ID c?a bài: 2858695 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét t?nh hu?ng sau:
 • B?n có m?t pre-Windows 2012 R2 d?a trên máy tính có cài đ?t chuyên bi?t vai tr? Hyper-V.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Linux trên m?t máy ?o Hyper-V trên máy tính.
 • B?n đ?t c?u h?nh kdump Linux VM. máy ?o Linux đ? có tr?nh đi?u khi?n b?n ghi d?ch v? tích h?p Linux d?ng s?n ho?c cài đ?t chuyên bi?t theo cách th? công.
N?u máy ?o Linux treo trong trư?ng h?p này, t?p k?t xu?t l?i t? h?t nhân Linux không t?o ra như mong đ?i.

Nguyên nhân

S? c? này x?y ra v? Hyper-V không th? lưu tr? hai đ?ng th?i k?t n?i t?ng h?p tr?nh đi?u khi?n cùng ch?y trong máy ?o.

Khi kdump đư?c c?u h?nh trên máy ?o Linux đang s? d?ng tr?nh đi?u khi?n lưu tr? t?ng h?p b?n ghi d?ch v? tích h?p Linux (c?n đư?c g?i là storvsc), kexec l?i đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n tương t?. N?u máy ?o Linux s?p, tr?nh đi?u khi?n lưu tr? t?ng h?p đư?c lưu tr? trong l?i kexec c? g?ng m? k?t n?i v?i nhà cung cấp lưu trữ Hyper-V. Tuy nhiên, Hyper-V không th? thi?t l?p k?t n?i m?i do k?t n?i s?n tr?nh đi?u khi?n tương t? lưu tr? trên máy ?o rơi Linux. Do đó, kexec l?i không đ? l?i cho máy ?o rơi Linux.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? này, c?u h?nh l?i kexec b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n lưu tr? Linux thông thư?ng. C?u h?nh này ph?i đư?c th?c hi?n sau khi kdump ch?c năng đư?c b?t trên máy ?o Linux. ? tư?ng cơ b?n là đ? t?t tr?nh đi?u khi?n lưu tr? b?n ghi d?ch v? tích h?p Linux và sau đó kích ho?t tr?nh đi?u khi?n lưu tr? Linux thông thư?ng trong l?i kexec b?ng cách s? d?ng tham s? prefer_ms_hyper_vtrong t?p c?u h?nh thích h?p.

Tham s? prefer_ms_hyper_v có th? đư?c s? d?ng đ? ki?m soát hành vi c?a tr?nh đi?u khi?n lưu tr? Linux thông thư?ng. Khi tham s? này đư?c đ?t thành 1 máy ?o Linux đang ch?y trên Hyper-V, tr?nh đi?u khi?n lưu tr? tiêu chu?n Linux vô hi?u hoá t? và cho phép đi?u khi?n lưu tr? b?n ghi d?ch v? tích h?p Linux khi?n tr?nh lưu tr?. B?ng cách đ?t tham s? prefer_ms_hyper_v thành 0, tr?nh đi?u khi?n lưu tr? Linux chu?n cho phép ho?t đ?ng. V? tr?nh đi?u khi?n lưu tr? Linux chu?n yêu c?u k?t n?i v?i Hyper-V, kexec l?i có th? đ? l?i.

Phân ph?i Linux khác nhau có các cơ ch? hơi khác nhau đ? xác đ?nh giá tr? c?a prefer_ms_hyper_v. Ph?n sau đây mô t? cách thi?t l?p tham s? cho m?t s? b?n phân ph?i Linux ph? bi?n.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.9

RHEL 5.9, b?n ph?i chuy?n thông qua m?t đ?i s? dòng lệnh h?t nhân prefer_ms_hyper_v tham s? cho mô-đun ide_core đư?c xây d?ng vào l?i RHEL 5.9. theo m?c đ?nh, tham s? này đư?c kh?i t?o 1và đi?u này khi?n Linux máy ?o đ? tránh s? d?ng mô-đun ide_core đang ch?y trong môi trư?ng Hyper-V. Qu?n tr? viên ph?i đ?t giá tr? tham s? prefer_ms_hyper_v thành 0 đ? đi?u khi?n ide_core s? ho?t đ?ng trong quá tr?nh kh?i đ?ng h?t nhân kexec. B?n có th? th?c hi?n vi?c này b?ng cách thay đ?i n?i dung c?a /etc/kdump.conf.

Đ? thay đ?i n?i dung c?a /etc/kdump.conf, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y l?nh sau đ? c?u h?nh kdump ghi vào m?c tin thư thoại đ?a phương:

  đư?ng d?n/var/s?p
 2. Danh sách đen các tr?nh đi?u khi?n b?n ghi d?ch v? tích h?p Linux /etc/kdump.conf. Đi?u này ngăn các tr?nh đi?u khi?n t?i trong l?i kexec. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y ch?y l?nh sau:

  danh sách đen hv_vmbus hv_storvsc hv_utils hv_netvsc gi?u-hyperv
 3. C?u h?nh giá tr? th?i gian ch? đ?a b?ng cách ch?y l?nh sau:

  disk_timeout 100
 4. Sau khi s?a đ?i c?n thi?t, các t?p tin /etc/kdump.conf trông như th? này:
  đư?ng d?n/var/s?p
  core_collector makedumpfile - c - thông báo m?c 1 - d 31
  danh sách đen hv_vmbus hv_storvsc hv_utils hv_netvsc gi?u-hyperv
  disk_timeout 100
 5. S?a đ?i n?i dung c?a t?p /etc/sysconfig/kdump như sau:
  • Thêm ho?c ch?nh s?a d?ng sau bao g?m prefer_ms_hyperv = 0 đ?i s?:

   KDUMP_COMMANDLINE_APPEND = "irqpoll maxcpus = 1 reset_devices ide_core.prefer_ms_hyperv=0"
  • Sau khi s?a đ?i c?n thi?t, các t?p tin /etc/sysconfig/kdump trông như th? này:
   KDUMP_COMMANDLINE = ""

   # Bi?n này cho phép chúng tôi thêm đ?i s? dòng lệnh kdump hi?n t?i
   # Khi th?c hi?n ho?c KDUMP_COMMANDLINE trên ho?c/proc/cmdline

   KDUMP_COMMANDLINE_APPEND = "irqpoll maxcpus = 1 reset_devices ide_core.prefer_ms_hyperv=0"

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4

RHEL 6.4, b?n ph?i chuy?n prefer_ms_hyper_v tham s? cho mô-đun tr?nh đi?u khi?n ata_piix . B?n có th? th?c hi?n vi?c này b?ng cách thay đ?i n?i dung c?a t?p /etc/kdump.conf.

Đ? thay đ?i n?i dung c?a /etc/kdump.conf, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. C?u h?nh kdump ghi vào m?c tin thư thoại đ?a phương:

  đư?ng d?n/var/s?p
 2. Thêm mô-đun ph? ata_piix sr_mod, sd_mod:

  extra_modules ata_piix sr_mod sd_mod
 3. Đi?u khi?n b?n ghi d?ch v? tích h?p Linux đen trong etc/kdump.conf. Đi?u này ngăn các tr?nh đi?u khi?n n?p vào l?i kexec:

  danh sách đen hv_vmbus hv_storvsc hv_utils hv_netvsc gi?u-hyperv
 4. Thêm tham s? tu? ch?n đ? g?i tham s? cho mô-đun ata_piix:

  Tu? ch?n ata_piix prefer_ms_hyperv = 0
 5. C?u h?nh giá tr? th?i gian ch? đ?a do đó, nó không ng?ng đáp ?ng (treo):

  disk_timeout 100
 6. Sau khi s?a đ?i c?n thi?t, các t?p tin /etc/kdump.conf trông như th? này:
  đư?ng d?n/var/s?p
  core_collector makedumpfile - c - thông báo m?c 1 - d 31
  extra_modules ata_piix sr_mod sd_mod
  danh sách đen hv_vmbus hv_storvsc hv_utils hv_netvsc gi?u-hyperv
  Tu? ch?n ata_piix prefer_ms_hyperv = 0
  disk_timeout 100

Ubuntu 12.04(.x)

Trong Ubuntu 12.04 (.x), b?n ph?i vư?t qua các tham s? prefer_ms_hyper_v tr?nh đi?u khi?n ata_piix . B?n có th? th?c hi?n vi?c này b?ng cách thay đ?i n?i dung c?a t?p /etc/init.d/kdump.

Đ? thay đ?i n?i dung c?a t?p /etc/init.d/kdump, thêm ata_piix. prefer_ms_hyper_v = 0 kdump tùy ch?n d?ng l?nh:
do_start {{}
….
….
Ph? thêm = "$APPEND kdump_needed maxcpus = 1 irqpoll reset_devices ata_piix.prefer_ms_hyperv=0"

}

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2(x)

Phân ph?i SLES 11 SP2(x), b?n ph?i vư?t qua các tham s?prefer_ms_hyper_v tr?nh đi?u khi?n ata_piix . B?n có th? th?c hi?n vi?c này b?ng cách s?a đ?i n?i dung c?a t?p /etc/sysconfig/kdump như sau:

Thêm ata_piix.prefer_ms_hyper_v=0 đ? KDUMP_COMMANDLINE_APPEND:

KDUMP_COMMANDLINE_APPEND="ata_piix.prefer_ms_hyperv=0"

Sau khi s?a đ?i c?n thi?t, các t?p tin /etc/sysconfig/kdump trông như th? này:

KDUMP_COMMANDLINE_APPEND="ata_piix.prefer_ms_hyperv=0"

Thông tin thêm

KDUMP ph?i đư?c c?u h?nh theo cách thông thư?ng đư?c đ? xu?t b?i phân ph?i Linux.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft không b?o hành, theo ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2858695 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Storage Server 2008 R2
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Release Candidate
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Storage Server 2012 Standard
 • Windows Storage Server 2012 Workgroup
T? khóa: 
kbmt KB2858695 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2858695

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com