Identifikator ?lanka: 283673 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Za?titni zid je softver ili hardver koji kreira za?titnu prepreku izme?u ra?unara i potencijalno ?tetnog sadr?aja na Internetu ili mre?i. Za?titni zid poma?e u ?uvanju ra?unara od zlonamernih korisnika i zlonamernog softvera poput ra?unarskih virusa ili crva. Microsoft Windows XP poma?e u pru?anju ve?eg stepena bezbednosti u obliku za?titnog zida koji je poznat kao Internet Connection Firewall (ICF) (Za?titni zid Internet veze). Windows XP Service Pack 2 (SP2) uklju?uje novi Windows za?titni zid, koji zamenjuje ICF.

Funkcija za?titnog zida u operativnom sistemu Windows XP je dizajnirana za ku?nu upotrebu i upotrebu u malim preduze?ima. ICF i Windows za?titni zid poma?u u obezbe?ivanju ve?eg stepena za?tite ra?unara koji su direktno povezani sa Internetom. Ova funkcija je dostupna za lokalnu mre?u (LAN), Internet veze velike brzine i pozivne Internet veze. Funkcija za?titnog zida tako?e poma?e u spre?avanju skeniranja portova i resursa, poput deljenih datoteka i ?tampa?a, od strane spoljnih izvora.

Ovaj ?lanak raspravlja o tome kako se omogu?uje ICF u operativnom sistemu Windows XP ili Windows XP SP1, a tako?e i o tome kako se omogu?uje Windows za?titni zid u operativnom sistemu Windows XP SP2. Ovaj ?lanak tako?e raspravlja o tome kako se onemogu?uje funkcija ICF u operativnom sistemu Windows XP ili Windows XP SP1 i o tome kako se onemogu?uje Windows za?titni zid u operativnom sistemu Windows XP SP2. Onemogu?avanje za?titnog zida mo?e da Vam pomogne prilikom re?avanja problema sa aplikacijama koje pod za?titnim zidom ne funkcioni?u kao ?to se o?ekuje.

Za vi?e informacija o promenama u Windows za?titnom zidu u operativnom sistemu Windows XP SP2 pogledajte ?lanak New Networking Features in Windows XP Service Pack 2 (Nove funkcije umre?avanja u operativnom sistemu Windows XP Service Pack 2) u kolumni ?Cable Guy? iz januara 2004.

Omogu?i Internet Connection Firewall (Za?titni zid Internet veze) u operativnom sistemu Windows XP ili Windows XP SP1

Funkcija za?titnog zida mo?e biti korisna kada ?elite da za?titite pozivnu vezu prilikom direktnog pozivanja dobavlja?a Internet usluga (ISP) ili da biste za?titili LAN vezu koja je povezana sa asimetri?nom digitalnom pretplatni?kom linijom (ADSL) ili kablovskim modemom. Funkciju za?titnog zida tako?e mo?ete da omogu?ite na Internet vezi na mati?nom ra?unaru deljenja Internet veze (ICS) kako biste obezbedili za?titu za ICS mati?ni ra?unar.

Da biste omogu?ili funkciju Internet Connection Firewall (Za?titni zid Internet veze) kori??enjem programa Network Setup Wizard (?arobnjak za instalaciju mre?e) u operativnom sistemu Windows XP ili Windows XP SP1:
 1. Pokrenite Network Setup Wizard (?arobnjak za instalaciju mre?e). Da biste pristupili ovom ?arobnjaku, postavite pokaziva? na stavku Control Panel (Kontrolna tabla), dvaput kliknite na ikonu Network and Internet Connections (Mre?ne i Internet veze) i zatim izaberite stavku Setup or change your home or small office network (Podesite ili izmenite ku?nu ili malu kancelarijsku mre?u).
 2. Internet Connection Firewall (Za?titni zid Internet mre?e) je omogu?en kada u ?arobnjaku odaberete konfiguraciju koja pokazuje da je ra?unar direktno povezan sa Internetom.
Da biste ru?no konfigurisali za?titni zid Internet veze u operativnom sistemu Windows XP ili Windows XP SP1:
 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte control.exe netconnections i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na vezu za koju biste ?eleli da omogu?ite ICF i zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).
 3. Na kartici Advanced (Vi?e opcija) kliknite na polje da biste izabrali opciju Protect my computer or network (Za?titi moj ra?unar ili mre?u).
 4. Ako ?elite da omogu?ite upotrebu nekih aplikacija i usluga kroz za?titni zid, morate da ih omogu?ite. Da biste to uradili, izaberite stavku Settings (Postavke) i zatim kliknite da biste izabrali programe, protokole i usluge koje ?elite da omogu?ite za ICF konfiguraciju.
Da biste videli video zapis ru?nog konfigurisanja za Internet Connection Firewall (Za?titni zid Internet veze), kliknite na dugme ?Play? (Reprodukuj) (
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
dugme ?Play?
				(Reprodukuj)
) u programu za prikazivanje Windows Media Player ispod:Napomena Da biste prikazali gore navedeni video zapis, na ra?unaru mora biti instaliran program Windows Media Player 7.0 ili novija verzija. Za dodatne informacije o nabavljanju programa Windows Media Player verzija 7.1 kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
299321 Opis i raspolo?ivost programa Windows Media Player 7.1 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Omogu?ite Windows za?titni zid u operativnom sistemu Windows XP SP2

 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte Firewall.cpl i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Na kartici General (Op?te postavke), izaberite stavku On (recommended) (Uklju?eno (preporu?uje se)) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Onemogu?ite Internet Connection Firewall (Za?titni zid Internet veze) u operativnom sistemu Windows XP ili Windows XP SP1

Napomena Za?titni zid je dizajniran da pomogne pri za?titi ra?unara od napada zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera. U zlonameran softver spadaju virusi koji koriste nezatra?eni ulazni mre?ni saobra?aj kako bi napali ra?unar. Pre nego ?to onemogu?ite za?titni zid, morate da prekinete vezu ra?unara sa svim mre?ama, uklju?uju?i i Internet. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U okviru stavke ?Control Panel? (Kontrolna tabla) dvaput kliknite na ikonu Networking and Internet Connections (Mre?ne i Internet veze) i zatim izaberite stavku Network Connections (Mre?ne veze).
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na vezu za koju ?elite da onemogu?ite ICF i zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).
 3. Na kartici Advanced (Vi?e opcija) kliknite da biste uklonili potvrdni znak iz polja za potvrdu Protect my computer or network (Za?titi moj ra?unar ili mre?u).

Onemogu?ite Windows za?titni zid u operativnom sistemu Windows XP SP2

Napomena Za?titni zid je dizajniran da pomogne pri za?titi ra?unara od napada zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera. U zlonameran softver spadaju virusi koji koriste nezatra?eni ulazni mre?ni saobra?aj kako bi napali ra?unar. Pre nego ?to onemogu?ite za?titni zid, morate da prekinete vezu ra?unara sa svim mre?ama, uklju?uju?i i Internet. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte Firewall.cpl i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Na kartici General (Op?te postavke) izaberite stavku Off (not recommended) (Isklju?eno (ne preporu?uje se)) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Svojstva

Identifikator ?lanka: 283673 - Poslednji pregled: 1. septembar 2006. - Revizija: 8.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)
Klju?ne re?i: 
kbenv kbfirewall kbother kbother kbarttypeshowme kbhowtomaster kbnetwork KB283673

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com