ID c?a bi: 287497 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn hoc hoi va khc phuc s c b sung tai trang web H tr danh cho Doanh nghip Nho.
i vi phin ban Microsoft Outlook 2000 cua bai vit nay, hay xem 197316.
i vi phin ban Microsoft Outlook 2000 (IMO) cua bai vit nay, hay xem 197315.
i vi phin ban Microsoft Outlook 98 cua bai vit nay, hay xem 181325.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Ban co th s dung cng cu Sa Hp th n (canpst.exe) khi phuc cac th muc va muc t tp Th muc Ca nhn bi hong (.pst) hoc tp Th muc Gian tuyn (.ost) trong Microsoft Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 va Outlook 2002. Scanpst.exe c t ng cai t khi ban cai t Microsoft Office hoc Microsoft Outlook. Scanpst.exe khng kha dung tai xung.

Bai vit nay m ta nhng vic ma cng cu Sa Hp th n thc hin va cach cng cu xac thc va sa li trong tp .pst hoc .ost.

Cach s dung cng cu Sa Hp th n

khi phuc cac th muc va muc t tp .pst hoc .ost bi hong cua ban bng cach s dung cng cu Sa Hp th n, hay s dung cac bc sau y.


Video: Cach sa t?p Th m?c Ca nhn trong Outlook (.pst) (Video bng ting Anh)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video2


Chu y Cac vi du trong phn sau hng dn cach s dung cng cu Sa Hp th n i vi tp .pst, nhng ban co th s dung cac quy trinh tng t cho tp th muc ngoai tuyn (.ost).

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
B?m ? m? r?ng
B?c 1: Ch?y cng c? S?a H?p th ?n ? ch?n on v s?a l?i


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
B?m ? m? r?ng
B?c 2: Khi ph?c cc m?c a s?a


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
B?m ? m? r?ng
B?c 3: Khi ph?c cc m?c a sa t? tp sao lu

Thng tin chuyn su

i vi nhng ngi quan tm, phn nay m ta chinh xac chc nng cua cng cu Sa Hp th n va cach cng cu xac thc va sa cac li trong tp .pst hoc .ost.

Cng cu Sa Hp th co chc nng gi

Khi ban chay cng cu Sa Hp th n trn tp Th muc Ca nhn (.pst), cng cu se thc hin cac chc nng sau:
 • Cng cu Sa Hp th n phn tich cu truc th muc cua tp Th muc Ca nhn (.pst) va tiu muc c khi phuc tt ca cac th muc va cac muc.
 • Nu cng cu Sa Hp th n khi phuc tp Th muc Ca nhn (.pst) thi co nghia la cng cu sa a phat hin ra cac s c va a sa nhng gi ma cng cu co th sa.
 • Cng cu Sa Hp th n c gng chuyn i moi tp thanh tp Th muc Ca nhn (.pst). Vi du: nu ban i tn tp thi hanh thanh "Something.pst" (khng co du ngoc kep), cng cu se chuyn i tp thanh tp .pst co th gn.
 • Cng cu Sa Hp th n tao ban sao lu cua moi tp Th muc Ca nhn (.pst) trc khi ban c gng sa tp.

Cach cng cu Sa Hp th n xac thc va sa li

ScanPST chu yu xac thc va sa li trong cu truc d liu ni b cua tp .pst. Tp .pst l m?t tp c s? d? li?u. Do o, cac cu truc, chng han nh BTrees va s ln tham chiu, c kim tra va sa khi cn. Cac i tng cp thp nay khng bit v cac cu truc cp cao hn, chng han nh thng bao, muc lich, v.v, c tao trn chung.

Nu ScanPST xac inh rng mt khi cu truc hoc bang cu th khng th oc c hoc bi hong, ScanPST se xoa chung. Nu khi o la mt phn cua muc cu th trong Outlook, muc se bi xoa khi c xac thc.

Co th ban khng mun iu nay xay ra nhng vic xoa muc la phu hp trng hp nay. ng thi, loai tinh hung cu th nay rt him gp va se lun c ghi vao tp nht ky ScanPST.

cp cao hn, cac thay i ro rang hn ma ban thy lin quan n th muc va thng bao.

Th muc

ScanPST kim tra moi th muc trong .pst va thc hin cac tac vu sau:
 1. ScanPST am bao rng co cac bang phu hp c lin kt vi th muc.
 2. ScanPST kim tra moi hang trong tng bang va am bao rng thng bao hoc th muc con tn tai trong h thng.
 3. Nu ScanPST khng th tim thy thng bao hoc th muc con, ScanPST se xoa hang khoi bang.
 4. Nu ScanPST tim thy thng bao hoc th muc con, ScanPST se xac thc thng bao hoc th muc.
 5. Nu vic xac thc o khng thanh cng, thng bao hoc th muc se bi xem la hong va bi xoa khoi bang va khoi c s d liu.
 6. Nu vic xac thc thanh cng, ScanPST thc hin phn tich khac am bao rng cac gia tri cua thng bao va c khi phuc phu hp vi cac gia tri trong bang. Cc th muc b? h?ng ?c tao lai t? ?u n?u c?n thi?t. Cc th muc ny khng ch?a d? li?u ng?i dng.
Thng bao

Hu ht ngi dung se lo lng bi cac hoat ng cua thng bao vi muc bi hong co th khin muc nao o bi xoa khoi tp .pst. ScanPST th?c hi?n cc tac vu sau y i vi thng bao:
 1. ScanPST tin hanh mt s xac thc c ban i vi bang tp inh kem va bang ngi nhn. Tac vu nay tng t cach mt th muc hoat ng vi thng bao bn trong.
 2. Ngay khi bang ngi nhn c xac thc am bao ngi nhn c inh dang ung, ScanPST thc hin moi thay i cn thit ng b hoa ni dung cua bang ngi nhn hp l nay vi thuc tinh ngi nhn trn thng bao. ScanPST cung am bao rng th muc chinh cua thng bao tham chiu mt th muc hp l. Thuc tinh thng bao sau y c kim tra am bao rng chung tun thu inh dang d liu hp l:
  • PR_MESSAGE_CLASS

   ScanPST ki?m tra xem thuc tinh nay co tn tai hay khng. Nu thuc tinh khng tn tai, thuc tinh c t thanh IPM.Note.
  • PR_MESSAGE_FLAGS

   M?i c? ?c xc thc ring bi?t.
  • PR_SUBMIT_FLAGS

   Xc thc ny tng t? nh tac vu danh cho c? thng bao.
  • PR_CLIENT_SUBMIT_TIME

   Nu c gi biu thi rng thng bao c anh du la a gi, thuc tinh nay phai tn tai. Nu c gi khng biu thi rng thng bao c anh du la a gi, thi gian c t thanh By gi.
  • PR_SEARCH_KEY

   Thuc tinh nay phai tn tai. Nu khng co thuc tinh nay, GUID ngu nhin c tao cho thuc tinh.
  • PR_CREATION_TIME

   Thuc tinh nay phai tn tai. Nu khng co thuc tinh nay, thi gian c t thanh By gi.
  • PR_LAST_MODIFICATION_TIME

   Thuc tinh nay phai tn tai. Nu khng co thuc tinh nay, thi gian c t thanh By gi.
  • PR_MESSAGE_SIZE

   Kch th?c ?c tnh ton l?i v so snh v?i gi tr? ?c lu tr?. Nu kich thc khac nhau theo mt s lch, gia tri c tinh lai se c ghi.
  Khng co xac thc nao c hoan thanh i vi thuc tinh lin quan n ni dung thng bao hoc i vi thuc tinh lin quan n chu , ngoai tr xac thc cp thp ma bai vit nay cp phn trn. Thuc tinh hin thi ngi nhn c thay i phu hp vi bang ngi nhn a khi phuc. Ngay khi hoat ng nay hoan thanh, cac thut toan khac c chay thu thp tt ca cac thng bao n le va t chung vao th muc n le.

  bit thm thng tin v cy nhi phn (btrees), hay truy c?p trang web sau cua Microsoft:
  Ki?m tra Bao quat v Cu truc D liu

Thu?c tnh

ID c?a bi: 287497 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? kha:
kbrepair kbhowto kbvideocontent KB287497

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com