Không "Lync th? xác minh r?ng các máy ch? là đáng tin c?y cho đ?a ch? kí nh?p c?a b?n" thư khi ngư?i dùng c? kí nh?p vào Lync 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2833618 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Khi ngư?i dùng c? kí nh?p vào Microsoft Lync 2013 trong m?t môi trư?ng Lync Server 2013 cho l?n đ?u tiên, ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo sau trong m?t h?p tho?i:

Lync là c? g?ng đ? k?t n?i v?i:
<Fully qualified="" domain="" name="" (fqdn)="" of="" a="" server=""></Fully>
Lync không th? xác minh r?ng các máy ch? là đáng tin c?y cho đ?a ch? kí nh?p c?a b?n. K?t n?i b?ng m?i?

Ví d?, hộp thoại tin tư?ng mô h?nh xu?t hi?n:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh cho hộp thoại tin tư?ng mô h?nh

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? tên mi?n SIP c?a ngư?i dùng không kh?p v?i tên mi?n trong các thu?c tính sau đây trong ch?ng ch? c?a b?n ghi Dịch vụ Web Lync:
 • Tên ch? đ?
 • Tên ph? bi?n

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1:t? s?a đ?i giá tr? ki?m nh?p TrustModelData

Quan tr?ngPh?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Đ? t? s?a đ?i giá tr? ki?m nh?p TrustModelData cho ngư?i dùng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor ngày computeron mà khách hàng máy tính đ? bàn năm 2013 Lync đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 2. Xác đ?nh v? trí v? trí registry sau trên máy tính:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Lync

  Lưu ?N?u khoá ki?m nh?pLync không t?n t?i, b?n ph?i t?o khoá.
 3. B?m chu?t ph?i vào phím Lync , b?m vào t?o m?i, và sau đó b?m String Value.
 4. Lo?i TrustModelData, và sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m chu?t ph?i vào TrustModelData, và sau đó b?m s?a đ?i.
 6. Trong h?p Value ngày , thêm tên mi?n c?a máy ch? s? đư?c hi?n th? trong hộp thoại tin tư?ng mô h?nh.

Phương pháp 2: s? d?ng nhóm chính sách đ? s?a đ?i giá tr? ki?m nh?p TrustModelData

S? d?ng chính sách nhóm đ? s?a đ?i giá tr? ki?m nh?p TrustModelData cho ngư?i dùng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách nhóm danh sách vùng site tin c?y 2013 Lync (TrustModelData), h?y xem C?u h?nh máy tính khách Bootstrapping chính sách.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Lync 2013.admx (ADMX) và .adml (ADML) m?u qu?n tr?, h?y xem Văn ph?ng năm 2013 hành chính m?u t?p tin (ADMX/ADML) và công c? Tu? ch?nh Office.

Thông tin thêm

Lync 2013 khách hàng máy tính đ? bàn s? d?ng cơ ch? t? đ?ng phát hi?n m?i đ? xác đ?nh v? trí n?i b? ho?c bên ngoài các b?n ghi Dịch vụ Web Lync, tùy thu?c vào v? trí m?ng c?a ngư?i s? d?ng.

Quá tr?nh sau x?y ra khi các khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2013 c? g?ng xác đ?nh v? trí các b?n ghi Dịch vụ Web Lync:

 1. Các khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2013 s? g?i m?t c?p c?a các yêu c?u HTTP và HTTPS đ? xác đ?nh v? trí b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n Lync. Các yêu c?u HTTP và HTTPS bao g?m m?t thi?t l?p m?c đ?nh c?a máy ch? lưu tr? n?i b? ho?c bên ngoài tên giá tr? và tên mi?n SIP c?a ngư?i s? d?ng.

  Ví d?, khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2013 s? g?i các yêu c?u sau đây:

  http://LyncdiscoverInternal.contoso.com và https://LyncdiscoverInternal.contoso.com

  Lưu ?LyncdiscoverInternal.contoso.com đ? đư?c gi?i quy?t đ? FQDN ho?c IP đ?a ch? c?a các b?n ghi Dịch vụ Web Lync n?i b?.

  http://Lyncdiscover.contoso.com và https://Lyncdiscover.contoso.com

  Lưu ?Lyncdiscover.contoso.com đ? đư?c gi?i quy?t đ? FQDN ho?c IP đ?a ch? c?a giao di?n bên ngoài c?a Proxy đ?o ngư?c.
 2. Khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2013 nh?n đư?c m?t ph?n ?ng có ch?a URL n?i b? và bên ngoài b?o m?t c?a b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n t? các b?n ghi Dịch vụ Web.
 3. Các khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2013 c? g?ng liên h? v?i b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i HTTPS. N?u tên mi?n SIP c?a ngư?i dùng không kh?p v?i tên mi?n trong tên ch? đ? ho?c Nameproperty ph? bi?n trên ch?ng ch? đư?c gán cho Lync Web b?n ghi d?ch v?, hộp thoại tin tư?ng mô h?nh xu?t hi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2833618 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Lync Server 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2833618 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2833618

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com