Identifikator ?lanka: 287623 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako je korisnik malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Microsoft Outlook ?uva listu nadimaka koju koristi funkcija za automatsku proveru imena i funkcija automatskog dovr?avanja. Lista nadimaka se automatski generi?e dok koristite Outlook. Ako je o?te?ena ke? memorija nadimaka, Outlook mo?da ne?e mo?i da identifikuje primaoce, mo?da ?e ponuditi neta?ne primaoce prilikom automatskog dovr?avanja e-adrese ili ?e mo?da poslati poruku pogre?noj osobi.

Za razliku od prethodnih verzija programa Outlook koje ?uvaju ke? memoriju nadimaka u datoteci na ra?unaru, Outlook 2010 ?uva ke? memoriju nadimaka u primarnom skladi?tu za poruke. Na primer, ako koristite Microsoft Exchange Server nalog, va?a ke? memorija nadimaka se ?uva u skrivenoj poruci u po?tanskom sandu?etu.

Pojedina?no uklanjanje stavki ke?a nadimka

Outlook 2010

Outlook 2007 ili Outlook 2003

Kako da obri?ete celu ke? memoriju nadimaka

Da bismo umesto vas obrisali celu ke? memoriju nadimaka, idite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50586


Napomene
  • ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
  • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da li je ovo re?ilo problem?

  • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
  • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 287623 - Poslednji pregled: 29. januar 2013. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbfixme kbmsifixme KB287623

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com