Làm th? nào đ?: K?ch b?n tương thích l?p trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 286705 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows XP bao g?m công ngh? đ? t? đ?ng áp d?ng tương thích b?n s?a l?i cho các chương tr?nh không đư?c thi?t k? đ? ch?y trên Windows XP. Các b?n s?a l?i tương thích đư?c cung c?p đ? h? tr? m?t phiên b?n c? c?a m?t chương tr?nh trong vi?c tránh b?t k? v?n đ? có th? phát sinh do c?a nh?ng thay đ?i trong h? th?ng đi?u hành m?i này. Các b?n s?a l?i tương thích có th? đư?c s? d?ng cá nhân hay trong các nhóm đ? s?n sàng đ? s? d?ng đư?c g?i là kh? năng tương thích l?p. Các l?p đ? đư?c xác đ?nh cho m?t s? các c?u h?nh thư?ng g?p.

M?t ví d? là m?t l?p cung c?p kh? năng tương thích s?a ch?a c?n thi?t cho m?t chương tr?nh đư?c vi?t đ?c bi?t cho Microsoft Windows 95. Bài vi?t này mô t? như th? nào b?n có th? k?ch b?n tương thích l?p trong Windows XP.


Áp d?ng các kh? năng tương thích l?p

Microsoft đ? t?o ra m?t lo?t các công c? đ? làm cho vi?c s? d?ng các công ngh? tương thích có th? truy c?p thông qua các công c? giao di?n (GUI) ngư?i dùng đ? h?a và t? d?u nh?c l?nh. Thông thư?ng, các công c? GUI là phương pháp ưa thích c?a ?ng d?ng tương thích b?n s?a l?i ho?c l?p, nhưng th?nh tho?ng b?n có th? g?p ph?i trư?ng h?p nơi các l?p ph?i đư?c áp d?ng thông qua m?t k?ch b?n hay lô đánh d?u. Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? áp d?ng m?t s?a ch?a tương thích thông qua m?t k?ch b?n hay batch đánh d?u.

Cú pháp l?nh sau đây nên đư?c s? d?ng khi b?n áp d?ng kh? năng tương thích l?p trong t?p tin bó ho?c script:
set __COMPAT_LAYER=[!]layer_name1 [layer_name2 ...]
				
LƯU ?: Đó là m?t không gian theo sau là hai underscores (_) gi?a "thi?t l?p" và "compat" trong cú pháp l?nh này. L?nh không ho?t đ?ng mà không có c? hai underscores.

Layer_name: Tên vi?t t?t c?a l?p tương thích đư?c áp d?ng.
[!]L?p không nên đư?c thêm vào b?n s?a l?i tương thích hi?n có trong các t?p tin cơ s? d? li?u.

LƯU ?: Kh? năng tương thích l?p tên ph?i đư?c cách nhau b?i kho?ng tr?ng.

Ví dụ:
set __COMPAT_LAYER=Win95 DisableThemes

set __COMPAT_LAYER=!Win95 DisableThemes
				
Đ? vô hi?u hóa kh? năng tương thích l?p sau khi nó đ? đư?c áp d?ng trong th?i trang này, s? d?ng l?nh tương t? mà không có ch? đ?nh m?t l?p tương thích.

Ví dụ:
set __COMPAT_LAYER=
				
M?i c?a các l?p tương thích ph? bi?n nh?t có m?t phiên b?n ng?n c?a tên c?a nó có th? đư?c s? d?ng v?i l?nh đ?t __COMPAT_LAYER trong m?t k?ch b?n.

Danh sách có s?n kh? năng tương thích l?p bao g?m tên vi?t t?t sau đây và tên đ?y đ?:
  • DisableThemes -T?t ch? đ? tr?c quan
  • ProfilesSetup -C?u h?nh thi?t l?p h? tr?
  • 256Color -256 Màu
  • 640 x 480 -640 x 480 đ? phân gi?i màn h?nh
  • Win95 -Windows 95
  • Win98 -Windows 98 / Windows Me
  • Win2000 -Windows 2000
  • NT4SP5 -Windows NT 4.0 SP 5
Khi b?n áp d?ng kh? năng tương thích l?p theo cách này, b?n c?ng đ?m b?o r?ng l?p tương thích đư?c thông qua vào đ? quy b?t k? quá tr?nh khác có th? đư?c sinh ra b?i các l?nh trong t?p tin th?c thi. Sau khi b?n đ?t đ?n m?t đi?m trong k?ch b?n ho?c t?p tin th?c thi mà l?p tương thích không c?n c?n thi?t, h?y b? các l?p v?i l?nh đ?t __COMPAT_LAYER mà không có ch? đ?nh m?t l?p tương thích. B?t k? quá tr?nh đ? b?t đ?u khi l?p tương thích có hi?u l?c s? v?n ch?y dư?i l?p tương thích cho đ?n khi h? đư?c ch?m d?t.


Khắc phục sự cố

Như m?t ví d? v? làm th? nào b?n có th? th?c hi?n l?nh này, h?y xem xét k?ch b?n sau đây: b?n có m?t t?p tin th?c thi mà th?c hi?n m?t s? nhi?m v? quan tr?ng c?u h?nh trư?c khi b?t đ?u m?t chương tr?nh. Chương tr?nh này đ?i h?i m?t lo?t các b?n s?a l?i tương thích đư?c bao g?m trong l?p tương thích Windows 95. N?u l?p tương thích c?n ph?i đư?c áp d?ng ch? Setup.exe chương tr?nh, và không đ? b?t k? quy tr?nh Setup.exe có th? đ? tr?ng, các công c? GUI là thích h?p hơn. Sau đó, b?n b?m chu?t ph?i vào .bat hay .cmd đánh d?u và áp d?ng l?p tương thích cho t?p tin th?c thi.

M?u sau đây minh ho? m?t ph?n c?a m?t t?p tin th?c thi có th? đư?c s? d?ng trong lo?i k?ch b?n:
MD c: Program Files Files\MyCompany\MyApp
Sao chép D:\i386\*.* c: Program Files Files\MyCompany\MyApp
C: Program Files Files\MyCompany\MyApp\Setup.exe
N?u chương tr?nh Setup.exe đ?i h?i kh? năng tương thích b?n s?a l?i đư?c cung c?p b?i l?p tương thích Windows 95, và h? ph?i đư?c thông qua vào đ? quy cho b?t k? quá tr?nh sinh ra b?i Setup.exe, các công c? GUI là không thích h?p. B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách bao g?m l?nh sau trong t?p tin th?c thi trư?c khi b?n g?i chương tr?nh mà đ?i h?i kh? năng tương thích l?p:
MD c: Program Files Files\MyCompany\MyApp
Sao chép D:\i386\*.* c: Program Files Files\MyCompany\MyApp
đ?t __COMPAT_LAYER = Win95
C: Program Files Files\MyCompany\MyApp\Setup.exe
Đi?u này có hi?u qu? áp d?ng l?p tương thích Windows 95 Setup.exe chương tr?nh và đ? quy đ? b?t k? quá tr?nh sinh ra b?i Setup.exe.

K? thu?t này có th? đư?c s? d?ng trong t?p tin bó, như đư?c hi?n th? trong ví d? trư?c đó, và nó có th? c?ng đư?c áp d?ng thành công trong k?ch b?n đăng nh?p. Đi?u này cung c?p cho nhà qu?n tr? m?ng v?i m?t gi?i pháp cho v?n đ? nêu ra b?i b?t k? chương tr?nh mà đ?i h?i kh? năng tương thích l?p và đó ph?i đư?c g?i là thông qua m?t t?p tin th?c thi mà chương tr?nh có th? đ? tr?ng quá tr?nh khác.


THAM KH?O

Thu?c tính

ID c?a bài: 286705 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB286705 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:286705

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com