Programmas Outlook negaid?ti atz?m? zi?ojumu k? nev?lamais e-pasts zi?ojumu pat tad, ja SCL l?menis ir zems

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2885002 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Da?i e-pasta zi?ojumus, kurus sa?emat no iek??jiem s?t?t?jiem negaid?ti tiek p?rvietoti uz mapi Nev?lamais e-pasts , programm? Microsoft Outlook. ?? probl?ma rodas pat tad, ja zi?as ir iespiests k? surog?tpasta ticam?bas l?menis (SCL) v?rt?ba -1 programm? Microsoft Exchange Server.

Iemesls

?? probl?ma var rasties, ja Outlook nav pareizi noteikt, vai tiek izmantots dro?s savienojums. Tas var notikt, ja viens vai abi ?ie nosac?jumi ir patiesi:
 • ?ifr??ana starp programmu Outlook un Exchange serveri ir atsp?jota.
 • Neizmantojat Outlook visur j?veido savienojums ar Exchange serveri.
Programma Outlook nevar p?rbaud?t, ka zi?ojums ticis s?t?ts, izmantojot dro?u savienojumu. T?d?? Outlook ignor? SCL v?rt?bu -1 un izturas pret zi?ojumu, ja tas bija SCL v?rt?ba ir 0 (nulle).

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, nosaka, vai programma Outlook ir konfigur?ta, lai izmantot priek?roc?bu Outlook Anywhere (RPC, izmantojot HTTPS). Papildinform?ciju par Outlook Anywhere skatiet Microsoft Office t?mek?a vietn?:
Outlook visur izmanto?ana, lai izveidotu savienojumu ar Exchange serveri bez VPN
Atkar?b? no t?, vai izmantojat Outlook visur, izpildiet nor?d?t?s darb?bas, ir piem?rojams neatkar?gi no t?, k?du sada?u.

Ja lietojat Outlook visur

Ja lietojat Outlook visur, instal?jiet atbilsto?o Microsoft Outlook labojumfailu.

Programma Outlook 2010
?is jaut?jums ir noteikts Outlook 2010 labojumfailu pakotne, kas dat?ts February 11, 2014. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2863918 Outlook 2010 labojumfailu pakotne (Outlook-x-none.msp) apraksts: February 11, 2014
Outlook 2013
?is jaut?jums ir noteikts Outlook 2013 labojumfailu pakotne, kas dat?ts 8. apr?l?, 2014. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2878323 Outlook 2013 labojumfailu pakotne (Outlook-x-none.msp) apraksts: 8. apr?l?, 2014

P?c tam, kad j?s instal?jat labojumfailu, Outlook uzskata Outlook Anywhere ir dro?s savienojums nev?lamais e-pasts zi?ojumu apstr?des nol?kiem.

Piez?me.Outlook visur ir ar? paz?stams k? RPC pa HTTPS (Secure HTTP). K? nor?d?jis termins HTTPS, Outlook Anywhere izveidots savienojums ar Microsoft Exchange, izmantojot dro?ligzdu sl?nis (SSL) savienojumu.

Ja j?s neizmantojat Outlook visur

Ja youcannot instal?jiet jaun?ko versiju Outlook 2010 vai Outlook 2013 un netiek izmantota Outlook visur, ?o probl?mu var apiet, ja pastkastes atrodas Microsoft Exchange Server 2010 vai agr?ku versiju.

Lai apietu ?o probl?mu, m??iniet iesp?jot RPC ?ifr??ana starp programmu Outlook un Exchange. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Vad?bas pane?a, atveriet e-pasta vienumu.
 2. Noklik??iniet uz R?d?t profilus.
 3. Izv?lieties savu profilu un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 4. Noklik??iniet uz e-pasta konti.
 5. Atlasiet Microsoft Exchange serveris konts, un p?c tam noklik??iniet uz main?t.
 6. Dialoglodzi?u, kas satur serveri un lietot?ja pastkastes nosaukumu, noklik??iniet uz Citi iestat?jumi.
 7. Microsoft Exchange Server , dialoglodzi?? noklik??iniet uz z?mnes Dro??ba .
 8. Noklik??iniet, lai atlas?tu ?ifr?t datus starp Microsoft Outlook un Microsoft Exchange izv?les r?ti?a un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Z?mnes Dro??ba dialoglodzi?? Microsoft Exchange, par?dot ?ifr?t datus starp Microsoft Outlook un Microsoft Exchange atz?m?ta izv?les r?ti?a


  Svar?gi!Ja izv?les r?ti?a nav pieejama (ir pel?kotas), visticam?k, ir izveidots savienojums ar Microsoft Exchange Server 2013 vai izmantojat Office 365 pastkaste. ?aj? gad?jum? RPC ?ifr??anu nevar iesp?jot. J?apzin?s, ka Outlook Anywhere (RPC, izmantojot HTTPS) savienojumi ir cie?i nostiprin?ti, k? t?s ir ?ifr?tas, izmantojot Secure HTTP (HTTPS).
 9. Noklik??iniet uz N?kamais,un p?c tam noklik??iniet uz pabeigt.
 10. Noklik??iniet uz izsl?gtun p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Papildindorm?cija

Pla??ku inform?ciju par nev?lamais e-pasts filtr??ana Exchange Online, skatiet ??du Microsoft vietni:

Exchange Online dro??bas pl?ns

Pla??ku inform?ciju par to, k? konfigur?t nev?lamais e-pasts iestat?jumus programm? Outlook, skatiet ??du Microsoft t?mek?a vietni, atkar?b? no j?su lietotajai programmas Outlook versijai:

Programma Outlook 2013: Konfigur?t nev?lamais e-pasts iestat?jumus programm? Outlook 2013.
Programma Outlook 2010: Pl?nu, lai ierobe?otu nev?lamo e-pastu programm? Outlook 2010
Programmu Outlook 2007: Pl?nu, lai ierobe?otu nev?lamo e-pastu programm? Outlook 2007

Rekviz?ti

Raksta ID: 2885002 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 16. j?lijs - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365a o365p kbgraphxlink o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2885002 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2885002

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com