Chú thích Phát hành dành cho Thiết lập Windows XP Setup được Đặt trong Tệp Pro.txt

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 286463 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

**********************************************************************

Ghi chú phát hành cho các thi?t l?p
Microsoft Windows XP Professional

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Khi cài đ?t m?t h? đi?u hành m?i, b?n c?n ph?i th?c hi?n m?t s? s? l?a ch?n. Windows XP Setup Wizard và tài li?u này hư?ng d?n b?n qua các l?a ch?n này. B?n c?ng t?m hi?u làm th? nào đ? k?t n?i máy tính c?a b?n t?i m?t m?ng.

Quan tr?ng: Trư?c khi b?n b?t đ?u, b?n nên c?ng đ?c t?p tin Read1st.txt, mà là trên đ?a CD Windows XP Professional. T?p này ch?a thông tin cu?i phá v? không s?n dùng khi này phát hành ghi chú và tài li?u s?n ph?m đ? đư?c vi?t, bao g?m c? preinstallation ghi chú quan tr?ng cho s? thành công c?a cài đ?t c?a b?n.

Các ghi chú phát hành mô t? làm th? nào đ? ch?y thu?t s? thi?t l?p Windows XP và cài đ?t Windows XP Professional trên m?t máy tính duy nh?t.

======================================================================
N?I DUNG
======================================================================

THÔNG TIN THÊM

======================================================================
1.0 Trư?c khi b?n b?t đ?u
======================================================================

Khi b?n thi?t l?p Windows XP Professional, b?n ph?i cung c?p thông tin v? làm th? nào b?n mu?n cài đ?t h? đi?u hành. Các th? t?c trong các ghi chú phát hành giúp b?n cung c?p c?n thi?t thông tin. Đ? đ?m b?o cài đ?t thành công, hoàn thành các tác v? sau, đư?c mô t? trong các ph?n mà làm theo, trư?c khi cài đ?t Windows XP:

* H?y ch?c ch?n các thành ph?n ph?n c?ng c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u.

* Có đư?c tương thích ph?n c?ng và ph?n m?m, ch?ng h?n như nâng c?p gói và tr?nh đi?u khi?n m?i.

* Có đư?c thông tin m?ng.

* Sao lưu các t?p tin hi?n t?i c?a b?n trong trư?ng h?p b?n c?n ph?i Khôi ph?c h? đi?u hành.

* Xác đ?nh xem b?n mu?n th?c hi?n m?t b?n nâng c?p ho?c cài đ?t m?t m?i b?n sao c?a Windows XP Professional.

* N?u b?n đang cài đ?t m?t b?n sao m?i, xác đ?nh và k? ho?ch cho b?t k? tùy ch?n nâng cao thi?t l?p b?n có th? mu?n.

1.1 Yêu c?u ph?n c?ng
======================================================================

Trư?c khi cài đ?t Windows XP Professional, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u sau đây:

* 233 megahertz (MHz) Pentium ho?c cao hơn b? vi x? l? (ho?c tương đương)
* 128 megabyte (MB) khuy?n cáo (64 MB RAM t?i thi?u; 4 Gigabyte (GB) b? nh? RAM t?i đa)
* 1,5 GB mi?n phí không gian trên đ?a c?ng c?a b?n
* VGA màn h?nh
* Bàn phím
* Chu?t ho?c thi?t b? tr? tương thích
* Đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD

Đ? cài đ?t m?ng:

* Tương thích m?ng đi?u h?p th? và liên quan đ?n cáp

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem danh sách các kh? năng tương thích ph?n c?ng (HCL) ho?c xem "Ki?m tra ph?n c?ng và ph?n m?m Compatibility" sau này trong tài li?u này.

* Access đ? chia s? m?ng ch?a các t?p tin cài đ?t

1.2 Ki?m tra ph?n c?ng và ph?n m?m tương thích
======================================================================

Thu?t s? thi?t l?p Windows XP t? đ?ng ki?m tra ph?n c?ng và ph?n m?m c?a b?n và báo cáo b?t k? xung đ?t ti?m năng. Đ? đ?m b?o m?t thành công cài đ?t, tuy nhiên, b?n nên xác đ?nh máy tính c?a b?n ph?n c?ng là tương thích v?i Windows XP Professional trư?c khi b?t đ?u thu?t s?.

B?n có th? xem danh sách các kh? năng tương thích ph?n c?ng (HCL) t?i Microsoft Web site:

http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/Default.mspx/

Quan tr?ng: Windows XP Professional h? tr? ch? nh?ng thi?t b? đư?c li?t kê trong HCL. N?u ph?n c?ng c?a b?n không đư?c li?t kê, h?y liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng và yêu c?u m?t Windows XP Professional tr?nh đi?u khi?n cho các thành ph?n. Đ? đ?m b?o r?ng các chương tr?nh b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n 16-bit ho?t đ?ng đúng sau đó, yêu c?u tr?nh đi?u khi?n 32-bit t? nhà cung c?p ph?n m?m.

Trong quá tr?nh thi?t l?p, b?n có th? s? d?ng nâng c?p gói đ? làm cho ph?n m?m hi?n có c?a b?n tương thích v?i Windows XP Professional. Nâng cấp gói có s?n t? các nhà s?n xu?t ph?n m?m thích h?p.

1.3 Vi?c thu th?p thông tin m?ng
======================================================================

N?u máy tính c?a b?n s? không đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, b?n có th? b? qua đi?u này keá tieáp.

Trư?c tiên, b?n c?n ph?i quy?t đ?nh cho dù máy tính c?a b?n tham gia m?t tên mi?n ho?c m?t nhóm làm vi?c. N?u b?n không bi?t mà tùy ch?n đ? l?a ch?n, ho?c n?u b?n máy tính s? không k?t n?i v?i m?t m?ng, ch?n tu? ch?n nhóm làm vi?c. Gia (b?n có th? luôn luôn nh?p m?t tên mi?n sau khi b?n cài đ?t Windows XP Chuyên nghi?p.) N?u b?n ch?n tùy ch?n tên mi?n, h?y yêu c?u ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n đ? t?o ra m?t tài kho?n máy tính m?i trong đó tên mi?n ho?c đ?t l?i tài kho?n hi?n t?i c?a b?n.

N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i, yêu c?u các thông tin sau t? qu?n tr? m?ng c?a b?n trư?c khi b?n b?t đ?u quá tr?nh thi?t l?p:

* Tên máy tính c?a b?n
* Tên c?a nhóm làm vi?c ho?c tên mi?n
* Đ?a ch? TCP/IP (n?u m?ng c?a b?n không có m?t máy ch? đ?ng Configuration Protocol (DHCP) server)

Đ? k?t n?i t?i m?ng trong quá tr?nh thi?t l?p, b?n ph?i có s? S?a ch?a ph?n c?ng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n và đư?c k?t n?i b?i m?t cáp m?ng.

1.4 Sao lưu các t?p tin c?a b?n
======================================================================

N?u b?n đang nâng c?p t? m?t phiên b?n c? c?a Windows, b?n nên sao lưu các t?p tin hi?n t?i c?a b?n. B?n có th? sao lưu t?p tin vào m?t đ?a, băng ? đ?a ho?c máy tính khác trên m?ng c?a b?n.

Làm th? nào b?n sao lưu các t?p tin c?a b?n ph? thu?c vào h? đi?u hành. N?u máy tính c?a b?n đang ch?y Microsoft Windows 95 ho?c Windows 98, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t chương tr?nh Windows Backup. N?u b?n đang s? d?ng Windows NT 4.0, Windows sao lưu đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh. B?n ph?i có m?t ? đ?a băng cài đ?t đ? s? d?ng công c? sao lưu trong Windows NT.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t ho?c b?ng cách s? d?ng Windows Backup, xem tr? giúp và d?ch v? h? tr?.

1.5 Nâng c?p vs. cài đ?t m?t b?n sao m?i
======================================================================

Sau khi b?n b?t đ?u các Windows XP Setup Wizard, m?t trong nh?ng ngư?i đ?u tiên b?n ph?i th?c hi?n quy?t đ?nh là li?u đ? nâng c?p hi?n t?i c?a b?n h? đi?u hành hay th?c hi?n ti?n tr?nh cài đ?t hoàn toàn m?i. Trong th?i gian quá tr?nh thi?t l?p, b?n ph?i l?a ch?n gi?a vi?c nâng c?p ho?c cài đ?t m?t b?n sao m?i c?a Windows ("s?ch cài đ?t").

Trong th?i gian nâng c?p, thu?t s? thi?t l?p Windows XP s? thay th? hi?n t?i Windows t?p tin, nhưng gi? thi?t đ?t hi?n có và các ?ng d?ng c?a b?n. M?t s? ?ng d?ng có th? không tương thích v?i Windows XP Professional và do đó có th? không ho?t đ?ng đúng sau khi nâng c?p. B?n có th? nâng c?p lên Windows XP Professional t? dư?i đây h? đi?u hành:

* Windows 98 (m?i phiên b?n)
* Windows Millennium Edition
* Windows NT 4.0 Workstation (gói d?ch v? 6 và sau này)
* Windows 2000 Professional (bao g?m c? gói d?ch v?)
* Windows XP Home Edition

N?u máy tính c?a b?n hi?n đang ch?y m?t h? đi?u hành không đư?c h? tr?, b?n ph?i cài đ?t m?t b?n sao m?i. Thu?t s? cài đ?t Windows XP Chuyên nghi?p trong m?t thư m?c m?i. Sau khi cài đ?t xong, b?n s? ph?i cài đ?t l?i ?ng d?ng và đ?t l?i tu? ch?n.
You should UPGRADE if all      You should INSTALL a new copy 
of the following are true:     if any of the following are true:
=========================      ==============================

You're already using an earlier   Your hard disk is blank. 
version of Windows that 
supports upgrading.
   
- and -               - or - 

You want to replace your      Your current operating system 
Windows operating          doesn't support an upgrade to 
system with Windows XP.       Windows XP. 

- and -               - or - 

You want to keep your existing   You already use an operating 
files and preferences.       system, but you don't want to 
                  keep your existing files and
                  preferences, so that you
                  can cleanly install.
				

N?u b?n mu?n thay đ?i cách th?c thu?t s? cài đ?t Windows XP Chuyên nghi?p, b?m Tùy ch?n nâng cao, và sau đó th?c hi?n b?t k? c?a các tác v? sau:

* Thay đ?i v? trí m?c đ?nh c?a các t?p tin thi?t l?p.
* Lưu tr? h? th?ng t?p tin trong m?t thư m?c khác hơn là thư m?c m?c đ?nh (\Windows).
* Sao chép các t?p tin cài đ?t t? đ?a CD vào đ?a c?ng.
* Ch?n phân vùng trên đó đ? cài đ?t Windows XP Professional.

Tr? khi b?n là m?t ngư?i s? d?ng nâng cao, b?n nên s? d?ng các thi?t l?p m?c đ?nh.

======================================================================
2.0 Ch?y thi?t l?p Windows XP
======================================================================

Thu?t s? thi?t l?p Windows XP thu th?p thông tin, bao g?m thi?t l?p trong khu v?c, tên và m?t kh?u. Thu?t s? sau đó sao chép nhaán t?p tin vào đ?a c?ng c?a b?n, ki?m tra ph?n c?ng, và c?u h?nh cài đ?t c?a b?n. Khi cài đ?t xong, b?n đ? s?n sàng đ? đăng nh?p vào Windows XP Professional. Lưu ? r?ng máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i nhi?u l?n trong quá tr?nh.

Làm th? nào b?n b?t đ?u thu?t s? thi?t l?p Windows XP ph? thu?c vào vi?c b?n đang nâng c?p hay cài đ?t m?t b?n sao m?i c?a Windows. Xác đ?nh phương th?c cài đ?t c?a b?n, xác đ?nh v? trí ph?n thích h?p ? đây phát hành ghi chú, và sau đó làm theo các th? t?c cho k?ch b?n cài đ?t c?a b?n.


>


2.1 N?u b?n cài đ?t m?t b?n sao m?i (s?ch s? cài đ?t)
======================================================================

N?u máy tính c?a b?n có m?t đ?a c?ng tr?ng ho?c đi?u hành hi?n t?i c?a b?n h? th?ng không đư?c h? tr?, b?n c?n ph?i kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a CD Windows XP Professional. M?t s? ? đ?a CD-ROM m?i hơn có th? b?t đ?u ti?n tr?nh cài đ?t t? đ?a CD và t? đ?ng ch?y thu?t s? thi?t l?p Windows XP.

>>> Đ? cài đ?t m?t b?n sao m?i b?ng cách s? d?ng đ?a CD:

1. Kh?i đ?ng máy tính b?ng cách ch?y h? đi?u hành, và sau đó chèn đ?a CD Windows XP Professional vào ? đ?a CD.

2. N?u c?a s? s? t? đ?ng phát hi?n đ?a CD, b?m cài đ?t Windows. Thu?t s? thi?t l?p Windows XP s? xu?t hi?n.

N?u Windows không t? đ?ng phát hi?n đ?a CD, b?m b?t đ?u, và sau đó b?m ch?y. Nh?p đư?ng d?n sau đây vào t?p tin thi?t l?p, thay th? s? ' n?u c?n thi?t b?ng ch? c?a b?n đ?a CD-ROM ? đ?a:

d:\setup.exe

3. B?m phím ENTER.

4. Khi đư?c nh?c đ? ch?n lo?i cài đ?t, ch?n cài đ?t m?i, và sau đó b?m ti?p.

5. Làm theo hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n.

>>> Đ? cài đ?t m?t b?n sao m?i b?ng cách s? d?ng k?t n?i m?ng:

1. S? d?ng h? đi?u hành hi?n t?i c?a b?n, thi?t l?p k?t n?i c?a b?n đ? m?ng chia s? c?p ch?a các t?p tin thi?t l?p. B?n c?ng có th? s? d?ng m?ng ho?c MS-DOS đ?a cài đ?t đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? m?ng, n?u đ?a ch?a m?ng khách hàng ph?n m?m.

Ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n s? có th? cung c?p cho b?n v?i con đư?ng này.

2. N?u máy tính c?a b?n hi?n đang ch?y Windows 98, Windows Millennium Edition, ho?c m?t phiên b?n c? c?a Windows NT, sau đó, t?i d?u nh?c l?nh, g? đư?ng d?n đ?n t?p tin setup.exe.

3. B?m phím ENTER.

4. Làm theo hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n.
2.2 N?u b?n đang nâng c?p
======================================================================

Quá tr?nh nâng c?p là đơn gi?n. Windows XP Setup Wizard phát hi?n và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n thích h?p, ho?c nó t?o ra m?t báo cáo danh sách các thi?t b? mà không th? đư?c nâng c?p, do đó, b?n có th? ch?c ch?n c?a b?n ph?n c?ng và ph?n m?m tương thích v?i Windows XP Professional.

>>> Đ? nâng c?p t? đ?a CD:

1. Kh?i đ?ng máy tính b?ng cách ch?y h? đi?u hành, và sau đó chèn đ?a CD Windows XP Professional vào c?a b?n ? đ?a CD-ROM.

2. N?u c?a s? s? t? đ?ng phát hi?n đ?a CD, đ?a CD Windows XP Professional h?p xu?t hi?n. Đ? b?t đ?u nâng c?p c?a b?n, b?m cài đ?t Windows.

N?u Windows không t? đ?ng phát hi?n đ?a CD, b?m b?t đ?u, và sau đó b?m ch?y. Sau đó nh?p đư?ng d?n đ?n t?p tin thi?t l?p, thay th? đ? có ' n?u c?n thi?t b?ng ch? c?a b?n đ?a CD-ROM ? đ?a:

d:\setup.exe

3. B?m phím ENTER.

4. Khi đư?c nh?c đ? ch?n lo?i cài đ?t, ch?n nâng c?p, và sau đó b?m ti?p.

5. Làm theo hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n.

>>> Đ? nâng c?p t? m?t k?t n?i m?ng:

1. S? d?ng h? đi?u hành, thi?t l?p m?t k?t n?i đ?n c?p m?ng chia s? ch?a các t?p tin thi?t l?p. N?u b?n có m?t MS-DOS hay m?ng cài đ?t đ?a ch?a m?ng lư?i khách hàng ph?n m?m, b?n có th? s? d?ng đ?a đó đ? k?t n?i v?i thư m?c đư?c chia s?.

Ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n s? có th? cung c?p cho b?n nh?ng con đư?ng này.

2. T?i d?u nh?c l?nh, g? đư?ng d?n đ?n t?p tin setup.exe.

3. B?m phím ENTER.

4. Ch?n nâng c?p, và sau đó b?m ti?p.

5. Làm theo hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n.
2.3 Thu th?p thông tin máy tính và ngư?i s? d?ng
======================================================================

Thu?t s? thi?t l?p Windows XP s? giúp b?n thu th?p thông tin v? b?n và máy tính c?a b?n. M?c dù ph?n l?n ti?n tr?nh cài đ?t này là t? đ?ng, b?n có th? c?n ph?i cung c?p thông tin ho?c ch?n thi?t đ?t trên các trang sau đây, tùy thu?c vào c?u h?nh hi?n t?i c?a máy tính c?a b?n:

* C?p gi?y phép th?a thu?n. N?u b?n đ?ng ? v?i các đi?u kho?n và mu?n ti?p t?c quá tr?nh thi?t l?p, ch?n tôi ch?p nh?n th?a thu?n này.

* Ch?n đ?c bi?t. Tu? ch?nh cài đ?t Windows XP, ngôn ng?, và kh? năng ti?p c?n thi?t đ?t cho vi?c cài đ?t m?i. B?n có th? thi?t l?p Windows XP s? d?ng nhi?u ngôn ng? và khu v?c thi?t đ?t.

* Ch?n h? th?ng t?p tin. Windows XP Professional có th? t? đ?ng phân vùng trên đ?a c?ng c?a b?n đ? chuy?n đ?i NTFS, h? th?ng t?p tin đư?c đ? ngh? cho Windows XP Professional, ho?c b?n có th? ch?n đ? gi? cho h? th?ng t?p tin hi?n có c?a b?n. N?u b?n đang nâng c?p, thu?t s? s? d?ng h? th?ng t?p tin hi?n t?i c?a b?n.

* Trong khu v?c thi?t l?p. Thay đ?i thi?t đ?t h? th?ng và ngư?i s? d?ng mi?n đ?a phương Đ?i v?i khu v?c khác nhau và các ngôn ng?.

* Cá nhân hoá ph?n m?m c?a b?n. G? tên đ?y đ? c?a ngư?i đ? mà b?n sao này c?a Windows XP Professional đư?c c?p phép và, tùy ch?n, t? ch?c.

* Máy tính tên và m?t kh?u ngư?i qu?n tr?. G? m?t máy tính duy nh?t tên khác v?i các máy tính, nhóm làm vi?c, ho?c tên mi?n tên m?ng c?a b?n. Thu?t s? g?i ? tên máy tính, nhưng b?n có th? thay đ?i tên.

Trong khi cài đ?t, thu?t s? s? t? đ?ng t?o trương m?c ngư?i qu?n tr?. Khi b?n s? d?ng trương m?c này, b?n có quy?n đ?y đ? hơn thi?t đ?t c?a máy tính và có th? t?o tài kho?n ngư?i dùng trên máy tính. Có ngh?a là, đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? sau khi b?n cài đ?t Windows XP Professional cung c?p cho b?n hành chính quy?n mà b?n c?n ph?i đăng nh?p và qu?n l? máy tính c?a b?n. G? m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr?. L? do an ninh, b?n luôn luôn nên gán m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr?. Chăm sóc đ? nh? và b?o v? m?t kh?u c?a b?n.

* Ngày và th?i gian cài đ?t. Xác minh các ngày và th?i gian cho khu v?c c?a b?n, ch?n múi gi? thích h?p, và sau đó ch?n cho dù b?n mu?n Windows XP Professional đ? t? đ?ng đi?u ch?nh cho th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày.

* M?ng thi?t đ?t. Tr? khi b?n là m?t ngư?i dùng c?p cao, ch?n các Thi?t đ?t đi?n h?nh l?a ch?n cho c?u h?nh m?ng c?a b?n. T? c?u h?nh m?ng khách hàng, d?ch v? và giao th?c, ch?n tùy ch?n thi?t đ?t tùy ch?nh.

* Nhóm làm vi?c ho?c máy tính tên mi?n. Trong quá tr?nh thi?t l?p, b?n ph?i ch?n đ? tham gia m?t nhóm làm vi?c ho?c m?t tên mi?n.

Đ? bi?t thêm thông tin, xem "Cung c?p thông tin m?ng" sau này trong tài li?u này.

* Thu?t s? đ?nh danh m?ng. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, thu?t s? này s? nh?c b?n xác đ?nh nh?ng ngư?i s? s? d?ng máy tính c?a b?n s? d?ng. N?u b?n ch? ra r?ng b?n đang duy nh?t ngư?i s? d?ng, b?n đang đư?c gán quy?n qu?n tr?.
2.4 Cung c?p thông tin m?ng
======================================================================

Trong ho?c sau khi quá tr?nh thi?t l?p, b?n c?n ph?i tham gia ho?c là m?t nhóm làm vi?c ho?c m?t tên mi?n. N?u b?n s? không làm vi?c trên m?t m?ng, ch?n tham gia m?t nhóm làm vi?c.

2.4.1 Gia nh?p m?t nhóm làm vi?c
----------------------------------------------------------------------
M?t nhóm làm vi?c là m?t ho?c nhi?u máy tính có cùng tên nhóm làm vi?c (đ?i v?i Ví d?, m?t m?ng lư?i "peer-to-peer"). B?t k? ngư?i dùng có th? tham gia m?t nhóm làm vi?c b?ng cách xác đ?nh tên nhóm làm vi?c - b?n không c?n thi?t quy?n truy c?p đ?c bi?t đ? gia nh?p m?t nhóm làm vi?c. B?n ph?i cung c?p m?t tên nhóm làm vi?c hi?n t?i ho?c m?i, ho?c b?n có th? s? d?ng tên nhóm làm vi?c đ? ngh? thu?t s? thi?t l?p Windows XP.

2.4.2 Gia nh?p m?t tên mi?n
----------------------------------------------------------------------

Trương m?c máy tính xác đ?nh máy tính c?a b?n đ? các tên mi?n, và các tài kho?n ngư?i s? d?ng nh?n d?ng b?n đ? máy tính c?a b?n.

M?t tên mi?n là m?t t?p h?p các máy tính đư?c xác đ?nh b?i m?t ngư?i qu?n tr? m?ng. Không gi?ng như gia nh?p m?t nhóm làm vi?c, b?n có th? làm cho m?nh, gia nh?p m?t mi?n đ?i h?i s? cho phép t? ngư?i qu?n tr? m?ng.

Tham gia m?t tên mi?n trong quá tr?nh thi?t l?p, b?n ph?i có trương m?c máy tính trong tên mi?n mà b?n mu?n tham gia. N?u b?n đang nâng c?p t? Windows NT, Windows XP Setup Wizard s? d?ng tài kho?n máy tính hi?n t?i c?a b?n. N?u không, b?n s? đư?c yêu c?u cung c?p m?t tài kho?n máy tính m?i.

Trư?c khi b?t đ?u thu?t s? thi?t l?p Windows XP, h?y h?i qu?n tr? m?ng c?a b?n đ? t?o ra m?t tài kho?n máy tính. Ho?c, n?u b?n có quy?n thích h?p, b?n có th? t?o tài kho?n trong quá tr?nh thi?t l?p và tham gia các tên mi?n. Tham gia m?t tên mi?n trong quá tr?nh thi?t l?p, b?n c?n ph?i cung c?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n.

Lưu ?: N?u b?n có khó khăn gia nh?p m?t tên mi?n trong quá tr?nh thi?t l?p, tham gia m?t nhóm làm vi?c đ? thay th?, và sau đó tham gia các tên mi?n sau khi b?n hoàn t?t cài đ?t Windows XP Professional.

======================================================================
3.0 Tùy bi?n thi?t l?p b?ng cách s? d?ng ch? đ? thi?t l?p hoàn
======================================================================

B?n có th? tùy ch?nh cài đ?t c?a Windows XP Professional. B?ng cách s? d?ng ch? đ? thi?t l?p hoàn, b?n có th? cài s?n thông tin do đó b?n không c?n ph?i t? nh?p nó trong quá tr?nh thi?t l?p.

B?ng cách s? d?ng m?t t?p tr? l?i, qu?n tr? m?ng và có kinh nghi?m ngư?i dùng có th? th?c hi?n m?t cài đ?t m?i trong ch? đ? thi?t l?p hoàn. Trong không giám sát Thi?t l?p ch? đ?, không có s? can thi?p c?a ngư?i dùng đư?c yêu c?u trong quá tr?nh thi?t l?p, b?i v? t?p tr? l?i ch?a t?t c? các thông tin mà Windows XP Setup Wizard đ?i h?i, trong đó ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép, tên máy tính và v? m?ng. Tr? l?i các t?p tin có th? giúp b?n m?t cách nhanh chóng cài đ?t Windows XP Professional trên nhi?u hơn m?t máy tính.

M?t t?p tr? l?i m?u, Unattend.txt, đư?c bao g?m trong thư m?c i386 vào đ?a CD Windows XP Professional. B?ng cách s? d?ng các t?p tin như là m?t khuôn m?u, b?n có th? t?o t?p tr? l?i c?a riêng b?n tùy ch?nh trong quá tr?nh thi?t l?p.

======================================================================
4,0 B?t đ?u t? Windows XP Professional
======================================================================

Sau khi thu th?p thông tin c?n thi?t, thu?t s? thi?t l?p Windows XP đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t. Máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i nhi?u l?n, và sau đó Windows XP Professional s? nh?c b?n đăng nh?p vào. Sau khi b?n đăng nh?p vào, N?u b?n có quy?n qu?n tr?, b?n có th? kích ho?t b?n sao c?a b?n Windows XP Professional, t?o tài kho?n ngư?i dùng, và c?u h?nh l?i b?t k? thi?t đ?t b?n đ? nh?p trong quá tr?nh thi?t l?p.

4.1 Đăng nh?p vào Windows XP Professional
======================================================================

Khi b?n cài đ?t Windows XP Professional, thi?t l?p s? nh?c b?n t?o m?t trương m?c ngư?i dùng cho chính m?nh và m?t cho m?i ngư?i s? d?ng thư?ng xuyên máy tính, cho dù ? văn ph?ng ho?c nhà m?t.

Quan tr?ng: N?u b?n có quy?n qu?n tr?, b?n có th? gán c?p phép cho m?i tài kho?n ngư?i dùng. Ví d?, b?n có th? xác đ?nh cho dù m?t ngư?i dùng có th? cài đ?t ph?n m?m, xem tài li?u các ngư?i dùng khác, ho?c ho?t đ?ng tài nguyên m?ng như máy in và máy ch?.

4.2 T?o m?t trương m?c ngư?i dùng
======================================================================

Trương m?c ngư?i dùng xác đ?nh tên ngư?i dùng và m?t kh?u, các nhóm b?n là thành viên c?a, mà m?ng tài nguyên b?n có th? truy c?p, và cá nhân t?p và thi?t đ?t c?a b?n. M?i ngư?i thư?ng xuyên s? d?ng các máy tính c?n ph?i có m?t tài kho?n ngư?i dùng. Trương m?c ngư?i dùng đư?c xác đ?nh b?i tên ngư?i dùng và m?t kh?u, c? hai đ?u s? d?ng lo?i khi đăng nh?p ngày đ?n máy tính. B?n có th? t?o tài kho?n ngư?i dùng cá nhân sau khi đăng nh?p vào đ? máy tính b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n v?i qu?n tr? viên quy?n.

>>> Đ? t?o ra m?t tài kho?n ngư?i dùng:

1. Đăng nh?p vào máy tính như m?t ngư?i dùng v?i quy?n qu?n tr?.

2. B?m b?t đ?u, b?m vào Control Panel, và sau đó b?m vào tài kho?n ngư?i dùng.

3. Nh?p vào thêm.

4. Làm theo hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 286463 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB286463 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:286463

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com