Xác th?c ngư?i dùng đư?c lo?i b? t? các Nhóm ngư?i dùng máy tính đ? bàn t? xa sau khi b?n thi?t l?p các ch? đ? c?ng trên m?t máy ch? D?a trên Windows Server 2008 R2 RDS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2834976 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có vai tr? b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa (RDS) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n đ?t ch? đ? ngư?i dùng kí nh?p đ? thoát ch? đ? trên máy tính. Ví d?, b?n ch?y l?nh sau trên máy tính:
  chglogon /drain
Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng xác th?c trong Nhóm ngư?i dùng máy tính đ? bàn t? xa đư?c lo?i b?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tscfgwmi.dll6.1.7601.22298198,65613 Tháng tư năm 201305:24x 64
Change.exe6.1.7601.1751416,89620 Tháng mư?i m?t, 201013:24x 64
Chglogon.exe6.1.7601.2229821,50413 Tháng tư năm 201304:11x 64
Chgport.exe6.1.7601.1751424,06420 Tháng mư?i m?t, 201013:24x 64
Chgusr.exe6.1.7601.1751421,50420 Tháng mư?i m?t, 201013:24x 64
Logoff.exe6.1.7601.1751421,50420 Tháng mư?i m?t, 201013:24x 64
Qappsrv.exe6.1.7601.1751423,04020 Tháng mư?i m?t, 201013:25x 64
Qprocess.exe6.1.7601.1751426,62420 Tháng mư?i m?t, 201013:25x 64
Query.exe6.1.7601.1751416,38420 Tháng mư?i m?t, 201013:25x 64
Reset.exe6.1.7601.1751416,89620 Tháng mư?i m?t, 201013:25x 64
Rwinsta.exe6.1.7601.1751421,50420 Tháng mư?i m?t, 201013:25x 64
Shadow.exe6.1.7601.1751421,50420 Tháng mư?i m?t, 201013:25x 64
Tscon.exe6.1.7601.1751422,52820 Tháng mư?i m?t, 201013:25x 64
Tsdiscon.exe6.1.7601.1751422,01620 Tháng mư?i m?t, 201013:25x 64
Tskill.exe6.1.7601.1751423,55220 Tháng mư?i m?t, 201013:25x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tscfgwmi.dll6.1.7601.22298452,09613 Tháng tư năm 201304:39IA-64
Change.exe6.1.7601.1751433,28020 Tháng mư?i m?t, 201010:22IA-64
Chglogon.exe6.1.7601.2229846,08013 Tháng tư năm 201303:48IA-64
Chgport.exe6.1.7601.1751451,20020 Tháng mư?i m?t, 201010:22IA-64
Chgusr.exe6.1.7601.1751445,56820 Tháng mư?i m?t, 201010:22IA-64
Logoff.exe6.1.7601.1751447,61620 Tháng mư?i m?t, 201010:22IA-64
Qappsrv.exe6.1.7601.1751449,66420 Tháng mư?i m?t, 201010:23IA-64
Qprocess.exe6.1.7601.1751457,85620 Tháng mư?i m?t, 201010:23IA-64
Query.exe6.1.7601.1751432,76820 Tháng mư?i m?t, 201010:23IA-64
Reset.exe6.1.7601.1751433,28020 Tháng mư?i m?t, 201010:23IA-64
Rwinsta.exe6.1.7601.1751447,61620 Tháng mư?i m?t, 201010:23IA-64
Shadow.exe6.1.7601.1751446,59220 Tháng mư?i m?t, 201010:23IA-64
Tscon.exe6.1.7601.1751448,12820 Tháng mư?i m?t, 201010:23IA-64
Tsdiscon.exe6.1.7601.1751448,64020 Tháng mư?i m?t, 201010:23IA-64
Tskill.exe6.1.7601.1751450,17620 Tháng mư?i m?t, 201010:23IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...ervices-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_498e97b7aefbda73.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17.000
Ngày (UTC)13 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...Es-commandlinetools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_430d5f0828fed035.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,262
Ngày (UTC)15 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)10:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...Es-commandlinetools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_4d62095a5d5f9230.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,191
Ngày (UTC)15 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)10:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...ervices-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_ed71a029f69c7239.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,998
Ngày (UTC)13 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...Es-commandlinetools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_e6f0677a709f67fb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,259
Ngày (UTC)15 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)10:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...Es-commandlinetools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22298_none_4d62095a5d5f9230.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,191
Ngày (UTC)15 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)10:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2834976 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2834976 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2834976

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com