B? l?c DirectShow không k?t n?i v?i các b? l?c h? lưu trên Windows 8 và Windows 7 SP1 v?i KB 2670838

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2841589 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n đang s? d?ng m?t b? l?c DirectShow không k?t n?i v?i m?t b? l?c h? lưu trên Windows 8 và Windows 7 SP1 sau khi cài đ?t chuyên bi?t KB 2670838.  Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t KB 2670838 v?n đ? này đ? không x?y ra trên Windows 7 SP1.
 • Khi g?i cácCBasePin.ReceiveConnection ch?c năng giá tr? tr? l?i VFW_E_INVALIDMEDIATYPE (0x80040200)

Nguyên nhân

Ki?m tra các lo?i phương ti?n video m?i đ? đư?c thêm vào l?p cơ s? DirectShow trên Windows 8.  Các ki?m tra có th? t? ch?i các lo?i phương ti?n truy?n thông không chính xác ho?c không xác đ?nh. Các ki?m tra đư?c b? sung đ? B?o v? H? th?ng kh?i tràn b? đ?m và b? đ?m overruns exploitations.

KB 2670838 cho Windows 7 SP1 C?p nh?t h? th?ng ph? DirectShow v?i cùng m?t thay đ?i.

Gi?i pháp

Sau đây là các khuy?n ngh? mà có th? giúp đ?m b?o m? c?a b?n đi ki?m tra an ninh m?i:

 • Xác minh AM_MEDIA_TYPE c?u trúc cho các giá tr? không h?p l?. C?u trúc này mô t? các đ?nh d?ng c?a m?t m?u phương ti?n truy?n thông.
 • Khi g?i CMediaType.AllocFormatBuffer đ? c?p phát b? nh? cho đ?nh d?ng kh?i, đ?m b?o r?ng b?n đang đi đúng kích thư?c c?n thi?t cho các đ?nh d?ng kh?i.

  Xin lưu ?: phương pháp này C?p nh?t các cbFormatpbFormat Các thành viên c?a các AM_MEDIA_TYPE c?u trúc.
 • Xác minh BITMAPINFOHEADER c?u trúc cho các giá tr? không h?p l?
  • Đ?m b?o biSize là tương đương v?i sizeof(BITMAPINFOHEADER)
  • Xác minh biSizeImage Đ?i v?i giá tr? x?u (t?c là > 0x40000000)
  • Xác minh biClrUsed Đ?i v?i giá tr? x?u (t?c là > 256)

Thông tin thêm

Các bư?c đ? t?o l?i v?n đ? b?ng cách s? d?ng GraphEdit:

GraphEdit có s?n trong (Microsoft Windows ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK)http://Go.Microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=62332).

Bư?c 1. Đi đ?n m?c tin thư thoại Bin c?a Windows SDK b?t lên và ch?y graphedt.exe.

Bư?c 2. T? menu đ? th? , h?y nh?p vào Chèn b? l?c. M?t hộp thoại s? xu?t hi?n v?i m?t danh sách các b? l?c trên h? th?ng c?a b?n, t? ch?c theo th? lo?i b? l?c.

Bư?c 3. T?m th?y b? l?c c?a b?n trong th? lo?i thích h?p (thư?ng đư?c t?m th?y lo?i B? l?c DirectShow ) và b?m vào nút ch?n m?t Chèn b? l?c . N?u b? l?c c?a b?n không ph?i là m?t ngu?n b? l?c sau đó h?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? thêm vào b? l?c ngu?n yêu c?u cho nó.

Bư?c 4. Chèn các b? l?c c?n thi?t v? phía h? lưu.

Bư?c 5. Sau khi b?n đ? thêm các b? l?c, b?n có th? k?t n?i hai b? l?c b?ng cách kéo chu?t t? m?t b? l?c ra pin đ? m?t b? l?c vào pin. N?u các chân ch?p nh?n k?t n?i, GraphEdit rút ra m?t m?i tên k?t n?i chúng. H?y th? này cho b? l?c c?a b?n v?i các b? l?c h? lưu. B?n s? nh?n th?y-
 • Nh?p m? pin và s?n lư?ng pin s? k?t n?i mà không có b?t k? l?i trên Windows 7 SP1.
 • GraphEdit s? hi?n th? thông báo l?i b?n trên Windows 8 và Windows 7 SP1 v?i KB 2670838 cài đ?t chuyên bi?t.
Điều khoản sử dụng trong bài vi?t này:

L?i tràn b? đ?m:

M?t l?i tràn b? đ?m x?y ra khi chúng tôi c? g?ng đ? phù h?p v?i nhi?u d? li?u vào m?t b? đ?m hơn đ? đư?c giao. M?t l?i tràn b? đ?m có th? đư?c s? d?ng đ? th?c thi m? đ?c h?i trong m?t h? th?ng.

B? đ?m nghiêm:

A đ?m overrun ch? y?u là do đi?u tr? đ?u vào đánh d?u ki?m, bên ngoài như d? li?u đáng tin c?y. Các hành đ?ng c?a vi?c sao chép d? li?u này, b?ng cách s? d?ng các ho?t đ?ng như CopyMemory, strcat, strcpy, ho?c wcscpy, có th? t?o ra k?t qu? unanticipated, mà cho phép h? th?ng tham nh?ng.

Liên k?t:

Phương pháp CBasePin.ReceiveConnection

http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/Windows/Desktop/dd368737 (v=vs.85) .aspx

CMediaType l?p
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/Windows/Desktop/dd374727 (v=vs.85) .aspx

Phương pháp CMediaType.AllocFormatBuffer
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/Windows/Desktop/dd374728 (v=vs.85) .aspx

C?u trúc AM_MEDIA_TYPE
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/Windows/Desktop/dd373477 (v=vs.85) .aspx

C?u trúc BITMAPINFOHEADER
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/Windows/Desktop/dd183376 (v=vs.85) .aspx

B?ng cách s? d?ng GraphEdit
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/Windows/Desktop/dd407274 (v=vs.85) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 2841589 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Service Pack 1
T? khóa: 
kbmt KB2841589 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2841589

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com