Straipsnio ID: 287070 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?io straipsnio ?Microsoft Outlook 2000? (CW) versij? ?r. 195719.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Straipsnyje apra?oma, kaip naudoti asmenin?s saugyklos aplankus, ?inomus kaip .pst failai, kurti ?Microsoft Office Outlook 2007?, ?Microsoft Office Outlook 2003? ir ?Microsoft Office Outlook 2002? atsargin?ms duomen? kopijoms. Naudodami .pst failus galite kurti prane?im?, kontakt?, susitikim?, u?duo?i?, pastab? ir ?urnal? ?ra?? atsargines kopijas.

Pastaba. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti .pst failus tik programose ?Outlook 2007?, ?Outlook 2003? ir ?Outlook 2002?.

Jei naudojate kit? el. pa?to program?, pvz., ?Microsoft Outlook Express? ar ?Outlook.com?, arba jei kyla problem? naudojant el. pa?to program?, ?is straipsnis n?ra skirtas jums. Per?i?r?kite dal? ?Nuorodos?, kurioje pateikiamos nuorodos ? kitus straipsnius ir apra?omi sprendim? pasi?lymai.

??ANGA

?Microsoft Outlook? automati?kai i?saugo prane?imus, kontaktus, susitikimus, u?duotis, pastabas ir ?urnal? ?ra?us vienoje i? dviej? toliau nurodyt? viet?.
 • Stand?iojo disko asmenin?s saugyklos aplanke, kuris ?inomas kaip .pst failas.
 • Serveryje esan?ioje pa?to d??ut?je. Pa?to d??ut? yra serveryje, jei naudojate ?Outlook? su ?Microsoft Exchange? serveriu.
Galite naudoti .pst failo atsargin? kopij? ?Outlook? duomenims atkurti arba perduoti, jei sugenda aparat?ra, netik?tai prarandate duomenis, turite perduoti duomenis i? vieno kompiuterio ? kit? arba turite perduoti duomenis i? vieno stand?iojo disko ? kit?.

?iame straipsnyje apra?omi keli veiksmai, kuriuos galite atlikti su .pst failais. Pasirinkite veiksm? i? s?ra?o:
 • Kaip sukurti .pst failo atsargin? kopij?: jei nenaudojate ?Outlook? su ?Microsoft Exchange? serveriu, atlikite ?ioje dalyje apra?omus veiksmus, kad sukurtum?te viso .pst failo atsargin? kopij?.
 • Kaip sukurti .pst failo duomen?, kurie yra ?Microsoft Exchange? serveryje, atsargin? kopij?: jei naudojate ?Outlook? su ?Microsoft Exchange? serveriu, atlikite ?ioje dalyje apra?omus veiksmus, kad sukurtum?te ?Outlook? duomen? atsargin? kopij?.
 • Kaip eksportuoti .pst failo duomenis: atlikite ?ioje dalyje apra?omus veiksmus, jei norite kurti tik keli? aplank? ar tam tikro tipo duomen?, pvz., tik el. lai?k?, atsargin? kopij?.
 • Kaip importuoti .pst failo duomenis ? ?Outlook?: atlikite ?ioje dalyje apra?omus veiksmus, kad atkurtum?te ?Outlook? duomenis i? .pst failo, kurio atsargin? kopij? suk?r?te anks?iau.
 • Kaip perduoti ?Outlook? duomenis i? vieno kompiuterio ? kit?: atlikite ?ioje dalyje apra?omus veiksmus, kad perduotum?te duomenis, kuriuos ?ra??te .pst faile, i? vieno kompiuterio ? kit?.
 • Kaip sukurti asmenini? adres? knygeli? atsargin? kopij?: atlikite ?ioje dalyje apra?omus veiksmus, kad sukurtum?te asmenin?s adres? knygel?s kopij?.
 • Kaip naudoti asmeninio aplanko atsargin?s kopijos k?rimo priemon? .pst fail? atsarginei kopijai automati?kai kurti: naudokite ?ioje dalyje apra?omus veiksmus automati?kai kurti .pst fail? atsargin?ms kopijoms kas savait?, kas m?nes? arba pasirinktu intervalu.
 • Kaip sukurti ?Outlook? parametr? fail? atsargin? kopij?: naudokite ?ioje dalyje apra?omus veiksmus kurti ?ranki? juostos ir meniu parametr?, ?Internet Explorer? parankini?, para?? fail? ir kontaktams priskirt? slapyvard?i? atsargin?ms kopijoms.
 • Kaip rasti .pst fail?: jei norite ?traukti esam? .pst fail? ? ?Outlook?, bet ne?inote failo vietos kompiuteryje, galite jo ie?koti.

Vaizdo ?ra?as: Kaip tvarkyti ?Outlook? asmeninio aplanko (.pst) failus (vaizdo ?ra?as angl? kalba)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=9a50d56e-1432-461b-86fe-fefd4da86604 VideoUrl=http://aka.ms/qjmwrw
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2

Daugiau informacijos

Kaip sukurti .pst failo atsargin? kopij?

Jei nenaudojate ?Outlook? su ?Microsoft Exchange? serveriu, ?Outlook? visus duomenis saugo .pst faile. Atsargin? kopij? galite naudoti ?Outlook? duomenims atkurti, jei pradinis .pst failas sugadinamas arba prarandamas. ?ioje dalyje apra?oma, kaip sukurti viso .pst failo kopij? su visais numatytaisiais failo elementais.

Kad sukurtum?te viso .pst failo atsargin? kopij?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visas prane?im? siuntimo programas, pvz., ?Outlook?, ?Microsoft Exchange? arba ?Microsoft Windows Messaging?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?i? komand? lauke Atidaryti, tuomet spauskite klavi?? ENTER:
  control panel
  Atidaromas valdymo skydas.

  Pastaba. Jei pateikiamas ekranas Pasirinkti kategorij?, spustel?kite Vartotoj? abonementai ir pereikite prie 3 veiksmo.
 3. Dukart spustel?kite piktogram? Pa?tas.
 4. Spustel?kite Rodyti profilius.
 5. Spustel?kite tinkam? profil? ir tada spustel?kite Ypatyb?s.
 6. Spustel?kite Duomen? failai.
 7. Srityje Pavadinimas spustel?kite paslaug? Asmenini? aplank? paslauga, kurios atsargin? kopij? norite sukurti. Pagal numatyt?j? nustatym? ?i paslauga vadinama Asmeniniai aplankai. Ta?iau pavadinimas gali b?ti kitoks.

  Pastaba. Jei profilyje yra daugiau nei viena asmenini? aplank? paslauga, kiekvieno .pst fail? rinkinio atsargin? kopij? reikia kurti atskirai.

  Jei n?ra ?ra?? pavadinimu Asmeniniai aplankai, o ?Outlook? dar nei?saugojote informacijos, pvz., prane?im?, kontakt? ar susitikim?, tikriausiai dar ne?jung?te asmenini? aplank? paslaugos. Informacijos, kaip sukurti .pst fail?, ?r. dalyje ?Nuorodos?.

  Jei profilyje neturite paslaug? Asmenini? aplank? paslaugos, bet ?Outlook? galite saugoti informacij?, pvz., prane?imus, kontaktus ar susitikimus, informacija tikriausiai i?saugoma ?Exchange? serverio pa?to d??ut?je. I?bandykite dalyje ?Kaip sukurti .pst failo duomen?, kurie yra ?Microsoft Exchange? serveryje, atsargin? kopij?? pateikiamas instrukcijas.
 8. Spustel?kite Parametrai, tuomet ?siminkite pateikt? keli? ir failo vard?.

  Pastaba. Kadangi .pst faile yra visi ?Outlook? naudojami MAPI aplankuose saugomi duomenys, failas gali b?ti labai didelis. Kad suma?intum?te .pst failo dyd?, lange Parametrai spustel?kite Glaudinti dabar.
 9. U?darykite visus langus Ypatyb?s.
 10. Nor?dami kopijuoti fail?, kuris buvo pateiktas 8 veiksme, naudokite Windows Explorer arba Mano kompiuteris. Fail? galite kopijuoti ? kit? stand?iojo disko viet? arba ? bet kokio tipo kei?iam?j? saugojimo laikmen?, pvz., diskel?, skaitom?j? CD, ne?iojam?j? stand?j? disk?, magnetin?s juostel?s kaset? arba kit? saugojimo ?rengin?.

Kaip sukurti .pst failo duomen?, kurie yra ?Microsoft Exchange? serveryje, atsargin? kopij?

Kad su?inotum?te, kaip kurti duomen? atsargin? kopij? naudojantis ?Outlook? su ?Microsoft Exchange? serveriu, turite ?inoti, kur saugomi duomenys. Numatytoji ?Outlook? duomen? pristatymo ir saugojimo vieta yra ?Exchange? serverio pa?to d??ut?. ?Exchange? serverio administratoriai paprastai dirba su serveryje esan?iomis pa?to d??u?i? atsargin?mis kopijomis. Ta?iau kai kurie ?Exchange? serveri? administratoriai saugo ?Outlook? duomenis .pst faile j?s? stand?iajame diske.

Nor?dami su?inoti, kur ?Outlook? ?iuo metu saugo j?s? duomenis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

?Outlook 2010?:

 1. Spustel?kite ?Outlook? juostel?s skirtuk? Failas.
 2. Kategorijoje Informacija spustel?kite mygtuk? Abonemento parametrai, tuomet spustel?kite Abonemento parametrai.
 3. Lange Abonemento parametrai spustel?kite skirtuk? Duomen? failai.

  Jei lauke Vieta pateikiamas ?odis ?tinkle? arba failo kelias su pl?tiniu .ost, ?Outlook? saugo duomenis ?Exchange? serverio aplankuose. Kreipkit?s ? ?Exchange? serverio administratori?, kad gautum?te daugiau informacijos, kaip dirbama su atsargin?mis kopijomis.

  Jei lauke Vieta pateikiamas failo kelias su pl?tiniu .pst, ?Outlook? saugo naujus prane?imus, kontaktus, susitikimus ir kitus duomenis .pst faile j?s? stand?iajame diske. Kad sukurtum?te atsargin? duomen? kopij?, pereikite prie dalies ?Kaip sukurti .pst failo atsargin? kopij??.

?Outlook 2007?:

 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys spustel?kite skirtuk? Pa?to s?ranka, tuomet spustel?kite El. pa?to abonementai.
 2. Lange Abonemento parametrai spustel?kite skirtuk? Duomen? failai.

  Jei lauke Pavadinimas pateikiama fraz? ?Pa?to d??ut??, po kurios nurodomas el. pa?to vardas, ?Outlook? saugo duomenis ?Exchange? serverio aplankuose. Kreipkit?s ? ?Exchange? serverio administratori?, kad gautum?te daugiau informacijos, kaip dirbama su atsargin?mis kopijomis.

  Jei lauke pateikiami ?od?iai ?Asmeninis aplankas? arba asmenini? aplank? ar .pst fail? rinkinio pavadinimas, ?Outlook? saugo naujus prane?imus, kontaktus, susitikimus ir kitus duomenis .pst faile j?s? stand?iajame diske. Kad sukurtum?te atsargin? duomen? kopij?, pereikite prie dalies ?Kaip sukurti .pst failo atsargin? kopij??.

Ankstesn?se ?Outlook? versijose:

 1. Meniu ?rankiai spustel?kite El. pa?to abonementai.

  Pastaba. ?i parinktis gali b?ti negalima kai kuriuose tinkluose. Gali b?ti, kad tinklo administratorius pa?alino ?i? parinkt?, kad apsaugot? abonemento informacij?. Jei parinktis El. pa?to abonementai nepateikiama, pagalbos kreipkit?s ? tinklo administratori?.
 2. Spustel?kite Per?i?r?ti arba keisti esamus el. pa?to abonementus ir tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Per?i?r?kite parinkt? Pristatyti nauj? el. pa?t? ? ?i? viet?. Jei parinktyje yra ?odis ?el. pa?to d??ut??, po kurio yra elektroninio pa?to pavadinimas, ?Outlook? saugo duomenis ?Exchange? serverio aplankuose. Kreipkit?s ? ?Exchange? serverio administratori?, kad gautum?te daugiau informacijos, kaip dirbama su atsargin?mis kopijomis.

  Jei lauke pateikiami ?od?iai ?Asmeninis aplankas? arba asmenini? aplank? ar .pst fail? rinkinio pavadinimas, ?Outlook? saugo naujus prane?imus, kontaktus, susitikimus ir kitus duomenis .pst faile j?s? stand?iajame diske. Kad sukurtum?te atsargin? duomen? kopij?, pereikite prie dalies ?Kaip sukurti .pst failo atsargin? kopij??.

Kaip eksportuoti .pst failo duomenis

Jei norite kurti tik kai kuri? ?Outlook? duomen? atsargin? kopij?, galite sukurti nauj? .pst failo atsargin? kopij?, kurioje b?t? tik tie duomenys, kuriuos norite ?ra?yti. ?is veiksmas ?inomas kaip .pst failo duomen? eksportavimas. Pvz., ?ioje dalyje pateikiami veiksmai gali b?ti naudingi, jei svarbios informacijos turite tik kai kuriuose aplankuose, o kiti daug didesni aplankai yra ma?iau svarb?s. Galite eksportuoti tik svarbius aplankus arba kontaktus ir praleisti kitus aplankus, pvz., I?si?stas pa?tas.

?Outlook 2010?:

Nor?dami eksportuoti tam tikr? aplank? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite skirtuk? Failas.
 2. Lange ?Outlook? parinktys spustel?kite I?samiau.
 3. Spustel?kite Eksportuoti.
 4. Vedlyje Importavimo ir eksportavimo vedlys spustel?kite Eksportuoti ? fail?, tuomet spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?kite ?Outlook? duomen? failas (.pst), tuomet spustel?kite Pirmyn.
 6. Pasirinkite eksportavimo aplank? ir spustel?kite Pirmyn.
 7. Spustel?kite Nar?yti, tuomet pasirinkite viet?, kurioje norite ?ra?yti nauj? .pst fail?.
 8. Lauke Failo vardas ?veskite pavadinim?, kur? norite naudoti naujame .pst faile, tuomet spustel?kite Gerai.
 9. Spustel?kite Baigti.

Ankstesn?se ?Outlook? versijose:

 1. Atidarykite ?Outlook?.
 2. Meniu Failas spustel?kite Importuoti ir eksportuoti. Jei meniu elemento n?ra, perkelkite ?ymikl? vir? ?evron? apatin?je meniu dalyje, tuomet spustel?kite Importuoti ir eksportuoti.
 3. Spustel?kite Eksportuoti ? fail?, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite Asmeninio aplanko failas (.pst), tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?kite aplank?, ? kur? norite eksportuoti .pst fail?, tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Spustel?kite Nar?yti, tuomet pasirinkite viet?, kurioje norite ?ra?yti nauj? .pst fail?.
 7. Lauke Failo vardas ?veskite pavadinim?, kur? norite naudoti naujame .pst faile, tuomet spustel?kite Gerai.
 8. Spustel?kite Baigti.
Pastaba. Kai kurios aplanko dizaino ypatyb?s yra teis?s, filtrai, apra?as, formos ir rodiniai. Jei eksportuojate turin? i? vieno .pst failo ? kit?, aplanko dizaino ypatyb?s nei?lieka.

Kaip importuoti .pst failo duomenis ? ?Outlook?

Galite naudoti .pst failo atsargin? kopij?, kad atkurtum?te ?Outlook? duomenis, jei pradinis .pst failas sugadintas arba prarastas. Visi .pst faile i?saugoti duomenys gr??inami ? ?Outlook?.

?Outlook 2010?:

Nor?dami atkurti arba importuoti duomenis ? ?Outlook? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite skirtuk? Failas.
 2. Kategorijoje Atidaryti spustel?kite Importuoti.
 3. Vedlyje Importavimo ir eksportavimo vedlys spustel?kite Importuoti i? kitos programos ar failo, tuomet spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite ?Outlook? duomen? failas (.pst), tuomet spustel?kite Pirmyn.
 5. ?veskite .pst failo, kur? norite importuoti, keli? ir pavadinim? arba spustel?kite Nar?yti, kad pasirinktum?te importuojam? fail?.

  Pastaba. Dalyje Parinktys rekomenduojama spustel?ti Neimportuoti pasikartojan?i?, nebent norite, kad importuojama informacija pakeist? ?Outlook? esan?i? informacij? arba b?t? sukurti pasikartojantys ?ra?ai.
 6. Spustel?kite Pirmyn.
 7. Pasirinkite aplank?, kur? norite importuoti. Kad importuotum?te vis? .pst faile esan?i? informacij?, pasirinkite vir?utin? hierarchijos element?.

  Pastaba. Vir?utinis aplankas (paprastai Asmeniniai aplankai, ?Outlook? duomen? failas arba j?s? el. pa?to adresas) pasirenkamas automati?kai. ?traukti poaplankius pa?ym?ta pagal numatytuosius parametrus. Importuojami visi pasirinktame aplanke esantys aplankai
 8. Spustel?kite Baigti.

Ankstesn?se ?Outlook? versijose:

Nor?dami atkurti arba importuoti duomenis ? ?Outlook? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Jei .pst failas, kur? norite importuoti, saugomas kei?iamajame ?renginyje, pvz., diskelyje, ne?iojamame stand?iajame diske, skaitomajame CD, magnetin?s juostel?s kaset?je ar kitoje saugyklos laikmenoje, ?d?kite arba prijunkite saugojimo ?rengin?, tuomet nukopijuokite .pst fail? ? kompiuterio stand?j? disk?.

  Kopijuodami .pst fail? u?tikrinkite, kad atributas Tik skaityti b?t? nepa?ym?tas. Jei ?is atributas pa?ym?tas, gali b?ti pateikiamas ?is klaidos prane?imas:
  Nepavyksta pasiekti nurodyto ?renginio, failo ar kelio. Jis gali b?ti i?trintas, naudojamas ?iuo metu, j?s galite patirti tinklo problem? arba j?s galite netur?ti pakankamai prieigos teisi?. U?darykite program?, kuri naudoja ?? fail?, ir bandykite dar kart?.
  Jei pateikiamas ?is klaidos prane?imas, panaikinkite atributo Tik skaityti ?ym?jim?, tuomet nukopijuokite fail? dar kart?.
 2. Atidarykite ?Outlook?.
 3. Meniu Failas spustel?kite Importuoti ir eksportuoti. Jei komandos n?ra, perkelkite ?ymikl? vir? ?evron? apatin?je meniu dalyje, tuomet spustel?kite Importuoti ir eksportuoti.
 4. Spustel?kite Importuoti i? kitos programos ar failo, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?dami pasirinkite Asmenini? aplank? failas (.pst), tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Nurodykite mar?rut? ir .pst failo, kur? norite importuoti, pavadinim?, tada spustel?kite Pirmyn.
 7. Pasirinkite aplank?, kur? norite importuoti. Kad importuotum?te vis? .pst faile esan?i? informacij?, pasirinkite vir?utin? hierarchijos element?.
 8. Spustel?kite Baigti.

Kaip perduoti ?Outlook? duomenis i? vieno kompiuterio ? kit?

Negalite bendrai naudoti ar sinchronizuoti .pst fail? tarp kompiuteri?. Ta?iau vis tiek galite perduoti ?Outlook? duomenis i? vieno kompiuterio ? kit?.

Naudokite dalyje ?Kaip sukurti .pst failo atsargin? kopij?? pateikiamas instrukcijas, kaip kopijuoti .pst fail? ? CD ar DVD disk? ?rengin? arba kit? ne?iojam?j? laikmen?, arba kopijuokite fail? ? kit? kompiuter? LAN / WAN saitu.

Pastaba. Prisijungimas prie .pst fail? per LAN / WAN saitus nepalaikomas, tod?l jungiantis prie .pst fail? per ?iuos saitus gali kilti problem?. Daugiau informacijos ?r. ?iame straipsnyje:

297019 Asmenini? aplank? failai nepalaikomi per LAN ar WAN sait?

Taip pat galite nor?ti sukurti nauj? papildom? .pst fail?, kuris skirtas tik duomenims perduoti. ?ra?ykite duomenis, kuriuos norite perduoti ?iuo nauju .pst failu, ir praleiskite duomenis, kuri? perduoti nenorite. Jei reikia i?saugoti antrinio .pst failo duomenis, nor?dami perduoti juos tarp dviej? skirting? kompiuteri? arba sukurti atsargines kopijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

?Outlook 2010?:

 1. Spustel?kite skirtuk? Failas.
 2. Kategorijoje Informacija spustel?kite mygtuk? Abonemento parametrai, tuomet spustel?kite Abonemento parametrai.
 3. Lange Abonemento parametrai spustel?kite skirtuk? Duomen? failai.
 4. Spustel?kite ?traukti, ?Outlook? duomen? failas (.pst), tuomet spustel?kite Gerai.
 5. ?veskite unikal? naujo .pst failo vard?. Pvz., ?veskite Transfer.pst ir spustel?kite Gerai.
 6. U?darykite ?Outlook?.

Ankstesn?se ?Outlook? versijose:

 1. Meniu Failas pa?ym?kite Naujas, tada spustel?kite ?Outlook? duomen? failas.
 2. ?veskite unikal? naujo .pst failo vard?. Pvz., ?veskite Transfer.pst ir spustel?kite Gerai.
 3. ?veskite rodom? pavadinim? Asmenini? aplank? failui ir tada spustel?kite Gerai.
 4. U?darykite ?Outlook?.
Nor?dami nukopijuoti esam? .pst fail? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Vadovaukit?s dalyje ?Kaip sukurti .pst failo atsargin? kopij?? pateikiamomis instrukcijomis, kad sukurtum?te .pst failo, kur? norite perduoti, atsargin? kopij?. Nukopijuokite .pst failo atsargin? kopij? ? skaitom?j? CD arba kit? kei?iam?j? laikmen?.
 2. Tuomet nukopijuokite .pst failo atsargin? kopij? i? kei?iamosios laikmenos ? antr?j? kompiuter?.
 3. Atlikite dalyje ?Kaip importuoti .pst failo duomenis ? ?Outlook? nurodytus veiksmus, kad importuotum?te .pst failo duomenis ? ?Outlook? antrajame kompiuteryje.

Kaip sukurti asmenini? adres? knyg? atsargin? kopij?

Asmenin?je adres? knygoje gali b?ti el. pa?to adres? ir kontaktin?s informacijos, kuri n?ra ?traukta ? ?Outlook? adres? knygel? ar kontakt? s?ra??. ?Outlook? adres? knyga gali b?ti laikoma ?Exchange? serverio pa?to d??ut?je arba .pst faile. Ta?iau asmenin? adres? knyga sukuria atskir? fail?, kuris saugomas stand?iajame diske. Nor?dami ?sitikinti, kad sukurta ?ios adres? knygos atsargin? kopija, kurdami atsargin? kopij? turite ?traukti visus failus su pl?tiniu .pab.

Nor?dami nustatyti savo asmenin?s adres? knygos failo viet? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Jei naudojate ?Windows Vista?: spustel?kite Prad?ti.

  Jei naudojate ?Windows XP?: spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Ie?koti.

  Jei naudojate ?Windows 95? arba ?Windows 98?: spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Rasti, tada spustel?kite Failai ir aplankai.

  Jei naudojate ?Windows 2000? arba ?Windows Millenium Edition? (Me): spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Ie?koti ir spustel?kite Failai ir aplankai.
 2. ?veskite *.pab, tuomet paspauskite klavi?? ENTER ir spustel?kite Rasti dabar.

  Pastaba. ?siminkite .pab failo viet?. Naudodami Mano kompiuteris arba Windows Explorer nukopijuokite .pab fail? ? t? pat? aplank? arba saugyklos laikmen?, kurioje yra .pst failo atsargin? kopija.
?i? atsargin? kopij? galite naudoti asmeninei adres? knygelei atkurti savo kompiuteryje arba nor?dami perduoti j? ? kit? kompiuter?. Nor?dami atkurti asmenin? adres? knyg? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visas prane?im? siuntimo programas, pvz., ?Outlook?, ?Microsoft Exchange? arba ?Windows Messaging?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?i? komand? lauke Atidaryti, tuomet spauskite klavi?? ENTER:
  control panel
  Atidaromas valdymo skydas.

  Pastaba. Jei pateikiamas rodinys Pasirinkti kategorij?, spustel?kite Vartotoj? abonementai.
 3. Dukart spustel?kite piktogram? Pa?tas.
 4. Spustel?kite Rodyti profilius.
 5. Spustel?kite reikiam? profil? ir spustel?kite Ypatyb?s.
 6. Spustel?kite El. pa?to abonementai.
 7. Spustel?kite Prid?ti nauj? aplank? ar Adres? knygel?, tada spustel?kite Pirmyn
 8. Spustel?kite Papildomos adres? knygel?s, tada spustel?kite Pirmyn.
 9. Spustel?kite Papildomos adres? knygel?s, tada spustel?kite Pirmyn.
 10. ?veskite mar?rut? ir asmenin?s adres? knygel?s failo pavadinim?, kur? norite atkurti, spustel?kite Taikyti, tada spustel?kite Gerai.
 11. Spustel?kite U?daryti, tada spustel?kite Gerai.
Pastaba. ?Outlook? adres? knyga yra paslauga, skirta profilyje palengvinti naudojim?si pa?to d??ut?s kontakt? aplanku, asmenini? aplank? failu arba vie?uoju aplanku kaip el. pa?to adres? knyga. ?Outlook? adres? knygoje n?ra duomen?, kuriuos reikia ?ra?yti.

Kaip naudoti asmeninio aplanko atsargin?s kopijos k?rimo priemon? .pst fail? atsarginei kopijai automati?kai kurti

?Microsoft? i?leido priemon? asmenini? aplank? (.pst) failo atsarginei kopijai automati?kai kurti. ?i? paslaug? program? galite atsisi?sti apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9003
Jei norite gauti daugiau informacijos apie asmenini? aplank? atsargin?s kopijos k?rimo priemon?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
238782 Kaip automati?kai kurti savo asmenini? aplank? failo atsargin? kopij?
Pastaba. Pagal numatytuosius parametrus ?Microsoft Outlook 2010? asmenini? aplank? atsargin?s kopijos priedas i?jungtas. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2030523 Kaip ?Outlook 2010? ?galinti asmenini? aplank? atsargin?s kopijos k?rimo pried?

Kaip sukurti ?Outlook? parametr? fail? atsargin? kopij?


Jei turite tinkint? parametr?, pvz., ?ranki? juostos parametr? ir parankini?, kuriuos norite replikuoti arba atkurti kitame kompiuteryje, ? atsargin? kopij? reikia ?traukti ?iuos failus:
 • Outcmd.dat: ?iame faile saugomi ?ranki? juostos ir meniu parametrai.
 • ProfilioPavadinimas.fav: tai yra j?s? parankini? failas, kuriame saugomi ?Outlook? juostos parametrai (taikoma tik ?Outlook 2002? ir ankstesn?ms versijoms).
 • ProfilioPavadinimas.xml: ?iame faile saugomos nar?ymo srities nuostatos (taikoma tik ?Outlook 2003? ir naujesn?ms versijoms).
 • ProfilioPavadinimas.nk2: ?iame faile saugomi automatinio vykdymo slapyvard?iai.
 • Para?? failai: kiekvienas para?as saugomas atskirame faile ir naudoja t? pati pavadinim? kaip para?as, kur? naudojote j? kurdami. Pvz., jei suk?r?te para?? pavadinimu ?MySig?, para?? aplanke sukuriami ?ie failai:
  • MySig.htm: ?iame faile saugomas HTML automatinis para?as.
  • MySig.rtf: ?iame faile saugomas automatinis para?as ?Microsoft Outlook? rai?kiojo teksto formatu (RTF).
  • MySig.txt: ?iame faile saugomas automatinis para?as paprastojo teksto formatu.
  Para?o fail? vieta priklauso nuo ?Windows? versijos. Naudokit?s ?iuo s?ra?u, kad rastum?te tinkam? viet?:
  • ?Windows Vista? arba ?Windows 7?: Diskas\vartotojai\Vartotojas\appdata, kur Diskas yra loginis diskas, kuriame ?diegta ?Outlook?, o Vartotojas yra vartotojo vardas, kuris buvo naudojamas diegiant ?Outlook?.
  • ?Windows XP? arba ?Windows 2000?: Diskas\Dokumentai ir parametrai\Vartotojas\Vietiniai parametrai\Programos duomenys\Microsoft\Outlook, kur Diskas yra loginis diskas, kuriame ?diegta ?Outlook?, o Vartotojas yra vartotojo vardas, kuris buvo naudojamas diegiant ?Outlook?.
  • ?Windows 98? arba ?Windows Me?: Diskas\Windows\Vietiniai parametrai\Programos duomenys, kur Diskas yra loginis diskas, kuriame ?diegta ?Outlook?.
Pastaba Jei ?Microsoft Word? naudojate kaip el. pa?to redaktori?, para?ai saugomi Normal.dot faile kaip automatinio teksto ?ra?ai. Taip pat tur?tum?te sukurti ir ?io failo atsargin? kopij?.

Kaip rasti .pst fail?

Jei ne?inote, kurioje kompiuterio vietoje yra ankstesnis arba dabartinis .pst failas ir norite ?traukti ?? .pst fail? ? ?Outlook? profil?, ?ioje dalyje apra?oma, kaip ie?koti .pst failo ir radus ?traukti j? ? ?Outlook? profil?.

Ie?kokite .pst failo atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
 1. Nor?dami ie?koti .pst fail?:
  • Jei naudojate ?Windows Vista?: spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Kompiuteris. Suraskite ie?kos lang? vir?utiniame de?iniajame kampe.
  • Jei naudojate ?Windows XP?: spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Ie?koti.
  • Jei naudojate ?Windows 95? arba ?Windows 98?: spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Rasti, tada spustel?kite Failai ir aplankai.
  • Jei naudojate ?Windows 2000? arba ?Microsoft Windows Millennium Edition?: spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Ie?koti ir spustel?kite Failai ir aplankai.
 2. ?veskite *.pst, tuomet spauskite klavi?? ?Enter? ir spustel?kite Rasti dabar. Suraskite pageidaujam? .pst fail? ir ?traukite j? ? ?Outlook?. U?sira?ykite .pst failo viet?.
 3. U?darykite ie?kos lang? ir paleiskite ?Outlook?.
  • Jei naudojate ?Outlook 2010?, spustel?kite skirtuk? Failas, tuomet kategorijoje Informacija spustel?kite Abonemento parametrai. Dar kart? spustel?kite Abonemento parametrai, tuomet pateiktame lange spustel?kite skirtuk? Duomen? failai.
  • Jei naudojate ?Outlook 2007? arba ankstesn? versij?, spustel?kite meniu Failas, tuomet pasirinkite Duomen? fail? tvarkymas.
 4. Spustel?kite mygtuk? ?traukti, tuomet pasirinkite tinkam? .pst fail?, kur? norite ?traukti. Jei .pst failas sukurtas ?Outlook 2007?, pasirinkite ?Office Outlook? asmenini? aplank? failas (.pst). Jei .pst failas sukurtas naudojantis ankstesne ?Outlook? versija, pvz., ?Outlook 97?, ?Outlook 2000? arba ?Outlook XP?, pasirinkite ?Outlook? 97?2002 asmenini? aplank? failas (.pst).
 5. Nar?ykite ? pageidaujamo .pst failo, kur? radote atlikdami ankstesn? ie?k?, viet?. Pasirinkite .pst fail?, tuomet spustel?kite Gerai.
 6. ?veskite .pst failo pasirinktin? pavadinim? arba priimkite numatyt?j? pavadinim?. Spustel?kite Gerai. Spustel?kite U?daryti, kad i?eitum?te i? dabartinio lango.
Dabar ?is .pst failas pateikiamas ?Outlook? aplank? s?ra?e.

KITI VEIKSMAI

Jei ?iais metodais nepavyko i?spr?sti problemos, papra?ykite pagalbos pa??stam? ?moni?. Arba, jei naudojate ?Outlook? su ?Exchange? serveriu, pagalbos kreipkit?s ? ?Exchange? serverio administratori?. Kit? sprendim? taip pat galite ie?koti ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybos svetain?je. ?tai keletas ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybos svetain?je teikiam? paslaug?:
 • Ie?koma ?ini? baz?: ie?kokite ?Microsoft? produktams skirtos palaikymo informacijos ir savaranki?kos pagalbos priemoni?.
 • Sprendim? centrai: per?i?r?kite konkre?i? produkt? da?nai u?duodamus klausimus ir svarbiausius atsakymus.
 • Kitos palaikymo parinktys: u?duokite klausim? internetu, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? palaikymo tarnyb? arba pateikite atsiliepim?.
Jei pasinaudoj? ?iomis ?Microsoft? svetain?mis vis dar turite klausim? arba nerandate sprendimo ?Microsoft? palaikymo tarnybos svetain?je, spustel?kite toliau pateikiam? sait?, kad susisiektum?te su palaikymo centru.
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip konfig?ruoti profilius ir paslaugas, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
289467 Vartotojo profiliai ir informacijos paslaugos
Daugiau informacijos rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
269520 Kod?l ?Outlook? nepalaiko tik skaitomos laikmenos
238782 Kaip automati?kai kurti ?Outlook 2000? ir ?Outlook 2003? asmenini? aplank? failo atsargin? kopij?
257831 Kaip perkelti ?Outlook 2000? asmenini? aplank? fail?, kuris ?diegtas dirbant re?imu Tik interneto pa?tas
291627 Kaip tvarkyti ?Outlook? .pst fail? dviejuose kompiuteriuose
291636 Kaip perkelti ?Outlook 2002? ir ?Outlook 2007? asmenini? aplank? (.pst) fail?
883401 Kaip keisti numatyt?j? viet?, kuri? ?Outlook 2003? arba ?Outlook 2002? naudoja asmenini? aplank? (.pst) failui kurti arba atidaryti
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 287070 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc kbhowtomaster kbimport kbexport kbbackup kbhowto kbvideocontent KB287070

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com