Kaip sukurti turin? pa?ymint tekst? ?Word? programoje.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 285059 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Vienas i? bendr?j? profesionali? dokument? bruo?? yra turinys (TOC). Naudodami ?Microsoft Word? lengviau sukursite turin?, nes ?i programa leid?ia kurti turin? nenaudojant stili? ir leid?ia pa?ym?ti ?od? ar ?od?i? grup?, esan?i? tekste, ir ?traukti juos ? turin?.

Turinys gali b?ti sugeneruotas naudojant paragrafo prad?ios teksto i?ry?kinimo funkcij?, kad b?t? galima taikyti antra?t?s stili? bet kuriam paragrafo prad?ios tekstui (pirmam paragrafo arba sakinio ?od?iui ar ?od?iams). Naudodami paragrafo prad?ios teksto i?ry?kinimo funkcij?, galite sukurti paragrafus, kuri? pirmoji paragrafo dalis b?t? suformatuota su antra?t?s stiliumi ir rodoma turinyje, o lik?s paragrafas b?t? ?prastas tekstas ir neb?t? rodomas turinyje. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip kuriant turin? naudoti ?i? nauj? funkcij?.


Turinio k?rimas

?Word? programoje galite sukurti turin?, pagr?st? paragrafo teksto dalimi, ne?traukdami viso paragrafo. Galite pa?ym?ti tekst? naudodami paragrafo prad?ios teksto i?ry?kinimo funkcij? ir antra?t?s stilius, kad jis b?t? ?trauktas ? turin?.

Nor?dami ?terpti turin?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite program? ?Word? ir atidarykite dokument?.
 2. Paspauskite tu??i? paragraf?, kuriame norite ?terpti turin?.
 3. Meniu ?terpti nukreipkite ?ymikl? ? Nuoroda ir spustel?kite Indeksai ir lentel?s.

  Pastaba. Jei naudojate ?Microsoft Office Word 2007? arba ?Word 2010?, skirtuko Nuorodos grup?je Turinys spustel?kite Turinys. Tada spustel?kite ?terpti turin?.
 4. Spustel?kite skirtuk? Turinys, tada ? Rodyti kont?ro ?ranki? juost?.

  Pastaba. Jei naudojate ?Word 2007? arba ?Word 2010?, ?? veiksm? praleiskite.
 5. Dialogo lange Indeksai ir lentel?s pasirinkite norimas turiniui taikyti parinktis ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Jei naudojate ?Word 2007? arba ?Word 2010?, dialogo lange Turinys pasirinkite norimas turiniui taikyti parinktis ir spustel?kite Gerai.
Pastaba. Jei dokumente esantis tekstas nepa?ym?tas kaip ?trauktinas ? turin? tekstas, dokumente vietoj turinio gausite toliau nurodyt? klaidos prane?im?:
?Klaida! Turinio ?ra?? nerasta.?

Norimo ?traukti ? turin? teksto pa?ym?jimas

Kitas veiksmas yra teksto, kur? norite ?traukti ? turin?, naudodami paragrafo prad?ios teksto i?ry?kinimo funkcij? ir antra??i? stilius, pa?ym?jimas. Naudokite vien? arba daugiau toliau nurodyt? b?d? tekstui, kur? norite ?traukti ? turin?, pa?ym?ti.


Paragrafo prad?ios teksto i?ry?kinimo funkcijos ir antra??i? stili? naudojimas

 1. Dokumente pasirinkite bet kur? paragrafo prad?ios tekst?, kur? norite ?traukti ? turin?. Pvz., galite tur?ti paragraf?, kuriame yra prad?ios tekstas, apib?dinantis likus? paragrafo tekst?. Toliau pateiktame paragrafe, jei ? turin? norite ?traukti ?vadinius ?od?ius ?paskutin? vieni?oji eilut? ir pirmoji vieni?oji eilut??, pasirinkite ?iuos ?od?ius ir vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
  Paskutin? vieni?oji eilut? ir pirmoji vieni?oji eilut?: Paskutin? vieni?oji eilut? yra paskutin? paragrafo eilut?, kuri i?spausdinama savaime lapo vir?uje. Pirmoji vieni?oji eilut? yra pirma paragrafo eilut?, kuri i?spausdinama savaime lapo apa?ioje.
 2. ?ranki? juostos Formatavimas lauke Stilius spustel?kite i?ple?iam?j? rodykl? ir pasirinkite norim? antra?t?.

  Pastaba. Jei naudojate ?Word 2007? arba ?Word 2010?, norim? antra?t?s stili? pasirinksite j? spustel?j? skirtuko Pagrindinis grup?je Stiliai.
 3. Nor?dami naujinti turin? spustel?kite Naujinti turin? ?ranki? juostoje Strukt?rinis rodymas.

  Pastaba. Jei naudojate ?Word 2007? arba ?Word 2010?, skirtuko Nuorodos grup?je Turinys spustel?kite Naujinti lentel?.
 4. Dialogo lange Naujinti turin? spustel?kite Naujinti vis? lentel?, tada ? Gerai.

  Pastaba. Jei naudojate ?Word 2007? arba ?Word 2010?, dialogo lange Naujinti turin? spustel?kite Naujinti vis? lentel?.
Jei standartin?je ?ranki? juostoje spustel?site Rodyti / sl?pti, atkreipkite d?mes?, kad paragrafe n?ra speciali? simboli? paragrafo prad?ios teksto i?ry?kinimo funkcijos tekste taikymui nustatyti. Ta?iau tekstas, kuris suformatuotas kaip antra?t?, bus rodomas dokumento turinyje. Kadangi nenaudojami pasl?pti paragrafo ?ymekliai ar kiti elementai, visas procesas atliekamas skland?iai. Jam atlikti ?Word? naudoja nauj? pagrindin? funkcij? Susietieji simboli? stiliai.

Antra?t?s stilius, pritaikytas dokumento paragrafo prad?ios tekstui, yra rodomas kaip antra?t?s stilius, bet i? tikr?j? jis yra susietasis simboli? stilius. Jei naudojate ?Word 2002? ar naujesn? versij? ir taikote paragrafo stili? paragrafo pogrupiui, galite pasteb?ti, kad:
 • Sukuriamas pasl?pt? simboli? stilius, kuris ?galina tokias pa?ias simboli? ypatybes kaip ir taikomas paragrafo stilius.
 • Simboli? stilius yra taikomas pasirink?iai.
PASTABA. Pasl?pt? simboli? stilius, sukurtas su susijusiais simboli? stiliais, rodomas i?ple?iamajame s?ra?e Stilius, jei dokumentas atidarytas ir per?i?rimas senesne ?Word? versija. Stiliaus skyriklis neveikia, jei dokumentas ?ra?omas naudojant senesn? ?Word? versij?.

Nor?dami per?i?r?ti pasl?pt? simbolio stili?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Meniu Formatavimas spustel?kite Rodyti formatavim?.

  Rodoma u?duo?i? sritis Rodyti formatavim?.

  Pastaba. Nor?dami u?duo?i? srit? Rodyti formatavim? atidaryti programoje ?Word 2007? arba ?Word 2010? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustel?kite Stili? dialogo lango leistuvas skirtuko Pagrindinis grup?je Stiliai.
  2. Lange Stiliai spustel?kite Stiliaus inspektorius.
  3. Spustel?kite Rodyti formatavim?.
 2. Dokumente pasirinkite tekst? ir atkreipkite d?mes?, kad tiksli formatavimo informacija rodoma u?duo?i? srityje Rodyti formatavim?.
 3. Pasirinkite tekst?, kuriam pritaikytas simboli? stilius, ir atkreipkite d?mes?, kad tekstas rodomas kaip simboli? stilius u?duo?i? srityje Rodyti formatavim?. Susietasis stilius rodomas kaip Antra?t?s simbolis u?duo?i? srityje Rodyti formatavim?. Tikrasis simboli? stilius lieka pasl?ptas u?duo?i? srityje Stiliai ir formatavimas arba ?ranki? juostos Formatavimas i?ple?iamajame s?ra?e Stilius.
Bet kuris paragrafo stilius gali b?ti naudojamas susietajam simboli? stiliui. Paragrafo stilius gali b?ti sukurtas, kad atrodyt? taip pat kaip teksto paragrafo stilius, ir tada j? galima taikyti paragrafo daliai. Tokiu atveju tekstas, naudojamas turiniui sudaryti, gali tiksliai sutapti su paragrafo tekstu. Tik b?tina modifikuoti turinio parinktis ?traukiant paragrafo prad?ios teksto stili?.


Stiliaus skyrikli? ir antra??i? stili? naudojimas

Stiliaus skyriklis yra nauja ?Word 2003? ir ?Word 2002? funkcija. Stiliaus skyriklio ?ym?s leid?ia atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 • Taikyti antra?t?s stili? vienam ?od?iui arba frazei paragrafe, kad tik tas ?odis ar fraz? b?t? rodoma turinyje.
 • ?traukti du stilius ? vien? paragraf?, kad prad?ios paragrafas b?t? rodomas turinyje.
 • Taikyti strukt?ros lygius paragrafo prad?ios tekstui, kad tik paragrafo prad?ios tekstas b?t? rodomas turinyje.
 • Taikyti antra?t?s stili? vienam ?od?iui arba frazei paragrafe, kad tik tas ?odis ar fraz? b?t? rodoma turinyje.
Stiliaus skyriklis yra pasl?pta paragrafo ?yma, kuri naudojama kaip atskir? stili?, taikom? dokumente, taikymo srities apibr??imo priemon?. Nor?dami, kad stiliaus skyriklio ?yma b?t? matoma, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
 2. Skirtuko Rodinys dalyje Formatavimo ?ymekliai spustel?kite Visi.
Stiliaus skyriklio funkcij? gal?site naudoti tada, kai ? ?ranki? juost? ?trauksite mygtuk? Stiliaus skyriklis. Toliau pateikiami veiksmai, kaip tai padaryti.
 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Tinkinti.
 2. Spustel?kite skirtuk? Komandos, tada ? Visos komandos s?ra?e Kategorijos.
 3. Raskite ?terpti stiliaus skyrikl? s?ra?e Komandos ir vilkite j? ? ?ranki? juost? Formatavimas. Spustel?kite U?daryti.
Pastaba. Nor?dami ?traukti mygtuk? Stiliaus skyriklis ? ?Office Word 2007? arba ?Word 2010? ?ranki? juost?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtukas, tada spustel?kite ?Word? parinktys.
 2. Spustel?kite Tinkinti.
 3. S?ra?e Pasirinkti komandas i? spustel?kite Visos komandos.
 4. Komand? s?ra?e spustel?kite Stiliaus skyriklis, tada ? ?traukti ir spustel?kite Gerai.

Prie? taikydami tekstui antra?t?s stili?, ?terpkite stiliaus skyrikl?. Tai galite atlikti pasinaudodami vienu i? toliau pateikiam? b?d?.

A b?das. Stiliaus skyriklio naudojimas norint ?traukti vien? paragrafo ?od? ar fraz? ? turin?.
 1. ?vesdami tekst? ir rad? ?od? ar fraz?, kuri? norite ?traukti ? turin?, spustel?kite mygtuk? Stiliaus skyriklis. Kai spustel?site mygtuk? Stiliaus skyriklis, ?vedimo vieta pasislinks ? de?in? nuo skyriklio, kad gal?tum?te ir toliau ra?yti.
 2. ?veskite ?od? arba fraz?, kuri? norite ?traukti ? turin?, ir dar kart? spustel?kite mygtuk? Stiliaus skyriklis.
 3. Pasirinkite ?od? ar fraz?, kuri? norite ?traukti ? turin?, ?ranki? juostos Formavimas lauke Stilius spustel?kite i?ple?iam?j? rodykl? ir pasirinkite norim? antra?t?.
Tarp dviej? stiliaus skyrikli? esantis ?odis ar fraz? rodoma turinyje.

B b?das. Stiliaus skyriklio ?terpimas tarp dviej? esam? paragraf?.

Galite naudoti stiliaus skyrikl? tarp dviej? esam? paragraf?, kad pirmas paragrafas tapt? paragrafo prad?ios tekstu ir b?t? rodomas turinyje, o antrasis paragrafas likt? kaip tekstas ir neb?t? rodomas turinyje. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Sukurkite du teksto paragrafus, perkeldami tekst?, kur? norite rodyti turinyje, ? pirm? paragraf?, o likus? tekst? ? antr? paragraf?.
 2. Perkelkite ?vedimo viet? ? pirm? paragraf? ir spustel?kite mygtuk? Stiliaus skyriklis.

  Du paragrafai tampa vienu paragrafu, konvertavus pirmojo paragrafo pabaigoje esan?i? paragrafo ?ym? ? stiliaus skyrikl?. Dabar turite vien? jungtin? paragraf?, kuris rodomas kaip du atskiri paragrafai strukt?ros rodinyje, bet i?spausdinamas kaip vienas paragrafas.
 3. Pasirinkite tekst? ? kair? nuo skyriklio, ?ranki? juostos Formatavimas lauke Stilius spustel?kite i?ple?iam?j? rodykl? ir pasirinkite norim? antra?t?.
Turinyje rodoma tik paragrafo prad?ios dalis (pirmas paragrafas), suformatuotas antra?t?s stiliumi.

PASTABA. Stiliaus skyriklis yra speciali pasl?ptos paragrafo ?ymos forma. Tod?l dokumentai su stiliaus skyrikliais, kurie sukurti ?Word 2002? ir naujesn?mis ?Word? versijomis, bus rodomi taip pat ir ?Word 2000? bei ?Microsoft Word 97? versijose, nebent dalyje Formatavimo ?ymos spustel?jote Visi. Jei dalyje Formatavimo ?ymekliai spustel?site Visi, kai naudojate senesn? ?Word? versij?, stiliaus skyriklio pasl?pta paragrafo ?yma bus rodoma kaip ?prasta paragrafo ?yma ir dokumentas bus perskirstytas ? puslapius.

Kai naudodami ankstesn? ?Word? versij? norite per?i?r?ti dokumentus, kuriuose yra ?Word 2002? ir naujesn?mis ?Word? versijomis sukurt? stiliaus skyrikli?, nespustel?kite Visi dalyje Formatavimo ?ymekliai.


Antra?t?s pa?alinimas i? turinio

Jei i? turinio norite pa?alinti antra?t?, pa?ym?tam tekstui galite taikyti nauj? paragrafo stili?.
 1. Pasirinkite pa?ym?t? tekst?, ?ranki? juostos Formatavimas lauke Stilius spustel?kite i?ple?iam?j? rodykl? ir pasirinkite norim? antra?t?. (Spustel?kite Normalus nor?dami pa?alinti antra?t?s stili?.)
 2. Nor?dami naujinti turin? spustel?kite Naujinti turin? ?ranki? juostoje Strukt?rinis rodymas.

  Pastaba. Jei naudojate ?Word 2007? arba ?Word 2010?, skirtuko Nuorodos grup?je Turinys spustel?kite Naujinti lentel?.
 3. Dialogo lange Naujinti turin? spustel?kite Naujinti vis? lentel?, tada ? Gerai.

  Pastaba. Jei naudojate ?Word 2007? arba ?Word 2010?, dialogo lange Naujinti turin? spustel?kite Naujinti vis? lentel?.
PASTABA. Visam paragrafui pritaikydami norim? paragrafo stili?, nepa?alinate stiliaus. Turite pasirinkti tiksliai t? tekst?, kuris rodomas turinyje, ir taikyti nauj? stili?.

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip sukurti turin? nekei?iant teksto formatavimo, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
285050 Kaip naudoti strukt?ros lygius turiniui sukurti ?Word 2003? ir ?Word 2002? (gali b?ti angl? k.)
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip sukurti turinio ?ra?us be puslapi? numeri?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
319821 Kaip sukurti turinio ?ra?us be puslapi? numeri? ?Microsoft Office Word? programoje (gali b?ti angl? k.)
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 285059 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. rugpj??io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2010
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtable kbnewfile kbhowtomaster KB285059

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com