B?n có th? c?n ph?i ch?y công c? Proxycfg cho ServerXMLHTTP làm vi?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 289481
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

V? nh?ng h?n ch? c?a Microsoft Win32 Internet c?a Ch?c năng (WinINet x? l?), và các XMLHTTP đ?i tư?ng, các ServerXMLHTTP đ?i tư?ng đư?c t?o ra đ? cho phép b?n thi?t l?p máy ch? đ?n máy ch? Các k?t n?i HTTP. Các ServerXMLHTTP đ?i tư?ng không d?a vào WinINet x? l? nhưng thay vào đó d?a vào m?t HTTP m?i khách hàng stack. HTTP khách hàng stack là m?t t?p h?p con c?a WinINet x? l? và cung c?p m?t k?t n?i "máy ch? an toàn". Cho phép các Proxy Configuration Utility (Proxycfg.exe) b?n ph?i c?u h?nh các thi?t đ?t ?y quy?n WinHTTP.

THÔNG TIN THÊM

It's đôi khi c?n thi?t đ? ch?y Proxycfg.exe, đ?c bi?t là trong m?ng n?i b? mà có th? ho?c không th? s? d?ng máy ch? proxy đ? k?t n?i t?i Internet ho?c đ?n các máy ch? khác.

Khi b?n s? d?ng ServerXMLHTTP M?, và b?n không ch?y Proxycfg, ho?c b?n không kh?i đ?ng l?i IIS sau khi cài đ?t, b?n thư?ng nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Truy c?p b? t? ch?i.
ho?c
Các tên máy ch? ho?c đ?a ch? không th? đư?c gi?i quy?t.

Đ? có thêm thông tin v? các công c? Proxycfgc, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
830605C?u h?nh Proxycfg.exe công c? có s?n cho WinHTTP 5.1

Bư?c đ? c?u h?nh WinHTTP đ? s? d?ng ProxyCfg

 1. H?y ch?c ch?n r?ng ProxyCfg trong thư m?c System32. N?u nó là không, cài đ?t m?t gói d?ch v? ho?c ph?n m?m đư?c đ? c?p trư?c đó trong bài vi?t này.
 2. Xác đ?nh tên h? ph?c v? ?y quy?n (n?u có) mà b?n s? d?ng.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, th?c hi?n chương tr?nh proxycfg v?i các thi?t đ?t b?n mu?n. C?u h?nh máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng các c?u h?nh Proxy Ti?n ích.
  • Đ? xem các thi?t đ?t ?y quy?n hi?n t?i WinHTTP, g? proxycfg Theo m?c đ?nh, đi?u này c?n là "Proxy tr?c ti?p". N?u b?n có MSXML 3 sp1 ho?c trư?c đó, b?n có th? th?y r?ng các thi?t l?p nói "Không đ?t". T?i th?i đi?m này, b?n ph?i g? proxycfg -d đ? thi?t l?p các m?c đ?nh thi?t đ?t ?y quy?n cho WinHTTP.
  • Không s? d?ng b?t k? máy ch? proxy khi k?t n?i lo?i máy ch? đ?n máy ch?, proxycfg -d.
  • S? d?ng m?t máy ch? proxy khi k?t n?i máy ch? đ?n máy ch?, lo?i proxycfg -p, và thêm vào d?ng trong danh sách proxy các máy ch? b?n mu?n s? d?ng. Ngoài ra, b?n có th? thêm tùy ch?n b? qua li?t kê cho các máy ch? mà s? không th? truy c?p thông qua m?t proxy. B?n có th? t?m th?y h? ph?c v? ?y quy?n ch?p nh?n đư?c đ?nh d?ng ho?c b? qua các đ?nh d?ng trong ReadMe.txt file.
  • Đ? chuy?n nh?p thông tin ?y quy?n t? WinINet x? l? và đ?a đi?m h? trong cài đ?t WinHTTP, lo?i proxycfg -u
 4. Ng?ng và kh?i đ?ng l?i máy ch? thông tin Internet c?a Microsoft (II).
Sau đây là m?t s? ví d? command line làm th? nào đ? s? d?ng proxycfg:
 • Ví d? 1: proxycfg -d -p myProxyServer:80 "<local>"</local>

  Đi?u này Ví d? cho th?y vi?c s? d?ng ph? bi?n nh?t cho Proxycfg.exe. L?nh này ch? đ?nh mà các máy ch? HTTP và HTTPS ph?i đư?c truy c?p thông qua máy ch? proxy là đ?t tên là "myProxyServer" v?i m?t s? c?ng c?a "80", tr? khi tên mi?n máy ch? không ch?a m?t kho?ng th?i gian. Trong trư?ng h?p này, các tùy ch?n -d không có hi?u l?c.
 • Ví d? 2: proxycfg -p myProxyServer

  Ví d? này xác đ?nh r?ng các máy ch? HTTP và HTTPS c?n đ? đư?c truy c?p thông qua các máy ch? proxy đó đư?c đ?t tên myProxyServer. Nó ch? đ?nh không có danh sách b? qua.
 • Ví d? 3: proxycfg -p "http = http_proxy https = https_proxy" "<local>; *. microsoft.com"</local>

  Ví d? này xác đ?nh r?ng HTTP các máy ch? c?n đ? đư?c truy c?p thông qua http_proxy proxy, và r?ng HTTPS các máy ch? c?n đ? đư?c truy c?p thông qua https_proxy. Intranet c?c b? (cho các trang web Ví d?, tên máy ch?) mà không ch?a m?t kho?ng th?i gian, và b?t k? trang web trong các *. microsoft.com tên mi?n, b? qua các proxy.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? ServerXMLHTTP, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281142PRB: Phương pháp t?i không thành công khi t?i t?p tin XML qua HTTP

Thu?c tính

ID c?a bài: 289481 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbproductlink kbinfo kbmsxmlnosweep kbmt KB289481 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:289481

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com