, và sau đó B?m chu?t ph?i vào Winword.exe.
 4. Nh?p vào T?o l?i t?t trên menu phím l?i tắt.
 5. B?m chu?t ph?i vào các phím l?i tắt mà b?n v?a t?o, và sau đó b?m thu?c tính. S?a đ?i các l?nh v?c c?n thi?t trên l?i t?t tab, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Di chuy?n l?i t?t này vào m?c tin thư thoại \Windows\Start Menu\Programs.
Lưu ?: t?t tu? ch?nh c?a b?n có th? đư?c thay th? b?ng m?t phím l?i tắt Windows cài đ?t chuyên bi?t n?u b?n đ?t tên cho l?i t?t Microsoft Word, và n?u m?t trong nh?ng đi?u sau đây là đúng:
 • B?n s? d?ng tính năng phát hi?n và s?a ch?a trong văn ph?ng, và Khôi ph?c các phím l?i tắt c?a tôi trong khi s?a ch?a ch?n hộp kiểm. - ho?c -

 • B?n ch?n các tùy ch?n S?a ch?a văn ph?ng trong b?o tr? ch? đ? thi?t l?p, b?m vào ti?p theo, b?m vào các Phát hi?n và s?a ch?a l?i trong cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a tôi tùy ch?n, và sau đó ch?n h?p đi?u khi?n Khôi ph?c c?a tôi B?t đ?u Menu t?t .
Trong t?nh hu?ng này, b?n ph?i t?o l?i phím l?i tắt không - Windows cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?nh, c?a b?n.

Phương pháp 2: Tùy ch?nh các phím l?i tắt trong tr?nh Wizard cài đ?t chuyên bi?t tu? ch?nh

Tu? ch?nh cài đ?t chuyên bi?t thu?t s? (CIW) là m?t công c? có s?n trong Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit (ORK). (Đ? có đư?c, h?y xem ph?n "Thông tin thêm" c?a bài vi?t này.) L?i th? c?a vi?c s? d?ng CIW là các phím l?i tắt tu? ch?nh mà b?n t?o b?ng cách này Windows cài đ?t chuyên bi?t phím l?i tắt mà chi?m ưu th? c?a các tính năng đư?c cung c?p b?i tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows.

Đ? t?o phím l?i tắt tu? ch?nh b?ng cách s? d?ng CIW, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?nh.
 2. Trang 2 c?a CIW, xác đ?nh v? trí và ch?n t?p .msi t? ngu?n cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n. Ví d ?, ch?n Proplus.msi n?u b?n đang s? d?ng Microsoft Office Professional v?i FrontPage.

  Lưu ?: b?n ch? có th? s? d?ng CIW v?i doanh nghi?p phiên b?n c?a Office XP. N?u t?p .msi mà b?n đang s? d?ng ch?a "ret" (ví d?, Proret.msi) trong t?p đ? đ?t tên tin, b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n không ph?i là doanh nghi?p c?a văn ph?ng.
 3. Cung c?p m?t đư?ng d?n và t?p đ? đ?t tên tin chuy?n đ?i (.mst) ? trang 4 c?a CIW.
 4. Thêm, s?a đ?i, ho?c lo?i b? các phím l?i tắt h?p c?a CIW, ch?n l?i t?t b?n mu?n tu? ch?nh, và sau đó b?m s?a đ?i.
 5. Trong hộp thoại Thêm/S?a đ?i Shortcut Entry , ch? đ?nh b?t k? ho?c t?t c? các m?c sau đây:
  • M?c tiêu
  • V? trí
  • Tên
  • B?t đ?u ? (v? trí)
  • phím l?i tắt
  • Ch?y (c?a s? nhà nư?c)
  • Bi?u tư?ng
 6. Th?c hi?n các thay đ?i thu?c tính l?i t?t, và sau đó nh?p vào OK.
 7. L?p l?i bư?c 4 thông qua 6 cho m?i ngư?i trong s? các phím l?i tắt mà b?n mu?n tu? ch?nh.
 8. B?m hoàn t?t. Trang cu?i cùng trong CIW cung c?p các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? ch?y thi?t l?p văn ph?ng b?ng cách s? d?ng các t?p tin chuy?n đ?i t?o b?i CIW.

  Lưu ?: vi?c chuy?n đ?i /qb+ trên đ?u c?a dòng lệnh ví d? là tùy ch?n.

 9. Ch?y thi?t l?p văn ph?ng b?ng cách s? d?ng dòng lệnh đư?c cung c?p b?i CIW. Ví d?, dòng lệnh c?a b?n có th? tương t? như sau đây

  đư?ng d?n\Setup.exe bi?n đ?i =lái xe:\MyShortcuts.MST
  nơi đư?ng d?n là con đư?ng đ? Setup.exe, và lái xe:\MyShortcuts là đư?ng d?n và tên c?a t?p tin chuy?n đ?i (.mst).

Thông tin thêm

phím l?i tắt Windows Installer cung c?p nh?ng l?i ích b? sung sau hơn tiêu chu?n phím t?t:
 • Windows cài đ?t chuyên bi?t phím l?i tắt cho phép các chương tr?nh trên menu chương tr?nh đư?c thi?t l?p đ? Installed ngày s? d?ng đ?u tiên.
 • Windows cài đ?t chuyên bi?t phím l?i tắt cho phép tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows đ? chương tr?nh autorepair khi B?t đ?u.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft văn ph?ng XP tài nguyên Kit, xin vui l?ng duy?t đ? Microsoft Web site sau c?a:
Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit

Thu?c tính

ID c?a bài: 290379 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB290379 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 290379

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com