Đ?ng b? danh b? Outlook c?a b?n đ? Windows Phone

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2844991 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t


Bài vi?t này s? giúp b?n đ?ng b? danh b? đ? Windows Phone c?a b?n t? Outlook đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các liên h? c?a b?n trong Trung tâm ngư?i.

Lưu ?B?n không th? s? d?ng cáp USB đ? đ?ng b? hóa danh b? t? Outlook vào máy tính c?a b?n đ? Windows Phone c?a b?n.

Đ? đ?ng b? danh b?, b?n chuy?n chúng vào m?t tài kho?n Microsoft (ch?ng h?n như Hotmail ho?c Outlook.com), và sau đó b?n đ?ng b? liên h? c?a b?n v?i tài kho?n Microsoft đ? đi?n tho?i c?a b?n.

M?t khi b?n đ? làm đi?u này, Windows Phone s? d?ng d? li?u di đ?ng c?a b?n ho?c k?t n?i Wi-Fi đ? gi? liên h? c?a b?n đ?ng b? hóa gi?a tài kho?n Microsoft c?a b?n và đi?n tho?i c?a b?n. Đi?u này có ngh?a là thông tin c?a b?n là luôn luôn hi?n t?i và sao lên.

Các vi?c c?n làm

Đ?ng b? danh b? Outlook c?a b?n


Bài vi?t này cung c?p hai th? t?c cho đ?ng b? hoá danh b?: m?t cho nh?ng ngư?i s? d?ng Outlook v?i Microsoft Exchange, và m?t cho nh?ng ngư?i s? d?ng Outlook mà không có Microsoft Exchange. N?u b?n đ? bi?t mà b?n s? d?ng, b?n có th? đi trư?c và ch?n các th? t?c thích h?p. N?u b?n chưa bi?t, b?m c?a b?n phiên b?n c?a Outlook ? đây, và sau đó làm theo các bư?c đ? t?m hi?u.

Lưu ?N?u b?n s? d?ng Outlook 2003 và c?n thi?t đ? xác đ?nh cho dù b?n s? d?ng Outlook v?i Exchange hay không, h?y ch?n Outlook 2007 dư?i đây.

Microsoft Outlook 2013
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

 1. M? Outlook 2013 trên máy tính c?a b?n.
 2. Trên các t?p tab, b?m vào ho?c nh?p vào thông tin.
 3. Trong ph?n thông tin trương mục , nh?p ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n, và sau đó ch?n cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
 4. Bên c?nh tên, tra c?u tài kho?n lo?i.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2832033
 5. Làm theo các bư?c theo bư?c 2, Thêm tài kho?n c?a b?n vào đi?n tho?i c?a b?n, d?a trên lo?i máy ch? thư c?a b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Microsoft Outlook 2010
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

 1. M? Outlook 2010 trên máy tính c?a b?n.
 2. Trên các t?p tab, b?m vào thông tin.
 3. Trong ph?n thông tin trương mục , b?m vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?nvà ch?n cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
 4. Bên c?nh tên, tra c?u tài kho?n lo?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Ki?m tra n?u Outlook 2010 s? d?ng Exchange
 5. Làm theo các bư?c theo bư?c 2, Thêm tài kho?n c?a b?n vào đi?n tho?i c?a b?n, D?a trên lo?i máy ch? thư c?a b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Microsoft Outlook 2007
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

 1. M? Outlook trên máy tính c?a b?n.
 2. Nh?p vào công c?, sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
 3. Dư?i tên, tra c?u tài kho?n lo?i.
 4. T?m địa chỉ email c?a b?n và xem n?u Microsoft Exchange đư?c li?t kê như là lo?i thư.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Ki?m tra n?u Outlook 2007 s? d?ng Exchange
 5. Làm theo các bư?c theo bư?c 2, Thêm tài kho?n c?a b?n vào đi?n tho?i c?a b?n, D?a trên lo?i máy ch? thư c?a b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Bây gi? mà b?n đ? xác đ?nh cho dù b?n s? d?ng Outlook v?i Exchange ho?c Outlook mà không c?n trao đ?i, ch?n các th? t?c thích h?p dư?i đây.


N?u b?n s? d?ng Outlook v?i Exchange

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u b?n s? d?ng Outlook v?i Exchange, l?ch đư?c lưu tr? trong Exchange t? đ?ng đ?ng b? v?i Windows Phone ngay sau khi b?n thêm tài kho?n c?a b?n vào đi?n tho?i c?a b?n. B?n s? có thêm tài kho?n c?a b?n đ? đi?n tho?i c?a b?n, nhưng b?n s? không ph?i m?t b?t k? bư?c nào đ? đ?ng b? hóa l?ch c?a b?n.

? đây là làm th? nào đ? thêm tài kho?n c?a b?n vào đi?n tho?i c?a b?n:
 1. T? màn h?nh B?t đ?u , flick trái vào danh sách ?ng d?ng , và sau đó b?m vào cài đ?t chuyên bi?t
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2597914
  .
 2. B?m vào Email + tài kho?n.
 3. B?m vào Thêm tài kho?n, và sau đó b?m vào Outlook.
 4. Nh?p thông tin email đ?a ch? và m?t kh?u c?a b?n, và sau đó b?m vào kí nh?p.

  Đ?a ch? liên l?c Outlook c?a b?n nên t? đ?ng đ?ng b? v?i đi?n tho?i c?a b?n. Đi?u này có th? m?t m?t th?i gian.
 5. Tr? v? màn h?nh B?t đ?u , flick trái, sau đó b?m vào Trung tâm ngư?i đ? xem n?u đ?a ch? liên l?c Outlook c?a b?n xu?t hi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

N?u b?n s? d?ng Outlook mà không có trao đ?i

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u b?n s? d?ng Outlook mà không c?n trao đ?i, b?n ph?i thêm tài kho?n c?a b?n vào đi?n tho?i c?a b?n và sau đó đ?ng b? danh b? c?a b?n.

Bư?c 1: Thêm tài kho?n c?a b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Ngày B?t đ?u, flick trái vào danh sách ?ng d?ng , khai thác cài đ?t chuyên bi?t
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2597913
  , sau đó b?m vào Email + tài kho?n.
 2. B?m vào Thêm tài kho?n, và sau đó b?m vào tài kho?n Microsoft (ho?c Windows Live).
 3. Nh?p thông tin email đ?a ch? và m?t kh?u c?a b?n, và sau đó b?m vào kí nh?p.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Bư?c 2: Đ?ng b? liên h? c?a b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Tùy ch?n 1: cho Outlook 2013 ch? (Khuy?n cáo) S? d?ng ch?c năng đư?c xây d?ng trong năm 2013 Outlook đ? di chuy?n các s? liên l?c Outlook v?i tài kho?n Microsoft c?a b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Sao chép s? liên l?c vào tài kho?n Microsoft c?a b?n
 1. M? Outlook 2013 trên máy tính c?a b?n.
 2. Khai thác ho?c b?m vào t?p tin, sau đó b?m vào ho?c b?m vào Thêm tài kho?n.
 3. Ch?n c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t máy ch? ho?c các lo?i máy ch? b? sung và khai thác ho?c b?m vào ti?p theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2832034
 4. Ch?n b?n ghi d?ch v? tương h?p v? sau Outlook.com ho?c Exchange ActiveSync và nh?p vào ti?p theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2832035
 5. Nh?p tên, địa chỉ email và máy ch? thư c?a b?n như m.hotmail.com và khai thác ho?c b?m vào ti?p theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2832036
 6. Khai thác ho?c nh?p vào ngư?i. M?t ph?n đ?a ch? liên l?c m?i s? xu?t hi?n cho tài kho?n Microsoft c?a b?n.
 7. Ch?n các s? liên l?c Outlook. Khai thác ho?c nh?p vào và kéo (ho?c sao chép và dán) các s? liên l?c đ? ph?n đ?a ch? liên l?c m?i trong tài kho?n email c?a b?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2835051
 8. Trên đi?n tho?i, swipe trái và v?i cài đ?t chuyên bi?t, r?i b?m vào Email + tài kho?n.
 9. nhấn và giữ tài kho?n Microsoft (ho?c Windows Live) và sau đó b?m đ?ng b? hóa vào menu bật lên. Quá tr?nh đ?ng b? có th? m?t vài phút.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Tùy ch?n 2: cho Outlook 2010 và Outlook 2007 ch? (Khuy?n cáo) S? d?ng Microsoft Office Outlook Hotmail Connector đ? di chuy?n các s? liên l?c Outlook v?i tài kho?n Microsoft c?a b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

cài đ?t chuyên bi?t Outlook Hotmail Connector

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Outlook Connector đ? h?a

 1. M? m?t trình duyệt Web và truy c?p vào các Microsoft Office Outlook Hotmail Connector t?ng quan,sau đó nh?p vào nút ch?n m?t t?i xu?ng bây gi? .
 2. Trên trang ti?p theo, nh?p vào nút ch?n m?t t?i v? n?u b?n đang ch?y phiên b?n 32-bit c?a văn ph?ng. N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a văn ph?ng, nh?p vào liên k?t ? dư?i cùng c?a trang. (Liên k?t tr?c ti?p: 32-bit / 64-bit )
  Không ch?c ch?nPhiên b?n c?a văn ph?ng b?n đang ch?y? B?t đ?u văn ph?ng và b?m vào t?p tin, sau đó giúp. Thông tin này s? đư?c li?t kê bên c?nh s? phiên b?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Các phiên b?n c?a văn ph?ng b?n đang ch?y
 3. cài đ?t chuyên bi?t Outlook Hotmail Connector.
 4. Đi đ?n ph?n k? ti?p, sao chép đ?a ch? liên l?c v?i tài kho?n Microsoft.
Sao chép s? liên l?c vào tài kho?n Microsoft c?a b?n

M?t khi b?n đ? k?t n?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các hư?ng d?n dư?i đây theo phiên b?n Outlook b?n đang s? d?ng:

Outlook 2010
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. M? Outlook 2010 trên máy tính c?a b?n.
 2. B?m vào t?p, và sau đó b?m vào Thêm tài kho?n.
 3. Ch?n c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t máy ch? ho?c các lo?i máy ch? b? sung và nh?p vào ti?p theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2908254
 4. Ch?n khác, ch?n Microsoft Outlook Hotmail Connector và nh?p vào ti?p theo. Nh?p tên c?a b?n, c?a tài khoản Microsoft và m?t kh?u. Nh?p vào OK đ? hoàn toàn là các thi?t l?p.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2908260


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2908255
 5. Nh?p vào đ?a ch? liên l?c. B?n nên thông báo m?t ph?n đ?a ch? liên h? m?i đ? xu?t hi?n cho tài kho?n Microsoft c?a b?n.
 6. Ch?n các s? liên l?c Outlook. Nh?p vào và kéo ho?c sao chép và dán đ?a ch? liên l?c đ? ph?n đ?a ch? liên l?c m?i trong tài kho?n email c?a b?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2908256
 7. Trên đi?n tho?i, swipe trái và khai thác thi?t đ?t, b?m vào Email + tài kho?n, sau đó tap và gi? tài kho?n Microsoft (ho?c Windows Live) và khai thác đ?ng b?. Đi?u này có th? m?t m?t vài phút. (N?u b?n chưa đ? thêm vào tài kho?n email c?a b?n Windows Phone, quay tr? l?i bư?c 2, Thêm tài kho?n c?a b?n vào đi?n tho?i c?a b?n.)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Outlook 2007
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. M? Outlook 2007 trên máy tính c?a b?n.
 2. Nh?p vào Outlook Connector, sau đó b?m vào Thêm tài kho?n m?i.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2908337
 3. Nh?p email và m?t kh?u cho tài kho?n Microsoft c?a b?n và sau đó nh?p vào OK.
 4. Đóng Outlook.
 5. M? Outlook 2007 l?i trên máy tính c?a b?n.
 6. Nh?p vào đ?a ch? liên l?c. M?t ph?n đ?a ch? liên h? m?i đư?c thêm vào tài kho?n Microsoft c?a b?n.
 7. Ch?n các s? liên l?c Outlook. Sau đó nh?p vào và kéo (ho?c sao chép và dán) c?a b?n đ?a ch? liên l?c Outlook đ?n ph?n đ?a ch? liên l?c m?i trong tài kho?n Microsoft c?a b?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2908338
 8. Trên đi?n tho?i, swipe trái và khai thác thi?t đ?t, b?m vào Email + tài kho?n, sau đó tap và gi? tài kho?n Microsoft (ho?c Windows Live) và khai thác đ?ng b?. Đi?u này có th? m?t m?t vài phút. (N?u b?n chưa đ? thêm vào tài kho?n email c?a b?n Windows Phone, quay tr? l?i bư?c 2, Thêm tài kho?n c?a b?n vào đi?n tho?i c?a b?n.)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsedThu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Tùy ch?n 3: Chuy?n nh?p th? công đ?a ch? liên l?c Outlook c?a b?n vào tài kho?n Microsoft

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Bư?c 1: Xu?t t?p CSV t? Outlook
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Outlook 2013
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. M? Outlook 2013 trên máy tính c?a b?n.
 2. Khai thác ho?c b?m vào t?p, khai thác ho?c nh?p vào M? & xu?t kh?u, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào Nh?p kh?u. M? c?a s? nh?p kh?u và xu?t kh?u thu?t s?.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2832039
 3. Ch?n xu?t kh?u vào m?t t?p tin và sau đó b?m vào ho?c b?m vào ti?p theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2832040
 4. Ch?n Comma Separated Values và r?i b?m vào ho?c b?m vào ti?p theo.
 5. Ch?n s? liên l?c và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào ti?p theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2832041
 6. Khai thác ho?c nh?p vào tr?nh duy?t. M?t c?a s? m?i s? m? ra.
 7. G? m?t t?p đ? đ?t tên tin và ch?n m?t v? trí đ? lưu t?p tin c?a b?n, sau đó b?m vào ho?c b?m vào OK.
 8. Khai thác ho?c nh?p vào ti?p theo, và r?i b?m vào ho?c b?m hoàn t?t. Liên h? c?a b?n đ? đư?c xu?t kh?u dư?i d?ng t?p CSV.
 9. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đư?c li?t kê trong Nh?p t?p Outlook CSV c?a b?n vào tài kho?n Microsoft.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Outlook 2010
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. M? Outlook 2010 trên máy tính c?a b?n.
 2. B?m vào t?p, sau đó b?m vào tu? ch?n.
 3. Nh?p vào nâng cao.
 4. Trong ph?n xu?t kh?u, nh?p vào xu?t kh?u. M? c?a s? nh?p kh?u và xu?t kh?u thu?t s?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Xu?t kh?u tùy ch?n
 5. Ch?n xu?t kh?u vào m?t t?p tin và sau đó nh?p vào ti?p theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Xu?t kh?u vào m?t t?p tin
 6. Ch?n Giá tr? phân tách b?ng d?u ki?m ph?y (Windows) và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Ch?n s? liên l?c và sau đó nh?p vào ti?p theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Ch?n s? liên l?c
 8. Nh?p vào tr?nh duy?t. M?t c?a s? m?i s? m? ra.
 9. G? m?t t?p đ? đ?t tên tin và ch?n m?t v? trí đ? lưu t?p tin c?a b?n, sau đó nh?p vào OK.
 10. Nh?p vào ti?p theo, và sau đó nh?p vào k?t thúc. Liên h? c?a b?n đ? đư?c xu?t kh?u dư?i d?ng t?p CSV.
 11. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đư?c li?t kê trong Nh?p t?p Outlook CSV c?a b?n vào tài kho?n Microsoft.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Outlook 2007
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. M? Outlook 2007 trên máy tính c?a b?n.
 2. Khai thác ho?c b?m vào t?p tin, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào nh?p kh?u và xu?t kh?u. M? nh?p kh?u và xu?t kh?u thu?t s?.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2833501

 3. Ch?n m?t xu?t kh?u vào m?t t?p tin và sau đó b?m vào ho?c b?m vào ti?p theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2833502
 4. Ch?n Giá tr? phân tách b?ng d?u ki?m ph?y (Windows) và r?i b?m vào ho?c b?m vào ti?p theo.
 5. Dư?i ch?n m?c tin thư thoại đ? xu?t t?, h?y ch?n s? liên l?c, và r?i b?m vào ho?c b?m vào ti?p theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2833503

 6. G? m?t t?p đ? đ?t tên tin và ch?n m?t v? trí đ? lưu t?p tin, sau đó b?m vào ho?c b?m vào ti?p theo.
 7. Khai thác ho?c b?m hoàn t?t. Liên h? c?a b?n đ? đư?c xu?t kh?u dư?i d?ng t?p CSV.
 8. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đư?c li?t kê trong Nh?p t?p Outlook CSV c?a b?n vào tài kho?n Microsoft.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Bư?c 2: Nh?p t?p Outlook CSV c?a b?n vào tài kho?n Microsoft
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Đi t?ihttp://People.Live.com,và kí nh?p vào tài kho?n Microsoft c?a b?n.
 2. Khai thác ho?c b?m vào chuy?n nh?p t? t?p.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2833504

 3. Trên trang "Nh?p kh?u đ?a ch? liên l?c", trong bư?c 2, khai thác ho?c b?m vào Microsoft Outlook (s? d?ng CSV). Trên cùng m?t trang, trong bư?c 3, khai thác ho?c nh?p vào tr?nh duy?t và sau đó tr?nh duy?t t?p CSV mà b?n t?o.
 4. Khai thác ho?c nh?p vào đ?a ch? liên l?c nh?p kh?u.
 5. Ch?n tùy ch?n Microsoft Outlook (s? d?ng CSV) .
 6. Trên đi?n tho?i, h?y tr ư?t trái và khai thác cài đ?t chuyên bi?t
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2597915
  , b?m vào Email + tài kho?n, sau đó tap và gi? tài kho?n Microsoft (ho?c Windows Live) và khai thác đ?ng b?. Đi?u này có th? m?t m?t vài phút. (N?u b?n chưa đ? thêm vào tài kho?n email c?a b?n Windows Phone, quay tr? l?i bư?c 2, Thêm tài kho?n c?a b?n vào đi?n tho?i c?a b?n.)

  Quan tr?ng Quá tr?nh này đư?c thi?t k? đ? di chuy?n các s? liên l?c Outlook v?i tài kho?n Microsoft c?a b?n. Windows Phone các đ?ng b? v?i tài kho?n Microsoft c?a b?n. Đi?u này có ngh?a là b?t k? thay đ?i sau đó b?n th?c hi?n cho các s? liên l?c Outlook s? không đ?ng b? v?i tài kho?n Microsoft c?a b?n cho đ?n khi b?n ch?y quá tr?nh này m?t l?n n?a. Tương t? như v?y, b?t k? thay đ?i nào trên Windows Phone s? c?p nh?t các đ?a ch? liên h? tài kho?n Microsoft và vice-versa, nhưng nh?ng thay đ?i đó s? không đư?c ph?n ánh trong các s? liên l?c Outlook lưu tr? t?i đ?a phương. Đ? xem và qu?n lí liên h? tài kho?n Microsoft c?a b?n trong Outlook, b?n s? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các T?ng quan v? Microsoft Office Outlook Hotmail Connector.

  Ghi chú
  • Microsoft gi?i h?n kích thư?c t?p tin t?i lên đ?n 500 KB cho t?p CSV. N?u t?p CSV c?a b?n là l?n hơn 500 KB, t?p tin s? không t?i lên và b?n s? nh?n đư?c l?i sau:

   Các t?p tin b?n mu?n chuy?n nh?p là quá l?n. H?y xóa m?t s? liên l?c và sau đó th? chuy?n nh?p t?p l?n n?a.

   Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, m? t?p CSV trong Excel và chia nó thành nhi?u t?p tin. B?n có th? sau đó t?i lên m?i t?p tin mi?n là t?t c? kích thư?c không vư?t quá gi?i h?n 500 KB.
  • Microsoft gi?i h?n s? lư?ng đ?a ch? liên h? tài kho?n có th? có, và b?n có th? nh?n đư?c l?i sau:

   B?n có th? ch? có t?ng c?ng <x>đ?a ch? liên l?c. H?y xóa m?t s? đ?a ch? liên l?c và th? chuy?n nh?p t?p l?n n?a.
   </x>

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Thông tin thêm

H? tr?

Community Forum
Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

Contact Us
View other helpful articles and contact information.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2844991 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Phone 8 for Consumers
 • Windows Phone 7 Consumer
T? khóa: 
kbwp8 kbwp7 kbmt KB2844991 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2844991

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com