Làm th? nào đ? thi?t l?p và s? d?ng các ch?c năng RTD trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 289150 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các ch?c năng cung c?p các ch?c năng RealTimeData (RTD). Microsoft Office Excel cung c?p m?t ch?c năng b?ng tính, RealTimeData (RTD). Ch?c năng này cho phép b?n g?i m?t máy ch? t? đ?ng hóa mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) đ? l?y d? li?u trong th?i gian th?c.

Khi b?n đ? t?o ra m?t b?ng tính bao g?m các d? li?u đư?c C?p Nh?t trong th?i gian th?c, ví d?, d? li?u tài chính ho?c d? li?u khoa h?c, bây gi? b?n có th? s? d?ng ch?c năng b?ng tính RTD. Trong phiên b?n trư?c c?a Excel, trao đ?i d? li?u đ?ng (DDE) đư?c s? d?ng cho m?c đích đó. Ch?c năng RTD d?a trên công ngh? COM và cung c?p nh?ng l?i th? m?nh m?, đáng tin c?y và ti?n l?i. RTD ph? thu?c vào s? s?n có c?a m?t máy ch? RTD đ? làm cho các d? li?u th?i gian th?c có s?n đ? Excel. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t server RTD c?a b?n, h?y xem ph?n "Tham kh?o".

Ch?c năng RTD l?y d? li?u t? máy ch? RTD đ? s? d?ng trong b?ng tính. K?t qu? ch?c năng đư?c c?p nh?t m?i khi d? li?u m?i tr? nên có s?n t? các máy ch? và b?ng tính có th? ch?p nh?n nó. H? ph?c v? waits cho đ?n khi Excel là nhàn r?i trư?c khi C?p Nh?t. Đi?u này làm gi?m các nhà phát tri?n ph?i xác đ?nh li?u Excel có s?n đ? ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t. Ch?c năng RTD khác t? các ch?c năng khác v? v?n đ? này b?i v? các ch?c năng đư?c C?p Nh?t ch? khi b?ng tính tính toán l?i.

M?c dù ch?c năng RTD cung c?p m?t liên k?t đ?n d? li?u trên m?t máy ch?, nó không ph?i là cùng lo?i c?a các liên k?t như là tài li?u tham kh?o cho các t? bào trong b?ng ho?c sách bài t?p khác. Ví d?, n?u b?n s? d?ng ch?c năng RTD trong m?t b?ng tính, b?n không nh?n đư?c thông báo kh?i đ?ng liên k?t khi b?n m? b?ng tính, c?ng như b?n có th? qu?n l? t?nh tr?ng c?a m?t ch?c năng RTD thông qua các Ch?nh s?a các liên k?t h?p tho?i.

Cú pháp

Ch?c năng RTD s? d?ng cú pháp sau đây
= RTD(RealTimeServerProgID,ServerName,Topic1,[Topic2],...)
nơi mà các đ?i s? ch?c năng là như sau:
 • RealTimeServerProgID

  M?t chu?i đ?i di?n cho các chương tr?nh ID c?a máy ch? RTD đư?c cài đ?t trên h? th?ng đ?a phương. Đi?u này thư?ng là m?t COM thêm vào đó đư?c đăng k? b?i m?t th? t?c thi?t l?p ho?c b?ng cách s? d?ng RegSvr32. RealTimeServerProgID là m?t đ?i s? b?t bu?c.
 • Tên máy chủ

  M?t chu?i đ?i di?n cho tên c?a h? ph?c v? mà máy ch? RTD là đ? ch?y. N?u máy ch? RTD đư?c đi?u hành ? đ?a phương, ServerName nên là m?t chu?i r?ng)"") hay b? qua.
 • Topic1, [Topic2]...

  Chu?i xác đ?nh d? li?u đư?c l?y. B?n có th? s? d?ng t? m?t đ?n 28 ch? đ?, m?c dù ch? đ? duy nh?t là b?t bu?c.

B?ng cách s? d?ng RTD

Như m?t ví d? v? ch?c năng RTD, xem xét vi?c l?y thông tin t? m?t máy ch? cung c?p d? li?u liên t?c cho runners trong m?t s? ch?ng t?c khác đ?ng th?i. Gi? đ?nh r?ng các máy ch? đư?c cung c?p như m?t thư vi?n liên k?t đ?ng (DLL) tên là RaceReport.dll, nó đư?c cài đ?t trên máy tính c?a ngư?i dùng, và nó đư?c đăng k? như m?t COM thêm vào b?i quá tr?nh thi?t l?p riêng c?a m?nh. D?ng chung c?a các ch?c năng RTD như đư?c s? d?ng v?i h? ph?c v? này có th? th?c hi?n như sau
=RTD("MyRTDServerProdID","MyServer","RaceNum","RunnerID","StatType")
nơi các ch? đ? RaceNum, RunnerID, và StatType xác đ?nh cu?c đua c?a l?i su?t, runner có d? li?u đư?c yêu c?u, và ki?u d? li?u đ? s? d?ng c? th? c?a ch?c năng, tương ?ng.

? đây ngư?i s? d?ng có th? ch?n m?t cell và g? công th?c sau đây trong nó
=RTD("ExcelRTD.RaceReport","","2","16","Time")
đ? xem th?i gian hi?n t?i cho á h?u s? 16 trong cu?c đua s? 2. S? lư?ng các ch? đ? và b?n ch?t c?a các d? li?u liên quan đư?c xác đ?nh b?i các nhà phát tri?n c?a máy ch? COM. Ví d?, h? ph?c v? ch?ng t?c, báo cáo có th? cung c?p d? li?u khác nhau n?u b?n s? d?ng ch?c năng RTD sau đây:
=RTD("ExcelRTD.RaceReport","","3","25","position")
Trong trư?ng h?p này, d? li?u tr? l?i cho th?y v? trí hi?n t?i c?a á h?u s? 25 trong cu?c đua s? 3.

Theo cách này, các ch?c năng tương t? có th? đư?c s? d?ng m?t cách khác nhau trong su?t b?ng tính đ? l?y d? li?u khác nhau t? máy ch? đó, t?t c? đ?u đư?c c?p nh?t t? đ?ng.

Hàm bao đ? đơn gi?n hóa vi?c s? d?ng

Ch?c năng RTD có th? đư?c s? d?ng bên trong ngư?i dùng đ?nh ngh?a hàm (UDFs) trong Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng. Này sau đó tr? thành hàm bao cho các ch?c năng RTD. Cách ti?p c?n này có th? h?u ích trong che ch?n ngư?i dùng t? các chi ti?t c?a RTD máy ch? tên và ProgID, và trong vi?c cho phép h? t?p trung ch? trên các d? li?u đó là quan tr?ng đ?i v?i h?.

Ví d?, trong k?ch b?n trư?c đó, ngư?i dùng có th? đư?c cung c?p hai ch?c năng: GetTime(RunnerID) và GetPosition(RunnerID). Các ch?c năng này gi? đ?nh r?ng ngư?i s? d?ng luôn luôn giao d?ch v?i cùng m?t máy ch? và cu?c đua s?. Do đó ngư?i dùng ch? có đ? xác đ?nh m?t á h?u ID đ? nh?n d? li?u hi?n t?i ngày c?a runner th?i gian đ? qua và v? trí, tương ?ng.

Tính toán

B?i v? RTD C?p Nh?t d? li?u khi Excel là nhàn r?i, nó ti?p t?c nh?n đư?c thông tin n?u Excel trong ch? đ? hư?ng d?n s? d?ng tính toán. Trong trư?ng h?p đó, các d? li?u m?i là cache và các giá tr? hi?n t?i đang đư?c s? d?ng khi m?t tính toán b?ng tay đư?c th?c hi?n.

Bảo mật

RTD máy ch? nên đư?c k? đi?n t?. N?u m?t máy ch? RTD không k? đi?n t?, máy ch? có th? không n?p, và m?t # N/A s? đư?c hi?n th? trong cell(s) tham kh?o RTD h? ph?c v?.

Đ?i v?i Microsoft Office Excel 2007, b?n có th? xem l?i thi?t đ?t b?o m?t b?ng cách s? d?ng trung tâm Trust. Đi?u này có th? đư?c truy c?p b?i t? các Trung tâm Tin cậy th? tab trong các Excel tùy ch?n h?p tho?i.

Đ?i v?i Microsoft Office Excel 2003 và trong Microsoft Excel 2002, hành vi t?i có th? đư?c thay đ?i b?ng cách đi?u ch?nh các thi?t đ?t b?o m?t v? mô trong Excel.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an ninh RTD và Excel, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
286259Thi?t đ?t b?o m?t và Excel RealTimeData máy ch?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o ra m?t máy ch? RTD, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285339Làm th? nào đ? t?o m?t máy ch? RealTimeData cho Excel

Thu?c tính

ID c?a bài: 289150 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbfunctions kbformula kbexpertisebeginner kbhowtomaster kbmt KB289150 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:289150

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com