M?t b?n C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3,0 SP2 là có s?n (KB2828185)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2828185 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2). Bài vi?t này bao g?m thông tin v? n?i dung c?a b?n C?p Nh?t và làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t.

V?n đ? mà updatefixes này

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t máy ch? Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) đang ch?y Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.
 • B?n s? d?ng công c? dòng lệnh Wsusutil.exe đ? đ?ng b? hóa ph?n m?m C?p Nh?t siêu d? li?u trên máy ch? WSUS. Ví d?, b?n ch?y l?nh sau:
  wsusutil.exe xu?t kh?u export.cab export.log
 • L?nh đư?c hoàn thành mà không có m?t l?i, và m?t t?p tin gói (xu?t kh?u.cab) đư?c xu?t kh?u.
Trong trư?ng h?p này, kích thư?c t?p tin c?a xu?t kh?u.cab đư?c hi?n th? là 0 kilobyte (KB).

V?n đ? này x?y ra b?i v? các t?p tin metadata.txt trong t?p CAB xu?t kh?u vư?t quá gi?i h?n c?a 2 gigabyte (GB).

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, installthe C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này. Sau đó, s? d?ng cú pháp sau đây đ? xu?t kh?u ho?c nh?p kh?u C?p Nh?t siêu d? li?u b?ng cách s? d?ng d?ng th?c t?p GZIP:
wsusutil.exe xu?t kh?u export.xml.gz export.log
wsusutil.exe nh?p kh?u import.xml.gz import.log
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2819484 T?p CAB đư?c xu?t kh?u b?ng cách s? d?ng l?nh Wsusutil.exe đư?c hi?n th? là 0 KB trên m?t máy ch? D?a trên Windows Server 2012 WSUS

B?n c?p nh?t này c?ng bao g?m các b?n s?a l?i sau đây:
 • 2530678 Nhà xu?t b?n c?p nh?t h? th?ng Trung tâm không xu?t b?n thông tin c?p nh?t tùy bi?n v?i m?t máy tính n?u WSUS 3,0 SP2 và các.NET Framework 4 đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 • 2530709 "Ch? có siêu d? li?u" b?n C?p Nh?t không th? đư?c h?t h?n ho?c s?a đ?i trong WSUS 3,0 SP2
 • 2720211 Có b?n C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3.0 Service Pack 2
 • 2734608 Có b?n C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3.0 Service Pack 2

Ghi chú
 • C?p Nh?t 2720211 và C?p Nh?t 2734608 đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này. Updatesstrengthen WSUS các kênh truy?n thông.
 • Các c?a s? C?p Nh?t đ?i l? (WUA) trên máy tính đư?c qu?n l? b?i máy ch? WSUS này đư?c t? đ?ng nâng c?p sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.
 • WSUS ph?i làm vi?c m?t cách chính xác đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này. N?u WSUS đư?c c?u h?nh đ? đ?ng b? hoá các C?p Nh?t t? Microsoft Update, h?y ch?c ch?n r?ng WSUS có th? đ?ng b? hóa thông tin C?p Nh?t. Ngoài ra, khách hàng ph?i có kh? năng giao ti?p v?i máy ch? WSUS.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n ki?m tra y t? cơ b?n trên m?t máy ch? WSUS, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
  L?p m?c ch? d?n l?i b? máy cơ s? d? li?u WSUS
  S? d?ng thu?t s? d?n máy ch?

Làm th? nào đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này

Chúng tôi đ? ngh? b?n đ?ng b? hoá t?t c? WSUS máy ch? sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. N?u b?n có m?t h? th?ng phân c?p c?a máy ch? WSUS, áp d?ng b?n c?p nh?t này, và sau đó đ?ng b? các máy ch? t? đ?u c?a hàng giáo ph?m đ?n dư?i cùng c?a h? th?ng phân c?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u các thành ph?n trong WSUS 3,0 SP2 đ?ng b? hoá v?i Microsoft Update.
 2. Áp d?ng C?p Nh?t 2828185 đ?n máy ch? ? cùng WSUS 3,0 SP2 máy ch? h? th?ng phân c?p.
 3. Đ?ng b? hóa h? ph?c v?.
 4. L?p l?i bư?c 2 đ?n 3 cho máy ch? WSUS 3,0 SP2 có th? đ?ng b? hóa v?i h? ph?c v? ? trên cùng c?a h? th?ng phân c?p (t? trên h? th?ng phân c?p đ? dư?i cùng c?a h? th?ng phân c?p).

V?n đ? v?i b?n c?p nh?t này

 • N?u b?n s? d?ng tính năng xu?t b?n c?c b? t? m?t bàn đi?u khi?n t? xa WSUS, b?n ph?i áp d?ng b?n c?p nh?t này trên t?t c? bàn giao ti?p WSUS t? xa. Đi?u này là đ? đ?m b?o r?ng các phiên b?n API c?a nh?ng bàn giao ti?p phù h?p v?i.
 • Youhave đ? tái đăng và phát hành l?i t?t c? các b?n c?p nh?t đ?a phương sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Đ? tái đăng và phát hành l?i thông tin c?p nh?t đ?a phương, t?i thi?u m?t SHA1, 1024 phím dài ch?ng ch? đư?c yêu c?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?a phương công b? b?n C?p Nh?t, h?y vào web site Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
  Xu?t b?n đ?a phương
 • Afteryou áp d?ng b?n C?p Nh?t cho máy ch? WSUS, h?y làm theo các bư?c sau đ? đ?ng b? hóa Windows 8 ho?c Windows Server 2012 khách hàng v?i WSUS 3,0 SP2:
  1. M? cmd.exe trong các ch? đ? cao trên máy tính khách Windows.
  2. G? l?nh sau đây. Đ?m b?o r?ng b?n nh?n Enter sau khi b?n g? m?i l?nh:

   Net stop wuauserv

   Rd/s %windir%\softwaredistribution\

   Net B?t đ?u wuauserv
 • B?n ph?i t?o các quy t?c ngo?i l? trong HTTPS ki?m tra server n?u các đi?u ki?n sau là đúng đ?i v?i môi trư?ng c?a b?n. B?n ph?i làm đi?u này đ? lưu lư?ng truy c?p Windows Update không đư?c ki?m tra khi nó tunneled.
  • Youconnect cho Windows C?p nh?t thông qua m?t m?ng proxy.
  • M?ng proxy s? d?ng HTTPS ho?c SSL ki?m tra n?i dung.
  • Đó là m?t máy ch? trung gian gi?a SSL lưu lư?ng truy c?p c?a khách hàng và Microsoft Update.

  Formore thông tin v? làm th? nào đ? t?o ra các trư?ng h?p ngo?i l? cho các ki?m tra HTTPS cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG), đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
  Lo?i tr? ngu?n và đi?m đ?n t? ki?m tra HTTPS
  Di?n đàn danh sách các URL và tên mi?n đ? lo?i tr? kh?i vi?c ki?m tra HTTPS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  885819 B?n g?p v?n đ? khi b?n truy c?p vào các website c?a Windows Update Phiên b?n 6 thông qua m?t máy ch? đang ch?y ISA Server
 • N?u b?n t? cài đ?t chuyên bi?t t?p tin th?c thi đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t.
 • T? xa Microsoft SQL Server qu?n tr? viên ph?i t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n có quy?n truy c?p quản trị viên máy phục vụ SQL. SQL Server luôn luôn ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo cách th? công.
 • Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y c?a s? b? máy cơ s? d? li?u n?i b? ho?c máy ch? SQL.
 • Youmust ng?ng Internet Information Services (IIS) và b?n ghi d?ch v? WSUS đ? ngăn b? máy cơ s? d? li?u đư?c truy c?p trong khi nâng c?p c?m cân b?ng t?i m?ng (NLB). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách nâng c?p C?m NLB, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? nâng c?p NLB c?m trên t?t c? các máy tính".

Làm th? nào đ? nâng c?p C?m NLB trên t?t c? các máy tính

 1. Đóng c?a b?n ghi d?ch v? NLB trên m?i nút ch?n m?t trong c?m NLB. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh.

  Lưu ? Trong các bư?c sau, nh?n ENTER sau m?i khi b?n g? m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
  NLB.exe đ?nh ch?
 2. Đóng c?a IIS và b?n ghi d?ch v? WSUS. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh:
  iisreset/d?ng

  net stop wsusservice
 3. Đ?m b?o r?ng không có các b?n ghi d?ch v? khác có th? truy c?p vào b? máy cơ s? d? li?u SQL Server trong quá tr?nh nâng c?p C?m NLB. Đ? làm đi?u này, g? nlb.exe vô hi?u hóa cùng v?i các tham s? b? sung thích h?p cho các c?ng ho?c áp d?ng m?t d?u ki?m nh?c l?nh:
  disable {vip[{:Port | :all}] | all[{:Port | :all}]} {Cluster[:{Host]| all {local | global}}}

 4. sao lưu b? máy cơ s? d? li?u SQL Server. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu b? máy cơ s? d? li?u SQL Server, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  Làm th? nào đ?: sao lưu b? máy cơ s? d? li?u (SQL Server Management Studio)
 5. Individuallyupgrade m?i máy tính k?t thúc. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Thi?t l?p WSUS, và cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2828185. Đ? làm đi?u này, nh?p m?t trong các l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, phù h?p cho h? th?ng c?a b?n:
   • WSUS-KB2828185-x64.exe Hz C:\MySetup.log
   • WSUS-KB2828185-x86.exe Hz C:\MySetup.log

   Youwill không nh?n đư?c d?u ki?m nh?c m?t khi b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  2. Soát thi?t l?p kí nh?p đ? xác minh r?ng vi?c nâng c?p đ? thành công. Đ? làm đi?u này, h?y g?C:\MySetup.logm?t d?u ki?m nh?c l?nh.
  3. H?y ch?c ch?n r?ng IIS và b?n ghi d?ch v? WSUS đư?c ng?ng l?i. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh:
   iisreset/d?ng

   net stop wsusservice
  4. L?p l?i các bư?c A-C trên m?i máy tính k?t thúc.
 6. Sau khi b?n nâng c?p t?t c? các nút ch?n m?t, B?t đ?u IIS và b?n ghi d?ch v? WSUS. Đ? làm đi?u này, g? iisreset m?t d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?p net B?t đ?u wsusservice trên m?i nút ch?n m?t trong c?m NLB.
 7. Kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? NLB trên m?i nút ch?n m?t trong c?m NLB. Đ? làm đi?u này, g? nlb.exe ti?p t?c m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
 8. Lo?inlb.exe s? m?t d?u ki?m nh?c l?nh cho t?t c? các c?ng ho?c ?ng d?ng mà b?n vô hi?u hóa trong bư?c 3.

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3,0 SP2 (KB2828185)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
C?p Nh?t cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3,0 SP2 cho h? th?ng d?a trên x 64 (KB2828185)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3,0 SP2 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Đ? bi?t thêm thông tin v? Service Pack 2 cho Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
972455 Mô t? Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? 3.0 gói b?n ghi d?ch v? 2

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin chung v? b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2828185 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2
T? khóa: 
kbfix atdownload kbbug kbsurveynew kbexpertiseinter kbupdate kbmt KB2828185 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2828185

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com