Qfecheck.exe đ? ki?m ch?ng cài đ?t c?a Windows 2000 và Windows XP hotfixes

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 282784 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t công c? d?ng l?nh, Qfecheck.exe, r?ng ti?n đóng b?o cho m?ng qu?n tr? viên tăng cho kh? năng theo d?i và xác minh cài đ?t Windows 2000 và Windows XP hotfixes. Công c? này cung c?p nh?ng l?i ích sau:
 • Công c? này giúp khách hàng nh?ng ngư?i ngh? r?ng h? có đúng đư?c cài đ?t b?n C?p Nh?t, nhưng có không, và nh?ng ngư?i bây gi? đang g?p m?t v?n đ?. Trư?c đó, nó là hơi khó đ? xác đ?nh các b?n s?a l?i mà đ? đư?c cài đ?t trên máy tính. Công c? đơn gi?n này d? dàng li?t kê t?t c? các b?n s?a l?i đư?c cài đ?t b?i s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft. Khách hàng sau đó có th? xác nh?n r?ng h? đ? cài đ?t b? s?a ch?a trư?c khi s? d?ng m?t v? vi?c h? tr? có giá tr? và kh? năng có th? tr?i qua th?i gian có k? ho?ch xu?ng, thích h?p.
 • Nhi?u công ty xác đ?nh m?t t?p ph? bi?n các b?n s?a l?i đư?c yêu c?u cho t?t c? các máy ch? trong m?t trung tâm d? li?u nh?t đ?nh. Đ? giúp đ?m b?o r?ng Windows 2000 và Windows XP hotfixes đư?c áp d?ng m?t cách nh?t quán trên nhi?u máy ch?, công c? này cho phép b?n t?o các b?n ghi cho m?i máy tính trong t? ch?c c?a b?n hi?n th? b?n s?a l?i nào đư?c cài đ?t. M?t khi nh?ng b?n ghi đư?c t?o ra, b?n có th? d? dàng quét chúng nh?t quán.
 • Có nh?ng t?nh hu?ng hi?m trong đó, v? m?t v?n đ? m?ng, m?t v?n đ? v?i b?n C?p Nh?t b?n thân, ho?c m?t C?p Nh?t ti?p theo là không đúng cách s? ghi đè m?t s?a ch?a trư?c đó, có thông tin C?p Nh?t có th? đư?c b? hư h?i ho?c b? lo?i b? l?i. Công c? này đ?m b?o r?ng không ch? có các b?n s?a l?i đư?c cài đ?t, nhưng h? là hi?n t?i trên máy tính.
 • Microsoft đ? ghi nh?n m?t s? tương quan đáng k? gi?a vi?c duy tr? m?t n?n t?ng phù h?p trên toàn t? ch?c và ?n đ?nh t?ng th? và th?i gian ho?t đ?ng c?a các h? th?ng. Microsoft tin r?ng b?ng cách s? d?ng công c? này thư?ng xuyên ki?m toán máy tính là m?t th?c hành t?t nh?t s? giúp khách hàng đ?t đư?c đ? tin c?y cao trên máy tính c?a h?.

THÔNG TIN THÊM

Qfecheck.exe s? xác đ?nh mà hotfixes đư?c cài đ?t b?ng cách đ?c các thông tin đư?c lưu tr? trong khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates
B?ng cách s? d?ng thông tin Phiên b?n t?p tin đư?c lưu tr? trong phím này b?i m?i hotfix đư?c cài đ?t, các công c? Qfecheck.exe ki?m tra các t?p tin nh? phân đư?c cài đ?t đ? xác minh r?ng h? phù h?p v?i.

Qfecheck.exe xác đ?nh lo?i v?n đ?, sau đây:
 • Các t?p tin đó đ? là hotfixed, nhưng mà các t?p tin nh? phân đư?c cài đ?t không ph?i hi?n nay.

  Qfecheck đ?c khóa registry mà đư?c liên k?t v?i m?i l?n C?p Nh?t, và ki?m tra s? phiên b?n đư?c ghi trong s? đăng k? đ?i v?i phiên b?n hi?n t?i c?a cùng m?t t?p tin đư?c cài đ?t. N?u Phiên b?n hi?n t?i là th?p hơn phiên b?n đư?c ghi trong s? đăng k?, Qfecheck báo cáo m?t l?i.
 • Hotfix t?p đang hi?n hành, nhưng đang không đư?c xem là h?p l? b?i catalog đ? cài đ?t.

  Đ?i v?i m?i t?p tin đ? đư?c cài đ?t b?i m?t hotfix, Qfecheck ki?m tra đ? th?y r?ng các catalog hi?n t?i trên máy tính ch?a thông tin đó s? đư?c s? d?ng b?i Windows File b?o v? (WFP) đ? xác nh?n các t?p tin. N?u m?t t?p tin là h?p l? theo đ? thông tin hotfix trong đăng k?, nhưng catalog đ? cài đ?t không tán, Qfecheck báo cáo m?t l?i.

  LƯU ?: N?u WFP đ? đư?c kích ho?t trong trư?ng h?p này, các t?p tin hotfixed s? đư?c quay ngư?c l?i m?t phiên b?n trư?c đó.
Qfecheck s? hi?n th? thông tin c?a nó trong m?t c?a s? d?u nh?c l?nh khi b?n ch?y nó. N?u b?n đăng các k?t qu? c?a Qfecheck vào m?t t?p s? ghi v?i các / l chuy?n đ?i, các t?p tin đăng nh?p đư?c lưu trong c?p hi?n th?i tr? khi b?n xác đ?nh v? trí. V? trí này có th? là b?t k? đư?ng d?n h?p l?, trong đó có m?t đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC). Qfecheck không đăng nh?p thông tin trong s? ghi s? ki?n.

N?u các phiên b?n Windows 2000 c?a Qfecheck báo cáo r?ng m?t s? t?p này không h?p l? trong catalog h? th?ng, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281767 Đăng bài C?p Nh?t Sp2.cat có s?n đ? gi?i quy?t các v?n đ? versioning v?i Service Pack 1 hotfixes

Làm th? nào đ? có đư?c Qfecheck.exe

Windows XP Home và Windows XP Professional

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Download
T?i v? Q282784_WXP_SP1_x86_ENU.exe bây gi?
Ngày phát hành: 18 tháng 1 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Windows 2000

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Download
T?i v? Q282784_W2K_spl_X86_EN.exe bây gi?
Ngày phát hành: 18 tháng 1 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Cú pháp l?nh Qfecheck.exe

QFECheck có th? đư?c ch?y trên b?t k? phiên b?n ngôn ng? c?a Windows, nhưng đ?u ra văn b?n ti?ng Anh ch?.
QFECHECK [/l[:location] /v /q /?]

  /l  Log output to <Computername>.log in the current folder
    location. Use the specified location to store the 
    log file.
  /v  Verbose output
  /q  Quiet mode
  /?  This help
					

Ví d? v? s?n lư?ng Qfecheck

Windows 2000 không có gói d?ch v? ho?c hotfixes cài đ?t:
Windows 2000 Hotfix xác nh?n báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/7/2001 9: 9 pm

Hi?n t?i c?p gói d?ch v?:

Hotfixes Identified: No Hotfixes t?m th?y trên h? th?ng.
Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) mà không c?n hotfixes cài đ?t:
Windows 2000 Hotfix xác nh?n báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/7/2001 09:39

Hi?n t?i c?p gói d?ch v?: Gói d?ch v? 1

Hotfixes Identified: No Hotfixes t?m th?y trên h? th?ng.
Windows 2000 SP1 v?i Q274835 cài đ?t:
Windows 2000 Hotfix xác nh?n báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/7/2001 09:54

Hi?n t?i c?p gói d?ch v?: Gói d?ch v? 1

Hotfixes xác đ?nh:
Q274835: Hi?n t?i trên h? th?ng.
Windows 2000 SP1 trên đó m?t hotfix đư?c cài đ?t và các t?p tin nh? phân là đúng, nhưng c?a hàng này là không đúng:
Windows 2000 Hotfix xác nh?n báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/9/2001 02:49

Hi?n t?i c?p gói d?ch v?: Gói d?ch v? 1

Hotfixes xác đ?nh:
Q267866: Hi?n t?i trên h? th?ng.
Q272743: Hotfix này nên đư?c cài đ?t l?i.
B?ng cách s? d?ng các / v chuy?n đ?i (ti?t ra):
Windows 2000 Hotfix xác nh?n báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/11/2001 09:24

Hi?n t?i c?p gói d?ch v?: Gói d?ch v? 1

Hotfixes xác đ?nh:
Q267866: Hi?n t?i trên h? th?ng.
Q272743: Hotfix này nên đư?c cài đ?t l?i.

Các t?p sau này không h?p l? trong catalog h? th?ng:
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE
Windows 2000 SP1 trên đó m?t hotfix đư?c cài đ?t nhưng các t?p tin nh? phân không ph?i là hi?n t?i:
Windows 2000 Hotfix xác nh?n báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/9/2001 10:54 pm

Hi?n t?i c?p gói d?ch v?: Gói d?ch v? 1

Hotfixes xác đ?nh:
Q267866: Hi?n t?i trên h? th?ng.
Q272743: Hotfix này nên đư?c cài đ?t l?i.
B?ng cách s? d?ng các / v chuy?n đ?i (ti?t ra):
Windows 2000 Hotfix xác nh?n báo cáo cho \\WinAdvSrv
Báo cáo ngày: 1/11/2001 09:30

Hi?n t?i c?p gói d?ch v?: Gói d?ch v? 1

Hotfixes xác đ?nh:
Q267866: Hi?n t?i trên h? th?ng.
Q272743: Hotfix này nên đư?c cài đ?t l?i.

Các t?p tin sau đây là không chính xác cho hotfix này:
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE

Thông tin b? sung

Lưu ? r?ng t?t c? Windows 2000 và Windows XP các t?p tin đư?c b?o v? b?i WFP. Hotfixes có th? ch?a thông tin C?p Nh?t đ? nh?ng t?p tin, ví d? trong đó có th? .asp ho?c .chm t?p. Qfecheck không xác minh nh?ng t?p tin này b?i v? h? không có danh m?c thông tin trên máy tính.

Qfecheck.exe đư?c đ?t trong thư m?c %SystemRoot%\System32. Cài đ?t m?t m?nh không xác minh tính toàn v?n hotfix. Đ? nh?n đư?c m? xác nh?n, m? m?t c?a s? command prompt và ch?y Qfecheck.exe.

Lưu ? r?ng đó c?ng là m?t phiên b?n Microsoft Windows 95 c?a Qfecheck.exe. Không s? d?ng phiên b?n này v?i Windows 2000 ho?c Windows XP. Đ? có thêm thông tin v? các phiên b?n Windows 95, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
145990 Windows 95 công c? thông tin C?p Nh?t (Qfecheck.exe)

Thu?c tính

ID c?a bài: 282784 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
atdownload kbproductlink kbqfe kbenv kbbug kbfix kbgraphxlinkcritical kboswin2000fix kbsetup kbwin2000sp3fix kbwinxpsp1fix kbmt KB282784 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:282784

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com