Outlook không th? k?t n?i v?i Exchange 2013 m?c tin thư thoại công c?ng ho?c t? đ?ng ánh x? h?p thư

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2839517 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 ho?c Microsoft Outlook 2013 đ? k?t n?i v?i m?c tin thư thoại công c?ng Microsoft Exchange Server 2013 ho?c thư ánh x? t? đ?ng, b?n th?y l?i sau:
Không th? m? r?ng m?c tin thư thoại. Microsoft Exchange không kh? d?ng. Có s? c? m?ng ho?c máy ch? Exchange không ho?t đ?ng b?o tr?.
Ngoài ra, b?n có th? th?y m?t ch?ng ch? nh?c n?u qu?n tr? viên Exchange Server đ?t ExternalAuthentication cơ b?n.

Nguyên nhân

Exchange Server 2013 gi?i thi?u cài đ?t chuyên bi?t máy tính khách n?i b? và bên ngoài riêng đ? k?t n?i Outlook Anywhere. Outlook s? d?ng không gian tên bên ngoài đ? k?t n?i v?i h?p thư khác, ngay c? khi Outlook n?m trên m?ng n?i b?. Thay th? h?p thư bao g?m ánh x? t? đ?ng h?p thư và m?c tin thư thoại công c?ng.

Gi?i pháp

Cho Outlook 2013, v?n đ? này đư?c kh?c ph?c trong gói hotfix ngày 13 tháng 8 năm 2013. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?y gói b?n vá l?i, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2817347 Mô t? gói hotfix Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp; Outlookintl-en-US.msp): ngày 13 tháng 8 năm 2013


Đ?i v?i Outlook 2010, s? c? này đư?c kh?c ph?c trong gói b?n vá l?i ngày 11 tháng 6 năm 2013. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?y gói b?n vá l?i, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2817371 Mô t? gói hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): tháng 11 năm 2013


Cho Outlook 2007, v?n đ? này đư?c kh?c ph?c trong gói hotfix ngày 13 tháng 8 năm 2013. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?y gói hotfix này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2768023 Mô t? b?n C?p Nh?t Outlook 2007: ngày 13 tháng 8 năm 2013


Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n, h?y xem bài vi?t sau đây c?a Microsoft TechNet:
b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n
Ph?n tr? l?i t? đ?ng phát hi?n, n?i b? thư?ng trông như sau:

<Type>EXHTTP</Type>
<Server>exch1.contoso.com</Server>
<SSL>Off</SSL>
<AuthPackage>NTLM</AuthPackage>
<ASUrl>https://exch1.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</ASUrl>
<EwsUrl>https://exch1.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</EwsUrl>
<OOFUrl>https://exch1.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</OOFUrl>
<OABUrl>https://exch1.contoso.com/OAB/9f2dd03f-064b-4356-b0d0-6789c44ebf29/</OABUrl>
</Protocol>
Ph?n tr? l?i t? đ?ng phát hi?n, ngoài thư?ng trông như sau:
<Protocol><Type>EXHTTP</Type>
<Server>mail.contoso.com</Server>
<SSL>On</SSL>
<AuthPackage>Ntlm</AuthPackage>
<ASUrl>https://mail.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</ASUrl>
<EwsUrl>https://mail.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</EwsUrl>
<OOFUrl>https://mail.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</OOFUrl>
</Protocol>

Trong ví d? này, m?c đ?u tiên đ?i di?n cho InternalHostname và đư?c đ?t exch1.contoso.com. M?c th? hai đ?i di?n cho ExternalHostname và đư?c đ?t mail.contoso.com.

Outlook thư?ng c? g?ng k?t n?i v?i EXHTTP đ?u tiên. N?u k?t n?i không thành công, Outlook r?i c? g?ng k?t n?i b?ng cách s? d?ng kh?i EXHTTP th? hai. theo m?c đ?nh, Outlook s? d?ng logic cho h?p thư chính. Tuy nhiên, nó không chính xác s? b? qua kh?i EXHTTP th? hai dành cho k?t n?i thay th? h?p thư.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2839517 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365m o365p after upgrade o365022013 kbmt KB2839517 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2839517

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com