Gi?n đ? C?p Nh?t yêu c?u quy?n truy c?p ghi vào gi?n đ? trong Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 285172 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? thông tin C?p Nh?t lư?c đ?.

QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i lư?c đ? Active Directory. N?u v?n đ? x?y ra, m?t h? th?ng sao lưu, ho?c cài đ?t l?i h? th?ng c?a b?n, có th? là cách duy nh?t đ? ph?c h?i d? li?u.

TH?N TR?NG: B?n nên s? d?ng h?t s?c th?n tr?ng khi b?n th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? lư?c đ? Active Directory v? nh?ng thay đ?i x?y ra r?ng r?ng, và b?n không th? lo?i b? các đ?i tư?ng và các thu?c tính đư?c b? sung vào gi?n đ?.

Ph?n m? r?ng ho?c s?a đ?i lư?c đ? Active Directory đ?i h?i quy?n truy c?p ghi vào gi?n đ?. Đi?u này đư?c kích ho?t b?ng phương ti?n c?a khóa registry "Schema Update phép". Gi?n đ? C?p Nh?t có th? đư?c kích ho?t b?ng phương ti?n c?a Schema Management Console, ho?c tr?c ti?p trong s? đăng k?. Các b?n C?p Nh?t gi?n đ? có th? ch? có hi?u l?c trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà gi? vai tr? ch? gi?n đ?.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Gi?n đ? C?p Nh?t có th? đư?c kích ho?t b?ng phương ti?n c?a Schema Management Console ho?c b?ng cách ch?nh s?a registry.

Đ? cho phép Schema C?p Nh?t b?ng phương ti?n c?a gi?n đ? qu?n l? giao di?n đi?u khi?n:

 1. T?i d?u nh?c l?nh, g?:
  regsvr32 schmmgmt.dll
  LƯU ?: RegSvr32 đ? thành công đ? đăng k? khi m?t EFS trong schmmgmt.dll đ? thành công h?p tho?i s? đư?c hi?n th?.
 2. M? m?t bàn đi?u khi?n qu?n l? m?i b?ng cách nh?n vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g?:
  MMC
 3. Trên các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 4. Nh?p vào Thêm đ? m? các Thêm Standalone-theo h?p tho?i.
 5. Nh?p vào Lư?c đ? Active Directory, và sau đó nh?p vào Thêm.
 6. "Lư?c đ? active Directory" đư?c hi?n th? trong Add/Remove-theo. Nh?p vào Đóng, và sau đó nh?p vào Ok đ? tr? v? bàn đi?u khi?n.
 7. Nh?p vào Lư?c đ? Active Directory do đó các Các l?p h?cThu?c tính ph?n đư?c hi?n th? trên bên ph?i.
 8. Nh?p chu?t ph?i Lư?c đ? Active Directory và nh?p vào Ho?t đ?ng kinh doanh Master.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n các Gi?n đ? có th? đư?c s?a đ?i vào đi?u khi?n vùng h?p ki?m. Nh?p vào Ok, và sau đó thoát kh?i bàn đi?u khi?n.
Gi?n đ? có th? đư?c C?p Nh?t trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà gi? vai tr? ch? ho?t đ?ng gi?n đ?.

Đ? b?t C?p Nh?t Schema b?ng phương ti?n c?a Registry:

Không nên đ? cho phép gi?n đ? c?p nh?t b?ng cách tr?c ti?p ch?nh s?a khóa registry "Schema Update phép". Gi?n đ? C?p Nh?t nên đư?c kích ho?t thông qua các phương pháp giao di?n đi?u khi?n, m?i khi có th?. N?u v? m?t l? do các phương pháp giao di?n đi?u khi?n không s? d?ng đư?c, khóa registry sau đây có th? đư?c s?a tr?c ti?p:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters

Tr?c ti?p ch?nh s?a này khóa s? đăng k?, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó trong các M? h?p, lo?i:

  regedit

  Sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 4. Nh?p d? li?u giá tr? khi giá tr? đăng k? sau đây s? đư?c hi?n th?:
  Giá tr? tên: Schema Update cho phép
  Data Type: REG_DWORD
  Căn c?: nh? phân
  D? li?u có giá tr?: lo?i 1 đ? kích ho?t tính năng này, ho?c 0 (s? không) đ? vô hi?u hóa nó.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
Gi?n đ? có th? đư?c C?p Nh?t trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà gi? vai tr? ch? ho?t đ?ng gi?n đ?.

Thông tin thêm:

B?m đ? ch?n các Gi?n đ? có th? đư?c s?a đ?i vào đi?u khi?n vùng ki?m tra h?p trong bàn đi?u khi?n thêm giá tr? đăng k? "Schema Update cho phép" n?u nó không ph?i là hi?n t?i.

B?m đ? xóa các Gi?n đ? có th? đư?c s?a đ?i vào đi?u khi?n vùng ki?m tra h?p b? "Schema Update cho phép", giá tr? đăng k? s? không, nhưng nó s? không xoá giá tr?.

Thông tin thêm v? lư?c đ? Active Directory có th? đư?c t?m th?y trong chương 4 c?a các Windows 2000 Server Hư?ng d?n h? th?ng phân ph?i, đó là m?t ph?n c?a Windows 2000 Server Resource Kit.

Thu?c tính

ID c?a bài: 285172 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbregistry kbschema kbmt KB285172 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:285172

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com