Lam cach nao bt hoc tt tng la trong Windows XP Goi Dich vu 2 hoc cac phin ban mi hn?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 283673 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gii thiu

Bai vit nay m ta cach bt hoc tt tng la trong Windows XP Goi Dich vu 2 va Goi Dich vu 3. Ban co th tt tng la nu ban mun khc phuc s c ng dung khng hoat ng nh mong mun khi s dung tng la.

Chu y Tng la la mt phn mm hoc phn cng kim tra thng tin n t Internet hoc t mang. Khi o tng la chn thng tin hoc cho phep thng tin truyn ti may tinh cua ban. Cho du thng tin bi chn hoc truyn qua tuy thuc vao cai t tng la cua ban. Tng la co th giup ngn phn mm nguy him (chng han nh su) gianh quyn truy cp vao may tinh cua ban thng qua mang hoc Internet. Tng la cung co th giup ngn chn may tinh cua ban gi phn mm nguy him ti cac may tinh khac. Windows XP, Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) va Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3) bao gm phn mm tng la.

Cach bt tng laChu y Cac bc nay chi danh cho Windows XP SP2 va Windows XP SP3. Cac bc nay khng danh cho cac phin ban trc cua Windows XP. Nu ban khng chc chn minh ang chay phin ban nao cua Windows XP, hay chuyn n phn "Cach xac inh goi dich vu hin tai cua ban".

c chung ti bt tng la cho ban, hay chuyn n phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay chuyn n phn " ti t khc phuc s c.

Khc phuc s c cho ti

t ng bt tng la, bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tp Tai xung va thc hin theo cac bc trong thut si nay.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50102


Chu y Thut sy nay co th chi co bng ting Anh; tuy nhin, giai phap khc phuc s c t ng cung hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.

Chu y N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

ti t khc phuc s c

bt Tng la Windows, hay thc hin theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp Firewall.cpl va sau o bm OK.
 2. Trn tab Chung, bm Bt (c khuyn nghi).
 3. Bm OK.
Chu y Nu khng co tab Chung hoc tuy chon Bt (c khuyn nghi), h thng co th co chinh sach i vi vic chay tng la. Lin h vi quan tri vin h thng bit thm thng tin v cach bt tng la. Ngoai ra, h thng co th ang chay tng la cua bn th ba (Zone Alarm hoc Norton Internet Security chng han). Lin h vi quan tri vin h thng c tr giup trong vic xac inh xem tng la co ang chay trn h thng khng.

Nu ban vn cn tr giup sau khi lin h vi quan tri vin h thng, hay lin h vi b phn h tr.

Cach tt tng la

Chu y Cac bc nay chi danh cho Windows XP SP2 va Windows SP3. Cac bc nay khng danh cho cac phin ban trc cua Windows XP. Nu ban khng chc chn minh ang chay phin ban nao cua Windows XP, hay chuyn n phn "Cach xac inh goi dich vu hin tai cua ban".

Chu y Khi ban tt tng la, may tinh cua ban co th d bi tn cng. Do o, trc khi tt tng la, ngt kt ni may tinh khoi tt ca cac mang. iu nay bao gm Internet. Hoc ban co th bt tng la cua bn th ba.

tt Tng la Windows, hay thc hin theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp Firewall.cpl va sau o bm OK.
 2. Trn tab Chung, bm Tt (khng c khuyn nghi).
 3. Bm OK.

Cach xac inh goi dich vu hin tai cua ban

Trc khi ban bt u tai xung Goi Dich vu c cp nht, ban phai xac inh minh hin ang chay goi dich vu nao. xac inh ban hin ang chay goi dich vu nao, hay thc hin theo bc sau:
 • Bm Bt u, bm Chay, nhp sysdm.cpl va sau o bm OK.
Dong cui cung trong H thng cho ban bit ban ang chay goi dich vu nao. Nu khng goi dich vu nao c lit k, ban ang chay phin ban phat hanh cua Windows XP.

Canh bao Nu ban ang chay phin ban phat hanh cua Windows XP hoc Windows XP Goi Dich vu 1, san phm a ht han s dung. Do o, khng co h tr cp nht. Ban phai cp nht ln Windows XP SP3 cang sm cang tt. bit thm thng tin v goi dich vu Windows XP mi nht, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin b sung

bit thm thng tin v nhng thay i i vi Tng la Windows trong Windows XP SP2, hay xem bai vit "Cac tinh nng Mang Mi trong Windows XP Goi Dich vu 2" trong thang 1 nm 2004 ct Cable Guy.

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao hanh, ngu y bao hanh hay theo cach khac v hiu nng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 283673 - L?n xem xt sau cng: 06 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbenv kbfirewall kbarttypeshowme kbhowtomaster kbnetwork KB283673

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com