Làm th? nào đ? s? d?ng c?p đ? phác th?o đ? t?o ra m?t b?ng n?i dung (TOC) trong Word 2003 và Word 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 285050 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?ng n?i dung (TOC) là m?t tính năng ph? bi?n c?a tài li?u chuyên nghi?p. Trong Microsoft Office Word 2003 và trong Microsoft Word 2002, b?n có th? t?o ra m?t b?ng n?i dung mà không s? d?ng phong cách.

Trong Word 2003 và Word 2002, b?n có th? s? d?ng tiêu đ? phong cách, phong cách tùy ch?nh ho?c TC trư?ng đ? t?o ra m?t b?ng n?i dung. B?n bây gi? có th? s? d?ng phác th?o các c?p đ? xây d?ng m?t b?ng n?i dung mà không thay đ?i các xu?t hi?n c?a văn b?n c?a b?n. Các tiêu đ? đư?c xây d?ng trong phong cách áp d?ng c? th? đ?nh d?ng và các đơn v? phác th?o áp d?ng m?t đ?nh d?ng "vô h?nh". Bài vi?t này mô t? như th? nào s? d?ng c?p đ? phác th?o đ? t?o ra m?t b?ng n?i dung.

Chèn b?ng c?a n?i dung l?nh v?c

S? d?ng c?p đ? phác th?o đ? t?o ra m?t b?ng n?i dung, làm theo các bư?c.

Đ? chèn m?t l?nh v?c TOC:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Nh?p vào m?t đo?n văn có s?n ph?m nào mà b?n mu?n đ? chèn b?ng n?i dung.
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n Tham kh?o, và sau đó nh?p vào Ch? s? và b?ng.
 4. B?m vào các B?ng n?i dung tab, và sau đó Nh?p vào Hi?n th? các phác th?o thanh công c?.
 5. Trong các Ch? s? và b?ng h?p tho?i, ch?n các tùy ch?n mà b?n mu?n áp d?ng cho b?n b?ng n?i dung, và sau đó nh?p vào Ok.

  Bạn nhận được thông báo sau:
  Đ? thêm ho?c xoá các m?c trong b?ng n?i dung:

  1. Ch?n văn b?n trong tài li?u c?a b?n.
  2. Nh?p vào m?c phác th?o trong thanh công c? đ? làm cho văn b?n xu?t hi?n trong b?ng n?i dung.
  LƯU ?: N?u các văn b?n ch?a trong tài li?u c?a b?n không đư?c đánh d?u là bao g?m trong TOC m?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây, mà xu?t hi?n trong tài li?u c?a b?n thay v? c?a TOC:
  Lỗi! Không có b?ng n?i dung m?c t?m th?y.
 6. Nh?p vào Ok.

T?o b?ng n?i dung

Đánh d?u các văn b?n mà b?n mu?n bao g?m trong b?ng n?i dung c?a b?n v?i m?t m?c đ? phác th?o. S? d?ng m?t ho?c m?t s? phương pháp sau đây đ? đánh d?u văn b?n b?n mu?n bao g?m trong b?ng n?i dung c?a b?n.

S? d?ng phác th?o các c?p đ? đánh d?u văn b?n

 1. Ch?n b?t k? văn b?n trong tài li?u mà b?n mu?n bao g?m trong TOC c?a b?n.
 2. Trên các Phác th?o thanh công c?, ch?n m?c đ? mà b?n mu?n trong các Phác th?o c?p h?p.

  Ví d?, n?u b?n mu?n bao g?m tiêu đ? "V? và đ?a tr? m? côi" trong TOC c?a b?n, ch?n nh?ng t? này, và sau đó áp d?ng m?c mà b?n mu?n trên các Phác th?o thanh công c?:
  Góa ph? và tr? m? côi

  Bà goá là dòng cuối cùng của một đoạn tự xuất hiện ở phần đầu trang. Trẻ mồ côi là dòng đầu tiên của một đoạn tự xuất hiện ở phần cuối trang.
 3. Nh?p vào C?p Nh?t TOC trên các Phác th?o thanh công c? đ? c?p nh?t b?ng n?i dung.
 4. Trong các C?p Nh?t b?ng n?i dung h?p tho?i h?p, b?m vào C?p Nh?t toàn b? b?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

S? d?ng phác th?o c?p v?i m?t phong cách tách đ? đánh d?u văn b?n

Khi b?n áp d?ng m?t m?c đ? phác th?o cho văn b?n đ? ch?n là m?t ph?n c?a m?t đo?n l?n hơn, đo?n văn toàn b? s? đư?c hi?n th? trong b?ng n?i dung. B?n có th? s? d?ng phong cách tách đ? áp d?ng các c?p phác th?o cho m?t t? đơn ho?c c?m t? trong m?t đo?n văn như v?y mà ch? t? ho?c c?m t? đó xu?t hi?n trong b?ng n?i dung. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng này, xem các "thêm thông tin V? phong cách tách"ph?n c?a bài vi?t này.

Trư?c khi b?n có th? s? d?ng tính năng phân cách phong cách, b?n ph?i thêm các Phong cách tách nút đ? c?a b?n Đ?nh d?ng thanh công c?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào Tùy ch?nh trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Trên các L?nh tab, b?m vào T?t c? các l?nh trong các Danh mục danh sách.
 3. Ch?n InsertStyleSeparator trong các L?nh danh sách, và sau đó kéo InsertStyleSeparator đ? các Đ?nh d?ng thanh công c?.
 4. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Tùy ch?nh h?p tho?i.


S? d?ng phong cách tách trong m?t trong các cách sau:
 • Áp d?ng các c?p phác th?o cho lead in văn b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong khi b?n đang đánh máy, khi b?n đ?t đ?n m?t đi?m nơi b?n mu?n thay đ?i các phác th?o c?p, b?m các Phong cách tách nút.

   Khi b?n b?m các Phong cách tách nút, đi?m chèn di chuy?n sang ph?i tách, do đó b?n có th? ti?p t?c đánh máy. Bây gi? b?n có văn b?n, trong m?t đo?n, phân chia b?i phân cách phong cách.
  2. Ch?n văn b?n bên trái c?a phân cách. Trên các Phác th?o thanh công c?, ch?n m?c đ? mà b?n mu?n trong các Phác th?o c?p h?p.
  S? d?ng phong cách tách đ? thêm m?t t? đơn ho?c c?m t? trong m?t đo?n đ? TOC. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:

  1. Trong khi b?n đang đánh máy, khi b?n đ?t đ?n m?t t? ho?c c?m t? trong m?t đo?n văn mà b?n mu?n bao g?m trong TOC, b?m các Phong cách tách nút.

   Khi b?n b?m các Phong cách tách nút, đi?m chèn di chuy?n sang ph?i tách, do đó b?n có th? ti?p t?c đánh máy.
  2. G? t? ho?c c?m t? mà b?n mu?n bao g?m trong các TOC, và sau đó b?m vào các Phong cách tách nút m?t l?n n?a.
  3. Ch?n t? ho?c c?m t? mà b?n mu?n bao g?m trong TOC. Trên các Phác th?o thanh công c?, ch?n m?c đ? mà b?n mu?n trong các Phác th?o c?p h?p.
  Chèn d?u tách phong cách gi?a hai hi?n có đo?n văn.

  B?n có th? s? d?ng phong cách tách gi?a hai hi?n có paragraffau, do đó, đo?n đ?u tiên tr? thành văn b?n lead in và xu?t hi?n trong TOC. Đo?n th? hai là ph?n c?n l?i c?a văn b?n và không xu?t hi?n trong TOC. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. T?o hai đo?n văn c?a văn b?n. Nơi văn b?n mà b?n mu?n đ? xu?t hi?n trong TOC trong đo?n đ?u tiên. Đ?t ph?n c?n l?i c?a các văn b?n trong đo?n th? hai.
  2. V? trí đi?m chèn trong đo?n đ?u tiên, và sau đó b?m vào các Phong cách tách nút.

   Hai đo?n văn dư?ng như tr? thành đ?a đơn đo?n văn. Đánh d?u đo?n ? ph?n cu?i c?a đo?n đ?u tiên tr? thành m?t phong cách phân cách. Bây gi? b?n có m?t đo?n văn duy nh?t, h?p ch?t, mà th? hi?n lên như hai riêng bi?t paragraffau t?i phác th?o đi?m, nhưng đư?c in như m?t đ?a đơn đo?n văn.
  3. Ch?n văn b?n bên trái c?a phân cách. Trên các Phác th?o thanh công c?, ch?n m?c đ? mà b?n mu?n trong các Phác th?o c?p h?p.

Thay đ?i ho?c lo?i b? m?t nhóm trong m?t b?ng n?i dung

Đ? xem m?t m?c đ? ?ng d?ng phác th?o, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Ti?t l? đ?nh d?ng. Các Ti?t l? đ?nh d?ng ngăn tác v? s? xu?t hi?n. Ch?n văn b?n mà có m?t m?c đ? phác th?o áp d?ng cho nó trong tài li?u c?a b?n.

  Thông báo r?ng chính xác đ?nh d?ng thông tin chi ti?t xu?t hi?n trong các Ti?t l? đ?nh d?ng ngăn tác v?. (M?c phác th?o xu?t hi?n dư?i» Đo?n văn.)

  - hay -
 • Ch?n văn b?n đ? phác th?o c?p áp d?ng. Trên các Phác th?o thanh công c?, xem các Phác th?o c?p h?p cho các c?p đ? ?ng d?ng phác th?o.

  LƯU ?: N?u các Phác th?o thanh công c? không hi?n th?, đi?m đ?n Thanh công c? trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó b?m đ? ch?n Phác th?o.
Đ? thay đ?i ho?c lo?i b? m?t tiêu đ? trong c?a b?n b?ng n?i dung, áp d?ng phác th?o m?t c?p đ? m?i đ? đánh d?u văn b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Ch?n văn b?n đư?c đánh d?u. Trên các Phác th?o thanh công c?, ch?n m?c đ? mà b?n mu?n trong các Phác th?o c?p h?p. (Click vào Cơ th? văn b?n đ? lo?i b? nh?ng phác th?o ««m?c đ? đ?nh d?ng.)
 2. Nh?p vào C?p Nh?t TOC trên các Phác th?o thanh công c? đ? C?p Nh?t TOC.
 3. Trong các C?p Nh?t b?ng n?i dung h?p tho?i Nh?p vào C?p Nh?t toàn b? b?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
LƯU ?: N?u b?n Click vào Hi?n/?n trên thanh công c? tiêu chu?n, b?n th?y r?ng không có không có đ?c bi?t nhân v?t trong đo?n đ? ch? ra m?c đ? phác th?o đư?c áp d?ng cho các văn b?n. Tuy nhiên, văn b?n đư?c đánh d?u v?i m?t m?c đ? phác th?o xu?t hi?n trong các tài li?u c?a b?ng n?i dung.

Thông tin thêm v? phong cách tách

Phân cách phong cách là m?t tính năng m?i c?a Microsoft Word. Phong cách d?u tách tags cho phép b?n đ? làm như sau:

 • Áp d?ng các c?p phác th?o cho lead in văn b?n do đó ch? các lead in văn b?n xu?t hi?n trong b?ng n?i dung.
 • Áp d?ng m?c đ? phác th?o cho m?t t? đơn ho?c c?m t? trong m?t đo?n v? v?y mà ch? có t? ho?c c?m t? xu?t hi?n trong b?ng n?i dung.
 • Áp d?ng phong cách tiêu đ? cho m?t t? đơn ho?c c?m t? trong m?t đo?n v? v?y mà ch? có t? ho?c c?m t? xu?t hi?n trong b?ng n?i dung.
 • Bao g?m hai phong cách trong m?t đo?n văn duy nh?t đ? các lead-in đo?n xu?t hi?n trong b?ng n?i dung.
Phân cách phong cách là m?t nh?n hi?u ?n đo?n mà ph?c v? như m?t delineator gi?a phong cách riêng bi?t đư?c áp d?ng trong m?t tài li?u. Phân cách phong cách đánh d?u đư?c hi?n th? ch? khi b?n xem không in ?n k? t?. Đ? xem phong cách phân cách, b?m Tuỳ chọn trên các Công cụ tr?nh đơn. Trên các Xem tab, nh?n vào đây đ? ch?n các T?t c? h?p ki?m dư?i Nh?n hi?u đ?nh d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

LƯU ? QUAN TR?NG: Phong cách tách là m?t h?nh th?c đ?c bi?t c?a m?t đo?n văn ?n đánh d?u, do đó, tài li?u t?o trong Word 2003 và Word 2002 v?i phong cách tách xu?t hi?n cùng T? năm 2000 và trong Microsoft Word 97, tr? khi b?n b?m đ? ch?n các Hi?n th? t?t c? h?p ki?m. N?u b?n ch?n các Hi?n th? t?t c? ki?m tra h?p trong phiên b?n trư?c c?a Word, tách phong cách ?n đo?n đánh d?u s? xu?t hi?n như là m?t nh?n hi?u b?nh thư?ng đo?n, và các tài li?u s? repaginate. B?n có th? xoá d?u tách phong cách, cho dù có th? nh?n th?y hay không, ch? c?n gi?ng như b?t k? nhân v?t khác. Khi b?n làm đi?u này, các đ?nh d?ng c?a văn b?n sau khi d?u tách gi? đ?nh các đ?nh d?ng c?a văn b?n trư?c khi tách, như d? ki?n. Ngoài ra, khi b?n xem tài li?u t?o trong Word 2003 ho?c trong Word 2002 v?i phong cách tách t? phiên b?n trư?c, không b?m vào đ? ch?n Hi?n th? t?t c?.

LƯU ?: Các ch?c năng c?a các phác th?o c?p s? b? m?t n?u b?n lưu các tài li?u trong m?t phiên b?n c?a t? s?m hơn so v?i Word 2002.
THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? vi?c t?o ra m?t b?ng n?i dung, Nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word 2002 trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i t?o m?t b?ng n?i dung t? m?t phác th?o trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.


Cho bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng các Lead-in nh?n m?nh tính năng đ? t?o m?t b?ng n?i dung, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285059Làm th? nào đ? t?o m?t b?ng n?i dung b?ng cách đánh d?u văn b?n trong Word 2003 và Word 2002
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o ra b?ng n?i dung m?c v?i không có s? lư?ng trang, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319821Làm th? nào đ? t?o ra các b?ng n?i dung m?c mà không có m?t s? trang trong Word 2003 và Word 2002
Thu?c tính

ID c?a bài: 285050 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbnewfile kbhowtomaster kbmt KB285050 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:285050

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com