Outlook b?t ng? đánh d?u ki?m thư là rác ngay c? khi m?c SCL là th?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2885002 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

M?t s? b?c e-mail b?n nh?n đư?c t? ngư?i g?i n?i b? b?t ng? đư?c di chuy?n vào m?c tin thư thoại E-mail rác trong Microsoft Outlook. V?n đ? này x?y ra ngay c? khi các tin thư thoại đư?c đóng d?u ki?m như có m?t giá tr? m?c tin c?y thư t?p (SCL) -1 trong Microsoft Exchange Server.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Outlook không m?t cách chính xác xác đ?nh cho dù m?t k?t n?i an toàn đư?c s? d?ng. Đi?u này có th? x?y ra khi m?t ho?c c? hai đi?u ki?n sau là đúng:
 • M? hóa gi?a Outlook và Exchange Server b? vô hi?u hóa.
 • B?n không s? d?ng Outlook Anywhere đ? k?t n?i v?i Microsoft Exchange.
Outlook không th? xác minh r?ng thư đư?c g?i thông qua k?t n?i an toàn. Do đó, Outlook b? qua giá tr? SCL -1 và x? l? thư như n?u nó có m?t giá tr? SCL 0 (zero).

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xác đ?nh cho dù Outlook đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng Outlook Anywhere (RPC qua HTTPS). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Outlook Anywhere, s? xem theo web site Microsoft Office sau đây:
S? d?ng Outlook Anywhere đ? k?t n?i v?i máy ch? Exchange c?a b?n mà không có m?t VPN
Tùy thu?c vào vi?c b?n đang s? d?ng Outlook Anywhere, làm theo các bư?c trong ph?n nào đư?c áp d?ng.

N?u b?n đang s? d?ng Outlook Anywhere

N?u b?n đang s? d?ng Outlook Anywhere, cài đ?t chuyên bi?t hotfix Microsoft Outlook thích h?p.

Outlook 2010
V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Outlook 2010 là ngày 11 tháng 2 năm 2014. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2863918 Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): tháng 2 11, 2014
Outlook 2013
V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Outlook 2013 là ngày 8 tháng 4 năm 2014. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2878323 Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp): tháng 8, 2014

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, Outlook s? xem xét Outlook Anywhere ph?i k?t n?i an toàn cho các m?c đích x? l? b?c e-mail rác.

Lưu ?:Outlook b?t c? nơi nào là c?ng đư?c g?i là RPC qua HTTPS (b?o m?t HTTP). Như đư?c ch? ra b?i thu?t ng? HTTPS, Outlook Anywhere k?t n?i v?i Exchange b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i Tầng Khe Bảo mật (SSL).

N?u b?n không s? d?ng Outlook Anywhere

N?u youcannot cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Outlook 2010 ho?c Outlook 2013 và b?n không s? d?ng Outlook Anywhere, b?n có th? làm vi?c xung quanh v?n đ? này n?u h?p thư c?a b?n n?m trên Microsoft Exchange Server 2010, ho?c m?t phiên b?n trư?c đó.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y th? đ? cho phép RPC m? hóa gi?a Outlook và Exchange. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, m? m?c thư .
 2. Nh?p vào Hi?n th? c?u h?nh.
 3. Ch?n ti?u s? c?a b?n, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Nh?p vào tài khoản email.
 5. Ch?n tài kho?n Microsoft Exchange Server , và sau đó b?m thay đ?i.
 6. Trong hộp thoại ch?a tên người dùng và máy ch? h?p thư, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t khác.
 7. Trong hộp thoại Microsoft Exchange Server , nh?p vào Security tab.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các m? hóa d? li?u gi?a Microsoft Outlook và Microsoft Exchange ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Tab Security c?a hộp thoại Microsoft Exchange, Hi?n th? d? li?u m? hoá gi?a Microsoft Outlook và Microsoft Exchange ki?m tra h?p ch?n


  Quan tr?ngN?u hộp kiểm tra là không có s?n (làm m?), b?n có nhi?u kh? năng k?t n?i v?i Microsoft Exchange Server 2013, ho?c b?n đang s? d?ng m?t h?p thư trong Office 365. Trong trư?ng h?p này, m? hóa RPC không th? đư?c kích ho?t. Lưu ? r?ng Outlook Anywhere (RPC qua HTTPS) k?t n?i đư?c an toàn như h? đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng HTTP an toàn (HTTPS).
 9. Nh?p vào ti?p theo,và sau đó nh?p vào k?t thúc.
 10. Nh?p vào đóng, và sau đó nh?p vào OK.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thư t?p l?c v?i Exchange Online, h?y s? xem theo web site Microsoft sau đây:

K? ho?ch cho Exchange Online b?o m?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t thư t?p trong Outlook, h?y s? xem theo web site Microsoft sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n Outlook b?n đang s? d?ng:

Năm 2013 Outlook: Đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t thư t?p trong Outlook 2013
Outlook 2010: K? ho?ch cho các h?n ch? e-mail rác trong Outlook 2010
Outlook 2007: K? ho?ch cho các h?n ch? e-mail rác trong Outlook 2007

Thu?c tính

ID c?a bài: 2885002 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
T? khóa: 
o365 o365e o365a o365p kbgraphxlink o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2885002 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2885002

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com