Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 10 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2889610 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? cumulative update for Microsoft Lync Server 2010 ngày tháng 10 năm 2013.

Gi?i thi?u

V?n đ? này C?p Nh?t gói s?a ch?a

B?n C?p Nh?t tích l?y này c?i thi?n đ? tin c?y, ?n đ?nh và hi?u su?t c?a Lync Server 2010. Ngoài ra, b?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2860700 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 7 năm 2013
 • 2791381 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: Tháng ba năm 2013
 • 2737915 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 10 năm 2012
 • 2701585 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 6 năm 2012
 • 2670352 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 2 2012
 • 2514980 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 11 năm 2011
 • 2500442 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 4 năm 2011
 • 2571546 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 7 năm 2011

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2860700 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 7 năm 2013

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, cài đ?t chuyên bi?t gói Server.msp trên máy tính đang ch?y vai tr? máy ch? sau đây:
 • Lync Server 2010 - Standard Edition Server
 • Máy ch? Lync Server 2010 - phiên b?n doanh nghi?p - phía trư?c-End
 • Lync Server 2010 - phiên b?n doanh nghi?p - đ?c l?p Audio Video Conferencing Server
Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, xoá b? nh? cache trong Windows Internet Explorer trư?c khi b?n c? g?ng tham gia m?t cu?c h?p trong Lync Server 2010. Đi?u này là b?i v? b?n không th? tham d? cu?c h?p n?u m?t t?p tin Javascript là cache. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, h?y m? tùy ch?n Internet.
 2. Nh?p vào General tab.
 3. Nh?p vào nút ch?n m?t xóa... trong các l?ch s? duy?t ph?n, và sau đó nh?p vào OK.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Đưa đ?a compact ngu?n ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm đi?u này.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Gói này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dbcommon.SQLkhông áp d?ng20,51921 Tháng b?y, 201102:32không áp d?ng
Dbrtc.SQLkhông áp d?ng1,283,46927 Tháng chín năm 201311:08không áp d?ng
Dbsetup.wsfkhông áp d?ng108,75427 Tháng chín năm 201311:08không áp d?ng
File_abserver.exe4.0.7577.190314,13618 Tháng 12 năm 201121:22x 86
File_apiem.dll4.0.7577.1992,342,98425 Tháng 12 năm 201108:30x 64
File_dataproxy.exe4.0.7577.1992,271,82425 Tháng 12 năm 201108:29x 64
File_exumrouting.exe4.0.7577.203764,52005 Tháng 10 năm 201109:44x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415 Tháng 11 năm 201121:12x 86
File_iimfilter.exe4.0.7577.203682,60005 Tháng 10 năm 201109:44x 86
File_inboundrouting.exe4.0.7577.217748,20024 Tháng 6 năm 201320:04x 86
File_inboundroutingteamscript.xmlKhông áp d?ng16,04424 Tháng 6 năm 201315:29Không áp d?ng
File_inboundrulesengine.dll4.0.7577.166183,07221 Tháng b?y, 201104:54x 86
File_instantur.exe4.0.7577.1902,107,16018 Tháng 12 năm 201121:23x 64
File_interclusterrouting.amKhông áp d?ng13,12718 Tháng 12 năm 201116:51Không áp d?ng
File_interclusterrouting.exe4.0.7577.216731,74418-Feb-201311:10x 86
File_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415 Tháng 11 năm 201121:12x 86
File_outboundrouting.amKhông áp d?ng11,58918 Tháng 12 năm 201116:49Không áp d?ng
File_outboundrouting.exe4.0.7577.199842,33625 Tháng 12 năm 201108:30x 86
File_replicationapp.exe4.0.7577.166437,01621 Tháng b?y, 201104:52x 86
File_rtcarcha.dll4.0.7577.1993,994,70425 Tháng 12 năm 201108:30x 64
File_rtcmrdrv64.sys4.0.7577.688240,64018-Feb-201308:34x 64
File_rtc_registrar_4_to_5.SQLKhông áp d?ng6,07725 Tháng chín năm 201304:54Không áp d?ng
File_rtc_registrar_5_to_4.SQLKhông áp d?ng4,97925 Tháng chín năm 201304:54Không áp d?ng
File_serveragent.dll4.0.7577.190863,00018 Tháng 12 năm 201121:23x 86
File_server_rtcaggregate.exe4.0.7577.198223,83212 Tháng 12 năm 201114:51x 86
File_server_rtchost.exe4.0.7577.183195,34415 Tháng 11 năm 201121:11x 86
File_server_rtcsrv.exe4.0.7577.199632,40025 Tháng 12 năm 201108:29x 64
File_sipstack.dll4.0.7577.2164,567,11218-Feb-201311:11x 64
File_translationservice.amKhông áp d?ng11,05618 Tháng 12 năm 201116:49Không áp d?ng
File_translationservice.exe4.0.7577.190740,13618 Tháng 12 năm 201121:22x 86
File_userpinservice.exe4.0.7577.1971,186,40027-Mar-201215:42x 86
File_wrtces.dll4.0.7577.2167,864,39218-Feb-201311:11x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2889610 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2889610 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2889610

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com