C?p Nh?t cho Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2856676 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 trong Windows 7 Service Pack 1 (SP1) và trong Windows Server 2008 R2 SP1. B?n C?p Nh?t ch?a hai b?n vá cho Windows Presentation Foundation (WPF) mà gi?i quy?t v?n đ? in ?n.Nh?ng v?n đ? này x?y ra khi b?n in m?t tài li?u XML gi?y Specification (XPS) v?i máy in giao di?n thi?t b? đ? h?a (GDI). Các b?n s?a l?i có th? làm gi?m đáng k? th?i gian là c?n thi?t đ? in m?t tài li?u XPS, tùy thu?c vào các tài li?u và các phông ch? mà nó s? d?ng.

S?a ch?a đ?u tiên c?i thi?n các thu?t toán đ? ch?n m?t font GDI, đ?c bi?t là trên m?t hệ điều hành không ph?i là anh. S?a ch?a s?a ch?a m?t s? hi?u l?i in ?n như nhân v?t xu?t hi?n quá nh?, xu?t hi?n quá đ?m, ho?c thi?u chi ti?t t?t như móc vào cu?i đ?t qu? dài. Nó c?ng thư?ng xuyên c?i thi?n hi?u su?t c?a l?a ch?n phông ch?.

Th? hai s?a ch?a s?a ch?a m?t l? h?ng trong logic cho b? nh? đ?m phông ch? l?a ch?n k?t qu? do đó k?t qu? c?a m?t l?a ch?n đ?t ti?n có th? đư?c tái s? d?ng v?i giá r?.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Microsoft t?i v? Trung tâm

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? x 86 gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? x 64 gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Các tùy ch?n dòng lệnh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tùy ch?n dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, h?y vào web site MSDN sau đây:
Tùy ch?n dòng lệnh

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, tr? khi các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c s? d?ng.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

C?p Nh?t lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 SP1

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
presentationframework.dll3.0.6920.70545,283,84006 Tháng sáu năm 201322:54
reachframework.dll3.0.6920.7054532,48006 Tháng sáu năm 201322:54
windowsbase.dll3.0.6920.70541,253,37606 Tháng sáu năm 201322:54
presentationcore.dll3.0.6920.70544,218,88006 Tháng sáu năm 201322:54
presentationfontcache.exe.config16112 Tháng mư?i m?t, 201023:37
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70541,737,88806 Tháng sáu năm 201322:54
System.Printing.dll3.0.6920.7054372,73606 Tháng sáu năm 201322:54
penimc.dll3.0.6920.705468,75206 Tháng sáu năm 201322:54
presentationframework.dll3.0.6920.70545,283,84006 Tháng sáu năm 201322:54
presentationhostdll.dll3.0.6920.7054131,24006 Tháng sáu năm 201322:54
reachframework.dll3.0.6920.7054532,48006 Tháng sáu năm 201322:54
windowsbase.dll3.0.6920.70541,253,37606 Tháng sáu năm 201322:54
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
presentationcore.dll3.0.6920.70543,999,23206 Tháng sáu năm 201322:53
presentationfontcache.exe.config16112 Tháng mư?i m?t, 201023:40
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70542,256,03206 Tháng sáu năm 201322:53
System.Printing.dll3.0.6920.7054358,40006 Tháng sáu năm 201322:53
penimc.dll3.0.6920.705485,64806 Tháng sáu năm 201322:53
presentationframework.dll3.0.6920.70544,640,76806 Tháng sáu năm 201322:53
presentationhostdll.dll3.0.6920.7054172,20006 Tháng sáu năm 201322:53
reachframework.dll3.0.6920.7054532,48006 Tháng sáu năm 201322:53
windowsbase.dll3.0.6920.70541,114,11206 Tháng sáu năm 201322:53
presentationframework.dll3.0.6920.70545,283,84006 Tháng sáu năm 201322:54
reachframework.dll3.0.6920.7054532,48006 Tháng sáu năm 201322:54
windowsbase.dll3.0.6920.70541,253,37606 Tháng sáu năm 201322:54
presentationcore.dll3.0.6920.70544,218,88006 Tháng sáu năm 201322:54
presentationfontcache.exe.config16112 Tháng mư?i m?t, 201023:37
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70541,737,88806 Tháng sáu năm 201322:54
System.Printing.dll3.0.6920.7054372,73606 Tháng sáu năm 201322:54
penimc.dll3.0.6920.705468,75206 Tháng sáu năm 201322:54
presentationframework.dll3.0.6920.70545,283,84006 Tháng sáu năm 201322:54
presentationhostdll.dll3.0.6920.7054131,24006 Tháng sáu năm 201322:54
reachframework.dll3.0.6920.7054532,48006 Tháng sáu năm 201322:54
windowsbase.dll3.0.6920.70541,253,37606 Tháng sáu năm 201322:54
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
presentationframework.dll3.0.6920.54565,283,84006 Tháng sáu năm 201322:53
reachframework.dll3.0.6920.5456532,48006 Tháng sáu năm 201322:53
windowsbase.dll3.0.6920.54561,253,37606 Tháng sáu năm 201322:53
presentationcore.dll3.0.6920.54564,218,88006 Tháng sáu năm 201322:53
presentationfontcache.exe.config16112 Tháng mư?i m?t, 201022:59
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.54561,737,37606 Tháng sáu năm 201322:53
System.Printing.dll3.0.6920.5456372,73606 Tháng sáu năm 201322:53
penimc.dll3.0.6920.545668,75206 Tháng sáu năm 201322:53
presentationframework.dll3.0.6920.54565,283,84006 Tháng sáu năm 201322:53
presentationhostdll.dll3.0.6920.5456131,24006 Tháng sáu năm 201322:53
reachframework.dll3.0.6920.5456532,48006 Tháng sáu năm 201322:53
windowsbase.dll3.0.6920.54561,253,37606 Tháng sáu năm 201322:53

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
presentationcore.dll3.0.6920.54563,998,20806 Tháng sáu năm 201322:52
presentationfontcache.exe.config16112 Tháng mư?i m?t, 201023:05
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.54562,256,03206 Tháng sáu năm 201322:52
System.Printing.dll3.0.6920.5456358,91206 Tháng sáu năm 201322:52
penimc.dll3.0.6920.545685,64806 Tháng sáu năm 201322:52
presentationframework.dll3.0.6920.54564,640,76806 Tháng sáu năm 201322:52
presentationhostdll.dll3.0.6920.5456172,20006 Tháng sáu năm 201322:52
reachframework.dll3.0.6920.5456532,48006 Tháng sáu năm 201322:52
windowsbase.dll3.0.6920.54561,114,11206 Tháng sáu năm 201322:52
presentationframework.dll3.0.6920.54565,283,84006 Tháng sáu năm 201322:53
reachframework.dll3.0.6920.5456532,48006 Tháng sáu năm 201322:53
windowsbase.dll3.0.6920.54561,253,37606 Tháng sáu năm 201322:53
presentationcore.dll3.0.6920.54564,218,88006 Tháng sáu năm 201322:53
presentationfontcache.exe.config16112 Tháng mư?i m?t, 201022:59
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.54561,737,37606 Tháng sáu năm 201322:53
System.Printing.dll3.0.6920.5456372,73606 Tháng sáu năm 201322:53
penimc.dll3.0.6920.545668,75206 Tháng sáu năm 201322:53
presentationframework.dll3.0.6920.54565,283,84006 Tháng sáu năm 201322:53
presentationhostdll.dll3.0.6920.5456131,24006 Tháng sáu năm 201322:53
reachframework.dll3.0.6920.5456532,48006 Tháng sáu năm 201322:53
windowsbase.dll3.0.6920.54561,253,37606 Tháng sáu năm 201322:53
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2856676 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1, khi đư?c dùng v?i:
    • Windows 7 Service Pack 1
    • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
T? khóa: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2856676 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2856676

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com