Làm th? nào đ? chia s? contacts gi?a Outlook h? sơ

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 286044 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 (CW) c?a bài vi?t này, xin xem 253480.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào m?t ngư?i dùng có th? chia s? đ?a ch? liên l?c gi?a các c?u h?nh khác nhau c?a Microsoft Outlook. Các khái ni?m trong bài vi?t này c?ng áp d?ng cho các thành ph?n Outlook, ch?ng h?n như l?ch và thư.

Thông tin thêm

B?n có th? mu?n chia s? kho?n m?c liên l?c gi?a Outlook h? sơ. Thay phiên, b?n có th? mu?n sao chép m?c tin thư thoại s? liên l?c t? m?t trong nh?ng Outlook h? sơ khác đ? s? d?ng m?c tin thư thoại đ?a ch? liên l?c trong m?c đ?nh t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst), ho?c như m?t m?c tin thư thoại s? liên l?c riêng bi?t trong riêng c?a m?nh t?p m?c tin thư thoại cá nhân.

N?u b?n mu?n chia s? m?c tin thư thoại s? liên l?c gi?a h? sơ, b?n ph?i s? d?ng h? sơ tr? đ?n cùng m?t h?p thư Microsoft Exchange Server. N?u các c?u h?nh không tr? đ?n cùng m?t h?p thư Exchange Server, các c?u h?nh s? không chia s? c?p liên h? và thông tin C?p Nh?t không th? đư?c t? đ?ng.

Các bư?c sau th?o lu?n làm th? nào đ? sao chép ho?c di chuy?n các thông tin liên h? t? m?t c?u h?nh khác. Sau khi b?n di chuy?n ho?c sao chép thông tin liên h?, thay đ?i đ?i v?i thông tin trong h? sơ m?i là duy nh?t. Ngoài ra, n?u m?c tin thư thoại đ?a ch? liên l?c c?a b?n đư?c lưu tr? trong m?t t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân, t?p tin đó không th? đư?c m? b?ng hai c?u h?nh khác nhau cùng m?t lúc.

C?p liên h? có th? là:
 • Chuy?n nh?p t? t?p .pst m?t h? sơ vào m?t .pstfile trong m?t c?u h?nh riêng bi?t.
 • Xu?t kh?u t? m?t m?c tin thư thoại riêng trong m?t h? sơ, đ?n m?t .pstfile trong m?t h? sơ, và sau đó m? m?t cách riêng bi?t trên folderlist.

Làm th? nào đ? nh?p kh?u t? các t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (PST) trong m?t c?u h?nh đ? các t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (PST) trong m?t c?u h?nh th? hai

Đ? chuy?n nh?p t? t?p .pst m?t h? sơ cho t?p .pst trong m?t c?u h?nh riêng bi?t:

T? năm 2013 Outlook và Outlook 2010:
 1. Trên menu T?p, b?m thông tin, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
 2. Ch?n cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n t? danh sách th? xu?ng.
 3. Nh?p vào các t?p tin d? li?u tab.
 4. Ch?n m?c tin thư thoại cá nhân (n?u b?n đ?i tên m?c tin thư thoại cá nhân c?a b?n đ? m?t tên khác nhau, b?m vào tên đó), và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t. Lưu ? đư?ng d?n c?a t?p .pst.
 5. Nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào đóng.
 6. Trên t?p tr?nh đơn, click m?, và sau đó nh?p vào nh?p kh?u.
 7. Trong danh sách ch?n m?t hành đ?ng đ? th?c hi?n trong hộp thoại nh?p kh?u và xu?t kh?u thu?t s?, b?m vào t?p ho?c nh?p kh?u t? m?t chương tr?nh, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 8. Trong Ch?n loại tệp đ? chuy?n nh?p t? danh sách, b?m vào T?p m?c tin thư thoại cá nhân (.pst), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 9. Trong các t?p tin đ? nh?p kh?u tho?i danh sách, nh?p đư?ng d?n, ho?c nh?p vào tr?nh duy?t đ? t?m t?p .PST b?n xác đ?nh trong bư?c 1 đ?n 4. Ch?n tùy ch?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 10. Trong các ch?n m?c tin thư thoại đ? nh?p kh?u t? danh sách, b?m vào c?p liên h? mà b?n mu?n chuy?n nh?p. H?y ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n các bao g?m c?p con ki?m tra h?p n?u nó là c?n thi?t.
 11. Nh?p vào Nh?p kh?u m?c vào hi?n t?i c?p, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
Outlook nh?p kh?u các m?t hàng liên h? t?i c?p đích.

T? Outlook 2007 và Outlook 2003:
 1. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Qu?n l? File d? li?u.
 2. Nh?p vào m?c tin thư thoại cá nhân (n?u b?n đ? đ?i tên m?c tin thư thoại cá nhân c?a b?n đ? m?t tên khác nhau, b?m vào tên đó), và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t. Vi?t ghi chú c?a đư?ng d?n đ?n t?p .pst.
 3. Nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào đóng.
 4. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào nh?p kh?u và xu?t kh?u.
 5. Trong ch?n m?t hành đ?ng đ? th?c hi?n danh sách, b?m vào t?p ho?c nh?p kh?u t? m?t chương tr?nh, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Trong Ch?n loại tệp đ? chuy?n nh?p t? danh sách, b?m vào T?p m?c tin thư thoại cá nhân (.pst), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Trong danh sách các t?p tin đ? nh?p kh?u , nh?p đư?ng d?n ho?c b?m duy?t đ? t?m t?p .PST b?n xác đ?nh trong bư?c 1 thông qua 3 ch?n tùy ch?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 8. Trong ch?n c?p đ? chuy?n nh?p t? danh sách, b?m vào c?p liên h? mà b?n mu?n chuy?n nh?p. H?y ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n Bao g?m c?p con ki?m tra h?p n?u c?n thi?t.
 9. Nh?p vào Nh?p kh?u m?c vào the CurrentFolder, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
Outlook nh?p kh?u các m?t hàng liên h? t?i c?p đích.

Làm th? nào đ? xu?t chuy?n liên h? t? m?t m?c tin thư thoại cá nhân trong m?t h? sơ vào m?t t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (PST) trong m?t h? sơ, và sau đó m? danh b? riêng r? trên cặp danh sách

T? năm 2013 Outlook và Outlook 2010:
 1. Trên các t?p tin tab, b?m vào tu? ch?n.
 2. Trong các tu? ch?n Outlook hộp thoại h?p, b?m chuyên sâu.
 3. Nh?p vào xu?t kh?u.
 4. Trong các ch?n m?t hành đ?ng đ? th?c hi?n h?p, b?m vào Xu?t chuy?n ra t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Trong các T?o m?t t?p thu?c lo?i danh sách, b?m vào T?p tin d? li?u Outlook (.pst), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. B?m vào c?p liên h? mà b?n mu?n xu?t chuy?n t? (ch?n đ? bao g?m m?c tin thư thoại con n?u nó là c?n thi?t), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Trong Lưu t?p đư?c xu?t chuy?n như hộp thoại, g? tên m?i mà b?n mu?n s? d?ng cho t?p .PST, nh?p đư?ng d?n mà b?n mu?n m?c tin thư thoại riêng đ? đư?c đ?t t?i, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 8. Trong các t?o m?c tin thư thoại cá nhân c?a Microsoft hộp thoại h?p, b?m vào OK. C?p liên h? mà b?n đ? ch?n đư?c xu?t kh?u sang t?p .pst m?i.
 9. M? Outlook b?ng cách s? d?ng h? sơ mà b?n mu?n chuy?n nh?p các s? liên l?c.
 10. Trên các t?p tin tab, b?m vào m?, và sau đó nh?p vào M? t?p tin d? li?u Outlook.
 11. Tr?nh duy?t t?p đ? xu?t chuy?n .pst mà b?n đ? t?o ? bư?c 1 đ?n 8, b?m t?p .pst, và sau đó nh?p vào OK.
Outlook m? t?p .pst v?i c?p liên h? mà b?n đ? ch?n trong cặp danh sách.

T? Outlook 2007 và Outlook 2003:
 1. Trên menu xem , h?y nh?p vào cặp danh sách.
 2. Trong ngăn Danh sách Cặp, ch?n m?c tin thư thoại mà b?n mu?n toshare.
 3. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào nh?p kh?u và xu?t kh?u.
 4. Trong các ch?n m?t hành đ?ng đ? th?c hi?n<b00> </b00> h?p, b?m vào Xu?t chuy?n ra t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Trong t?o m?t t?p thu?c lo?i danh sách, b?m vào T?p m?c tin thư thoại cá nhân (.pst), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. B?m vào c?p liên h? mà b?n mu?n xu?t chuy?n t? (ch?n đ? bao g?m m?c tin thư thoại con n?u c?n thi?t), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Trong Lưu t?p đư?c xu?t chuy?n như hộp thoại, g? tên m?i cho t?p .PST, lo?i đư?ng d?n m?nh mu?n m?c tin thư thoại riêng đ? đư?c đ?t t?i, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 8. Trong hộp thoại T?o m?c tin thư thoại cá nhân Microsoft , b?m vào OK. C?p liên h? mà b?n đ? ch?n đư?c xu?t kh?u sang các t?p tin new.pst.
 9. M? Outlook b?ng cách s? d?ng h? sơ mà b?n mu?n importthe đ?a ch? liên l?c đ?.
 10. Trên t?p tr?nh đơn, click m?, và sau đó nh?p vào T?p tin d? li?u Outlook.
 11. Tr?nh duy?t t?p đ? xu?t chuy?n .pst mà b?n t?o ra trong steps1 đ?n 8, b?m t?p .pst, và sau đó nh?p vào OK.
Outlook m? t?p .pst v?i c?p liên h? mà b?n đ? ch?n trong cặp danh sách.

Làm th? nào đ? s? d?ng m?c tin thư thoại công c?ng chia s? Contacts

N?u ngư?i qu?n tr? Exchange Server t?o ra m?c tin thư thoại công c?ng, b?n có th? t?o ra m?t c?p liên h? công c?ng mà có th? đư?c chia s? b?i nhi?u h? sơ và nhi?u ngư?i dùng cùng m?t lúc. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? qu?n l? các m?c tin thư thoại công c?ng trên m?t máy tính Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
169198 XADM: M?o đ? qu?n l? các m?c tin thư thoại công c?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 286044 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbcontacts kbinfo kbmt KB286044 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 286044

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com