Chuy?n đ?i ngôn ng? không thành công trong m?t phiên h?p RD và tr?nh đơn phím l?i tắt không đư?c hi?n th? trong m?t phiên RemoteApp trong Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2847932 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trong Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1, b?n g?p v?n đ? sau.

V?n đ? 1

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 khách hàng có nhi?u ngôn ng? đư?c đ?t c?u h?nh.
 • B?n t?o ra m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn (RD) t? máy tính đ?n m?t máy ch? t? xa máy tính đ? bàn giao th?c (RDP).
 • B?n nh?n Alt + Shift ho?c Ctrl + Shift đ? chuy?n đ?i ngôn ng? nh?p trong phiên giao d?ch RD.
Trong trư?ng h?p này, vi?c chuy?n đ?i ngôn ng? không thành công.

Ghi chú
 • V?n đ? này x?y ra v? phím SHIFT g?y trong chuy?n đ?i ngôn ng?.
 • Khi phím SHIFT g?y, c?ng có ngh?a là b?n g?p các hành vi sau:
  • B?n không th? nh?p m?t kh?u chính xác trong phiên giao d?ch RD.
  • Thay đ?i ngôn ng? nh?p trong cách g?.
  • đa l?a ch?n x?y ra trên m?i B?m chu?t.


V?n đ? 2

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t s? ?ng d?ng Microsoft Office đư?c xu?t b?n như RemoteApp ?ng d?ng trên m?t máy ch? máy ch? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn (RD phiên máy ch?).
 • B?n k?t n?i v?i các ?ng d?ng RemoteApp t? m?t máy tính Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 khách hàng b?ng cách s? d?ng Remote Desktop Protocol (RDP) 8,0.
 • Trong m?t ?ng d?ng văn ph?ng trong phiên RemoteApp, b?n nh?n phím ALT, và sau đó b?n c? g?ng s? d?ng phím l?i tắt tr?nh đơn.
Trong trư?ng h?p này, tr?nh đơn phím l?i tắt không đư?c hi?n th?.

Nguyên nhân

Nguyên nhân c?a v?n đ? 1

V?n đ? này x?y ra v? m?t m? không chính xác chính quét d? li?u đư?c g?i đ?n máy ch?.

Nguyên nhân c?a v?n đ? 2

V?n đ? này x?y ra v? phím b? tr? sai đ?ng b? hóa khi b?n chuy?n đ?i gi?a các c?a s? trong quá tr?nh cùng khách hàng RemoteApp.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aaclient.dll6.2.9200.16398269,31210 Tháng 5 năm 201300:03x 86
Aaclient.MOFkhông áp d?ng93009 Tháng 5 năm 201322:56không áp d?ng
Mstscax.dll6.2.9200.207114,917,76010 Tháng 5 năm 201300:03x 86
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2,05509 Tháng 5 năm 201322:56không áp d?ng
Tsgqec.dll6.2.9200.1639837,37610 Tháng 5 năm 201300:03x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aaclient.dll6.2.9200.16398322,56009 Tháng 5 năm 201322:55x 64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng93009 Tháng 5 năm 201322:55không áp d?ng
Mstscax.dll6.2.9200.207115,774,84809 Tháng 5 năm 201322:55x 64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2,05509 Tháng 5 năm 201322:55không áp d?ng
Tsgqec.dll6.2.9200.1639844,03209 Tháng 5 năm 201322:55x 64
Aaclient.dll6.2.9200.16398269,31210 Tháng 5 năm 201300:03x 86
Aaclient.MOFkhông áp d?ng93009 Tháng 5 năm 201322:56không áp d?ng
Mstscax.dll6.2.9200.207114,917,76010 Tháng 5 năm 201300:03x 86
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2,05509 Tháng 5 năm 201322:56không áp d?ng
Tsgqec.dll6.2.9200.1639837,37610 Tháng 5 năm 201300:03x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? 2, nh?n Alt + Ctrl trong phiên giao d?ch, sau đó tr?nh đơn phím l?i tắt có th? đư?c hi?n th? m?t l?n n?a.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? RDP 8.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2592687 Mô t? c?a t? xa máy tính đ? bàn giao th?c 8,0 C?p Nh?t cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_4517da6f5cbaf30ed2505db6f35e9461_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22321_none_2acefe5a7f57bed5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)11 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)07:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22321_none_23e19d74c7f98a39.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin142,622
Ngày (UTC)10 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_dc16b270bec713f2d7b918aefdfbde80_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22321_none_7f0a71320425d029.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,092
Ngày (UTC)11 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)07:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22321_none_800038f88056fb6f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin142,628
Ngày (UTC)10 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22321_none_23e19d74c7f98a39.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin142,622
Ngày (UTC)10 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2847932 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2847932 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2847932

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com