Làm th? nào đ? s? d?ng ADPlus.vbs đ? kh?c ph?c s? c? "treo" và "tai n?n"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 286350 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

ADPlus.vbs (ADPlus) là m?t công c? t? Microsoft s?n ph?m h? tr? d?ch v? (PSS) mà có th? kh?c ph?c s? c? b?t k? quá tr?nh ho?c ?ng d?ng mà d?ng đáp ?ng (b? treo) ho?c không thành công (b? treo). Thư?ng xuyên, b?n có th? s? d?ng ADPlus như m?t công c? thay th? cho Microsoft Internet Information Server (IIS) ngo?i l? màn h?nh (6,1/7.1) và ngư?i s? d?ng ch? đ? quá tr?nh k?t xu?t. Đây là hai công c? riêng bi?t PSS thư?ng xuyên s? d?ng đ? cô l?p nh?ng g? gây ra m?t quá tr?nh đ? ng?ng đáp ?ng (hàng) ho?c b? b?t ng? (s?p đ?) trong m?t môi trư?ng Microsoft Windows DNA.

THÔNG TIN THÊM

Yêu c?u h? th?ng

ADPlus đ? yêu c?u t?i thi?u sau đây:
 • Windows NT 4.0 Service Pack 4 ho?c cao hơn
 • Phiên b?n Windows Scripting Host 5,6 ho?c m?i hơn
 • Ít nh?t 10 megabyte (MB) không gian tr?ng trên đ?a ho?c m?ng chia s? nơi ADPlus s? đưa các t?p tin đ?u ra
 • Microsoft g? l?i công c? cho Windows đư?c cài đ?t

Nơi mà b?n đư?c ADPlus?


ADPlus đư?c bao g?m v?i các m?i nh?t Microsoft g? l?i công c? cho Windows. Đ? có đư?c các m?i nh?t Microsoft g? l?i công c? cho Windows, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx

Các công c? g? l?i đư?c li?t kê trong hai đ?a đi?m trên màn h?nh ch?n cài đ?t trong thu?t s? thi?t l?p Windows SDK. N?u b?n mu?n cài đ?t và g? l?i công c? Windows trên máy tính mà b?n đang làm vi?c, b?n nên ch?n cácCông c? g? l?i cho Windowsl?a ch?n theoTi?n ích chung. N?u b?n mu?n thi?t l?p công c? g? l?i cho Windows trên m?t máy tính khác nhau, b?n nên ch?n cácCông c? g? l?il?a ch?n theo Redistributable góiđ? t?i v? t?t c? ba phiên b?n c?a công c? g? l?i cài đ?t gói (x 86, x 64, Itanium).

Chú ýPhiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft g? l?i công c? cho Windows đư?c cung c?p như m?t ph?n c?a Windows SDK. Ngoài ra, t?p tin đư?c đ?i tên t? ADPlus.vbs đ? ADPlus_Old.vbs. Ngoài ra, ADplus.exe đư?c b? sung. V? v?y, ADplus.exe đư?c th?c hi?n khi b?n g? ch?adplus. ADplus.exe không ph?i là gi?ng như ADPlus_Old.vbs. Bài vi?t này đ? c?p đ?n ch? là các phiên b?n .vbs. Khi b?n mu?n th?c hi?n phiên b?n .vbs, b?n ph?i g?ADPlus_old.vbs.


Tính năng m?i cho ADPlus Phiên b?n 6.0

ADPlus V6.0 đ? đư?c vi?t l?i hoàn toàn. Công c? này có thi?t b? chuy?n m?ch m?i và kh? năng m?i. Bây gi? b?n có th? c?u h?nh các công c? thông qua m?t t?p tin c?u h?nh bên ngoài. B?n có th? xem C?p nh?t thông tin v? tính năng m?i và các thi?t b? chuy?n m?ch trong tr?nh g? l?i t?p tr? giúp (Debugger.chm) đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m Microsoft Windows Debuggers.

Debugger.chm n?m trong thư m?c tương t? như ADPlus.vbs. Đ? xác đ?nh v? trí tài li?u cho ADPlus, b?m các N?i dung tab, và sau đó b?m vào thông qua các m?c sau đây:
 • B?ng cách s? d?ng công c? g? l?i cho Windows
 • T?p k?t xu?t tai n?n
 • Ch? đ? ngư?i dùng t?p k?t xu?t
 • T?o t?p k?t xu?t s?p ch? đ? ngư?i dùng
 • ADPlus
B?n c?ng có th? t?m th?y tài li?u hư?ng d?n cho ADPlus b?ng cách nh?p vào các Ch? s? tab. lo?i ADPlus trong h?p văn b?n t? khoá.

ADPlus g??

ADPlus là d?a trên giao di?n đi?u khi?n Microsoft Visual Basic script. Nó t? đ?ng hóa tr?nh g? l?i Microsoft CDB đ? s?n xu?t b? nh? b?i và đăng nh?p t?p tin có ch?a g? l?i đ?u ra t? m?t hay nhi?u quy tr?nh. M?i khi b?n ch?y ADPlus, g? l?i thông tin (b? nh? b?i và t?p tin văn b?n có ch?a thông tin g? l?i) đư?c đ?t trong c?p m?i, duy nh?t đư?c đ?t tên (ví d? như C:\Temp\Crash_Mode__Date_01-22-2001__Time_09-41-08AM) trên h? th?ng t?p tin đ?a phương ho?c trên m?t chia s? m?ng t? xa. Ngoài ra, m?i t?p tin ADPlus t?o ra có m?t tên duy nh?t (ví d? như PID-1708__Inetinfo.exe__Date_01-22-2001__Time_09-41-08AM.log) đ? tránh ghi đè t?p tin c? hơn v?i nh?ng cái m?i hơn.

ADPlus làm vi?c v?i b?t k? ngư?i s? d?ng ch? đ? quá tr?nh ho?c d?ch v? như Internet Information Services (IIS), Microsoft giao d?ch máy ch? (MTS) ho?c Microsoft COM + các ?ng d?ng.

Dư?i đây là m?t s? các tính năng c?a ADPlus:
 • ADPlus s? d?ng Microsoft debuggers m?i nh?t cho tính năng c?i ti?n, t?c đ? và đ? tin c?y.
 • Khi ADPlus bán phá giá b? nh? cho các quy tr?nh nhi?u, nó không nên không đ?ng b? đ? cho m?i quá tr?nh đông l?nh và đ? đ?ng th?i. Phương pháp này có th? cung c?p m?t b?n ch?p"hi?u qu?" c?a ?ng d?ng toàn b? th?i ADPlus đư?c ch?y. B?n ph?i n?m b?t t?t c? các quá tr?nh so?n m?t ?ng d?ng, và t?t c? các quá tr?nh ?ng d?ng s? d?ng cùng m?t lúc, đ? n?m b?t c?a các ?ng d?ng th?i v?n đ? x?y ra. Đi?u này là r?t quan tr?ng cho các ?ng d?ng mà làm cho các cu?c g?i th? t?c t? xa đ?n các quá tr?nh khác.
 • ADPlus có m?t giao di?n d?ng l?nh. B?i v? ADPlus không có m?t giao di?n ngư?i dùng đ? h?a, b?n có th? ch?y nó yên t?nh ch? đ? (đ? ngăn ch?n h?p tho?i) t? m?t t? xa l?nh bao (m?t l?nh v? đó là remoted ra b?ng cách s? d?ng Remote.exe). Trong ch? đ? im l?ng, l?i xu?t hi?n trong giao di?n đi?u khi?n và đư?c ghi vào s? ghi s? ki?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?y ADPlus t? tr?nh bao t? xa l?nh, h?y xem ph?n "Cách s? d?ng k?ch b?n" c?a bài vi?t này.
 • N?u b?n s? d?ng các -thông báo cho chuy?n đ?i khi ADPlus màn h?nh cho tai n?n, và d?ch v? Windows Messenger kh?i đ?ng, ADPlus có th? c?nh báo m?t ngư?i dùng hay máy tính c?a m?t v? tai n?n thông qua d?ch v? Windows Messenger.
 • Khi ADPlus màn h?nh m?t quá tr?nh s?p đ? ch? đ?, n?u m?t v? tai n?n x?y ra, ADPlus s? g?i thông tin quan tr?ng v? các lo?i h?nh c?a tai n?n cho s? ghi s? ki?n.
 • ADPlus h? tr? tri?n khai XCOPY. N?u b?n cài đ?t gói debuggers đư?c kèm v?i ADPlus t?i m?t trong nh?ng máy tính th? nghi?m, b?n có th? sao chép thư m?c nơi mà các debuggers đ? đư?c cài đ?t vào máy tính khác. Ngoài ra, ADPlus không yêu c?u b?n đăng k? b?t k? các thành ph?n tùy ch?nh mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) trên h? th?ng. V? b?n có th? s? d?ng ADPlus trên máy ch? s?n xu?t mà có m?t c?u h?nh khóa xu?ng ph?n m?m. Đ? lo?i b? ADPlus, xóa thư m?c nơi mà nó đ? đư?c cài đ?t ho?c sao chép vào.

Khi b?n nên s? d?ng ADPlus?

ADPlus nh?m m?c đích cung c?p cho Microsoft PSS h? tr? chuyên nghi?p v?i thông tin g? l?i mà h? ph?i có đ? cô l?p nguyên nhân c?a v?n đ? x?y ra trong các môi trư?ng ph?c t?p.

S? d?ng ADPlus đ? n?m b?t thông tin g? l?i n?u b?n đang g?p v?n đ? sau:
 • Quy tr?nh ng?ng đáp ?ng.
 • Quy tr?nh mà tiêu th? 100 ph?n trăm CPU trên m?t máy tính duy nh?t b? x? l?, variable CPU trên máy tính x? l? kép, 25 ph?n trăm CPU trên máy tính b? vi x? l? quad, và như v?y.
 • Quá tr?nh s?p đ? ho?c t?t b?t ng?.

Khi b?n không nên s? d?ng ADPlus?

Không s? d?ng ADPlus trong các t?nh hu?ng sau đây:
 • N?u b?n ph?i g? r?i m?t chương tr?nh ho?c quá tr?nh ra kh?i b?t ng? trong khi kh?i đ?ng. B?n ch? có th? s? d?ng ADPlus cho các quy tr?nh b?t đ?u thành công. Đ? kh?c ph?c các quá tr?nh b? b?t ng? trong khi kh?i đ?ng, ngư?i s? d?ng ch? đ? quá tr?nh b?i ch?a có th? là m?t gi?i pháp t?t hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ngư?i s? d?ng ch? đ? quá tr?nh k?t xu?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  253066Tính kh? d?ng OEM h? tr? công c? giai đo?n 3 d?ch v? phát hành 2
  Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng debuggers m?i nh?t b?ng tay g? l?i ti?n tr?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các debuggers m?i nh?t, ghé thăm trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
 • N?u có m?t hi?u ?ng đáng chú ? v? hi?u su?t khi b?n s? d?ng ADPlus trong ch? đ? tai n?n. Thông thư?ng, đi?u này là do thư vi?n liên k?t đ?ng (dll) ho?c các chương tr?nh đó ném nhi?u Microsoft Visual C++ EH ngo?i l?. Di?n (nh?ng trư?ng h?p ngo?i l? ra khi b?n s? d?ng C++ ném tuyên b? ho?c khi b?n s? d?ng try/catch kh?i.) Các chương tr?nh vi?t r?t nhi?u thông tin đ? g? l?i s?n lư?ng d?ng c?ng có th? gây ra hi?u su?t gi?m. Trong ph?n l?n trư?ng h?p, ADPlus không ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t đáng chú ? khi nó đang ch?y trong ch? đ? tai n?n.
 • N?u b?n đang ch?y trong m?t môi trư?ng c?m m?t s? bi?n pháp ph?ng ng?a c?n đư?c th?c hi?n khi b?n s? d?ng ADPlus.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  841673M?t máy ch? c?m có th? th?t b?i trên khi b?n c? g?ng t?o ra m?t t?p tin xu?t s?p c?a kho thông tin s? d?ng ADPlus ho?c Userdump trong Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003

ADPlus như th? nào?

ADPlus có hai ch? đ? ho?t đ?ng:
 • Ch? đ? "Treo" đư?c dùng đ? g? r?i b? treo quá tr?nh, vi?c s? d?ng CPU 100 ph?n trăm, và các v?n đ? khác liên quan đ?n m?t tai n?n. Khi b?n s? d?ng ADPlus trong ch? đ? treo, b?n ph?i đ?i cho đ?n khi quá tr?nh ho?c quy tr?nh d?ng đáp ?ng trư?c khi b?n ch?y script (không gi?ng như ch? đ? tai n?n, hàng ch? đ? là không liên t?c).
 • Ch? đ? "S?p đ?" đư?c s? d?ng đ? kh?c ph?c s? c? mà d?n đ?n ti?n s? Watson l?i, ho?c b?t k? lo?i nào khác c?a l?i là nguyên nhân gây m?t chương tr?nh ho?c d?ch v? đ? b? b?t ng?. Khi b?n s? d?ng ADPlus trong ch? đ? tai n?n, b?n ph?i b?t đ?u ADPlus trư?c khi tai n?n x?y ra. B?n có th? c?u h?nh ADPlus đ? thông báo cho ngư?i qu?n tr? ho?c m?t máy tính c?a m?t v? tai n?n thông qua các -thông báo cho chuy?n đ?i.

Treo ch? đ?

Trong ch? đ? này, ADPlus ngay l?p t?c s?n xu?t b? nh? đ?y đ? b?i cho t?t c? các quá tr?nh đư?c quy đ?nh trên d?ng l?nh sau khi k?ch b?n đ? hoàn thành. M?i t?p tin .dmp đư?c t?o ra đư?c đ?t trong m?t thư m?c có ch?a ngày/th?i gian tem khi ADPlus đư?c ch?y. M?i tên t?p ch?a tên quá tr?nh, quá tr?nh ID và ngày/th?i gian tem khi ADPlus đư?c ch?y. Trong khi b? nh? quá tr?nh đang đư?c đ? vào m?t t?p tin, quá tr?nh này là đông l?nh. Sau khi t?p k?t xu?t b? nh? đ? đư?c t?o, quá tr?nh này ti?p n?i b?ng cách s? d?ng m?t noninvasive đính kèm/tách v?i tr?nh g? l?i CDB.

S? d?ng M?o B?n có th? s? d?ng ADPlus trong ch? đ? hàng thay v? c?a Userdump.exe đ? đ? b? nh? cho m?t ho?c nhi?u các quy tr?nh. Ngoài ra, hàng ch? đ? ho?t đ?ng trong m?t phiên ch?y h? ph?c v? đ?u cu?i.

S?p đ? ch? đ?

Trong ch? đ? này, ADPlus chú tr?nh g? l?i CDB đ?n t?t c? các quy tr?nh đư?c quy đ?nh trên d?ng l?nh. ADPlus t? đ?ng c?u h?nh tr?nh g? l?i đ? giám sát cho lo?i thu?n ngo?i l?:
 • Đi?u tác không h?p l?
 • Ch? d?n b?t h?p pháp
 • S? nguyên phân chia b?i Zero
 • N?i đi?m phân chia b?i Zero
 • S? nguyên tràn
 • Tr?nh t? Lock không h?p l?
 • Vi ph?m truy c?p
 • Stack Overflow
 • C++ EH ngo?i l?
 • Ngo?i l? không r?
B?n có th? s? d?ng ADPlus trong ch? đ? đ?ng xe thay v? c?a IIS ngo?i l? màn h?nh ho?c Userdump.exe khi b?n đang g? r?i các lo?i trư?ng h?p ngo?i l?. B?i v? s? d?ng ch? đ? tai n?n m?t "xâm h?i" đính kèm thông qua các tr?nh g? l?i CDB, nó không ho?t đ?ng trong m?t phiên ch?y Microsoft Windows NT 4.0 hay Windows 2000 Terminal Server. Ch? treo ch? đ? ho?t đ?ng trong m?t phiên ch?y h? ph?c v? đ?u cu?i trên các h? đi?u hành b?i v? h? đ?i h?i vi?c s? d?ng m?t đính kèm noninvasive. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? invasively và noninvasive đính kèm vào m?t quá tr?nh v?i debuggers m?i nh?t, xem các "s? d?ng Debugging Tools cho Windows: g?n v?i m?t quá tr?nh ch?y (ch? đ? ngư?i dùng)" ph?n trong s? giúp đ? c?a debuggers.

Chú ý Ch? đ? tai n?n đư?c h? tr? trong phiên giao d?ch Terminal Server trên Windows XP và Microsoft Windows Server 2003 h? đi?u hành.

Khi ADPlus ch?y ? ch? đ? tai n?n, m?t tr?nh g? l?i v?n c?n g?n li?n v?i m?i quá tr?nh ch? ra trên d?ng l?nh đ? đ?i c?a quá tr?nh đó cho đ?n khi m?t ngo?i l? gây t? vong b? m?c k?t và quá tr?nh ra kh?i b?t ng?, ho?c cho đ?n khi ép ngư?i s? d?ng m?t s? k?t h?p phím CTRL + C đ? tách tr?nh g? l?i t? quá tr?nh đó. Đ? t? tách tr?nh g? l?i t? quá tr?nh, b?n ph?i t?i đa hóa c?a s? tr?nh g? l?i, và sau đó nh?n CTRL + C đ? đ?t nh?p vào tr?nh g? l?i.

Khi b?n nh?n CTRL + C, ADPlus b?y l?nh này, b?t đ?u vào danh sách nh?ng ngăn x?p cho ch? đ? vào m?t t?p tin đăng nh?p và sau đó t?o ra m?t h? sơ k?t xu?t b? nh? nh? c?a quá tr?nh trư?c khi nó detaches t? tr?nh g? l?i. V? s?p đ? ch? đ? th?c hi?n m?t đính kèm xâm h?i, quá tr?nh này d?ng l?i khi tr?nh g? l?i đư?c tách ra. B?n ph?i kh?i đ?ng l?i quá tr?nh. N?u nó là m?t quá tr?nh MTS ho?c COM +, quá tr?nh đư?c kh?i đ?ng l?i t? đ?ng sau khi m?t cu?c g?i đư?c th?c hi?n cho m?t thành ph?n trong gói.

Trư?ng h?p ngo?i l? cơ h?i đ?u tiên

M?i lo?i ngo?i l? (như là m?t s? vi ph?m truy c?p ho?c m?t ngăn x?p tràn) có th? đư?c nâng lên v?i m?t tr?nh g? l?i như ho?c là m?t cơ h?i đ?u tiên ngo?i l? ho?c m?t cơ h?i th? hai ngo?i l?. Theo đ?nh ngh?a, m?t ngo?i l? cơ h?i đ?u tiên là không gây t? vong, tr? khi nó không đư?c x? l? m?t cách chính xác b?ng cách s? d?ng m?t b? x? l? l?i. N?u v?n đ? này x?y ra, ngo?i l? đư?c đưa lên m?t l?n n?a như là m?t ngo?i l? cơ h?i th? hai (ch? là m?t tr?nh g? l?i có th? x? l? chúng). N?u không có tr?nh g? l?i x? l? m?t trư?ng h?p ngo?i l? cơ h?i th? hai, các ?ng d?ng ra kh?i.

Đ? bi?t thêm thông tin v? đ?u tiên và th? hai cơ h?i trư?ng h?p ngo?i l? và Windows NT SEH (trư?ng h?p ngo?i l? có c?u trúc x? l?), nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
105675Cơ h?i th? hai và x? l? ngo?i l?
Theo m?c đ?nh, khi ADPlus phát hi?n m?t ngo?i l? mưa (không nghiêm tr?ng) đ?u tiên cho t?t c? các trư?ng h?p ngo?i l? ngo?i tr? chưa bi?t và ngo?i l? EH, c?n hành đ?ng sau đây:
 1. T?m d?ng quá tr?nh đăng nh?p ngày và th?i gian là ngo?i l? đ? x?y ra trong t?p s? ghi cho quá tr?nh đang đư?c theo d?i.
 2. B?n ghi thread ID và các cu?c g?i stack cho ch? đ? đó nêu ra ngo?i l? trong t?p s? ghi cho quá tr?nh đang đư?c theo d?i.
 3. T?o ra m?t b? nh? nh? duy nh?t đư?c đ?t tên theo b?i ch?a thu âm).dump -u/m) c?a quá tr?nh này lúc đó là ngo?i l? đ? x?y ra, và sau đó l?i ti?p t?c quá tr?nh.
Chú ý Theo m?c đ?nh, ADPlus không s?n xu?t m?t h? sơ k?t xu?t b? nh? nh? duy nh?t cho cơ h?i đ?u tiên EH và ngo?i l? không r? v? nh?ng trư?ng h?p ngo?i l? x?y ra thư?ng xuyên. Thông thư?ng, các trư?ng h?p ngo?i l? đư?c x? l? b?i l?i x? l? m? trong m?t quá tr?nh ho?c DLL. B?i v? đây là nh?ng trư?ng h?p ngo?i l? x? l?, h? không tr? thành trư?ng h?p ngo?i l? mưa (unhandled) th? hai và h? không k?t thúc quá tr?nh.

Tuy nhiên, b?n có th? c?u h?nh ADPlus đ? s?n xu?t đ?c đáo mini nh? b?i cho cơ h?i đ?u tiên EH và ngo?i l? chưa bi?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n ph?i s? d?ng m?t t?p tin c?u h?nh tùy ch?nh ADPlus.

Trư?ng h?p ngo?i l? cơ h?i th? hai

Khi ADPlus phát hi?n m?t ngo?i l? (gây t? vong) th? hai cơ h?i cho t?t c? các lo?i trư?ng h?p ngo?i l? (bao g?m c? EH và ngo?i l? không r?), nó s? hành đ?ng sau đây:
 1. T?m d?ng quá tr?nh đăng nh?p ngày và th?i gian là ngo?i l? đ? x?y ra trong t?p s? ghi cho quá tr?nh đang đư?c theo d?i.
 2. B?n ghi thread ID và các cu?c g?i stack cho ch? đ? đó nêu ra ngo?i l? trong t?p s? ghi cho quá tr?nh đang đư?c theo d?i.
 3. S?n xu?t m?t k?t xu?t b? nh? đ?y đ? c?a quá tr?nh vào th?i đi?m đó là ngo?i l? gây t? vong x?y ra, và sau đó thoát kh?i tr?nh g? l?i. Hành đ?ng này phá h?y trong quá tr?nh.
Chú ý Đ?i v?i Microsoft PSS h? tr? chuyên nghi?p đ? phân tích b? nh? b?i, h? có th? có đ? có đư?c b?n sao c?a b?t k? thành ph?n tùy ch?nh ho?c dll và t?p tin bi?u tư?ng tương ?ng c?a h?.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o bi?u tư?ng t?p cho DLLs c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
121366T?p tin PDB và DBG - nh?ng g? h? đang và cách h? làm vi?c
291585 Làm th? nào đ? t?o ra các bi?u tư?ng g? l?i cho m?t ?ng d?ng Visual C++
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c các bi?u tư?ng cho s?n ph?m c?a Microsoft (c?n thi?t cho vi?c phân tích b? nh? b?i v?i các debuggers), truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/whdc/DevTools/debugging/symbolpkg.mspx

Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh ADPlus

Đ? s? d?ng ADPlus, b?n ph?i ch? đ?nh m?t lo?t các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh ho?c đ?i s? script. T?i thi?u ADPlus đ?i h?i hai thi?t b? chuy?n m?ch: m?t trong nh?ng ch? đ?nh ch? đ? ho?t đ?ng, và m?t trong đó xác đ?nh m?t quá tr?nh m?c tiêu ho?t đ?ng ch?ng l?i.

Sau đây là các thi?t b? chuy?n m?ch thư?ng xuyên nh?t đư?c s? d?ng. B?n c?ng có th? xem danh sách đ?y đ? các thi?t b? chuy?n m?ch b?ng cách ch?y ADPlus –help, ho?c b?ng cách xem các debuggers giúp t?p tin (Debugger.chm).
 • -treo
  Chuy?n đ?i này c?u h?nh ADPlus đ? ch?y trong ch? đ? treo. B?n ph?i s? d?ng này chuy?n đ?i v?i các -iis, -pn, ho?c -p thi?t b? chuy?n m?ch. B?n không th? s? d?ng -treo v?i các -tai n?n chuy?n đ?i.

  Chú ý Khi ADPlus đang ch?y trong ch? đ? treo, b?n ph?i b?t đ?u ADPlus sau khi quá tr?nh này ng?ng đáp ?ng ho?c là tiêu th? m?t t? l? cao c?a CPU.
 • -tai n?n
  Chuy?n đ?i này c?u h?nh ADPlus đ? ch?y trong ch? đ? tai n?n. B?n ph?i s? d?ng này chuy?n đ?i v?i các -iis, -pn, ho?c -p thi?t b? chuy?n m?ch. B?n không th? s? d?ng -tai n?n v?i các -treo chuy?n đ?i.

  Chú ý Khi ADPlus ch?y ? ch? đ? tai n?n, b?n ph?i b?t đ?u ADPlus trư?c khi quá tr?nh ra kh?i unexpectedlys ho?c tr? nên không ?n đ?nh.
 • -pn quá tr?nh tên
  Các -pn chuy?n đ?i đư?c s? d?ng đ? ch? đ?nh m?t tên quá tr?nh mà b?n mu?n ADPlus đ? phân tích. Đ? ch? đ?nh nhi?u hơn m?t quá tr?nh, s? d?ng nhi?u -pn quá tr?nh tên thi?t b? chuy?n m?ch. Ví dụ:
  -pn process1.exe - pn process2.exe
 • -p ID quá tr?nh
  Các -p chuy?n đ?i đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh quá tr?nh ID (PID) c?a m?t quá tr?nh mà b?n mu?n ADPlus đ? phân tích. Đ? ch? đ?nh nhi?u hơn m?t quá tr?nh, s? d?ng nhi?u -p PID thi?t b? chuy?n m?ch. Ví dụ:
  -p năm 1896 - p 1702
 • -scsinh s?n l?nh
  Không gi?ng như các -pn-p thi?t b? chuy?n m?ch, mà specifiy các quá tr?nh đó đang ch?y đ? đính kèm tr?nh g? l?i, các -sc chuy?n đ?i đ?nh ngh?a các ?ng d?ng và các thông s? đư?c b?t đ?u (ho?c sinh ra) trong tr?nh g? l?i. Ví dụ:
  -sc "c:\windows\system32\notepad.exe
 • -iis
  Các -iis chuy?n đ?i đư?c s? d?ng đ? g? l?i máy ch? máy tính đang ch?y Internet Information Server (IIS) 4.0 ho?c cao hơn. Khi b?n s? d?ng ADPlus v?i các -iis chuy?n đ?i, ADPlus màn h?nh t?t c? nh?ng IIS trong-quá tr?nh (Inetinfo.exe) và các ?ng d?ng ra c?a quá tr?nh (Mtx.exe/Dllhost.exe). B?n có th? s? d?ng các -iis chuy?n đ?i v?i các -pn chuy?n đ?i ho?c các -p chuy?n đ?i, ho?c b?n có th? s? d?ng nó m?t m?nh đ? phân tích IIS và t?t c? đang ch?y MTS / COM + các ?ng d?ng t?i m?t trong hai s?p đ? ch? đ? ho?c treo ch? đ?.

  N?u b?n đang c? g?ng đ? phân tích m?t máy tính ch?y IIS 3.0 ho?c trư?c đó, s? d?ng các -pn chuy?n đ?i và ch? đ?nh Inetinfo.exe như là quá tr?nh đ? giám sát.
 • -thông báo cho tên máy tính ho?c tên ngư?i dùng
  Chuy?n đ?i này là ch? h?p l? khi ADPlus đang ch?y trong ch? đ? tai n?n. Chuy?n đ?i này ch? th? ADPlus đ? c?nh báo ngư?i dùng đ? ch? đ?nh tên ho?c tên máy tính c?a m?t v? tai n?n. Khi tr?nh g? l?i detaches t? quá tr?nh v? c?a m?t ngo?i l? cơ h?i th? hai, ho?c khi ép m?t ngư?i s? d?ng CTRL + C đ? ng?ng g? l?i, m?t thông báo đư?c g?i đ?n ngư?i dùng t? xa ho?c máy tính thông qua các d?ch v? đ?a phương messenger. Thông báo này x?y ra ch? khi d?ch v? đ?a phương messenger kh?i đ?ng trên máy tính mà đang đư?c debugged.
 • -yên t?nh
  Chuy?n đ?i này ch? th? ADPlus đ? ngăn ch?n t?t c? các phương th?c h?p. Chuy?n đ?i này là h?u ích n?u b?n đang ch?y ADPlus t? m?t t? xa l?nh tr?nh bao nơi h?p tho?i phương th?c có th? gây ra ADPlus đ? ch? đ?i vô th?i h?n cho m?t ngư?i dùng nh?p vào Ok. Cho k?t qu? t?t nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng đây là vi?c chuy?n đ?i đ?u tiên đư?c thông qua đ? ADPlus.vbs.
 • -o đ?u ra thư m?c
  Chuy?n đ?i này ch? th? ADPlus nơi đ? đ?t các t?p tin đ?u ra g? l?i. N?u b?n s? d?ng tên t?p tin dài, b?n ph?i kèm theo chúng trong ngo?c kép. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng đư?ng d?n UNC (\\h? ph?c v?\chia s?). N?u b?n s? d?ng đư?ng d?n UNC, ADPlus t?o m?t c?p m?i ngay l?p t?c dư?i đư?ng d?n UNC đ? ch? đ?nh. Thư m?c đư?c đ?t tên c?a h? ph?c v? mà ch?y ADPlus (ví d?, \\h? ph?c v?\chia s?\Web1 ho?c \\h? ph?c v?\chia s?\Web2). Chuy?n đ?i này là h?u ích n?u ADPlus ch?y trên nhi?u máy tính trong m?t trang tr?i web đang t?t c? đ?t đ?u ra c?a h? trên cùng m?t m?ng dùng chung.

Ch?y ADPlus đ?u tiên

Theo m?c đ?nh, debuggers cài đ?t vào thư m?c c: Program Files Files\Debugging công c? cho Windows. Đ? thay đ?i thư m?c cài đ?t, làm m?t cài đ?t tùy ch?nh khi b?n cài đ?t các debuggers, và ch? đ?nh m?t thư m?c khác nhau. Ngoài ra, n?u m?t cài đ?t đi?n h?nh đư?c th?c hi?n, sao chép n?i dung c?a thư m?c chương tr?nh Files\Debugging công c? cho Windows vào m?t thư m?c khác nhau.

Đ? ch?y ADPlus, m? tr?nh bao ch? huy, chuy?n đ?i sang thư m?c nơi mà các debuggers đ? đư?c cài đ?t ho?c sao chép, và sau đó g? ADPlus.vbs.

B?n có th? đư?c nh?c đ? thay đ?i c?a b?n thông d?ch viên k?ch b?n m?c đ?nh t? Wscript.exe đ?n Cscript.exe. Microsoft m?nh m? khuy?n cáo b?n cho phép ADPlus đ? c?u h?nh CSCript như thông d?ch viên k?ch b?n m?c đ?nh.

Cú pháp

ADPlus s? d?ng cú pháp sau: ADPlus.vbs ch? đ? ho?t đ?ng quy tr?nh đ? giám sát tùy ch?n thi?t b? chuy?n m?chnơi ch? đ? ho?t đ?ng là -treo, ho?c -tai n?n
nơi quy tr?nh đ? giám sát là -iis, -pn quá tr?nhexe, ho?c -p PID
nơi tùy ch?n chuy?n m?ch là -thông báo cho, -o, ho?c -yên t?nh.

Chu?n cho các máy ch? đ? s?p đ? ch? đ? g? l?i

Trư?c khi b?n ch?y ADPlus trong ch? đ? tai n?n, b?n ph?i chu?n b? h? ph?c v? đ? có đư?c nh?ng thông tin nh?t t? tai n?n ADPlus ch? đ? g? l?i phiên.

Các bư?c đ? chu?n cho m?t máy ch? Windows 2000 d?a trên đ? g? l?i trong ch? đ? tai n?n

 1. Cài đ?t Windows 2000 SP1 ho?c SP2 bi?u tư?ng thư m?c C:\WINNT\Symbols trên máy ch? c?a b?n. B?n có th? t?i v? các bi?u tư?ng t? trang web Microsoft sau đây:
  Windows 2000 SP1
  http://Download.Microsoft.com/Download/win2000platform/SP/SP1/NT5/en-US/SP1SYM.exe

  Windows 2000 SP2
  http://Download.Microsoft.com/Download/win2000platform/SP/SP2/NT5/en-US/SP2SYM.exe

  Sau khi b?n t?i v? Sp1sym.exe ho?c Sp2sym.exe, ch?y t?p tin t? thư m?c đư?c ch? đ?nh.
 2. Khi b?n đư?c nh?c, gi?i nén t?p tin vào m?t thư m?c t?m th?i m?i, ch?ng h?n như C:\Sp1sym ho?c C:\Sp2sym, ho?c m?t ? đ?a hay c?p có đ? không gian đ?a.
 3. Ch?y C:\Sp1sym\Support\Debug\Symbols\i386\Symbols_spexe hay C:\Sp2sym\Support\Debug\Symbols\i386\Symbols_spexe (C:\Sp1sym ho?c C:\Sp2sym là nơi thư m?c nơi b?n trích xu?t các t?p tin ? bư?c trư?c).
 4. Khi b?n nh?c v?i EULA, nh?p vào Có.
 5. Khi b?n đư?c nh?c cho m?t thư m?c nơi b?n có th? gi?i nén các t?p, b?m C:\WINNT\Symbols, sau đó b?m Ok. Thông báo c?p C:\WINNT\Symbols m?i xu?t hi?n. C?p này ch?a các c?p con có tên như DLL và EXE.
 6. Sao chép các bi?u tư?ng cho DLLs tùy ch?nh c?a b?n và b?t k? bài SP1 hay SP2 hotfixes vào thư m?c C:\WINNT\Symbols\Dll.
 7. Sao các bi?u tư?ng cho các tùy ch?nh exe t?p vào c?p C:\WINNT\Symbols\Exe. Ngoài ra, b?n ph?i có đư?c b?t k? t?p .pdb ho?c .dbg t? các nhà phát tri?n c?a b?n, và sau đó đ?t nh?ng t?p tin trong thư m?c C:\WINNT\Symbols\Dll.
 8. Ghi đè m?i t?p .dbg ho?c .pdb mà đ? t?n t?i trong thư m?c C:\WINNT\Symbols\Dll v?i các phiên b?n t? hotfixes c?a b?n.

  Chú ý B?n có th? s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a Winzip đ? m? hotfix gói. B?n có th? trích xu?t các bi?u tư?ng t? thư m?c con \Debug. Thư m?c con \Debug đư?c ch?a trong m?i hotfix self-installer.
 9. T?o ra m?t bi?n môi trư?ng _NT_SYMBOL_PATH, và sau đó thi?t l?p nó tương đương v?i C:\WINNT\Symbols. Bi?n này có th? là m?t bi?n h? th?ng ho?c m?t bi?n môi trư?ng ngư?i dùng.

Các bư?c đ? chu?n cho m?t máy ch? Windows NT 4.0 d?a trên đ? g? l?i trong ch? đ? tai n?n

 1. Gi? s? r?ng b?n đang ch?y Windows NT 4.0 Service Pack 6a. Cài đ?t các bi?u tư?ng Windows NT 4.0 SP6a C:\WINNT\Symbols thư m?c trên máy ch? c?a b?n.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  241211Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a (ph?n 1)
  Sau khi b?n t?i v? Sp6symi.exe, ch?y nó t? các thư m?c đư?c ch? đ?nh.
 2. Khi b?n đư?c nh?c, gi?i nén t?p tin vào thư m?c C:\WINNT (ho?c thay th? c?p \WINNT thích h?p n?u các bi?u tư?ng không đư?c cài đ?t đ? C:\WINNT). Thông báo c?p C:\WINNT\Symbols m?i xu?t hi?n có nhi?u thư m?c con tên DLL, EXE và nh?ng ngư?i khác.
 3. Sao chép các c?p con t? thư m?c C:\WINNT\Symbols\IIS4 đ?n C:\WINNT\Symbols. Khi b?n đư?c nh?c ghi đè lên t?t c? các t?p, b?m Có.
 4. Sao chép các bi?u tư?ng cho tu? ch?nh c?a b?n DLLs và b?t k? đăng SP6a hotfixes đ?n thư m?c C:\WINNT\Symbols\Dll.
 5. Sao các bi?u tư?ng cho các tùy ch?nh exe t?p vào c?p C:\WINNT\Symbols\Exe. Ngoài ra, b?n ph?i có đư?c b?t k? t?p .pdb ho?c .dbg t? các nhà phát tri?n c?a b?n, và sau đó đ?t nh?ng t?p tin trong thư m?c C:\WINNT\Symbols\Dll.
 6. Ghi đè m?i t?p .dbg ho?c .pdb mà đ? t?n t?i trong thư m?c C:\WINNT\Symbols\Dll v?i các phiên b?n t? hotfixes c?a b?n.

  Chú ý B?n có th? s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a Winzip đ? m? hotfix gói. B?n có th? trích xu?t các bi?u tư?ng t? thư m?c con \Debug. Thư m?c con này đư?c bao g?m trong m?i hotfix self-installer.
 7. T?o ra m?t bi?n môi trư?ng _NT_SYMBOL_PATH, và sau đó thi?t l?p nó tương đương v?i C:\WINNT\Symbols. Bi?n này có th? là m?t bi?n h? th?ng ho?c m?t bi?n môi trư?ng ngư?i dùng.
M?c dù b?n không có đ? t?i v? và cài đ?t các bi?u tư?ng trên các máy ch? b?n đang g? l?i, nó cao đư?c đ? ngh?. Khi b?n t?i v? và cài đ?t các bi?u tư?ng trên máy ch?, đ?u ra đó n?m b?t đăng nh?p t?p tin là h?u d?ng đ? Microsoft PSS.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Microsoft g? l?i Symbols, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
268343Umdhtools.exe: Làm th? nào đ? s? d?ng Umdh.exe đ? t?m r? r? b? nh?
Sau khi b?n c?u h?nh máy ch? c?a b?n, b?n có th? ch?y ADPlus trong ch? đ? tai n?n. Ch? đ? này đư?c mô t? trong ph?n "Đi?n h?nh ADPlus cách s? d?ng k?ch b?n".


Đi?n h?nh ADPlus cách s? d?ng k?ch b?n

Ph?n này mô t? m?t s? t?nh hu?ng đi?n h?nh mà b?n có th? ph?i ch?y ADPlus.

Quá tr?nh d?ng đáp ?ng ho?c tiêu th? 100 ph?n trăm CPU s? d?ng

Trong trư?ng h?p này, m?t quá tr?nh ng?u nhiên có th? tiêu th? CPU 100 ph?n trăm trong m?t th?i gian duy tr? ho?c vô h?n đ?nh. Ch?y ADPlus trong ch? đ? hàng đ? có đư?c k?t xu?t b? nh? c?a quá tr?nh ho?c các quy tr?nh tiêu th? CPU sau khi v?n đ? x?y ra. Ví d?, s? d?ng m?t cú l?nh sau đây:
ADPlus-treo -p 1896
L?nh này ch?y ADPlus trong ch? đ? treo và t?o m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? đ?y đ? c?a m?t quá tr?nh có PID 1896.

ADPlus-treo - pn myapp.exe
L?nh này ch?y ADPlus trong ch? đ? treo và t?o ra t?p k?t xu?t b? nh? đ?y đ? c?a t?t c? các quá tr?nh có tên là Myapp.exe.

ADPlus-hàng - iis - pn myapp.exe -o c:\temp
L?nh này ch?y ADPlus trong ch? đ? treo và t?o ra t?p k?t xu?t b? nh? đ?y đ? c?a IIS, t?t c? trư?ng h?p c?a Mtx.exe ho?c Dllhost.exe, và t?t c? các quá tr?nh đó đư?c đ?t tên Myapp.exe. Nó sau đó đ?t t?p k?t xu?t b? nh? trong thư m?c C:\Temp.
Khi b?n ch?y ADPlus trong ch? đ? treo trong đi?u ki?n CPU 100 ph?n trăm, các công c? s?n xu?t t?p k?t xu?t b? nh? c?a quá tr?nh ho?c các quá tr?nh mà b?n ch? ra trên d?ng l?nh.

Chú ý Trong m?t s? t?nh hu?ng hi?m hoi, tr?nh g? l?i có th? không th? đính kèm vào quá tr?nh sau khi đi?u ki?n CPU 100 ph?n trăm ho?c treo đ? x?y ra. N?u b?n ch?y ADPlus trong ch? đ? treo sau khi v?n đ? đ? x?y ra, các công c? có th? không s?n xu?t ra t?p k?t xu?t b? nh?. Trong nh?ng t?nh hu?ng, nó có th? là t?t nh?t đ? đính kèm tr?nh g? l?i trư?c khi v?n đ? đ? x?y ra. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t cú l?nh sau đây đ? ch?y ADPlus trong cheá ñoä tai n?n:
ADPlus-tai n?n -p 1896
L?nh này ch?y ADPlus trong cheá ñoä tai n?n cho m?t quá tr?nh có PID 1896. ADPlus ch? đ?i cho m?t ngo?i l? đ? x?y ra, ho?c dành cho ngư?i dùng nh?n CTRL + C trong c?a s? tr?nh g? l?i gi?m thi?u, đ? t?o m?t t?p k?t xu?t b? nh? và đ? tách tr?nh g? l?i.

ADPlus-tai n?n - pn myapp.exe
L?nh này ch?y ADPlus trong cheá ñoä tai n?n cho quá tr?nh đ?t tên là Myapp.exe. ADPlus ch? đ?i cho m?t ngo?i l? đ? x?y ra, ho?c dành cho ngư?i dùng nh?n CTRL + C trong c?a s? tr?nh g? l?i gi?m thi?u, đ? t?o m?t t?p k?t xu?t b? nh? và đ? tách tr?nh g? l?i.

ADPlus-tai n?n - iis - pn myapp.exe -o c:\temp
L?nh này ch?y ADPlus trong cheá ñoä tai n?n cho t?t c? các trư?ng h?p c?a các quá tr?nh đ?t tên là Myapp.exe và Inetinfo.exe, và cho t?t c? các trư?ng h?p c?a Mtx.exe ho?c Dllhost.exe. ADPlus ch? đ?i cho m?t ngo?i l? đ? x?y ra, ho?c dành cho ngư?i dùng nh?n CTRL + C trong m?t ho?c nhi?u các c?a s? tr?nh g? l?i gi?m thi?u, đ? t?o b? nh? b?i ch?a t?p (ho?c t?p tin) và đ? tách tr?nh g? l?i (hay debuggers). ADPlus đ?t t?p k?t xu?t b? nh? và đăng nh?p t?p tin trong thư m?c C:\Temp.
Sau đó, sau khi ti?n tr?nh treo ho?c là gian 100 ph?n trăm CPU utilization, ngư?i dùng có th? nh?n CTRL + C trong c?a s? tr?nh g? l?i gi?m thi?u (ho?c windows) mà ADPlus t?o ra đ? các tr?nh g? l?i có th? t?o ra m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? cho quá tr?nh (ho?c các quá tr?nh).

Chú ý Theo m?c đ?nh, ADPlus ch? t?o ra h? sơ k?t xu?t b? nh? nh? khi ép ngư?i s? d?ng CTRL + C. Thi?t đ?t này conserves dung lư?ng đ?a. Trong trư?ng h?p này, nó có th? h?u ích đ? c?u h?nh ADPlus đ? t?o ra m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? đ?y đ? khi ép ngư?i s? d?ng CTRL + C. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các –CTCF chuy?n đ?i. Ngoài ra, nó là thư?ng h?u ích đ? n?m b?t m?t t?p nh?t k? hi?u su?t ho?c m?t màn h?nh h? th?ng t?p tin đăng nh?p cho th?i gian lên đ?n và bao g?m các đi?u ki?n s? d?ng CPU 100 ph?n trăm. T?i thi?u, t?p s? ghi này nên n?m b?t các đ?i tư?ng sau 1 đ?n 5 th? hai kho?ng th?i gian:
 • Bộ nhớ
 • Quá tr?nh
 • B? x? l?
 • Các vấn đề
 • Ch? đ?

Quá tr?nh ra kh?i b?t ng?

Trong trư?ng h?p này, m?t quá tr?nh có th? ng?u nhiên b? (ho?c s?p đ?) b?t ng?. Ch?y ADPlus trong ch? đ? tai n?n đ? có đư?c m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? c?a quá tr?nh ho?c quy tr?nh b? thu?c lá trư?c khi v?n đ? x?y ra. Ví d?, s? d?ng m?t cú l?nh sau đây:
ADPlus-tai n?n - iis
L?nh này ch?y ADPlus trong ch? đ? tai n?n và làm cho nó đính kèm tr?nh g? l?i CDB đ? Inetinfo.exe và t?t c? các quy tr?nh Mtx.exe ho?c Dllhost.exe đang ch?y trên máy tính. ADPlus sau đó ch? đ?i cho b?t k? cơ h?i đ?u tiên và th? hai cơ h?i ngo?i l? đ? x?y ra. Theo m?c đ?nh, ADPlus đ?t t?t c? các t?p trong c?p con c?a thư m?c cài đ?t b?i v? các -o chuy?n đ?i b? qua.

ADPlus-yên t?nh - s?p đ? - iis-thông báo cho máy tính t? xa -o c:\temp
L?nh này ch?y ADPlus l?ng l? (không có h?p tho?i, đăng t?t c? các đ?u ra vào s? ghi s? ki?n) trong s?p đ? ch? đ? và nguyên nhân đó đ? đính kèm tr?nh g? l?i CDB đ? Inetinfo.exe và t?t c? các Mtx.exe ho?c Dllhost.exe các quá tr?nh đó đang ch?y trên máy tính. B?i v? các -thông báo cho chuy?n đ?i đư?c s? d?ng, các debuggers thông báo cho t?t c? ngư?i s? d?ng đ? đăng nh?p vào máy tính đư?c đ?t tên máy tính t? xa b?t c? khi nào m?t v? tai n?n đư?c phát hi?n ho?c khi quá tr?nh đó là đư?c theo d?i quits. B?i v? các -o chuy?n đ?i đư?c s? d?ng, ADPlus đ?t t?t c? các đ?u ra trong thư m?c C:\Temp. N?u c?p không t?n t?i, ADPlus t?o ra nó.

ADPlus-tai n?n - iis -o \\h? ph?c v?\chia s?
L?nh này là gi?ng như l?nh trư?c ngo?i tr? vi?c nó đăng t?t c? các đ?u ra vào máy ch? m?ng. ADPlus t?o ra m?t thư m?c con m?i trong \\h? ph?c v?\chia s?và tên thư m?c con cho các máy tính đ?a phương. V? v?y, n?u b?n đang ch?y ADPlus trong m?t trang tr?i web, m?i máy ch? trang tr?i đ? ADPlus ch?y các b?n ghi c?a riêng m?nh thư m?c duy nh?t theo \\h? ph?c v?\chia s?. (B?n không có đ? t?o ra thư m?c duy nh?t cho m?i máy ch?. ADPlus hi?n đi?u này t? đ?ng.)
Chú ý N?u b?n đang ch?y ADPlus trong cheá ñoä tai n?n t? bàn giao ti?p đ?a phương (thay v? t? tr?nh bao ch? huy t? xa như đư?c di?n t? trong ph?n k? ti?p), b?n ph?i c?n l?i đăng nh?p vào đ? bàn đi?u khi?n trong su?t phiên làm vi?c g? l?i.

Ví d?, gi? s? r?ng b?n b?t đ?u ADPlus trong ch? đ? tai n?n và b?n s? d?ng các -iis chuy?n đ?i đ? giám sát IIS. Khi b?n đăng nh?p ra kh?i bàn đi?u khi?n, các b?n sao c?a Cdb.exe đang ch?y trên bàn đi?u khi?n (và t?t c? các ?ng d?ng đang ch?y) b? thu?c lá. Do đó, đi?m d?ng g? l?i, và quá tr?nh đang đư?c theo d?i đư?c k?t thúc.

Đ? tránh v?n đ? này, b?n có th? khóa phiên giao di?n đi?u khi?n (nh?n CTRL + ALT + DEL phím k?t h?p và b?m Khóa máy tính) ho?c ch?y ADPlus t? m?t tr?nh bao t? xa l?nh b?n đ? lên l?ch bi?u đ? ch?y không tương tác (có ngh?a là, nó không đ?i h?i m?t đăng nh?p tương tác).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? l?ch tr?nh bao t? xa l?nh đ? ch?y không tương tác, h?y xem ph?n "t? đi?n h?nh ADPlus cách s? d?ng k?ch b?n: ch?y trong s?p đ? ch? đ? xa".

MTS ho?c COM + server ?ng d?ng ra kh?i b?t ng?

Tùy ch?nh mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) thành ph?n mà ch?y trong m?t MTS ho?c COM + server ?ng d?ng th?c s? ch?y trong m?t quá tr?nh thay th? (Mtx.exe hay Dllhost.exe). Các quá tr?nh này thay th? có thu?c tính và các thi?t đ?t b?n có th? c?u h?nh thông qua các nhà thám hi?m MTS (dành cho Windows NT 4.0) ho?c thông qua thành ph?n d?ch v? Microsoft Management Console (MMC)-theo (cho Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003).

Theo m?c đ?nh, MTS ho?c COM + máy ch? ?ng d?ng đư?c c?u h?nh đ? b? sau khi ba phút th?i gian nhàn r?i. Đ? đ?m b?o r?ng các quá tr?nh này v?n đang ch?y trong khi tr?nh g? l?i k?t n?i vào và giám sát đ?i v?i trư?ng h?p ngo?i l?, b?n ph?i c?u h?nh chúng đ? R?i kh?i ch?y khi ngh?.

Ngoài ra, MTS và COM + th?c hi?n m?t failfast. Failfast m?t là m?t b?o v? đư?c thi?t k? đ? th?t b?i (hay thoát kh?i) MTS / COM + các quá tr?nh t?o ra unhandled hành vi vi ph?m truy c?p.

Theo m?c đ?nh, failfast đư?c kích ho?t trong MTS ho?c COM + các ?ng d?ng tăng truy c?p unhandled ngo?i l? vi ph?m. K?t qu? là, m?t không MTS / COM + máy ch? ?ng d?ng không th? tăng truy c?p vào m?t cơ h?i th? hai vi ph?m ngo?i l? (ngh?a là, nó quits sau khi vi ph?m l?n đ?u acess mưa). Theo m?c đ?nh, ADPlus đư?c c?u h?nh đ? s?n xu?t ch? là m?t b?n ghi k?t xu?t b? nh? nh? khi x?y ra trư?ng h?p ngo?i l? cơ h?i đ?u tiên.

Thành công g? l?i MTS / COM + máy ch? ?ng d?ng, followthese bư?c:
 1. C?u h?nh các MTS / COM + máy ch? ?ng d?ng đ? R?i kh?i ch?y khi ngh?.
 2. S? d?ng các FullOnFirst chuy?n đ?i đ? t?o ra toàn b? t?p k?t xu?t vào trư?ng h?p ngo?i l? cơ h?i đ?u tiên.
 3. Ch?y ADPlus trong ch? đ? tai n?n, và sau đó ch? đ?i đ? chương tr?nh th?t b?i.
Chú ý V? MTS và COM + đóng c?a m?t ?ng d?ng máy ch?, và do chính sách failfast ngăn c?n quá tr?nh t? nuôi m?t ngo?i l? cơ h?i th? hai, b?n ch? có th? có đư?c m?t đ?u tiên cơ h?i ti?p c?n vi ph?m b? nh? b?i ch?a t?p.

Ch?y trong ch? đ? tai n?n t? xa

Có r?t nhi?u nh?ng d?p khi b?n ph?i b?t đ?u ADPlus trong ch? đ? tai n?n t? m?t máy tính khách hàng đ?a phương đ? giám sát quá tr?nh ra kh?i b?t ng? trên m?t ho?c nhi?u máy ch? t? xa t?i m?t máy ch? trang tr?i. Thông thư?ng, trên Windows 2000, b?n làm đi?u này thông qua d?ch v? đ?u cu?i Windows. Tuy nhiên, b?n không th? g? l?i các ?ng d?ng đang ch?y trong c?a s? khác nhau tr?m trên Windows NT 4.0 và Windows 2000. V? v?y, vô hi?u hóa ADPlus s?p đ? ch? đ? ch?c năng khi nó phát hi?n r?ng nó đang ch?y trong m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, chia s? các máy ch? t? xa b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Remote.exe, t?o m?t t?p tin th?c thi mà b?t đ?u m?t tr?nh bao l?nh trên máy ch? t? xa, và sau đó lên l?ch bi?u này t?p tin th?c thi đ? ch?y trên máy ch? m?c tiêu b?ng cách s? d?ng các AT b? ch? huy. (The AT l?nh làm v? l?nh đ? ch?y tương Phi-tác, tương t? như m?t d?ch v?.) V? t? xa l?nh sau đó k?t n?i v?i m?t máy tr?m đ?a phương ho?c máy tính khách hàng s? d?ng cùng m?t Remote.exe ti?n ích mà b?n đ? s? d?ng đ? b?t đ?u tr?nh bao ch? huy.

Đ? b?t đ?u m?t tr?nh bao ch? huy t? xa trên m?t máy ch? b?ng cách s? d?ng các AT l?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 • Trên máy ch? t? xa
  Gi? đ?nh r?ng các debuggers đư?c cài đ?t đ? C:\Debuggers. Th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Trong thư m?c C:\Debuggers, t?o m?t t?p tin th?c thi m?i đ?t tên Remoteshell.CMD.
  2. Thêm d?ng sau vào t?p tin th?c thi này:
   c:\debuggers\remote.exe/s "cmd.exe" remoteshell
  3. T?i giao di?n đi?u khi?n trên máy ch?, ho?c trong m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i, m? tr?nh bao ch? huy m?i, và sau đó g? l?nh sau đây:
   LÚC 15: 00 c:\debuggers\remoteshell.cmd
   nơi 15: 00 là m?t phút sau hơn hi?n th?i. Ví d?, n?u th?i gian hi?n nay là 14: 59, g? 15: 00.
  4. Ch? đ?i cho các AT l?nh đ? ch?y.
  5. T?i d?u nh?c l?nh, g? AT v?i không có tham s? đ? xác minh r?ng nhi?m v? đ? ch?y không có l?i.
 • Trên máy khách đ?a phương:
  Cài đ?t debuggers trên máy tính khách hàng đ?a phương ho?c (t?i thi?u) sao chép các ti?n ích Remote.exe t?i đ?a phương. (Theo m?c đ?nh, các ti?n ích đư?c cài đ?t v?i debuggers trong thư m?c cài đ?t g?c.)

  Gi? s? các debuggers và Remote.exe ti?n ích đang đư?c cài đ?t đ? C:\Debuggers. Th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. M?t d?u nh?c l?nh, h?y chuy?n sang thư m?c C:\Debuggers.
  2. G? l?nh sau đây:
   Remote.exe /c installer.bat/c máy ch? t? xa remoteshell
   nơi máy ch? t? xa là tên c?a máy ch? t? xa.
  3. V? ch? huy đ?a phương c?a b?n bây gi? đư?c k?t n?i t? xa l?nh v? đang ch?y trên máy ch?, và t?t c? các l?nh mà b?n nh?p ? đ?a phương s? đư?c th?c hi?n trên máy ch? t? xa (các DIR c: \ l?nh li?t n?i dung ? đ?a c trên máy ch? t? xa).
  4. Trong v? t? xa l?nh, b?n có th? bây gi? ch?y ADPlus trong ch? đ? tai n?n như th? b?n đ? ch?y nó t?i đ?a phương t? bàn đi?u khi?n. Tuy nhiên, b?n ph?i s? d?ng các -yên t?nh chuy?n sang supress t?t c? các h?p tho?i mà t?o ra các ADPlus theo m?c đ?nh. N?u b?n không s? d?ng các -yên t?nh chuy?n đ?i, t? xa l?nh tr?nh bao s? ng?ng đáp ?ng sau khi b?n ch?y ADPlus, và s? không tr? v? m?t d?u nh?c. N?u v?n đ? này x?y ra, b?n ph?i thoát kh?i tr?nh bao t? xa l?nh (Cmd.exe) trên máy ch?, và sau đó b?t đ?u m?t trư?ng h?p m?i.
  5. Đ? g?i m?t break g? l?i (CTRL + C) v?i m?t quá tr?nh ADPlus hi?n đang g? l?i t? xa thông qua ch? đ? tai n?n, b?n ph?i s? d?ng các ti?n ích Breakin.exe. Theo m?c đ?nh, Breakin.exe đư?c cài đ?t v?i debuggers trong thư m?c g?c c?a thư m?c debuggers. Ví d?, đ? ngăn ch?n g? l?i IIS (Inetinfo.exe) đang ch?y v?i m?t quá tr?nh ID c?a năm 1975, g? l?nh sau trong tr?nh bao t? xa l?nh:
   Breakin.exe năm 1975
   Thay phiên, b?n có th? dùng l?nh Kill.exe (n?m trong thư m?c g?c debuggers) đ? thoát kh?i b?t k? quy tr?nh đang đư?c debugged.

Thông tin b? sung và v?n đ? đ? bi?t

 • Làm th? nào b?n có th? xác đ?nh n?u ADPlus đ? chi?m đư?c thông tin v? m?t v? tai n?n, ho?c n?u m?t quá tr?nh đang đư?c theo d?i trong ch? đ? tai n?n đ? b? thu?c lá?

  Có m?t s? cách đ? xác đ?nh đi?u này:
  • S? d?ng các -thông báo cho chuy?n đ?i, và xác minh r?ng d?ch v? messenger kh?i đ?ng trên máy ch? đó đang đư?c debugged và trên máy tính khách hàng s? nh?n đư?c thông báo.
  • Trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, h?y m? các t?p tin log s? xu?t hi?n trong thư m?c đ?u ra cho m?i quá tr?nh và sau đó di chuy?n đ?n cu?i c?a t?p tin. Xác đ?nh v? trí văn b?n sau đây:
      0:070> * -------- AutodumpPlus 4.01 finished running at: --------
      0:070> .time
      Debug session time: Mon Aug 06 15:25:15 2001
      System Uptime: 3 days 17:00:34 
      Process Uptime: 1 days 3:10:38 
      0:070> * -------------------------------------------------------
  • Trong thư m?c đ?u ra, xác đ?nh v? trí b?t k? t?p tin .dmp có ch?a c?m t? "__2nd_chance". N?u c?m t? này xu?t hi?n trong nh?n m?t h? sơ k?t xu?t b? nh?, m?t quá tr?nh đ? thoát kh?i b?t ng?.
  • Trong thư m?c đ?u ra, xác đ?nh v? trí b?t k? t?p tin .dmp có ch?a c?m t? "__Process_was_shutdown". N?u c?m t? này xu?t hi?n trong nh?n m?t h? sơ k?t xu?t b? nh?, ngư?i qu?n tr? b? quá tr?nh ho?c n?u nó là m?t MTS / COM + ?ng d?ng, quá tr?nh b? v? nó đ?t đ?n gi?i h?n nhàn r?i.
  • Trong thư m?c đ?u ra, xác đ?nh v? trí b?t k? t?p tin .dmp có ch?a thu?t ng? "__CTRL-C". N?u c?m t? này xu?t hi?n trong nh?n m?t h? sơ k?t xu?t b? nh?, ho?c là ngo?i l? phá v? m?t g? l?i đư?c ném t? m?t DLL có ch?y trong quá tr?nh ho?c ai đó nh?n CTRL + C t? bàn đi?u khi?n (ho?c s? d?ng Breakin.exe n?u ADPlus ch?y t? xa) đ? ngăn ch?n g? l?i phiên hi?n th?i.
 • B?n ph?i cài đ?t c?u ph?n Windows Scripting Host trên h? th?ng cho ADPlus đ? ch?y. Đ? t?i v? Windows Scripting Host, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms950396.aspx
  Chú ý Thành ph?n Windows Scripting Host có th? đ? đư?c cài đ?t n?u b?n có b?t k? các s?n ph?m sau đây c?a Microsoft đư?c cài đ?t:
  • Microsoft Internet Explorer 5
  • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Visual InterDev 6.0
  • Microsoft Visual Studio 6.0
  • Microsoft Windows NT tùy ch?n Pack
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows Server 2003
  • Microsoft Windows Vista
 • Các -iis chuy?n đ?i công tr?nh ch? n?u Internet Information Server (IIS) 4.0 ho?c Internet Information Services (IIS) 5.0.x đư?c cài đ?t.
 • Khi b?n ch?y ADPlus trong ch? đ? im l?ng, công c? đăng thông tin vào s? ghi s? ki?n.
 • N?u b?n s? d?ng các -o chuy?n đ?i, đư?ng d?n đ? ch? đ?nh không ch?a nhi?u hơn m?t c?p không t?n t?i. Ví dụ:
  1. B?n ch? r? -o c:\temp1\temp2. Tuy nhiên, C:\Temp1 và \Temp2 thư m?c không t?n t?i.
  2. B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i t? ADPlus mà bi?u r?ng các thư m?c không t?n t?i, và ADPlus s? không t?o ra chúng.
  N?u b?n ch? đ?nh ch? -o c:\temp1ADPlus t?o ra thư m?c C:\Temp1 n?u không t?n t?i, và sau đó đ?t t?t c? các đ?u ra file trong thư m?c đó. N?u b?n mu?n ch? đ?nh thư m?c con nhi?u, và b?n s? d?ng các -o chuy?n đ?i, ki?m ch?ng r?ng t?t c? các c?p con t?n t?i trư?c khi b?n ch?y ADPlus.
 • Trong COM +, b?n có th? c?u h?nh các gói ph?n m?m máy ch? đ? b?t đ?u trong tr?nh g? l?i vào các Nâng cao th? tab trong các Thu?c tính h?p tho?i c?a gói. N?u b?n kích ho?t các Kh?i đ?ng vào tr?nh g? l?i tùy ch?n, ADPlus không th? đính kèm tr?nh g? l?i CDB v?i m?t quá tr?nh. Theo m?c đ?nh, ch? có m?t tr?nh g? l?i có th? đư?c g?n vào m?t quá tr?nh t?i m?t th?i đi?m.
 • Khi m?t cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) đư?c làm t? m?t quá tr?nh mà ADPlus vi?c phân tích trong ch? đ? tai n?n đ?n m?t ti?n tr?nh khác đ? thoát kh?i (c? ? ho?c b?t ng?), các t?p tin log ADPlus t?o ra cho các quá tr?nh đó nó phân tích có th? ch?a m?t ho?c nhi?u trư?ng h?p ngo?i l? sau đây:
  Không bi?t ngo?i l? - m? 80010105 (cơ h?i đ?u tiên)
  Không bi?t ngo?i l? - m? 800706be (cơ h?i đ?u tiên)
  Không bi?t ngo?i l? - m? 800706ba (cơ h?i đ?u tiên)
  Nh?ng trư?ng h?p ngo?i l? là đi?n h?nh. RPC làm tăng các trư?ng h?p ngo?i l? khi m?t cu?c g?i đư?c th?c hi?n t? m?t quá tr?nh đang đư?c theo d?i v?i m?t quá tr?nh không t?n t?i ho?c không thành công.

  Ngoài ra, n?u ADPlus giám sát Inetinfo.exe trong s? ghi g? l?i ADPlus cho quá tr?nh đó, ngo?i l? sau đây có th? xu?t hi?n trong đăng nh?p:
  Không bi?t ngo?i l? - m? 800706bf (cơ h?i đ?u tiên)
  Ngo?i l? này thư?ng xu?t hi?n sau khi IIS làm cho m?t cu?c g?i đ?n m?t trang web (cao cách ly) ra quá tr?nh đ? th?t b?i. Nó có th? đư?c theo sau b?i hai trư?ng h?p ngo?i l? sau đây:
  Không bi?t ngo?i l? - m? 800706ba (cơ h?i đ?u tiên)

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
323478B?n không th? g? l?i thông qua m?t phiên Terminal Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 286350 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbbug kbdebug kbhowto kbmt KB286350 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:286350

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com