Cach tao muc luc bng cach anh du vn ban trong Word

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 285059 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Mt trong nhng tinh nng ph bin cua cac tai liu chuyn nghip la muc luc (TOC). Microsoft Word tao TOC d dang hn bng cach cho ban tuy chon tao TOC ma khng cn s dung cac kiu va cho phep ban anh du mt t n hoc mt nhom t trong mt oan vn ban cu th va thm thng tin o vao TOC.

TOC co th c tao ra bng cach s dung tinh nng Tp trung vao Phn u ap dung kiu muc cho bt ky phn u vn ban nao (mt hoc nhiu t u tin trong mt oan hoc mt cu). Bng cach s dung tinh nng Tp trung vao Phn u, ban co th tao cac oan ma phn u cua oan c inh dang theo mt kiu muc va xut hin trong TOC, nhng phn con lai cua oan la vn ban binh thng va khng xut hin trong TOC. Bai vit nay m ta cach s dung tinh nng mi nay tao TOC.


Tao Muc luc

Trong Word, ban co th tao TOC da trn mt phn cua vn ban trong mt oan ma khng cn s dung toan b oan o. Ban co th anh du vn ban bng cach s dung tinh nng Tp trung vao Phn u vi cac kiu muc a vn ban o vao TOC.

chen muc luc, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Khi ng Word, ri m tai liu cua ban.
 2. Bm vao oan trng ma ban mun chen TOC o.
 3. Trn menu Chen, tro chut vao Tham chiu, ri bm Muc luc va Bang.

  Chu y Trong Microsoft Office Word 2007 hoc trong Word 2010, bm Muc luc trong nhom Muc luc trn tab Tham chiu. Sau o, bm Chen Muc luc.
 4. Bm tab Muc luc, ri bm Hin thi Thanh cng cu Phn cp.

  Chu y Trong Word 2007 hoc trong Word 2010, bo qua bc nay.
 5. Trong hp thoai Muc luc va Bang, chon cac tuy chon ma ban mun ap dung cho TOC, ri bm OK.

  Chu y Trong Word 2007 hoc trong Word 2010, chon cac tuy chon ma ban mun ap dung cho TOC trong hp thoai Muc luc, ri bm OK.
Chu y Nu vn ban co trong tai liu cua ban khng c anh du a vao TOC, ban se nhn c thng bao li sau trong tai liu thay vi TOC:
Li! Khng tim thy muc nhp cho muc luc.

anh du Vn ban a vao Muc luc

Bc tip theo la anh du vn ban ma ban mun a vao TOC bng cach s dung tinh nng Tp trung vao Phn u vi cac kiu muc. S dung mt hoc mt s phng phap sau anh du vn ban ma ban mun a vao TOC.


S dung tinh nng Tp trung vao Phn u vi Kiu muc

 1. Chon phn u vn ban bt ky trong tai liu ma ban mun a vao TOC. Vi du: ban co th co mt oan co phn u vn ban dung gii thiu cho phn vn ban con lai cua oan. Trong oan sau, nu ban mun a cac t gii thiu "Ba goa va Tre m ci" vao TOC, chi cn chon nhng t nay, va sau o tip tuc cac bc.
  Ba goa va Tre m ci: Ba goa la dong cui cung cua mt oan t xut hin phn u trang. Tre m ci la dong u tin cua mt oan t xut hin phn cui trang.
 2. Bm vao mui tn tha xung trong Kiu trn thanh cng cu inh dang, ri chon muc ma ban mun.

  Chu y Trong Word 2007 hoc trong Word 2010, bm vao kiu muc ma ban mun trong nhom Kiu trn tab Chinh.
 3. Bm Cp nht TOC trn thanh cng cu Phn cp cp nht TOC.

  Chu y Trong Word 2007 hoc trong Word 2010, bm Cp nht Bang trong nhom Muc luc trn tab Tham chiu.
 4. Trong hp thoai Cp nht Muc luc, bm Cp nht Toan b bang, ri bm OK.

  Chu y Trong Word 2007 hoc trong Word 2010, bm Cp nht Toan b bang trong hp thoai Cp nht Muc luc.
Nu ban bm Hin thi/n trn thanh cng cu chun, hay chu y rng khng co ky t c bit nao trong oan cho bit vn ban c ap dung tinh nng tp trung vao phn u. Tuy nhin, vn ban a c inh dang nh cp muc se xut hin trong TOC cua tai liu. Vi khng s dung cac trinh anh du oan n hoc nhng trinh khac, nn toan b qua trinh nay la lin mach. Word s dung tinh nng gach chn mi c goi la "Kiu ky t lin kt" thc hin vic nay.

Kiu muc ap dung vi phn u cua tai liu c hin thi nh mt kiu muc, nhng thc t la mt kiu ky t lin kt. Trong Word 2002 va nhng phin ban mi hn, khi ban ap dung mt kiu oan vi mt tp con cua oan, thi se xay ra hin tng sau:
 • Kiu ky t n se c tao, kiu ky t nay co nhng thuc tinh ky t ging vi kiu oan c ap dung.
 • Kiu ky t se c ap dung vi phn c chon.
CHU Y: Kiu ky t n c tao vi nhng kiu ky t lin kt xut se xut hin trong danh sach tha xung Kiu nu tai liu c m va xem bng cac phin ban Word trc. Tinh nng du tach kiu se mt nu tai liu c lu bng phin ban Word trc.

xem kiu ky t n, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Trn menu inh dang, bm Hin thi inh dang.

  Ngn tac vu Hin thi inh dang se xut hin.

  Chu y m ngn tac vu Hin thi inh dang trong Word 2007 hoc trong Word 2010, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Bm trinh khi chay hp thoai Kiu trong nhom Kiu trn tab Lu tr.
  2. Trong ca s Kiu, bm Kim tra Kiu.
  3. Bm Hin thi inh dang.
 2. Chon vn ban trong tai liu va lu y rng chi tit inh dang chinh xac se xut hin trong ngn tac vu Hin thi inh dang.
 3. Chon vn ban co ap dung kiu ky t nay va lu y rng vn ban o se xut hin nh kiu ky t trong ngn tac vu Hin thi inh dang. Kiu lin kt se xut hin la Ky t muc trong ngn tac vu Hin thi inh dang. Kiu ky t thc vn n trong ngn tac vu Kiu va inh dang hoc danh sach tha xung Kiu trn thanh cng cu inh dang.
Bt ky kiu oan nao cung co th c s dung cho kiu ky t lin kt. Kiu oan co th c tao ging ht vi kiu oan cua phn vn ban chinh, va sau o ap dung cho mt phn cua oan. Theo cach nay, vn ban c dung tao TOC co th trung khp hoan toan vi vn ban trong oan o, gia s cac tuy chon TOC c sa i ap dung kiu nay cho phn u vn ban.


S dung Du tach Kiu cho Kiu muc

Du tach kiu la tinh nng mi i vi Word 2003 va Word 2002. The cua trinh tach kiu cho phep ban thc hin nhng vic sau:
 • Ap dung kiu muc cho mt t n hoc mt cum t trong mt oan chi t hoc cum t o xut hin trong TOC.
 • Ap dung hai kiu trong mt oan ring oan u o xut hin trong TOC.
 • Ap dung cac mc phn cp cho phn u vn ban chi phn u vn ban o xut hin trong TOC.
 • Ap dung cac mc phn cp cho mt t n hoc mt cum t trong mt oan chi t hoc cum t o xut hin trong TOC.
Du tach kiu la mt du phn oan n co chc nng nh du vach gia cac kiu tach c ap dung trong tai liu. lam cho du tach kiu hin ra, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn menuCng cu bm Tuy chon.
 2. Trn tab Xem, bm Tt ca trong Du inh dang.
Trc khi ban co th s dung tinh nng Du tach Kiu, ban phai thm nut Du tach Kiu vao thanh cng cu cua ban:
 1. Bm Tuy chinh trn menu Cng cu.
 2. Bm tab Lnh, ri bm Tt ca cac lnh trong danh sach Th loai.
 3. inh vi Chen Du tach Kiu trong danh sach Lnh, ri keo no n thanh cng cu inh dang. Bm ong.
Chu y thm nut Du tach Kiu vao thanh cng cu Office Word 2007 hoc trong Word 2010, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm nut Microsoft Office, ri bm Tuy chon Word.
 2. Bm Tuy chinh.
 3. Trong danh sach Chon cac lnh t, bm Tt ca cac Lnh.
 4. Trong danh sach lnh, bm Du tach Kiu, bm Thm, ri bm OK.

Chen du tach kiu trc khi ban ap dung kiu muc cho vn ban. thc hin vic nay, s dung mt trong cac phng phap sau.

Phng phap A: S dung Du tach Kiu thm mt t n hoc mt cum t trong mt oan vao TOC:
 1. Khi ban go, va ban gp mt t hoc mt cum t trong oan ma ban mun a vao TOC, bm nut Du tach Kiu. Khi ban bm nut Du tach Kiu, im chen se di chuyn sang bn phai cua du tach kiu ban co th tip tuc go.
 2. Go t hoc cum t ma ban mun a vao TOC, ri bm lai nut Du tach Kiu.
 3. Chon t hoc cum t ma ban mun a vao TOC, bm vao mui tn tha xung trong Kiu trn thanh cng cu inh dang, ri chon muc ma ban mun.
T hoc cum t gia hai du tach kiu se xut hin trong TOC.

Phng phap B: Chen Du tach Kiu gia hai oan hin hanh:

Ban co th s dung du tach kiu gia hai oan hin hanh oan th nht tr thanh phn u vn ban va xut hin trong TOC, va oan th hai la phn con lai cua vn ban khng xut hin trong TOC. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Tao hai oan vn ban, t vn ban ma ban mun xut hin trong TOC vao oan th nht, va phn vn ban con lai vao oan th hai.
 2. inh vi im chen trong oan th nht, ri bm nut Du tach Kiu.

  Hai oan nay se tr thanh mt oan bng cach chuyn du phn oan cui oan th nht thanh du tach kiu. By gi ban a co mt oan ghep, hin thi nh hai oan tach bit trong ch xem Phn cp, nhng in ra lai nh mt oan ring.
 3. Chon vn ban bn trai cua du tach kiu, bm vao mui tn tha xung trong Kiu trn thanh cng cu inh dang, ri chon muc ma ban mun.
TOC se chi hin thi phn u (oan th nht) a c inh dang theo kiu muc.

CHU Y: Du tach kiu la mt dang du phn oan n c bit. Vi vy, nhng tai liu co du tach kiu c tao trong Word 2002 va nhng phin ban Word mi hn se hin thi ging nh trong Word 2000 va Microsoft Word 97 tr khi ban bm Tt ca di muc Du inh dang. Nu ban bm Tt ca di muc Du inh dang trong nhng phin ban Word trc, thi du phn oan n cua du tach kiu se xut hin nh mt du phn oan thng thng, va tai liu se c anh lai s trang.

Khi ban s dung phin ban Word trc xem nhng tai liu co du tach kiu c tao trong Word 2002 va nhng phin ban Word mi hn, khng bm Tt ca di muc Du inh dang.


Loai bo muc khoi Muc muc

Nu ban mun loai bo muc khoi TOC, ban co th ap dung mt kiu oan mi cho vn ban c anh du:
 1. Chon vn ban c anh du, bm vao mui tn tha xung trong Kiu trn thanh cng cu inh dang, ri chon muc ma ban mun. (Bm Binh thng loai bo kiu muc.)
 2. Bm Cp nht TOC trn thanh cng cu Phn cp cp nht TOC.

  Chu y Trong Word 2007 hoc trong Word 2010, bm Cp nht Bang trong nhom Muc luc trn tab Tham chiu.
 3. Trong hp thoai Cp nht Muc luc, bm Cp nht Toan b bang, ri bm OK.

  Chu y Trong Word 2007 hoc trong Word 2010, bm Cp nht Toan b bang trong hp thoai Cp nht Muc luc.
CHU Y: Bng vic ap dung kiu oan ma ban mun cho ca oan o, ban se khng loai bo kiu nay. Ban phai chon vn ban chinh xac nh mun xut hin trong TOC, ri ap dung kiu mi.

THAM KH?O

bit thm thng tin v cach tao muc luc ma khng cn thay i inh dang vn ban, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
285050 Cach s dung cac mc phn cp tao muc luc trong Word 2003 va Word 2002 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cach tao muc nhp cho muc luc khng co s trang, hay bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
319821 Cach tao muc nhp cho muc luc khng co s trang trong Microsoft Office Word (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 285059 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2010
T? kha:
kbexpertisebeginner kbtable kbnewfile kbhowtomaster KB285059

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com