Mô t? OneDrive cho vi?c C?p Nh?t 2837652: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2837652 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t 2837652 cho Microsoft OneDrive dành cho doanh nghi?p đư?c phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2013. Các liên k?t t?i xu?ng b?n c?p nh?t này c?ng đư?c bao g?m ? đây.

B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n vá l?i m?i nh?t cho OneDrive dành cho doanh nghi?p. B?n c?p nh?t c?ng bao g?m nh?ng c?i ti?n v? tính ?n đ?nh và hi?u su?t.

T?i xu?ng và cài đ?t b?n c?p nh?t

B?n có th? s? d?ng Windows Update đ? t?i xu?ng và cài đ?t b?n c?p nh?t (đư?c khuy?n ngh?).

B?n c?p nh?t này c?ng có th? đư?c t?i xu?ng t? Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft: Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p h? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a Microsoft:
119591 Cách t?i xu?ng các t?p h? tr? c?a Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét vi-rút t?p này. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n vi-rút m?i nh?t đ? có vào ngày t?p đư?c đăng. T?p đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n m?i thay đ?i trái phép đ?i v?i t?p.

Thông tin kh?i đ?ng l?i

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Thông tin thêm

Cách xác đ?nh xem b?n c?p nh?t có đư?c cài đ?t hay không

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p đư?c li?t kê trong b?ng sau.

32 bit

Thông tin v? groove-x-none.msp t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Groove.exe15.0.4551.10058,263,34420 tháng 10 năm 201320:22
Grooveex.dll.x6415.0.4551.10052,328,77620 tháng 10 năm 201323:24
Grooveex.dll.?? ???? x86-??????????15.0.4551.10051,725,64020 tháng 10 năm 201320:22

Thông tin t?p Grooveintl-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Grooveintlresource.dll15.0.4551.10018,866,47217 tháng 10 năm 201303:23

64-bit

Thông tin v? groove-x-none.msp t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Groove.exe15.0.4551.100513,138,60820 tháng 10 năm 201320:43
Grooveex.dll.x6415.0.4551.10052,328,77620 tháng 10 năm 201320:43
Grooveex.dll.?? ???? x86-??????????15.0.4551.10051,725,64020 tháng 10 năm 201320:48

Thông tin t?p Grooveintl-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Grooveintlresource.dll15.0.4551.10018,866,47217 tháng 10 năm 201303:25

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách g? cài đ?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Windows 8
  1. Vu?t vào t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó b?m vào T?m ki?m. N?u b?n đang s? d?ng chu?t, tr? chu?t đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m T?m ki?m.
  2. Lo?i b?n c?p nh?t Windows, ch?m ho?c b?m cài đ?t, và sau đó ch?m ho?c b?m vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? t?m ki?m.
  3. Trong danh sách các b?n C?p Nh?t, đ?nh v? và sau đó ch?m ho?c b?m C?p Nh?t 2837652, r?i ch?m ho?c b?m d? cài đ?t.
Windows 7
  1. B?m vào B?t đ?u r?i b?m vào Ch?y.
  2. Lo?i Appwiz.cpl, sau đó b?m OK.
  3. Nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
  4. Trong danh sách các b?n C?p Nh?t, đ?nh v? r?i b?m C?p Nh?t 2837652 và sau đó nh?p vào g? cài đ?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Trung tâm K? thu?t H? th?ng Office có các b?n c?p nh?t qu?n tr? m?i nh?t và tài nguyên tri?n khai chi?n lư?c cho t?t c? các Phiên b?n Office. Đ? bi?t thêm thông tin v? Trung tâm K? thu?t H? th?ng Office, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
H? tr? CNTT và tài nguyên dành cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2837652 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Hai 2015 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
  • OneDrive, khi đư?c dùng v?i:
    • OneDrive for Business
T? khóa: 
atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2837652 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2837652

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com