ngắt dòng đư?c lo?i b? trong bài vi?t ? định dạng văn bản thu?n trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 287816 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n t?o m?t bài m?i định dạng văn bản thu?n tu? có ngắt dòng trong m?t trong các phiên b?n sau đây c?a Microsoft Outlook:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002
Trong trư?ng h?p này, Outlook lo?i b? ngắt dòng và hi?n th? thông báo. Tuy nhiên, các bài vi?t không hi?n th? b?t k? d?u ki?m hi?u cho th?y r?ng đi?u này đ? x?y ra, khác hơn so v?i s? thay đ?i trong đ?nh d?ng. thanh thông báo thông tin v? ngắt dòng ph? không xu?t hi?n, ho?c trong ngăn xem trư?c ho?c khi b?n đ?c nh?ng bài đăng. X? l? này dư?ng như x?y ra khi thư ban đ?u đư?c đăng.

Lưu ? E-mailmessage m?c Hi?n th? thanh thông tin như mong đ?i khi ngắt dòng đư?c lo?i b?.

Nguyên nhân

theo m?c đ?nh, tính năng T? đ?ng lo?i b? d?ng phá v? trong Outlook đư?c kích ho?t. Đi?u này làm ngắt dòng ph?i đư?c lo?i b?. B?t k? ngắt dòng k? ti?p hai ho?c nhi?u hơn không đư?c g? b?.

Cách gi?i quy?t khác

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? làm vi?c xung quanh hành vi này.

Lưu ? N?u b?n ch?nh s?a bài vi?t hi?n có và b?n lưu các thay đ?i trư?c khi b?n s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, ngắt dòng b? m?t và ch? có th? đư?c thay th? b?ng tay.

Phương pháp 1. T?t tính năng lo?i b? ngắt dòng ph?

Phương pháp này vô hi?u hóa tính năng cho t?t c? các m?c đ?ng b?ng văn b?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

Cho năm 2013 Outlook và Outlook 2010:
 1. M? Outlook.
 2. Trên các t?p tin tab, b?m vào tu? ch?n.
 3. Trong các tùy ch?n hộp thoại, nh?p thư.
 4. Trong các đ?nh d?ng thư ph?n, r? ràng các lo?i b? d?ng thêm phá v? trong tin nhắn văn bản đ?ng b?ng hộp kiểm.
 5. Nh?p vào OK.
Cho Outlook 2007 ho?c phiên b?n trư?c:
 1. M? Outlook.
 2. Trên các công c? tr?nh đơn, b?m vào tu? ch?n.
 3. Trên tab tu? ch?n , b?m vào nút ch?n m?t Tu? ch?n E-mail .
 4. B?m đ? b? ch?n hộp kiểm lo?i b? d?ng thêm ngh? trong thư văn b?n thu?n .
 5. Nh?p vào OK hai l?n.

Phương pháp 2. S? d?ng đ?nh d?ng HTML ho?c văn b?n phong phú

B?n có th? s? d?ng đ?nh d?ng HTML ho?c văn b?n phong phú khi b?n t?o m?c m?i. Ho?c b?n có th? thay đ?i bài vi?t s?n có cho các đ?nh d?ng.

Bài vi?t m?i

B?n có th? thay đ?i các đ?nh d?ng cho các thông điệp riêng, ho?c cho t?t c? các thư. Đ? thay đ?i các đ?nh d?ng cho t?t c? thư, h?y làm theo các bư?c sau:

Cho năm 2013 Outlook và Outlook 2010:
 1. M? Outlook.
 2. Trên các t?p tin tab, b?m vào tu? ch?n.
 3. Trong các tùy ch?n hộp thoại, nh?p thư.
 4. Trong các so?n tin thư thoại ph?n, b?m vào m?t trong hai HTML ho?c Rich Text trong các so?n tin thư thoại trong đ?nh d?ng này danh sách th? xu?ng.
 5. Nh?p vào OK.
Cho Outlook 2007 ho?c phiên b?n trư?c:
 1. M? Outlook.
 2. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 3. Nh?p vào tab Mail Format .
 4. Nh?p vào ho?c HTML ho?c Văn b?n phong phú trong các đ?nh d?ng thư ph?n.
 5. Nh?p vào OK.

Khi b?n t?o m?t m?c bài vi?t, b?n có th? thay đ?i các đ?nh d?ng cho m?t thông điệp riêng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

Cho năm 2013 Outlook và Outlook 2010:
 1. M? Outlook.
 2. Trên các trang chủ tab, h?y nh?p vào M?c m?i, và nh? hơn hơn m?c nh?p vào đăng trong m?c tin thư thoại này.
 3. Trên các định dạng văn bản tab, b?m vào như HTML ho?c nh?p vào như Rich Text trong các đ?nh d?ng ph?n.
Cho Outlook 2007 ho?c phiên b?n trư?c:
 1. M? Outlook.
 2. Trên menu t?p , b?m vào t?o m?i, và sau đó nh?p vào đăng trong m?c tin thư thoại này.
 3. Trong Outlook 2007, b?m vào HTML ho?c Văn b?n phong phú vào tab tùy ch?nđ?nh d?ng nhóm.

  Trong Outlook 2003 ho?c Outlook 2002, nh?p vào văn b?n đơn gi?n, và sau đó nh?p vào HTML ho?c Văn b?n phong phú.

Hi?n có bài vi?t

 • Trong Outlook 2007, b?m vào Hành đ?ng khác sau khi b?n m? m?c bài trên tab cu?c th?o lu?n trong nhóm hành đ?ng . Sau đó, nh?p vào S?a đ?i n?i dung trư?c khi b?n thay đ?i các đ?nh d?ng.
 • Trong Outlook 2003 ho?c Outlook 2002, m? m?c bài đăng, nh?p vào ch?nh s?a, và sau đó nh?p vào S?a đ?i n?i dung trư?c khi b?n thay đ?i các đ?nh d?ng.

Phương pháp 3. Khôi ph?c các ngắt dòng trong Outlook 2003 ho?c Outlook 2002

Phương pháp này cho phép b?n khôi ph?c l?i các ngắt dòng đ? đư?c g? b?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Outlook.
 2. M? m?c bài vi?t.
 3. Nh?p vào đ?nh d?ng.
 4. B?m vào đ? xoá d?u ki?m ki?m Unwrap văn b?n .
Lưu ?Tùy ch?n này là không có s?n trong Outlook 2010 ho?c Outlook 2007.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 287816 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbbug kbnofix kbmt KB287816 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 287816

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com