B?n nh?n đư?c "ra kh?i b? nh? ho?c h? th?ng tài nguyên" l?i thư khi b?n t?i xu?ng thư e-mail POP3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 284425 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n t?i xu?ng các thư t? c?a b?n giao th?c Post Office Máy ch? (POP3) vào t?p thư m?c cá nhân c?a b?n (ICT), các tin nh?n có th? ng?ng đang t?i xu?ng trư?c khi t?t c? chúng đư?c l?y. Thông báo l?i sau đây có th? xu?t hi?n trong các Ti?n b? h?p tho?i:
G?i và nh?n thông báo l?i (0x8007000E): ra kh?i b? nh? ho?c h? th?ng tài nguyên. Đóng m?t s? c?a s? ho?c các chương tr?nh và th? l?i.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n c? g?ng t?i v? nhi?u hơn n?a thư hơn máy tính c?a b?n có th? x? l?.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i, b?m G?i/nh?n m?t l?n n?a đ? t?i thêm các thư. HOẶC

  • T?i v? ph?n đ?u c?a bài vi?t đ?u tiên, và sau đó ch?n l?c đánh d?u thư đi?n t? mà b?n mu?n t?i v?, do đó làm gi?m s? lư?ng tin nh?n đ? đư?c x?p hàng đ?i đ? t?i v?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Khi quá tr?nh g?i/nh?n b?t đ?u, Outlook k?t n?i đ?n h? ph?c v? POP3 và t?o ra m?t nhi?m v? đ? t?i v? m?i thư. N?u có r?t nhi?u bài vi?t đ? t?i v?, Outlook có th? ch?y ra kh?i tài nguyên h? th?ng trư?c khi nó đ? t?o nhi?m v? cho t?t c? các tin nh?n đ? t?i v?. Outlook sau đó thư?ng ch?y như th? s? lư?ng t?i đa mà nó đ?t đ?n bao g?m t?t c? các thư này ch? đ?i trên các máy ch? và t?i các tin nh?n, cung c?p ti?n b? chính xác các ch? s?. Ch? d?n duy nh?t c?a m?t v?n đ? t?i là r?ng không ph?i t?t c? các thư đư?c t?i xu?ng và các thông báo l?i xu?t hi?n.

Con s? th?c t? khác nhau, nhưng th? nghi?m n?i b? ch? ra r?ng m?t máy tính v?i 64 megabyte (MB) c?a b? nh? RAM h?t tài nguyên khi Outlook t?i kho?ng 1.200 thư.

Thu?c tính

ID c?a bài: 284425 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbwebserver kberrmsg kbprb kbmt KB284425 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:284425

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com