"Past?v probl?ma ar ??s vietnes dro??bas sertifik?ts" k??da, kad Federat?vas lietot?js paraksta biroja 365, Windows Intune vai Azure

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2839590 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad Federat?vas lietot?js paraksta no Microsoft m?konis dienests, piem?ram, Office 365, Windows Intune vai Microsoft Azure, lietot?js sa?em ??du k??das zi?ojumu par login.microsoftonline.com:
Past?v probl?ma ar ??s vietnes dro??bas sertifik?t?

IEMESLS

?? probl?ma rodas, kad HTTP URL tiek izmantota logout URL, bet logout process izmanto HTTPS URL piek?uvei. Ja URL nevar akcept?t HTTPS savienojumus, lietot?js sa?em k??das zi?ojumu.

Piem?ram, ??da probl?ma rodas, ja logout URL ir http://idp.contoso.edu/idp/logout.htm un atteik?an?s proces? m??ina piek??t, izmantojot https://idp.contoso.edu/idp/logout.htm.

???DUMS

Lai aizsarg?tu konfidencialit?ti, person?gi identific?jamu inform?ciju (PII), kas atrodas dro??bas apgalvojumus iez?m??anas valodu (SAML) nepiedal?ties l?gumu, izmantojot dro?u (HTTPS) savienojumu ir nepiecie?ama. P?rskatiet dro??bas mar?iera pakalpojumu (STS) dokument?ciju, lai noteiktu logout URL b?tu.

Lai nov?rstu ?o probl?mu, m??iniet metode 1. Ja metode 1 neatrisina probl?mu, izmantojiet metodi 2.

1. metode: P?rliecinieties, ka logout URL var pie?emt piepras?jumus HTTPS

Atjaunin?t logout URL HTTPS pieprasÄ pie?emamu. Lai to izdar?tu, atveriet Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell un p?c tam palaidiet ??du cmdlet:
Set-MsolDomainFederationSettings -DomainName user.contoso.com -LogOffUri <LogOffUri> -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
Piez?me. ?aj? komand? <LogOffUri>p?rst?v logout URL.<b00> </b00> </LogOffUri>

2. metode: No?emt HTTP URL, kas nor?d?ts parametr? LogOffUri

Debeszils Active Directory (AD debeszils) autom?tiski par?d?s zi?ojumu, kas br?dina lietot?ju, lai aizv?rtu p?rl?ku, kad lietot?js atsak?s vai atteik?an?s, nav nor?d?ts URL.

Lai no?emtu HTTP URL, kas nor?d?ts parametr? LogOffUri, atveriet Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell un p?c tam palaidiet ??du cmdlet:
Set-MsolDomainFederationSettings -DomainName contoso.com -LogOffUri ? ? ?PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
Svar?gi! P?rliecinieties, vai ir atstarpe starp p?di?as ("") komandrindu.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2839590 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 25. j?nijs - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Azure
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • CRM Online via Office 365 E Plans
  • Microsoft Azure Recovery Services
  • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365m o365062011 o365022013 pre-upgrade after upgrade kbmt KB2839590 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2839590

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com