EFS, ch?ng ch? và tư nhân phím t? ch?ng ch? là không có s?n sau khi đ?t l?i m?t kh?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290260 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n đ?t l?i m?t kh?u c?a m?t trương m?c trên Windows XP trên máy tính tham gia vào m?t nhóm làm vi?c, b?n có th? m?t quy?n truy c?p cho ngư?i dùng:
 • Trang web thông tin đăng nh?p.
 • G?i thông tin đăng nh?p chia s?.
 • M?t m? hoá-EFS file.
 • Gi?y ch?ng nh?n v?i tư nhân phím (SIGNED/ENCRYPTed e-mail).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t kh?u m?nh m? thi?t l?p l?i b?i m?t qu?n tr? viên ho?c ch? s? h?u, thay v? c?a đang đư?c thay đ?i b?i ngư?i s? d?ng.

GI?I PHÁP

LƯU ?: Đ?i v?i b?t k? các ngh? quy?t sau đây đ? làm vi?c, tài kho?n g?c c?a ngư?i s? d?ng ph?i v?n c?n t?n t?i, và h? sơ c?a ngư?i s? d?ng ph?i có m?t và không thay đ?i k? t? khi ngư?i dùng cu?i có quy?n truy c?p vào d? li?u.

Đ? khôi ph?c l?i t?t c? các d? li?u, b?n ph?i có m?t trong các cách sau:
 • G?c m?t kh?u. Đi?u này là m?t kh?u mà ngư?i dùng cu?i đăng nh?p thành công và đ? có th? truy c?p vào thông tin đăng nh?p c?a h? và các t?p tin.
 • M?t kh?u ph?c h?i đ?a (PRD). Đ?a ph?c h?i m?t kh?u này ph?i đ? đư?c t?o ra trong khi ngư?i dùng đ? truy c?p vào các t?p tin.

Hoàn toàn ph?c h?i b?ng cách s? d?ng m?t kh?u g?c

 1. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i s? d?ng v?i m?t kh?u hi?n th?i.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng.
 4. Nh?p vào tên ngư?i dùng c?a b?n.
 5. Nh?p vào Thay đ?i m?t kh?u c?a tôi.
 6. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? thay đ?i m?t kh?u tr? l?i m?t kh?u ban đ?u c?a b?n.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Hoàn toàn ph?c h?i b?ng cách s? d?ng đ?a khôi ph?c m?t kh?u

 1. N?u b?n đang đăng nh?p, đăng nh?p t?t c?a máy tính.
 2. C? g?ng đăng nh?p như là ngư?i dùng, và c? t?nh g? m?t kh?u không chính xác.
 3. Nh?p vào s? d?ng đ?a đ?t l?i m?t kh?u c?a b?n.
 4. Theo các ch? d?n trong thu?t s?.
 5. Đăng nh?p vào, và lưu ? r?ng b?n có quy?n truy c?p đ?n t?p tin c?a b?n.

Ph?c h?i quy?n truy c?p vào d? li?u đư?c m? hóa EFS

N?u b?n đ? m? hóa m?t s? t?p tin c?a b?n b?ng cách s? d?ng các m? hóa t?p tin h? th?ng (EFS), b?n có tùy ch?n b? sung đ? khôi ph?c l?i quy?n truy c?p vào các t?p tin đư?c m? hóa. Các quy đ?nh sau đây ch? áp d?ng cho t?p m? hóa EFS, và s? không ph?c h?i quy?n truy c?p vào thông tin đăng nh?p đ? lưu ho?c gi?y ch?ng nh?n.

N?u b?n có trư?c đó xu?t kh?u c?a ngư?i s? d?ng EFS khóa riêng t? tài kho?n c?a ngư?i dùng, b?n có th? nh?p quan tr?ng tr? l?i vào tài kho?n và khôi ph?c l?i quy?n truy c?p vào các t?p tin đư?c m? hóa.

N?u b?n không xu?t kh?u chính tư nhân và b?n đ? xác đ?nh m?t d? li?u ph?c h?i đ?i l? (DRA) trư?c khi đ? m?t m? hóa các t?p, b?n có th? l?y l?i quy?n truy c?p vào t?p tin EFS như đ?i l? ph?c h?i d? li?u.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ph?c h?i d? li?u trong trư?ng h?p này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255742 Phương pháp cho vi?c khôi ph?c t?p tin đ? m?t m? hóa d? li?u
N?u b?n không có kho?n m?c yêu c?u ho?c thông tin đư?c ch? đ?nh cho các gi?i pháp ph?c h?i trư?c, các d? li?u đư?c m? hóa v?nh vi?n, và không th? đư?c ph?c h?i.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Các hành vi đư?c mô t? trong bài vi?t này là m?t bi?n pháp an ninh th?c hi?n đ? b?o v? an ninh thông tin cá nhân c?a ngư?i dùng. M?t qu?n tr? đ?c h?i có th? đ?t l?i m?t kh?u c?a ngư?i dùng và do đó đư?c truy c?p vào tài kho?n c?a ngư?i dùng không th? truy nh?p t?p m? hóa hay tài li?u xác th?c mà không có ki?n th?c c?a ngư?i s? d?ng ho?c c?p phép.

Trư?c khi đư?c cho phép đ? đ?t l?i m?t kh?u, m?t qu?n tr? viên ho?c ch? s? h?u c?a máy tính đư?c nh?c v?i nh?ng thông đi?p sau đây:
 • Vi?c thi?t đ?t l?i m?t kh?u này có th? gây ra thi?t h?i không th? thay đ?i thông tin trương m?c ngư?i dùng này. V? l? do b?o m?t, Windows b?o v? thông tin nào đó b?ng cách làm cho nó không th? truy c?p n?u khôi ph?c m?t kh?u ngư?i dùng.

  Vi?c m?t d? li?u s? x?y ra sau khi ngư?i s? d?ng các b?n ghi ra.

  B?n nên s? d?ng l?nh này ch? khi m?t ngư?i s? d?ng đ? quên m?t kh?u c?a m?nh và không có đ?a đ?t l?i m?t kh?u. N?u ngư?i dùng này đ? t?o ra m?t đ?a đ?t l?i m?t kh?u, sau đó h? nên s? d?ng đ?a đó đ?t m?t kh?u.

  N?u ngư?i dùng bi?t m?t kh?u và mu?n thay đ?i nó, h? nên đăng nh?p, sau đó dùng trương m?c ngư?i dùng trong b?ng đi?u khi?n đ? thay đ?i m?t kh?u.
 • B?n đang đ?t l?i m?t kh?u cho tên ngư?i dùng. N?u b?n làm đi?u này, tên ngư?i dùng s? m?t t?t c? các t?p m?t m? hoá-EFS, ch?ng ch? cá nhân và m?t kh?u đ? lưu cho website ho?c tài nguyên m?ng.

  Đ? tránh m?t d? li?u trong tương lai, h?y yêu c?u user2 t?o đ?a m?m đ?t l?i m?t kh?u.
Đ? tránh m?t d? li?u v? c?a m?t kh?u thi?t l?p l?i trong tương lai, t?o đ?a ph?c h?i m?t kh?u đ? đ?t l?i m?t kh?u và có ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u c?a h? trong khi đăng nh?p.

Đ? t?o đ?a ph?c h?i m?t kh?u:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng.
 3. Nh?p vào tên ngư?i dùng c?a b?n.
 4. Nh?p vào Ngăn ch?n m?t quên m?t kh?u, và sau đó làm theo các ch? d?n trong thu?t s?.
 5. Lưu tr? đ?a trong m?t v? trí an toàn.
CHÚ Ý: Các Ngăn ch?n m?t quên m?t kh?u nút và ch?c năng đ?a ph?c h?i m?t kh?u là không có s?n trên các máy tính đ? tham gia vào m?t vùng.

EFS thông tin liên quan

241201 Làm th? nào đ?: Sao lưu c?a b?n m? hóa t?p tin h? th?ng Private Key trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 290260 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbtool kbmt KB290260 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290260

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com