Kh?c ph?c: Bamalerts.exe v Sqlservr.exe qu tr?nh tiu th? qu nhi?u CPU ti nguyn sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t BizTalk Server 2013 v SQL Server 2012

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2891320 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi b?n thi?t l?p m?t mi tr?ng Microsoft BizTalk Server b?ng cch ci ?t chuyn bi?t Microsoft BizTalk Server 2013 v Microsoft SQL Server 2012 trn m?t my tnh, Bamalerts.exev Sqlservr.exeprocesses tiu th? qu nhi?u ti nguyn CPU.

Lu ? N?u b?n t? k?t thc qu tr?nh Bamalerts.exe, Sqlservr.exeprocessuses t ti nguyn CPU.

Nguyn nhn

V?n ? ny gy ra byacode l?i x?y ra trong b? my c s? d? li?u ph?ng phi?u.

Gi?i php

Cumulative update C?p nh?t thng tin

Cho BizTalk Server 2013

Cc hotfix gi?i quy?t v?n ? ny ?c bao g?m trong gi cumulative update 2 cho BizTalk Server 2013.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c gi cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2892599 Cumulative update C?p Nh?t gi 2 cho BizTalk Server 2013


T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2891320 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Mi 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2891320 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2891320

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com