วิธีการใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการติดตั้ง Office XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 283686 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 ของบทความนี้ ดู202946.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

โปรแกรมติดตั้ง Office ยอมรับหมายเลขของสวิตช์บรรทัดคำสั่งเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมวิธีโปรแกรมติดตั้งดำเนินงาน บทความนี้แสดงรายการสวิตช์การ และอธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของสวิตช์แต่ละ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้จะใช้กับบรรทัดคำสั่งการตั้งค่า โดยใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมวิธีการที่โปรแกรมที่ใช้แพคเกจ Windows Installer (แฟ้มของ MSI) และแปลง (แฟ้ม MST) ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้คุณสมบัติการเซ็ตอัพหลาย พิมพ์เหล่านั้นในไฟล์การตั้งค่าการติดตั้ง (Setup.ini) เพื่อลดความเป็นไปได้ของ encountering คำจำกัดความยาวของบรรทัดคำสั่ง

หมายเหตุที่สำคัญ
 • สวิตช์จะไม่ case สำคัญ ตัวอย่างเช่น/aเหมือน/a.
 • ยกเว้นบันทึกไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถใช้เฉพาะสวิตช์เหล่านี้เมื่อคุณทำการติดตั้งเริ่มต้นของ Microsoft Office XP
 • ถ้าคุณใช้เซ็ตอัพบรรทัดคำสั่งตัวเลือกที่จะใช้ ในการตั้งค่าการตั้งค่าแฟ้ม (Setup.ini) หรือแปลง (แฟ้ม MST), ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งมักจะใช้ก่อนหน้า
 • แพคเกจ Windows Installer (แฟ้มของ MSI) ควรอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเป็นมีชื่อเป็น Setup.exe ในกรณีของ Microsoft Office แพ็คเกจ Windows Installer ต้องอยู่ในโฟลเดอร์รากของจุดการติดตั้งสำหรับผู้ดูแล
 • เมื่อคุณใช้สวิตช์หลาย แยกเหล่านั้น ด้วยช่องว่างเปล่า ตัวอย่างเช่น ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อใช้แฟ้มการติดตั้งเฉพาะ และเขียนผลลัพธ์ลงในแฟ้มบันทึก:
  การตั้งค่า /i ProPlus.msi /l* c:\logfile.txt
 • เมื่อมีชื่อเป็น Setup.exe สิ้นสุด จะกำหนดerrorlevel %%ถ้าพบข้อผิดพลาด ถ้าผู้ใช้ยกเลิกการติดตั้ง errorlevel ส่งกลับเป็นศูนย์ (0), ที่ระบุไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสวิตช์การติดตั้ง:

 Switch       Description         
 -------------------------------------------------------------------------------
 /?         Displays a dialog box pointing to the Office 
           Resource Kit at http://www.microsoft.com/Office/ORK/.
           
           NOTE: The link to the Office XP Office Resource Kit is
           now http://office.microsoft.com/en-us/FX011511511033.aspx 
 -------------------------------------------------------------------------------
 /a <msifile>    Setup performs an administrative installation using 
           the specified Microsoft Installer (.msi) file to 
           create an administrative install point. The .msi file
           must be in the same folder as Setup.exe.

           NOTE: To create an administrative installation, 
           you must use an Enterprise edition of Office. 

           Example: /a ProPlus.msi
 -------------------------------------------------------------------------------
 /autorun      Only used in the Autorun.inf file. This switch's 
           purpose is to indicate that Setup is being run by
           Windows automatically after you insert the Office CD 
           in the CD-ROM drive.

           CAUTION: Do not modify the Autorun.inf file. The 
           information it contains is necessary for the correct
           operation of Setup.
 -------------------------------------------------------------------------------
/f<options>     Setup repairs the Office installation. The .msi file 
  <package path>  specified must be .msi file used to install Office 
           originally. The .msi file must be in the same folder 
           as Setup.exe.

           The Detect and Repair command (Help menu) in Office
           programs performs the same function as using the 
           following options, /focums.

           If you run Setup and click Reinstall, Setup performs
           the same function as using the following options, 
           /fecum. Valid options are:

           a Force all files to be reinstalled regardless of 
            checksum or version.

           c Reinstall a file if it is missing or damaged (the 
            stored checksum does not match the computed 
            checksum value).

           d Reinstall a file if it is missing, or a different 
            version is present.

           e Reinstall a file if it is missing, or an equal or 
            older version is present.

           m Rewrite all required local machine registry values.

           o Reinstall a file if it is missing, or an older 
            version is present.

           p Reinstall a file only if it is missing.

           s Reinstall all shortcuts, overwriting any existing 
            shortcuts.

           u Rewrite all required user registry values.

           v Run from the source package and re-cache the local 
            package.

           Example: /focums ProPlus.msi
				
------------------------------------------------------------------------------------------
 /i <msifile>    Setup installs programs by using the Windows
           Installer package (MSI file) specified. The MSI 
           file must be in the same folder as Setup.exe. If 
           the file is not in the same folder as Setup.exe,
           it should be moved there, or a path to the file 
           must be included. When running Setup.exe, /i is 
           the default behavior, using the msifile specified
           in Setup.ini.

           Examples: /i ProPlus.msi
                /i "subfolder1\ProPlus.msi"
 ------------------------------------------------------------------------------
 /j<option>     Creates an icon representing an Office program or
  <package path>  feature that is configured during Setup to install 
           the first time you use it ("installed on first use").
           Valid options are:

           u Current user logged on to Windows.
  
           m  All users using the computer.

                     
           NOTE: If you specify the /j option in the Setup 
           command line, the only additional command-line
           options you can use, in addition to the /t sub 
           option, are /q, /l, and /settings. All other 
           command-line options are ignored.

           NOTE: In the case of Microsoft Office, use the /j
           option only when running Setup from an
           administrative installation point.

           Example: /ju c:\ProPlus.msi
           Example: /ju c:\ProPlus.msi /t install.mst
-------------------------------------------------------------------------------
 /l<option>     Logs switches for Msiexec.exe (the Windows Installer)
  <logfile>     and specifies the path to the log file. The flags 
           indicate which information to log. Valid options are:

           a Startup of actions      

           c Initial UI parameters

           e All error messages

           i Status messages

           m Out of memory
 
           o Disk space errors
				
           r Action-specific records

           p Terminal properties

           u User requests

           v Verbose output

           w Nonfatal warnings

           + Append to existing file

           * Log all information except verbose output. You can 
            use the v switch along with the asterisk, /l*v.

           ! Writes each line to the log file. The default 
            behavior is to cache 20 lines of log file text 
            into memory and then write 20 lines to the log 
            file at once. This is done to improve performance.

           NOTE: For more information, refer to the Knowledge
           Base article Q297107: You receive the "Installer
           terminated prematurely" error message when you use
           the ! logging option to install Office XP.
            
           Example: /l* c:\logfile.txt

           This example creates the following verbose log 
           files, using all logging mode options:

           Setup.exe log file:  c:\logfile.txt	
           OSP log file:     c:\logfile_Task(0001).txt
           Office log file:   c:\logfile_Task(0002).txt
-------------------------------------------------------------------------------
/m <.mif file>   Specifies an SMS .mif file name of 8 characters or less.
          
          NOTE: Do not include the .mif extension with the 
          filename; otherwise, the command line will return the 
          following error: "Invalid command line".
 ------------------------------------------------------------------------------
 /noreboot    Setup.exe will not restart the computer or display 
          the restart dialog box at the end of an installation. 
          It also passes REBOOT=ReallySuppress to every MSI
          in the list of chained installs, except for the 
          last entry in the chain. Conversely, if you
          pass REBOOT=ReallySuppress as a property, it sets
          /noreboot and passes REBOOT=ReallySuppress to each
          MSI listed in the list of chained installs, except
          for the last entry in the chain.


          NOTE: Office XP Japanese Edition includes IME. 
          IME needs to restart the computer. To avoid to display 
          the restart dialog box at the end of an installation, 
          you have to use REBOOT=ReallySuppress with *.MSI file to 
          install.
 ------------------------------------------------------------------------------
 /nosp       Override system pack detection logic and don't
          call the System Files Update (OSP.msi). It is 
          possible for an install process to fail
          if the OSP.msi is not installed when needed. 
          Caution should be used when including this option.
 ------------------------------------------------------------------------------
				
 <PROPERTY>=<value> Specifies a value for any of the Installer properties 
           (see the Office Resource Kit for a complete list 
           of valid properties). If the property value contains 
           spaces, enclose the string in quotation marks 
           ("<value>"). You can specify more than one property 
           and value pair on the command line separated by 
           spaces.

           Only public properties are set on the Setup 
           command line. Public properties are all upper-
           case; you do not have to type the property 
           names in upper-case on the command line. Private
           properties--properties consisting of mixed-case
           letters--are not recognized by Setup on the 
           command line. You can set private properties in 
           the Modify Setup Properties page of the wizard.

           Example: TRANSFORMS="c:\acct dept" 
               DISABLEROLLBACK=1
               USERNAME="Mikey"
 ------------------------------------------------------------------------------
 /q<option>     Selects the user-interface level. Valid options are

           n None - No user interface is displayed.

           b Basic - Only simple progress indicators and errors 
            are displayed.

           r Reduced - No user information is collected, and 
            no progress indicators are displayed.
        
           f Full - All indicators with a modal dialog box at 
            the end of Setup.

           + Adds a completion message to the /n or /b 
            option. The message is displayed only if Setup
            does not need to restart after the installation
            is complete.
           
           - Added after the b, f, n, or r option to 
            suppress all modal dialogs.

           NOTE: You can only use this switch with an 
           Enterprise edition of Office. 

           Example: /qb-
 ------------------------------------------------------------------------------
 /settings file   Specifies a Setup settings file for customizing
           Setup actions. If the file is not located in the
           same folder as Setup.exe, include the path; 
           however, it is recommended the file be in the same 
           directory as Setup.exe. Specifying a 
           settings file forces Setup to use the referenced
           file in place of Setup.ini.

           Example:
           /settings MyApp.ini

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 /SPForce      Install the System Files Update (OSP.msi) even 
           if the auto-detection process determines it is 
           not required. Not supported on Windows 2000 and
           Windows Millennium, where the OSP.msi cannot be
           installed.
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 /SPOnly       Install only the System Files Update (OSP.msi).
           Do not install Office. This option only applies
           to installations of Microsoft Office on Windows
           98 or Windows NT 4. This switch is useful for
           pre-deployment of the System Files Update in
           preparation for Office deployment.
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 /t <transform>   Specifies the name of the transform (.mst) file. The 
           /i switch is required with the /t switch. When using 
           the /j switch with a transforms file, the /t switch 
           must be used; otherwise the TRANSFORMS property should 
           be used.

           Example: /t acct.mst /i off9.msi
 ------------------------------------------------------------------------------
 /wait        Wait for the installation to complete before quitting 
           the Setup program.
 ------------------------------------------------------------------------------
 /webinstall url   Set the URL path to install the program from. The
           URL provided is considered the root of an Office
           administrative installation point. If Setup.exe 
           determines it was started from Internet Explorer, 
           Setup.exe queries the system to determine what HTTP
           path it was started from, and this switch is not 
           required. 

           NOTE: To create an administrative installation, 
           you must use an Enterprise edition of Office. 
 
           IMPORTANT: Installing other applications from an
           HTTP, HTTPS, or FTP source location is not supported.

           NOTE: Transforms are not supported from a URL 
           source and must reside either on a network file 
           share or as a stream in the msifile.

 ------------------------------------------------------------------------------
 /x <msifile>    Setup uninstalls Office. The .msi file specified 
           must be the same .msi file used to install Office 
           originally. The .msi file must be in the same folder 
           as Setup.exe.

           Example: /x ProPlus.msi
 ------------------------------------------------------------------------------
				
ถ้าคุณใช้ชื่อแฟ้มยาว ด้วยช่องว่างที่ฝังตัวในเส้นทาง ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
139427ใช้ชื่อแฟ้มที่มีความยาวที่ มีคำสั่ง'เรียกใช้'

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งที่ใช้กับ Windows Installer ให้ดูที่แฟ้ม Msi.chm คุณสามารถขอรับแฟ้ม Msi.chm ด้วยการดาวน์โหลด Windows Installer SDK ตัวอย่าง เครื่องมือ และเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 283686 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbproductlink kbstartprogram kbsetup kbcommandline kbhowto kbmt KB283686 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283686

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com