Làm th? nào đ? thi?t l?p th? nghi?m c?p gi?y ch?ng nh?n cho phát tri?n ?ng d?ng SSL/TLS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 288897 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n ph?i có gi?y ch?ng nh?n đ? có th? phát tri?n và th? nghi?m ?ng d?ng Secure Socket Layer (SSL) ho?c b?o m?t l?p v?n t?i (TLS) máy khách và máy ch?. B?n có th? có đư?c gi?y ch?ng nh?n phù h?p t? m?t trong hai nhà cung c?p gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba ho?c thông qua Microsoft ch?ng ch? máy ch?.

THÔNG TIN THÊM

Các giao th?c Secure Socket Layer và Transport Layer Security đ?i h?i r?ng SSL ho?c TLS khách hàng và máy ch? k?t n?i trao đ?i gi?y ch?ng nh?n. Thông thư?ng, gi?y ch?ng nh?n cho các k?t n?i c?a Secure Socket Layer ho?c v?n chuy?n l?p b?o m?t đư?c cài đ?t và l?y trư?c đ? t?o ra các k?t n?i. Trên Windows trên máy tính, gi?y ch?ng nh?n thư?ng đư?c cài đ?t vào m?t c?a hàng gi?y ch?ng nh?n"" mà đư?c liên k?t v?i m?t tài kho?n ngư?i dùng ho?c v?i máy tính đ?a phương. M?i tài kho?n ngư?i dùng, c?ng như máy tính đ?a phương, duy tr? m?t c?a hàng gi?y ch?ng nh?n. An toàn Socket Layer và Transport Layer Security khách hàng và máy ch? quá tr?nh m?i ch?y trong m?t b?i c?nh an ninh đư?c ch? đ?nh và có m?t c?a hàng liên k?t gi?y ch?ng nh?n.

Ví d?, các máy ch? c?a Secure Socket Layer thư?ng ch?y như m?t d?ch v? trong b?i c?nh an ninh "localsystem", nhưng khách hàng c?a Secure Socket Layer thư?ng ch?y trong b?i c?nh an ninh c?a ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i đưa ra tr?nh khách hàng. B?i c?nh an ninh s? d?ng m?t gi?y ch?ng nh?n ph?i "tin tư?ng" cơ quan ch?ng nh?n (CA) cung c?p gi?y ch?ng nh?n. M?t authority gi?y ch?ng nh?n đư?c tin c?y b?i m?t b?i c?nh an ninh khi m?t ch?ng ch? đ? đư?c ban hành b?i cơ quan ch?ng ch? đư?c cài đ?t trong m?t trong hai tài kho?n ngư?i dùng đó ho?c trong g?c tin c?y kho ch?ng ch? cho b?i c?nh b?o m?t máy ch? đang ch?y trong.

Secure Socket Layer và v?n chuy?n l?p b?o m?t máy ch? ph?i xu?t tr?nh m?t máy ch? xác th?c ch?ng ch? cho các khách hàng, mà ph?i đư?c phát hành b?i m?t authority gi?y ch?ng nh?n đư?c tin c?y c?a khách hàng. Thư?ng ch?ng ch? này đư?c lưu tr? trong các máy ch? c?a "tôi" (c?ng đư?c g?i là "Cá nhân") kho ch?ng ch? và l?y trư?c đ? xác th?c c?a Secure Socket Layer ho?c Transport Layer Security. N?u quá tr?nh máy ch? s? ch?y trong b?i c?nh LocalSystem, ch?ng ch? xác th?c máy ch? nên đư?c đ?t trong nh?ng c?a tôi ho?c c?a hàng cá nhân c?a máy tính đ?a phương.

N?u xác th?c máy khách c?a Secure Socket Layer ho?c v?n chuy?n l?p b?o m?t đư?c yêu c?u, sau đó khách hàng c?a Secure Socket Layer ho?c Transport Layer Security ph?i xu?t tr?nh m?t khách hàng xác th?c ch?ng ch? t?i h? ph?c v? đ? đư?c phát hành t? m?t authority gi?y ch?ng nh?n đư?c tin c?y b?i các máy ch?. Thư?ng ch?ng ch? xác th?c khách hàng đư?c lưu tr? trong các c?a tôi hay cá nhân kho ch?ng ch? c?a b?i c?nh an ninh mà quá tr?nh khách hàng s? ch?y trong và l?y trư?c đ? Secure Socket Layer ho?c v?n chuy?n l?p an ninh k?t n?i.

S? d?ng ch?ng ch? máy ch?

Microsoft Windows 2000 Server bao g?m Microsoft ch?ng ch? máy ch?. Đ? cài đ?t máy ch? ch?ng ch?, h?y vào b?ng đi?u khi?n, b?t đ?u các Thêm/lo?i b? chương tr?nh Ti?n ích, và sau đó b?m Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows. Sau khi cài đ?t, gi?y ch?ng nh?n Server có th? ho?t đ?ng như m?t gi?y ch?ng nh?n quy?n và v?n đ? ch?ng ch? cho xác th?c máy ch? và khách hàng thông qua Microsoft Internet Explorer và ki?m soát k?t n?p ch?ng ch?.

Ch?ng ch? máy ch? c?ng có s?n cho máy ch? Microsoft Windows NT 4.0. B?n có th? cài đ?t nó t? Windows NT 4.0 Server tùy ch?n Pack, đó là có s?n t? các Microsoft Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa261805.aspx
Sau khi b?n cài đ?t các gói tùy ch?n, b?n ph?i cài đ?t l?i các Windows NT 4.0 Service Pack m?i nh?t. Sau khi b?n cài đ?t ch?ng ch? máy ch? (Certsrv), Secure Socket Layer và Transport Layer Security khách hàng và các máy ch? có th? yêu c?u gi?y ch?ng nh?n thông qua đ?nh d?ng đ?a ch? Web: http://h? ph?c v?/certsrv (nơi h? ph?c v? là tên c?a máy tính mà ch?ng ch? máy ch? đư?c cài đ?t trên).

Ki?m soát k?t n?p ch?ng ch? c?n Internet Explorer 5.0 tr? lên đ? ho?t đ?ng t?t. Đ? c?u h?nh c?a Secure Socket Layer ho?c Transport Layer Security khách và máy ch? đ? tin tư?ng ch?ng ch? máy ch? như m?t authority gi?y ch?ng nh?n, l?y gi?y ch?ng nh?n gi?y ch?ng nh?n quy?n t? Certsrv thông qua http://h? ph?c v?/certsrv giao di?n. Trang ch? Certsrv cung c?p m?t l?a ch?n cho b?n đ? l?y ch?ng ch? quy?n h?n gi?y ch?ng nh?n. Ch?n tùy ch?n này, b?m ti?p theo, và sau đó nh?p vào T?i v? gi?y ch?ng nh?n CA. Làm theo hư?ng d?n c?a thu?t s? t?i xu?ng và cài đ?t ch?ng ch?. M?t qu?n tr? đ?a phương ph?i cài đ?t gi?y ch?ng nh?n gi?y ch?ng nh?n quy?n trên c? hai h? th?ng khách hàng Secure Socket Layer ho?c v?n chuy?n l?p an ninh và h? th?ng máy ch?.

Sau khi b?n cài đ?t gi?y ch?ng nh?n gi?y ch?ng nh?n quy?n trên c? hai c?a Secure Socket Layer ho?c Transport Layer Security máy khách và máy ch? h?, s? d?ng h? th?ng máy ch? c?a Secure Socket Layer ho?c Transport Layer Security đ? tr? v? trang ch? c?a Certsrv:
  1. Nh?p vào Yêu c?u m?t ch?ng ch?, và sau đó nh?p vào Nâng cao yêu c?u.
  2. Nh?p vào Yêu c?u m?t ch?ng ch? b?ng cách s? d?ng m?t h?nh th?c.
  3. Đi?n vào các ch?ng ch? xác đ?nh và đ?m b?o r?ng các ch?ng ch? c?a "d? đ?nh đích" đư?c thi?t l?p đ? Máy ch? xác th?c.
  4. Nh?p vào Gửi.
Chú ý Đ?i v?i Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition và Windows NT 4.0, b?n c?ng ph?i ch?n Mark phím như xu?t kh?u. N?u máy ch? c?a Secure Socket Layer ho?c Transport Layer Security s? ch?y như m?t d?ch v? LocalSystem ho?c t? m?t ng? c?nh b?o m?t s? không có m?t h? sơ ngư?i dùng cá nhân, ch?n C?a hàng đ?a phương máy s? d?ng, b?m ti?p theo, và sau đó làm theo hư?ng d?n c?a thu?t s? cài đ?t ch?ng ch?.

N?u xác th?c máy khách c?a Secure Socket Layer ho?c v?n chuy?n l?p b?o m?t đư?c yêu c?u, b?n ph?i có m?t ch?ng ch? xác th?c khách đư?c cài đ?t trên h? th?ng khách hàng. Đ? cài đ?t m?t ch?ng ch? xác th?c khách: t? các khách hàng c?a Secure Socket Layer ho?c Transport Layer Security, đi đ?n trang ch? Certsrv và yêu c?u m?t ch?ng ch? xác th?c khách. S? d?ng quá tr?nh tương t? như trư?c đó, ngo?i tr? trong ch?ng ch? yêu c?u dư?i h?nh th?c đ?m m?c "d? đ?nh đích" c?a ch?ng ch? đư?c thi?t l?p đ? Xác th?c máy khách. Ngoài ra, không ch?n C?a hàng đ?a phương máy s? d?ng N?u b?n ph?i đ?t ch?ng ch? trong ngư?i dùng hi?n th?i c?a tôi ho?c kho ch?ng ch? cá nhân.

B?ng cách s? d?ng gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba

Ngoài ra, ki?m tra gi?y ch?ng nh?n có th? có s?n t? nhà cung c?p gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba. Liên h? v?i nhà cung c?p ch?ng ch? c? th? đ? bi?t thông tin v? mua và s? d?ng các bài ki?m tra gi?y ch?ng nh?n.

Ki?m tra gi?y ch?ng nh?n

B?n có th? s? d?ng Webclient và máy ch? web Secure Socket Layer và Transport Layer Security m?u trong Microsoft n?n t?ng SDK đ? xác minh cài đ?t c?a Secure Socket Layer ho?c gi?y ch?ng nh?n Transport Layer Security. M?u này t?o m?t k?t n?i c?a Secure Socket Layer ho?c Transport Layer Security đ? ki?m tra n?u các gi?y ch?ng nh?n đ? đư?c t?o ra và đư?c cài đ?t đúng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem t?p tin Readme.txt có s?n v?i các m?u. B?n có th? t?i v? n?n t?ng SDK t? sau Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/
Chú ý N?u b?n mu?n s? d?ng Webclient và máy ch? web m?u đ? xác minh ch?ng ch?, khi b?n t?o ch?ng ch? máy ch? xác th?c, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng tên trong gi?y ch?ng nh?n phù h?p v?i tên c?a h? ph?c v? c?a Secure Socket Layer ho?c Transport Layer Security khách hàng Web s? k?t n?i đ?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 288897 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Win32 Application Programming Interface, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Windows 98 Standard Edition
    • Microsoft Windows Millennium Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB288897 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:288897

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com