Theo d?i hi?u su?t s? d?ng tính toán không chính xác cho m?t s? lo?i đ?ng h? trong Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2877211 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng theo d?i hi?u su?t đ? xem t?p tin kí nh?p Windows nh? phân hi?u su?t (.blg) trong Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1, giá tr? trung b?nh đư?c tính b?ng cách s? d?ng các d? li?u trong t?p nh?t kí cho m?t s? lo?i s? lư?t truy c?p là không chính xác. Sau đây là m?t s? ví d? v? công tơ typesthat s? lư?t truy c?p như v?y b? ?nh hư?ng b?i s? thay đ?i này:
 • \LogicalDisk\Avg. đ?a sec/ghi
 • \LogicalDisk\Avg. đ?a sec/đ?c
 • \LogicalDisk\Avg. đ?a sec/chuy?n
 • \PhysicalDisk\Avg. đ?a sec/ghi
 • \PhysicalDisk\Avg. đ?a sec/đ?c
 • \PhysicalDisk\Avg. đ?a sec/chuy?n
B?ng sau li?t kê t?t c? các lo?i s? lư?t truy c?p b? ?nh hư?ng:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? lư?t truy c?p tênLiên k?t tham kh?o
PERF_AVERAGE_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms804010.aspx
PERF_COUNTER_COUNTERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803985.aspx
PERF_COUNTER_BULK_COUNThttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms804018.aspx
PERF_SAMPLE_COUNTERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803775.aspx
PERF_AVERAGE_BULKhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803755.aspx
PERF_COUNTER_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803990.aspx
PERF_100NSEC_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803979.aspx
PERF_OBJ_TIME_TIMERhttp://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc758837 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPEhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803978.aspx
PERF_COUNTER_LARGE_QUEUELEN_TYPEhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803863.aspx
PERF_COUNTER_100NS_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc781696 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_OBJ_TIME_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc756932 (v=ws.10).aspx
PERF_SAMPLE_FRACTIONhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803995.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803961.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803993.aspx
PERF_PRECISION_100NS_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms804015.aspx
PERF_PRECISION_OBJECT_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms804006.aspx
PERF_COUNTER_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803514.aspx
PERF_100NSEC_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803963.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803823.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms804023.aspx

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

C?p nh?t Windows (khuy?n cáo)

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup 2876415 bao g?m s?a ch?a (KB 2877211) t? Windows Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2876415 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 C?p Nh?t rollup: tháng 9 năm 2013

Trung tâm T?i xu?ng Microsoft

Đ? có đư?c gói C?p Nh?t đ?c l?p cho s?a ch?a (KB 2877211), nh?p vào m?t trong các liên k?t sau đây c?a Microsoft Download Center.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Thông tin hotfix cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. Nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405 Tháng 11 năm 201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 Tháng mư?i m?t, 201012:17x 86
Perfmon.msckhông áp d?ng145,51910 Tháng sáu, 200921:31không áp d?ng
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414 Tháng b?y, 200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Pdhui.dll6.1.7601.2250258,88005 Tháng 11 năm 201310:48x 64
Perfmon.exe6.1.7601.17514172,54420 Tháng mư?i m?t, 201013:25x 64
Perfmon.msckhông áp d?ng145,51910 Tháng sáu, 200920:50không áp d?ng
Resmon.exe6.1.7600.16385103,93614 Tháng b?y, 200901:39x 64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502475,13605 Tháng 11 năm 201310:49x 64
Wdc.dll6.1.7601.225021,363,96805 Tháng 11 năm 201310:49x 64
Wvc.dll6.1.7601.22502594,43205 Tháng 11 năm 201310:49x 64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405 Tháng 11 năm 201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 Tháng mư?i m?t, 201012:17x 86
Perfmon.msckhông áp d?ng145,51910 Tháng sáu, 200921:31không áp d?ng
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414 Tháng b?y, 200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Pdhui.dll6.1.7601.22502136.19205 Tháng 11 năm 201309:48IA-64
Perfmon.exe6.1.7601.17514247.80820 Tháng mư?i m?t, 201010:23IA-64
Perfmon.msckhông áp d?ng145,51910 Tháng sáu, 200920:55không áp d?ng
Resmon.exe6.1.7600.16385110,08014 Tháng b?y, 200901:44IA-64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502960,00005 Tháng 11 năm 201309:49IA-64
Wdc.dll6.1.7601.225022,245,63205 Tháng 11 năm 201309:49IA-64
Wvc.dll6.1.7601.225021,208,32005 Tháng 11 năm 201309:49IA-64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405 Tháng 11 năm 201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 Tháng mư?i m?t, 201012:17x 86
Perfmon.msckhông áp d?ng145,51910 Tháng sáu, 200921:31không áp d?ng
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414 Tháng b?y, 200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

V?n đ? này đ? đư?c đ? c?p trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 là m?t ph?n c?a KB 2883200.

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pX86_6d667b134aa23aa8f8f541cf4edda62e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_e0f77bc18edb9aaf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p707
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:45
Tên t?pX86_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea37b8c184d76c0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p32,568
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:49
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pAmd64_227d4d5361221be6d03992bf9dcb2bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_f1365077be1f9eb9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,064
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:45
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_fac2170fd0aae7f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p32,572
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:52
Tên t?pWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p25,078
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:52
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pIa64_624b0cecf85b3c17cbcdf15a5b966be8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_dabe768a72ebbcc1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?plà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:45
Tên t?pIa64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea51f82184b7fbc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p32,570
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:46
Tên t?pWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p25,078
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Th?i gian (UTC)14:46
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2877211 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2877211 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2877211

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com