ID c?a bài: 2869604 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft phát hành 14.3.6 C?p Nh?t cho Microsoft Office cho Mac 2011 vào ngày 16 tháng 8 năm 2013. B?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đư?c đ? c?p trong bài vi?t này. Ngoài ra, Office cho Mac 2011 bây gi? có s?n như là m?t cung c?p ki?m nh?p. Thông tin v? làm th? nào đ? ki?m nh?p, xemVăn ph?ng nh?ng câu h?i thư?ng g?p.

B?n c?p nh?t này cung c?p các c?i ti?n m?i nh?t trong Office cho Mac 2011. Chúng bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • Thông báo g?i trong Microsoft Outlook dành cho Mac
  B?n c?p nh?t này kh?c ph?c s? c? trong đó Outlook liên t?c c? g?ng đ? g?i tin thư thoại vư?t quá gi?i h?n kích thư?c phía máy ch? nh?t đ?nh t? h?p thư đi. Bây gi?, tin thư thoại vư?t quá các gi?i h?n kích thư?c đư?c đ?t trong c?p b?n th?o c?c b? sau khi ba không thành công c? g?ng sendthe tin thư thoại.
 • Đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại t? đó r?t nhi?u thư b? xoá trong Outlook dành cho Mac
  B?n c?p nh?t này kh?c ph?c s? c? trong đó đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại t? đó nhi?u tin thư thoại đ? b? xóa b? trên m?t khách hàng thư?ng xuyên gây ra Microsoft Outlook dành cho Mac đ? đóng băng.
 • Lưu t?p tin vào m?t máy ch? thư Block(SMB) chia s? trong Microsoft Word cho Mac
  B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? gây ra t? không th? lưu t?p tin vào m?t ph?n SMB.

Thông tin thêm

Đi?u ki?n tiên quy?t

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office cho Mac 2011 14.3.6 C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có Office cho Mac 2011 14.1.0 ho?c phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.

Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính đang ch?y hệ điều hành Mac OS X v10.5.8 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a hệ điều hành hệ điều hành Mac OS X. Đ? xác minh r?ng máy tính này đáp ?ng đi?u ki?n tiên quy?t này, b?m vào v? này Mac trên tr?nh đơn Apple.

Đ? xác minh r?ng Office cho Mac 2011 14.1.0 ho?c phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các đi tr?nh đơn, nh?p vào ?ng d?ng.
 2. M? m?c tin thư thoại Microsoft Office 2011, và sau đó B?t đ?u b?t k? ?ng d?ng văn ph?ng. (Ví d?, B?t đ?u t?.)
 3. Trên tr?nh đơn ?ng d?ng, nh?p vào v??ng d?ng>.
 4. Trong các V??ng d?ng> hộp thoại, thông báo s? phiên b?n s? đư?c hi?n th? có. Nó nên 14.1.0 ho?c m?t s? phiên b?n sau này.

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Microsoft Office cho Mac 14.3.6 C?p Nh?t gói bây gi?.

Ngày phát hành: Ngày 16 tháng 8 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t các t?p tin

Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a các t?p tin r?ng đi?u này C?p Nh?t thêm ho?c thay đ?i, double-click cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t, và sau đó, trên các t?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n th? các t?p tin.

Ghi chú

 • Office cho Mac 2011 14.3.6 C?p Nh?t c?ng có s?n t? Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate là m?t chương tr?nh t? đ?ng gi? C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft.

  Đ? s? d?ng AutoUpdate, B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office. Sau đó, trên các giúp tr?nh đơn, nh?p vào ki?m tra C?p Nh?t.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài nguyên Office cho Mac 2011, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/Mac

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2869604 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Lync for Mac 2011
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
T? khóa: 
kbqfe kbfix atdownload kbmt KB2869604 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2869604

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com