Identifikator ?lanka: 287497 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 pogledajte ?lanak 197316. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 (IMO) pogledajte ?lanak 197315. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 98 pogledajte ?lanak 181325. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta (canpst.exe) mo?ete da koristite za spasavanje fascikli i stavki iz o?te?ene datoteke li?nih fascikli (.pst) ili datoteke vanmre?ne fascikle (.ost) u programima Microsoft Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 i Outlook 2002. Datoteka Scanpst.exe instalira se automatski kada instalirate Microsoft Office ili Microsoft Outlook. Datoteka Scanpst.exe nije dostupna za preuzimanje.

Ovaj ?lanak opisuje funkcije alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta i na koji na?in proverava i ispravlja gre?ke u .pst ili .ost datoteci.

Kori??enje alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta

Da biste spasili fascikle i stavke iz o?te?ene datoteke .pst ili .ost pomo?u alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, koristite slede?e korake.


Video zapis: Popravljanje datoteka iz Outlook li?ne fascikle (.pst)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2


Napomena Primer u slede?im odeljcima prikazuju kako da koristite alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta na datoteci .pst, ali iste postupke mo?ete da koristite i sa datotekom vanmre?ne fascikle (.ost).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2709618
1. korak: Pokrenite alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta da biste dijagnostikovali i popravili gre?ke


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2709619
2. korak: Spa?avanje popravljenih stavki


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2709620
3. korak: Spasavanje popravljenih stavki iz datoteke rezervne kopije

Napredne informacije

Za one koje to zanima, ovaj odeljak ta?no opisuje funkcije alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta i na koji na?in proverava i ispravlja gre?ke u .pst ili .ost datoteci.

Funkcije alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta

Kada pokrenete alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta u datoteci li?nih fascikli (.pst), ona funkcioni?e na slede?i na?in:
 • Alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta analizira strukturu direktorijuma datoteke li?nih fascikli (.pst) i zaglavlja stavki kako bi poku?ala da spase sve fascikle i stavke.
 • Ukoliko alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta spase datoteku li?nih fascikli (.pst), to zna?i da je alatka za popravljanje prona?la probleme i popravila one koje je bilo mogu?e popraviti.
 • Alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta poku?ava da pretvori svaku datoteku u datoteku li?nih fascikli (.pst). (Na primer, ukoliko preimenujete izvr?nu datoteku u ?Ne?to.pst? (bez navodnika), alatka ?e promeniti datoteku u .pst datoteku koja se mo?e postaviti).
 • Alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta pravi rezervnu kopiju svake datoteke li?nih fascikli (.pst) pre nego ?to poku?ate da popravite datoteku.

Na?in na koji alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta proverava i ispravlja gre?ke

ScanPST uglavnom proverava i ispravlja gre?ke u unutra?njim strukturama podataka datoteke .pst. Datoteka .pst je datoteka baze podataka. Zbog toga, strukture kao ?to su BTrees i broj referenci, proveravaju se i popravljaju po potrebi. Ovi objekti niskog nivoa nemaju znanje o strukturama vi?eg nivoa kao ?to su poruke, stavke kalendara i tako dalje, a koje su izgra?ene na njima.

Ako ScanPST odredi da je odre?eni blok strukture ili tabele ne?itljiv ili o?te?en, ScanPST ga uklanja. Ako je taj blok bio deo odre?ene stavke u programu Outlook, stavka ?e biti uklonjena kada bude procenjena.

Mo?da ne o?ekujete ovo pona?anje, ali uklanjanje stavke je odgovaraju?e uzev?i u obzir okolnosti. Tako?e, ova odre?ena vrsta situacije je retka i svaki put ?e biti uneta u ScanPST datoteku evidencije.

Na vi?em nivou, vidljivije promene koje vidite uklju?uju fascikle i poruke.

Fascikle

ScanPST ispituje svaku fasciklu u formatu .pst i obavlja slede?e operacije:
 1. ScanPST proverava da li su ispravne tabele povezane sa fasciklom.
 2. ScanPST proverava svaki red u svakoj tabeli, kao i da li poruka ili potfascikla postoji u sistemu.
 3. Ako ScanPST ne mo?e da prona?e poruku ili potfasciklu, ScanPST uklanja red iz tabele.
 4. Ako ScanPST ne mo?e da prona?e poruku ili potfasciklu, ScanPST proverava poruku ili fasciklu.
 5. Ako je ta provera neuspe?na, poruka ili fascikla se smatra o?te?enom, uklanja se iz tabele i bri?e iz baze podataka.
 6. Ako je provera uspe?na, ScanPST obavlja jo? jednu analizu kako bi proverio da li su sada oporavljene vrednosti poruke konzistentne sa vrednostima u tabeli. O?te?ene fascikle ponovo se kreiraju od po?etka, ako je to potrebno. Ove fascikle ne sadr?e podatke o korisniku.
Poruke

Ve?ina korisnika bi?e zabrinuta zbog operacija poruke jer postoji verovatno?a da ?e o?te?ena stavka dovesti do brisanja ne?ega iz datoteke .pst. ScanPST obavlja slede?e operacije na porukama:
 1. ScanPST obavlja osnovnu proveru prilo?enih tabela i tabela primalaca. Ova operacija podse?a na na?in na koji fascikla radi sa porukom u sebi.
 2. ?im se proveri tabela primalaca tako da garantuje primaoce koji su ispravno formatirani, ScanPST unosi promene koje su neophodne za sinhronizovanje ovog sadr?aja validne tabele primalaca sa svojstvima primalaca na poruci. ScanPST tako?e garantuje da nadre?ena fascikla poruke upu?uje na va?e?u fasciklu. Slede?a svojstva poruke proveravaju se kako bi se proverilo da li slede va?e?e formate podataka:
  • PR_MESSAGE_CLASS

   ScanPST proverava da li ovo svojstvo postoji. Ako svojstvo ne postoji, postavlja se na IPM.Note.
  • PR_MESSAGE_FLAGS

   Svaka zastavica zasebno se proverava.
  • PR_SUBMIT_FLAGS

   Ova provera podse?a na operaciju za zastavice poruka.
  • PR_CLIENT_SUBMIT_TIME

   Ako zastavice slanja ukazuju na to da je poruka ozna?ena kao poslata, ovo svojstvo mora da postoji. Ako zastavice slanja ne ukazuju na to da je poruka ozna?ena kao poslata, vreme je postavljeno na Sada.
  • PR_SEARCH_KEY

   Ovo svojstvo mora da postoji. Ako svojstvo ne postoji, nasumi?ni GUID se kreira za njega.
  • PR_CREATION_TIME

   Ovo svojstvo mora da postoji. Ako svojstvo ne postoji, vreme se postavlja na Sada.
  • PR_LAST_MODIFICATION_TIME

   Ovo svojstvo mora da postoji. Ako svojstvo ne postoji, vreme se postavlja na Sada.
  • PR_MESSAGE_SIZE

   Veli?ine se ponovo izra?unavaju i upore?uju sa sa?uvanim vrednostima. Ako se veli?ine razlikuju za izvesni delta, izra?unata vrednost se upisuje.
  Provera se izri?ito ne obavlja na svojstva vezana za telo ili svojstva vezana za temu, osim implicite provere na niskom nivou o kojoj se govorilo ranije u ovom ?lanku. Svojstva prikaza primaoca menjaju se kako bi bila konzistentna sa vra?enom tabelom primalaca. ?im se ova operacija zavr?i, drugi algoritmi se pokre?u da bi prikupili sve nedodeljene poruke i stavili ih u fasciklu Nedodeljene poruke.

  Vi?e informacija o binarnim stablima (btrees) potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
  Opse?no ispitivanje struktura podataka
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 287497 - Poslednji pregled: 22. mart 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbrepair kbhowto kbvideocontent KB287497

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com