S?t?t?ja e-pasta adrese, adres?ta e-pasta adrese, nevis tiek par?d?ts map? Nos?t?tie Outlook.com vai Hotmail.com

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2831434 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Apsveriet ??du situ?ciju:
  • Izmantojot Outlook Hotmail Connector, konfigur?t Hotmail kontu programm? Microsoft Office Outlook 2007 vai Outlook 2010.
  • e-pasta zi?ojums nos?t?t citam lietot?jam programm? Outlook.
  • J?s pierakst?tos sav? kont? vietn? Outlook.com vai Hotmail.com un p?c tam atveriet mapi Sent .
?aj? scen?rij?, s?t?t?ja e-pasta adrese (e-pasta adresi) tiek par?d?ts map? Nos?t?tie e-pasta zi?ojuma lauk? kam . Tom?r ir j?par?da adres?ta e-pasta adrese (e-pasta adresi lietot?jam, kas nos?t?ts e-pasta zi?ojumu).

Piez?me. Da?os gad?jumos, viet? s?t?t?ja e-pasta adrese tiek r?d?ta s?t?t?ja v?rdu.

Iemesls

?? probl?ma rodas sakar? ar noilguma Hotmail Outlook Connector.

Piez?me.?? probl?ma nerodas Outlook 2013. gad?.

Papildindorm?cija

?is jaut?jums attiecas tikai uz programmu Outlook 2007 un Outlook 2010. Tas ir t?p?c, ka programmas Outlook 2007 un Outlook 2010 izmantot Microsoft Outlook Hotmail Connector, lai izveidotu savienojumu ar Hotmail.com un Outlook.com kontu. Nav pl?nots atjaunin?t Hotmail Outlook Connector. Tom?r Outlook 2013. gadam atbalsta protokols Exchange ActiveSync (EAS) kontus un t?d?? nav pieredzes ?aj? jaut?jum?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2831434 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 23. apr?lis - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Outlook Hotmail Connector 14.0
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2831434 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2831434

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com