T?t máy không đúng có th? ?nh hư?ng đ?n khôi ph?c h? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 283096 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng khôi ph?c h? th?ng đ? th?c hi?n m?t ph?c h?i h? th?ng c?a b?n, khôi ph?c h? th?ng có th? không khôi ph?c l?i t?t c? các file như mong đ?i. B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi quá tr?nh khôi ph?c:
Khôi ph?c h? th?ng
Ph?c h?i không đ?y đ?
Máy tính c?a b?n không th? đư?c khôi ph?c:
Ngày
Khôi ph?c đi?m tên
Khôi ph?c này không hoàn thành. Nó b? ng?t b?i m?t t?t máy không đúng. B?n nên hoàn tác khôi ph?c này hay ch?n đi?m khôi ph?c khác.
Đ? ch?n đi?m khôi ph?c khác, kh?i đ?ng l?i khôi ph?c h? th?ng.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra khi máy tính không t?t đúng cách. Ví d?, v?n đ? này x?y ra khi có là m?t t?nh c? hay c? ? không đúng cách t?t máy trong quá tr?nh ph?c h?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? khôi ph?c vào đi?m khôi ph?c cùng m?t l?n n?a, ho?c hoàn tác khôi ph?c l?n đ?u.

Phương pháp 1: Ch?n cùng m?t ho?c m?t đi?m khôi ph?c

  1. B?t đ?u khôi ph?c h? th?ng.
  2. Nh?p vào Khôi ph?c máy tính c?a tôi cho m?t th?i gian trư?c đó, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  3. Ch?n m?t đi?m khôi ph?c t? các H? th?ng khôi ph?c l?ch trong các Ch?n m?t đi?m khôi ph?c h?p tho?i h?p, và sau đó b?m ti?p.

Cách 2: Hoàn tác khôi ph?c trư?c

  1. B?t đ?u khôi ph?c h? th?ng.
  2. Nh?p vào Hoàn tác khôi ph?c cu?i cùng c?a tôi, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

THÔNG TIN THÊM

Khi m?t máy tính là không đúng ho?c bu?c ph?i đóng c?a trong m?t quá tr?nh khôi ph?c, ho?c vô t?nh ho?c c? ?, máy có th? thu?c m?t trong đó ch? là m?t s? t?p đ? đư?c khôi ph?c.

N?u m?t t?t máy không đúng cách s? x?y ra b?t c? lúc nào khác (không ph?i trong th?i gian ph?c h?i), và khôi ph?c đư?c th?c hi?n vào m?t đi?m trư?c khi t?t máy không đúng, đó là m?t kh? năng nh? khôi ph?c như v?y có th? th?t b?i, do th?c t? là m?t s? các ho?t đ?ng t?p tin có th? không đ? đư?c đăng đúng b?i khôi ph?c h? th?ng. H? th?ng s? trong nhà nư?c tương t? như trư?c khi khôi ph?c đư?c kh?i xư?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c đư?c hi?n th? trong "Ngh? quy?t" ph?n c?a bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 283096 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb kbmt KB283096 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:283096

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com