Thanh công c? ?n khi đ? phân gi?i màn h?nh 1366 x 768 đư?c s? d?ng cho m?t ?ng d?ng RemoteApp đang ch?y trên Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2835429 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n xu?t b?n m?t ?ng d?ng RemoteApp trên máy tính. Ví d?, b?n đ?t c?u h?nh Notepad.exe ?ng d?ng RemoteApp.
 • Trên m?t Windows 7 ho?c Windows 8 khách hàng, b?n đ?t đ? phân gi?i màn h?nh 1366 x 768.
 • B?n kh?i đ?ng ?ng d?ng RemoteApp t? khách hàng.
 • B?n t?i đa hóa các ?ng d?ng RemoteApp khi nó đư?c B?t đ?u.

Trong trư?ng h?p này, thanh tác v? b? ?n b?i v? c?a s? ?ng d?ng RemoteApp tiêu th? toàn b? máy tính đ? bàn thay v? khu v?c làm vi?c th?c t?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? có m?t đ? phân gi?i không phù h?p gi?a khu v?c làm vi?c ? phía khách hàng và phía máy ch?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y xem Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1 . 22XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wksprt.exe6.1.7601.22298249,34413 Tháng tư năm 201304:11x 64
Mstsc.exe6.1.7601.222981,119,23213 Tháng tư năm 201304:11x 64
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023:42không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.22298158,72013 Tháng tư năm 201305:18x 64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920:31không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.222983,718,65613 Tháng tư năm 201305:22x 64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920:34không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.2229844,03213 Tháng tư năm 201305:24x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wksprt.exe6.1.7601.22298456,70413 Tháng tư năm 201303:48IA-64
Mstsc.exe6.1.7601.222981,702,91213 Tháng tư năm 201303:48IA-64
Mstsc.MOFkhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023:42không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.22298339,96813 Tháng tư năm 201304:33IA-64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920:36không áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.222986,309,37613 Tháng tư năm 201304:36IA-64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu năm 200920:38không áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.2229897,79213 Tháng tư năm 201304:39IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...Es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_84c2405f0d3ccd64.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,551
Ngày (UTC)13 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_ac395337511223f2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,624
Ngày (UTC)13 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_8e4b0d5ef5a2ca71.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,895
Ngày (UTC)13 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_b68dfd898572e5ed.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)13 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...Es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_28a548d154dd652a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,549
Ngày (UTC)13 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_501c5ba998b2bbb8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21.621
Ngày (UTC)13 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_322e15d13d436237.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,892
Ngày (UTC)13 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_b68dfd898572e5ed.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)13 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2835429 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2835429 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2835429

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com