Làm th? nào đ? thay đ?i tài kho?n d?ch v? SQL Server hay đ?i l? SQL máy ch? mà không c?n s? d?ng SQL Enterprise Manager trong SQL Server 2000 ho?c SQL Server Configuration Manager trong SQL Server 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 283811 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n l?n đ?u tiên cài đ?t Microsoft SQL Server đ? ch?y Theo m?t tài kho?n Microsoft Windows NT, SQL Server đ?t cho r?ng Windows NT tài kho?n khác nhau quy?n ngư?i dùng Windows và c?p phép trên m?t s? t?p tin, thư m?c, và khóa registry. N?u b?n sau đó thay đ?i tài kho?n kh?i đ?ng cho SQL Server (các MSSQLServer d?ch v?) và các d?ch v? đ?i l? SQL máy ch? b?ng cách s? d?ng máy ch? SQL Enterprise Manager (SEM) ho?c SQL Server Configuration Manager (SSCM), SEM s? t? đ?ng đ?t t?t c? các yêu c?u quy?n và quy?n c?a ngư?i dùng Windows đ? kh?i đ?ng m?i cho tài kho?n b?n v? v?y mà b?n không ph?i làm b?t c? đi?u g? khác. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n s? d?ng là cách ti?p c?n đ? thay đ?i tài kho?n d?ch v?.

Chú ý B?n ph?i có quy?n qu?n tr? trên h? ph?c v? t? xa cho ch?c năng này có s?n trong SQL Server Enterprise Manager.

Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng các D?ch v? Add-in trong b?ng đi?u khi?n ho?c trong Công c? qu?n tr? đ? thay đ?i thông tin trương m?c kh?i đ?ng cho MSSQLServer d?ch v? ho?c các d?ch v? đ?i l? SQL máy ch?, không có đi?u kho?n b? sung và quy?n c?a ngư?i dùng mà b?n ph?i thi?t l?p.

Bài vi?t này th?o lu?n v? các các bư?c b?n ph?i đi khi b?n thay đ?i thông tin trương m?c kh?i đ?ng b?ng cách s? d?ng các D?ch v? Add-in.

Trư?c khi b?n ti?p t?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft và xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:Microsoft Security Bulletin MS02-038
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-038.mspx

Microsoft Security Bulletin MS02-034
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-034.mspx
322853 Kh?c ph?c: SQL Server c?p không c?n thi?t quy?n truy c?p ho?c m?t ch?c năng m? hóa ch?a b? đ?m đánh d?u
Chú ý Tuân th? MS02-034 và lo?i b? MS02-038 hi?n có l? h?ng v? hành chính ?y nhi?m và giúp ngăn ch?n trong tương lai nh?ng ngư?i.

Thay đ?i máy ch? SQL ho?c tài kho?n d?ch v? đ?i l? SQL máy ch? b?ng cách s? d?ng các d?ch v? thêm nh?p thay v? b?ng cách s? d?ng SQL Enterprise Manager ho?c SQL Server Management Studio

N?u b?n thay đ?i tài kho?n SQL máy ch? d?ch v? ho?c đ?i l? máy ch? SQL D?ch v? tài kho?n b?ng cách s? d?ng các D?ch v? thêm vào thay v? c?a vi?c s? d?ng SEM ho?c SSCM, có m?t s? cơ quan đăng k? và NTFS quy?n h?n c?a h? th?ng t?p tin và quy?n ngư?i dùng Microsoft Windows c?ng ph?i thi?t l?p. Đi?u này đ?c bi?t đúng cho SQL Server Desktop công c? (c?ng đư?c g?i là MSDE 2000) ho?c SQL Server 2005 Express Edition cài đ?t b?i v? b?n không có SEM ho?c SSCM s? d?ng đ? th?c hi?n các thay đ?i c?p phép. Có ba l?nh v?c c? th? mà b?n ph?i t?p trung vào:
 • Khóa registry.
 • NTFS quy?n truy c?p h? th?ng t?p tin trên đ?a.
 • Quy?n ngư?i dùng Windows.
M?i m?t th?o lu?n m?t cách riêng bi?t trong sau đây đo?n văn.

Khóa registry

Thi?t l?p Toàn quyền kh?i đ?ng tài kho?n cho các MSSQLServer và SQLServerAgent (ho?c là m?t đ?a phương Microsoft Windows NT tài kho?n, ho?c m?t trương m?c Windows NT vùng) vào s? đăng k? các phím đó đang ? trong danh sách sau. Theo sau phát ban, thes phím trong danh sách này là các phím nơi Truy c?p ki?m soát li?t kê (ACLs) đư?c thi?t l?p. Cho các c?m, làm theo bư?c này trên m?i nút trong c?m sao.

Đ?y đ? đi?u khi?n quy?n áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây phím và t?t c? các tr? em phím:
 • Ví d? đ?t tên là:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Clients\Mail

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\80

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instancename>
 • Cho m?t trư?ng h?p m?c đ?nh:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Clients\Mail

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\80

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\Cluster

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\Providers

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\Replication

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\Setup

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\SQLServerAgent

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\Tracking

N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2005

Cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo ho?c m?t trư?ng h?p m?c đ?nh, áp d?ng cho phép toàn quy?n ki?m soát như sau phím và t?t c? các tr? em phím:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\90


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<mssql.x></mssql.x>
Chú ý Trong này registry subkey, <mssql.x> là m?t gi? ch? cho giá tr? tương ?ng cho h? th?ng. B?n có th? xác đ?nh giá tr? tương ?ng cho h? th?ng t? giá tr? c?a các m?c nh?p registry đư?c đ?t tên theo tên d? registry subkey sau. Đ?i v?i m?t trư?ng h?p m?c đ?nh, tên d? là MSSQLSERVER:</mssql.x>
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL\

C?p phép h? th?ng t?p NTFS trên đ?a

Thi?t l?p Toàn quyền kh?i đ?ng tài kho?n cho các MSSQLServer và SQLServerAgent (ho?c là m?t đ?a phương Windows NT tài kho?n, ho?c m?t trương m?c Windows NT vùng) vào các thư m?c NTFS. Cho các c?m, b?n c?ng ph?i s?a đ?i các đư?ng d?n tương ?ng vào m?i nút máy tính.

Đây là m?t ví d? cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$ _instancename_\
Đây là m?t ví d? cho m?t trư?ng h?p m?c đ?nh:
D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\
Thư m?c con và các t?p tin c?ng ph?i có cùng m?t c?p phép.

N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2005

thư m?c tương ?ng là sau đây:
Ổ đĩa: \Program Files\Microsoft SQL Server\<mssql.1>\MSSQL</mssql.1>

Quy?n ngư?i dùng Windows

Thông thư?ng, cài đ?t m?c đ?nh c?a h? đi?u hành cho các Nhóm qu?n tr? viên đ?a phương t?t c? các quy?n c?a ngư?i dùng SQL Server đ?i h?i đ? ch?c năng m?t cách chính xác. V? v?y, đ?a phương Windows NT tài kho?n ho?c các tài kho?n tên mi?n đó có thêm vào các Nhóm qu?n tr? viên đ?a phương, v?i m?c đích c?a đang là kh?i đ?ng tài kho?n cho các máy ch? SQL d?ch v?, có t?t c? các quy?n c?a ngư?i dùng mà h? yêu c?u. Tuy nhiên, chúng tôi không đ? ngh? b?n ch?y SQL H? ph?c v? dư?i quy?n ngư?i dùng cao như v?y.

Cho SQL Server 2005, n?u b?n không mu?n SQL Server hay đ?i l? SQL máy ch? kh?i đ?ng tài kho?n là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương, xem ph?n "Xem xét Windows NT quy?n và đ?c quy?n c?p cho SQL Server Service Accounts" ch? đ? "Thi?t l?p lên Windows Service Accounts" trong SQL Server 2005 sách tr?c tuy?n.

Cho SQL Server 2000, n?u b?n không mu?n SQL Server hay đ?i l? SQL máy ch? kh?i đ?ng tài kho?n là m?t thành viên c?a các Nhóm qu?n tr? viên đ?a phương, sau đó là tài kho?n kh?i đ?ng cho MSSQLServer d?ch v? và các SQLServerAgent d?ch v? (ho?c m?t tài kho?n Windows NT đ?a phương, ho?c m?t tên mi?n Windows Tài kho?n NT) ph?i có các quy?n c?a ngư?i dùng:
 • Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành = SeTcbPrivilege
 • B? qua đi qua ki?m tra = SeChangeNotify
 • Khóa trang trong b? nh? = SeLockMemory
 • Đăng nh?p như m?t công vi?c lô = SeBatchLogonRight
 • Đăng nh?p như m?t d?ch v? = SeServiceLogonRight
 • Thay th? m?t m? thông báo c?p ti?n tr?nh = SeAssignPrimaryTokenPrivilege
Chú ý L?p tr?nh mang tính thu?n ti?n, quy?n ngư?i dùng Microsoft Windows NT tên đư?c đ?t bên c?nh đ? tên đ?y đ? c?a ngư?i s? d?ng quy?n.

Chú ý Kh?i t?o t?p tin ngay l?p t?c là ch? có s?n n?u tài kho?n d?ch v? SQL Server (MSSQLSERVER) đ? đư?c c?p quy?n SE_MANAGE_VOLUME_NAME. Các thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên Windows có quy?n này. Các thành viên có th? c?p quy?n này đ? ngư?i dùng khác b?ng cách thêm ngư?i dùng vào chính sách b?o m?t th?c hi?n nhi?m v? b?o tr? kh?i lư?ng.

Linh tinh bư?c

Chú ý N?u m?c đ?nh NTFS t?p tin h? th?ng c?p phép trên máy tính c?a b?n đ? thay đ?i, b?o đ?m r?ng tài kho?n kh?i ch?y SQL Server có Danh sách thư m?c s? cho phép đư?c kích ho?t trên ? đ?a g?c nơi SQL Server d? li?u cơ s? d? li?u và t?p tin đăng nh?p đư?c đ?t.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
239759L?i 5177 có th? đư?c nâng lên khi t?o cơ s? d? li?u

N?u tài kho?n d?ch v? MSSQLServer đi đ? b?t đ?u v?i m?t trong hai tài kho?n sau đây, b?n ph?i thêm tài kho?n kh?i đ?ng cho MSSQLServer và các SQLServerAgent d?ch v?, ho?c c? hai, đ? các máy ch? SQL Ilos) vai tr?, và grant [Domain\NTaccount] ngư?i dùng đăng nh?p vào máy ch? SQL.
 • Không ph?i là m?t thành viên c?a máy tính Nhóm qu?n tr? viên đ?a phương.
 • BUILTIN\Administrators SQL Server đăng nh?p đ? g? b?.
Ví dụ:
EXEC sp_grantlogin [Example\test]
Sau đó, thêm tài kho?n đó đ? các Ilos vai tr?:
EXEC sp_addsrvrolemember @loginame = [Example\test] 
  , @rolename = 'sysadmin'

N?u b?n đang s? d?ng SQL Server cùng v?i m?t trong hai văn b?n đ?y đ? t?m ki?m ho?c v?i c?m, thay đ?i tài kho?n kh?i ch?y SQL Server b?ng cách s? d?ng b?t c? đi?u g? khác hơn là SEM có th? gây ra m?t s? v?n đ?.

N?u b?n g?p v?n đ? v?i ho?c là t?m ki?m toàn văn b?n ho?c c?m, xem các "Tham kh?o" ph?n c?a bài vi?t này cho bi?t thêm thông tin.

N?u b?n đang dùng xác th?c m?t Kerberos Security h? tr? nhà cung c?p giao di?n (SSPI) trong m?t SQL Server 2000 và Microsoft Windows 2000 môi trư?ng, b?n ph?i th? c? c?a b?n d?ch v? g?c tên (SPN), và sau đó t?o ra m?t cái m?i v?i các tài kho?n m?i thông tin. Xem ch? đ? "An ninh tài kho?n đoàn" trong SQL Server 2000 Sách tr?c tuy?n cho bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng SETSPN đ? làm đi?u này.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317746T?m ki?m toàn văn b?n SQL Server không cư catalog
317232 T? ch?c s? ki?n ID 1107 và 1079 thư x?y ra sau khi b?n thay đ?i m?t kh?u tài kho?n d?ch v? c?m
295051 Kh?c ph?c: Thay đ?i máy ch? SQL tài kho?n đ? không qu?n tr? cho t?m ki?m toàn văn b?n làm catalog hi?n t?i không s? d?ng đư?c
254321 C?m máy ch? SQL làm, nh?ng đi?u nên tránh, và cơ b?n c?nh báo
239885 Làm th? nào đ? thay đ?i trương m?c d?ch v? vào m?t máy ch? ?o SQL
219264 Th? t? cài đ?t cho SQL Server 7.0 clustering thi?t l?p
198168 L?I: V?n đ? có th? x?y ra khi b?n thay đ?i thông tin trương m?c cho c?m máy ch? SQL
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p Microsoft sau Web site:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc966496.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 283811 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbinfo kbsql2005cluster kbhowtomaster kbmt KB283811 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:283811

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com