Identifikator ?lanka: 287070 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 (CW) pogledajte ?lanak195719 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se prave rezervne kopije podataka koje ste kreirali u programima Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Outlook 2002. Podaci koji su opisani u ovom ?lanku obuhvataju poruke, kontakte, zakazane obaveze, zadatke, bele?ke i stavke u dnevniku.

UVOD

Microsoft Outlook skladi?ti poruke, kontakte, zakazane obaveze, zadatke, bele?ke i stavke u dnevniku u MAPI (Messaging Application Programming Interface) fasciklama. MAPI fascikle mogu se skladi?titi na jednoj od slede?e dve lokacije
 • U datoteci li?nih fascikli (.pst) na ?vrstom disku.
 • U po?tanskom sandu?etu koje se nalazi na serveru ako koristite Outlook sa sistemom Microsoft Exchange Server.
Ako napravite rezervnu kopiju podataka koje ste kreirali u programu Outlook, u zavisnosti od situacije mo?ete da uradite slede?e:
 • Vra?anje podataka koji su izgubljeni ili o?te?eni zbog otkazivanja hardvera u prethodno stanje.
 • Vra?anje podataka koji su izgubljeni zbog neo?ekivanih doga?aja u prethodno stanje.
 • Preme?tanje ili prenos podataka na drugi ?vrsti disk koji se nalazi na istom ili na nekom drugom ra?unaru.
 • Preme?tanje ili prenos podataka sa originalnog ?vrstog diska na ?vrsti disk koji se nalazi na drugom ra?unaru.

DODATNE INFORMACIJE

Pravljenje rezervne kopije .pst datoteke

Ako ne koristite Outlook sa sistemom Microsoft Exchange Server, Outlook skladi?ti sve podatke u .pst datoteci. Ako ?elite da napravite rezervnu kopiju ili da izvezete odre?enu fasciklu, na primer fasciklu ?Kontakti? ili ?Kalendar?, pogledajte odeljak ?Izvoz .pst podataka?.

Koristite slede?e korake da biste napravili rezervnu kopiju cele .pst datoteke:
 1. Zatvorite sve programe za razmenu poruka kao ?to su Outlook, Microsoft Exchange ili Microsoft Windows Messaging.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Kliknite dvaput na ikonu Po?ta.
 4. Kliknite na dugme Prika?i profile.
 5. Izaberite odgovaraju?i profil i izaberite stavku Svojstva.
 6. Kliknite na dugme Datoteke sa podacima.
 7. Izaberite uslugu li?nih fascikli ?iju rezervnu kopiju ?elite da napravite. Po podrazumevanoj vrednosti, ova usluga se naziva Li?ne fascikle. Me?utim, ova usluga je mo?da nazvana druga?ije.

  Napomena Na svom profilu mo?da imate vi?e usluga li?nih fascikli. Ako je to ta?no, morate napraviti zasebnu rezervnu kopiju za svaki skup .pst datoteka.

  Ako na profilu nema usluga li?nih fascikli, a mogli ste da skladi?tite informacije kao ?to su poruke, kontakti ili zakazane obaveze u programu Outlook, informacije su najverovatnije uskladi?tene u po?tanskom sandu?etu na sistemu Exchange Server. Ako je ovo ta?no, pogledajte odeljak ?Podaci na sistemu Microsoft Exchange Server?.
 8. Izaberite stavku Postavke i zapi?ite navedenu putanju i ime datoteke.

  Napomena .pst datoteka sadr?i sve podatke koji su uskladi?teni u MAPI fasciklama koje Outlook koristi u toj datoteci. Datoteka mo?e biti prevelika da bi se postavila na disketu. U tom slu?aju, koristite CD-ROM ili drugu prenosnu disk jedinicu. Veli?inu .pst datoteke mo?ete da umanjite tako ?to ?ete kliknuti na dugme Sa?mi sada.
 9. Zatvorite sve prozore svojstava.
 10. Napravite kopiju datoteke koju ste zapisali u 5. koraku pomo?u programa Windows Explorer ili stavke Moj ra?unar.
Mo?da ?ete morati da vratite .pst datoteku u prethodno stanje sa prenosivog medijuma, kao ?to je disketna jedinica, prenosna disk jedinica, CD-ROM, jedinica sa magnetnom trakom ili neki drugi medijum za skladi?tenje. Da biste to uradili, napravite rezervnu kopiju datoteke koju ste upravo kreirali sa medijuma za skladi?tenje na ?vrsti disk ra?unara.

Kada to uradite, uverite se da je opozvan izbor atributa Samo za ?itanje. Ako je ovaj atribut izabran, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e pristupiti navedenom ure?aju, datoteci ili putanji. Mogu?e je da su izbrisani, u upotrebi, da imate problema sa mre?om ili mo?da nemate odgovaraju?e dozvole da biste im pristupili. Zatvorite sve aplikacije koje koriste ovu datoteku i poku?ajte ponovo.

Izvoz podataka .pst datoteke

Koristite slede?e korake da biste izvezli pojedina?nu fasciklu:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz. Ako stavka menija nije dostupna, zadr?ite pokaziva? iznad ?evrona na dnu menija i izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. Izaberite stavku Izvezi u datoteku i kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite stavku Datoteka li?ne fascikle (.pst) i kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite fasciklu u koju ?elite da izvezete .pst datoteku i kliknite na dugme Dalje.
 5. Kliknite na dugme Potra?i i izaberite lokaciju na kojoj ?ete sa?uvati .pst datoteku.
 6. U polju Ime datoteke otkucajte opisno ime datoteke za .pst datoteku i kliknite na dugme U redu.
 7. Kliknite na dugme Zavr?i.

Uvoz podataka .pst datoteke u Outlook

Koristite slede?e korake da biste uvezli .pst datoteku u Outlook:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz. Ako stavka menija nije dostupna, zadr?ite pokaziva? iznad ?evrona na dnu menija i izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. Izaberite stavku Uvezi iz drugog programa ili datoteke i kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite stavku Datoteka li?ne fascikle (.pst) i kliknite na dugme Dalje.
 4. Otkucajte putanju i ime .pst datoteke koju ?elite da uvezete i kliknite na dugme Dalje.
 5. Izaberite fasciklu koju ?elite da uvezete ili izaberite vrh hijerarhijske liste da biste uvezli sve, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.

Prenos Outlook podataka sa jednog ra?unara na drugi

Ne mo?ete da delite niti da sinhronizujete .pst datoteke. Me?utim, mo?ete da koristite korake iz odeljka ?Uvoz podataka .pst datoteke u Outlook? da biste kopirali podatke iz programa Outlook u .pst datoteku. Mo?ete da koristite CD ili DVD-ROM, prenosne medijume ili da kopirate datoteke na drugi sistem preko LAN/WAN veze da biste ih koristili na drugom ra?unaru. Zapamtite slede?e zahteve kada radite sa .pst datotekama:
 • Kada kopirate .pst datoteke sa CD-a ili DVD-ROM-a, uverite se da na .pst datoteci nije postavljen atribut Samo za ?itanje. Da biste proverili ovu postavku, kliknite desnim tasterom mi?a na .pst datoteku koju ste kopirali sa CD- DVD-ROM-a i izaberite stavku Svojstva. Uverite se da nije potvr?en izbor u polju za potvrdu Samo za ?itanje.
 • Povezivanje sa .pst datotekama preko LAN/WAN veza nije podr?ano i mo?e do?i do problema prilikom povezivanja sa .pst datotekama preko takvih veza. Vi?e informacija potra?ite u slede?em ?lanku:
  297019 Datoteke li?ne fascikle nisu podr?ane preko LAN ili WAN veze (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ako je potrebno da kreirate sekundarnu .pst datoteku da biste uskladi?tili podatke za prenos izme?u dva ra?unara ili radi pravljenja rezervnih kopija, koristite slede?e korake:
 1. U meniju Datoteka postavite pokaziva? na stavku Novo i izaberite stavku Outlook datoteka sa podacima.
 2. Otkucajte jedinstveno ime za novu .pst datoteku, na primer otkucajte Prenos.pst i kliknite na dugme U redu.
 3. Otkucajte prikazano ime za datoteku li?nih fascikli i kliknite na dugme U redu.
 4. Napustite Outlook.
Ako ?elite samo da kopirate .pst datoteku koja se nalazi u programu Outlook, koristite slede?e korake:
 1. U programu Outlook kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu koju ?elite da kopirate i izaberite stavku Kopiraj fasciklu ?imefascikle?. Na primer, da biste kopirali kalendar, kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu ?Kalendar? i izaberite stavku Kopiraj fasciklu ?Kalendar?.
 2. U dijalogu Kopiranje fascikle izaberite fascikle za prenos i kliknite na dugme U redu.
 3. Po potrebi, ove korake mo?ete da ponovite za druge fascikle.

Pravljenje rezervne kopije podataka .pst datoteke koja se nalazi na sistemu Microsoft Exchange Server

Kada koristite Outlook sa sistemom Microsoft Exchange Server, podrazumevana lokacija za isporuku poruka jeste po?tansko sandu?e Exchange servera. Rezervna kopija ovih podataka obi?no se pravi na serveru. Za vi?e informacija o rukovanju rezervnim kopijama za Exchange Server obratite se administratoru sistema Exchange Server.

Ako koristite Outlook sa sistemom Exchange Server, mo?ete odabrati da Outlook skladi?ti informacije na sistemu Exchange Server ili u .pst datotekama na ?vrstom disku. Koristite slede?e korake da biste utvrdili gde Outlook trenutno skladi?ti podatke.
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi e-po?te.
 2. Izaberite stavku Prika?i ili promeni postoje?e naloge e-po?te i kliknite na dugme Dalje.
 3. Proverite opciju Isporu?uj novu po?tu na slede?u lokaciju. Ako opcija sadr?i re? ?Po?tansko sandu?e? i ime e-po?te, Outlook skladi?ti podatke u fasciklama na sistemu Exchange Server. Ako polje sadr?i re?i ?Li?na fascikla? ili drugo ime skupa datoteka li?nih fascikli (.pst), Outlook skladi?ti nove poruke, kontakte, zakazane obaveze i druge stavke u datoteci li?nih fascikli (.pst) na ?vrstom disku.
Ako se podaci skladi?te u datoteci skupa li?nih fascikli (.pst) na ?vrstom disku, a ?elite da napravite rezervne kopije podataka, pogledajte odeljak ?Pravljenje rezervne kopije .pst datoteke?.

Pravljenje rezervnih kopija li?nih adresara

Iako se kontakt informacije mogu ?uvati u po?tanskom sandu?etu sistema Exchange Server ili u .pst datoteci, a pristupa im se putem Outlook adresara, li?ni adresar kreira datoteku koja se skladi?ti na ?vrstom disku. Da biste se uverili da je napravljena rezervna kopija tog adresara, u proces pravljenja rezervne kopije morate uklju?iti sve datoteke sa oznakom tipa datoteke .pab.

Koristite slede?e korake da biste prona?li datoteku li?nog adresara:
 1. Ako koristite Microsoft Windows 95 ili Microsoft Windows 98: Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Prona?i i izaberite stavku Datoteke ili fascikle.

  Ako koristite Microsoft Windows 2000 ili Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Pretra?i i izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 2. Otkucajte *.pab, u polju Potra?i u izaberite stavku Moj ra?unar, a zatim kliknite na dugme Prona?i sada.
Zapi?ite lokaciju .pab datoteke i uklju?ite je u rezervnu kopiju.

Ako je potrebno da vratite ovaj adresar u prethodno stanje na istom ili drugom ra?unaru, koristite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve programe koji su povezani sa porukama, kao ?to su Outlook, Microsoft Exchange ili Microsoft Windows Messaging.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Kliknite dvaput na ikonu Po?ta.
 4. Kliknite na dugme Prika?i profile.
 5. Izaberite odgovaraju?i profil i izaberite stavku Svojstva.
 6. Kliknite na dugme Nalozi e-po?te.
 7. Izaberite stavku Dodaj novi direktorijum ili adresar i kliknite na dugme Dalje.
 8. Izaberite stavku Dodatni adresari i kliknite na dugme Dalje.
 9. Izaberite stavku Li?ni adresar i kliknite na dugme Dalje.
 10. Otkucajte putanju i ime datoteke li?nog adresara koji ?elite da vratite u prethodno stanje, kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
 11. Kliknite na dugme Zatvori i kliknite na dugme U redu.
Za vi?e informacija o konfigurisanju profila i usluga kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
289467 Korisni?ki profili i informacione usluge (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Outlook adresar je usluga koju profil koristi radi lak?eg kori??enja fascikle ?Kontakti? u po?tanskom sandu?etu, datoteci li?nih fascikli ili javnoj fascikli u vidu adresara e-po?te. Sâm Outlook adresar ne sadr?i podatke koje treba sa?uvati.

Automatizovanje procesa pravljenja rezervnih kopija .pst datoteka pomo?u uslu?nog programa za rezervne kopije li?nih fascikli

Microsoft je objavio uslu?ni program koji automatizuje pravljenje rezervnih kopija datoteke li?nih fascikli (.pst). Uslu?ni program se mo?e preuzeti sa slede?e Microsoft Web lokacije:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8B081F3A-B7D0-4B16-B8AF-5A6322F4FD01&displaylang=en
Za vi?e informacija o uslu?nom programu za rezervne kopije li?nih fascikli kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
238782 Automatsko pravljenje rezervne kopije datoteke li?nih fascikli (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Pravljenje rezervne kopije datoteka postavki programa Outlook

Ako imate prilago?ene postavke koje ?elite da kopirate na drugi ra?unar koriste?i Outlook, u rezervnu kopiju ?ete ?eleti da uklju?ite i slede?e datoteke, kao i datoteku li?nih fascikli (.pst):
 • Outcmd.dat - ova datoteka skladi?ti postavke trake sa alatkama i menija.
 • <Ime profila>.fav - ovo je datoteka omiljenih postavki koja obuhvata postavke za Outlook traku.
 • <Ime profila>.nk2 - ova datoteka skladi?ti nadimke za automatsko dovr?avanje.
Napomena Ako koristite Microsoft Word kao program za ure?ivanje e-po?te, potpisi se skladi?te u datoteci ?Normal.dot? kao stavke automatskog teksta. Trebalo bi da napravite rezervnu kopiju i ove datoteke.

Svojstva dizajna fascikle obuhvataju dozvole, filtere, opis, obrasce, a prikazi su integrisani u fascikle u kojima su kreirani. Ako stavke iz jedne datoteke li?nih fascikli (.pst) izvezete u drugu, svojstva dizajna se ne ?uvaju. Da biste napravili rezervnu kopiju ovih informacija, pogledajte temu ?Kopiranje dizajna fascikle? u pomo?i za Microsoft Office Outlook.

Ako ste kreirali prilago?ene potpise koje ?elite da kopirate na drugi ra?unar koriste?i Outlook, mo?da ?ete ?eleti da napravite rezervne kopije svih datoteka prilago?enih potpisa koje se nalaze u slede?oj fascikli:
Disk jedinica:\Documents and Settings\Korisni?ko ime\Application Data\Microsoft\Signatures
gde Disk jedinica predstavlja disk jedinicu na kojoj je instaliran Outlook, a Korisni?ko ime predstavlja korisni?ko ime pod kojim je instaliran Outlook.

Svaki pojedina?ni potpis ima svoju datoteku i koristi isto ime kao potpis koji ste koristili prilikom njegovog kreiranja. Na primer, ako ste kreirali potpis pod imenom Moj potpis, u fascikli ?Potpisi? bi?e kreirane slede?e datoteke:
Moj potpis.htm - ova datoteka skladi?ti automatski potpis u HTML (Hypertext Markup Language) formatu.

Moj potpis.rtf - ova datoteka skladi?ti automatski potpis u Microsoft Outlook formatu oboga?enog teksta (RTF).

Moj potpis.txt - ova datoteka skladi?ti automatski potpis u formatu ?istog teksta.
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
269520 Za?to Outlook ne podr?ava medijume koji su samo za ?itanje (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 287070 - Poslednji pregled: 14. maj 2008. - Revizija: 4.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbhowtomaster kbimport kbexport kbbackup kbhowto KB287070

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com