ID c?a bài: 282599 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n ch?y m?t chương tr?nh Microsoft Office XP, t?p Ctfmon.exe (Ctfmon) ch?y dư?i n?n, ngay c? sau khi b?n thoát kh?i t?t c? các văn ph?ng các chương tr?nh.

Bài vi?t này câu tr? l?i m?t s? câu h?i thư?ng g?p v? t?p tin Microsoft văn b?n d?ch v? Ctfmon.exe đư?c t?i sau khi cài đ?t tính năng đ?u vào ngư?i s? d?ng Office XP thay th?. Bài vi?t này câu tr? l?i các các câu h?i sau đây:
 • Các t?p tin Ctfmon.exe (ctfmon) là g??
 • Các t?p tin Ctfmon.exe g??
 • Tôi có th? lo?i b? các t?p tin Ctfmon.exe?
 • T?i sao s? không Ctfmon.exe bi?n m?t khi tôi g? b? nó t? MSConfig?
 • Khi tôi g? b? cài đ?t các b?n ghi đ?u vào thay th? t? văn ph?ng XP, Ctfmon.exe v?n t?i. G? khác tôi có c?n ph?i làm đ? gi? cho nó t? ch?y?
 • Nh?ng g? s? lư?ng tài nguyên h? th?ng đư?c s? d?ng khi Ctfmon.exe là ch?y?
 • Tôi có th? t?i Ctfmon.exe theo yêu c?u thay v? c?a t?t c? các th?i gian?
 • Tôi s? phá v? m?t cái g? đó khi tôi nh?p vào K?t thúc tác v? trong quá tr?nh Ctfmon.exe?
 • Ctfmon.exe làm vi?c như nhau trên t?t c? các ho?t đ?ng h? th?ng?

THÔNG TIN THÊM

Các t?p tin Ctfmon.exe (Ctfmon.exe) là g??

Ctfmon.exe kích ho?t ki?u nh?p văn b?n đ?u vào ngư?i s? d?ng thay th? B? vi x? l? (TIP) và thanh ngôn ng? văn ph?ng Microsoft.

Các t?p tin Ctfmon.exe g??

Ctfmon.exe giám sát các c?a s? đang ho?t đ?ng và cung c?p đ?u vào văn b?n d?ch v? h? tr? cho nh?n d?ng ti?ng nói, nh?n d?ng vi?t tay, bàn phím, b?n d?ch, và công ngh? đ?u vào thay th? ngư?i dùng khác.

Tôi có th? lo?i b? các t?p tin Ctfmon.exe?

Lo?i b? Ctfmon.exe có th? gây ra v?n đ? hành vi trong c?a b?n Văn ph?ng chương tr?nh XP, do đó, lo?i b? nó là không nên. Đ? ngăn ch?n Ctfmon.exe t? ch?y, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: G? b? cài đ?t thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào

Đ? d? cài đ?t tính năng đ?u vào ngư?i s? d?ng thay th?, h?y đ?t nh?ng tr?ng thái cài đ?t đ? Không có s?n trong Office XP thi?t l?p.

Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows NT 4.0:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. Trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, nh?n vào đây đ? ch?n Microsoft Văn ph?ng XP s?n ph?m, nơi Văn ph?ng XP s?n ph?m là tên s?n ph?m văn ph?ng c? th? đư?c s? d?ng. N?u b?n đang s? d?ng m?t đ?c l?p Phiên b?n c?a m?t trong các chương tr?nh Office, nh?n vào đây đ? ch?n các s?n ph?m thích h?p trong danh sách. Nh?p vào Thêm/lo?i b?.
 5. Trong các Tùy ch?n ch? đ? b?o tr? h?p tho?i, ch?n Thêm ho?c lo?i b? tính năng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Đi?u này s? hi?n th? các Ch?n cài đ?t tu? ch?n cho t?t c? Các ?ng d?ng văn ph?ng và các công c? h?p tho?i.
 6. Nh?p vào d?u c?ng (+) bên c?nh Văn ph?ng chia s? tính năng đ? m? r?ng nó.
 7. Nh?p vào bi?u tư?ng bên c?nh Thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào, và ch?n Không có s?n.
 8. Nh?p vào Cập nhật.
LƯU ?: N?u b?n có nhi?u s?n ph?m Office XP cài đ?t, ví d?, Office XP Professional và nhà xu?t b?n 2002, b?n c?n ph?i l?p l?i các bư?c trư?c Đ?i v?i m?i s?n ph?m đư?c cài đ?t.

Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n. LƯU ?: Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.

 3. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.LƯU ?: Trong Windows XP, nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh.

 4. Trong các Chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n Microsoft Văn ph?ng XP s?n ph?m, nơi Văn ph?ng XP s?n ph?m là tên s?n ph?m văn ph?ng c? th? đư?c s? d?ng. N?u b?n đang s? d?ng m?t đ?c l?p Phiên b?n c?a m?t trong các chương tr?nh Office, nh?n vào đây đ? ch?n các s?n ph?m thích h?p trong danh sách. Nh?p vào Thay đổi.
 5. Trong các Tùy ch?n ch? đ? b?o tr? h?p tho?i, ch?n Thêm ho?c lo?i b? tính năng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Đi?u này s? hi?n th? các Ch?n cài đ?t tu? ch?n cho t?t c? Các ?ng d?ng văn ph?ng và các công c? h?p tho?i.
 6. Nh?p vào d?u c?ng (+) bên c?nh Văn ph?ng chia s? tính năng đ? m? r?ng nó.
 7. Nh?p vào bi?u tư?ng bên c?nh Thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào, và ch?n Không có s?n.
 8. Nh?p vào Cập nhật.
LƯU ?: N?u b?n có nhi?u s?n ph?m Office XP cài đ?t, ví d?, Office XP Professional và nhà xu?t b?n 2002, b?n c?n ph?i l?p l?i các bư?c trư?c Đ?i v?i m?i s?n ph?m đư?c cài đ?t.

Bư?c 2: H?y b? d?ch v? đ?u vào ngư?i s? d?ng thay th? t? d?ch v? văn b?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào D?ch v? văn b?n.LƯU ?: Trong Windows XP, nh?p vào Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng? và khu v?c Tuỳ chọn, và sau đó nh?p vào Trong khu v?c và ngôn ng? Tuỳ chọn. Trên các Ngôn ngữ tab, b?m vào Thông tin chi ti?t.

 3. Dư?i Cài đ?t d?ch v?, ch?n m?i đ?u vào m?c đư?c li?t kê, và sau đó b?m Gỡ bỏ đ? lo?i b? các m?c. T?t c? các m?c ph?i g? b?, t?ng ngư?i m?t, ngo?i tr? d?ch v? đ?u vào sau:
Ti?ng Anh (Hoa K?) - bàn phím Hoa K? 101 m?c đ?nh

Bư?c 3: Ch?y Regsvr32 /U trên Msimtf.dll và Msctf.dll t?p tin

 1. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các Ch?y h?p tho?i, g? l?nh sau đây:
  Regsvr32.exe Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Nh?p vào Ok.
 4. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 3 cho các t?p tin Msctf.dll.
Cho thông tin b? sung v? làm th? nào đ? lo?i b? CTFMon.exe, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313176 Chương tr?nh có th? b?t đ?u, b? thu?c lá, gi?m và đ?t đư?c t?p trung ng?u nhiên

T?i sao Ctfmon.exe s? không bi?n m?t khi tôi g? b? nó t? MSConfig?

Vô hi?u lo?i b? Ctfmon.exe t? MSConfig hóa Ctfmon.exe. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách vô hi?u hóa Ctfmon.exe, tham kh?o các "tôi có th? lo?i b? các Ctfmon.exe t?p tin?"ph?n trư?c đó trong bài vi?t này.

Khi tôi lo?i b? các tính năng đ?u vào thay th? t? Office XP, v?n c?n Ctfmon.exe t?i. Tôi ph?i làm g? khác đ? gi? cho nó ch?y?

Không gi?ng như các tính năng đ?u vào ngư?i s? d?ng thay th?, Ctfmon.exe là m?t c?u ph?n h? th?ng không th? b? g? cài đ?t. Để biết thêm thông tin về vô hi?u hóa Ctfmon.exe, xem ph?n "Tôi có th? lo?i b? các t?p tin Ctfmon.exe?" trư?c đó trong bài vi?t này.

Nh?ng g? s? lư?ng tài nguyên h? th?ng đư?c s? d?ng khi Ctfmon.exe ch?y?

Ctfmon.exe s? d?ng ít tài nguyên h? th?ng n?u văn b?n nâng cao D?ch v? không ch?y. D?ch v? văn b?n nâng cao là nh?ng công ngh? đ?u vào (nh?n d?ng ti?ng nói, nh?n d?ng vi?t tay và đ?u vào phương pháp biên t?p viên) đó đang đư?c đi?u khi?n b?i Ctfmon.exe thông qua m?t TIP.

Tôi có th? t?i Ctfmon.exe theo yêu c?u thay v? c?a t?t c? các th?i?

Đ?u vào ngư?i s? d?ng thay th? h? th?ng không đư?c thi?t k? đ? đư?c n?p và b? n?p theo yêu c?u.

Tôi có th? nh?p vào "K?t thúc công vi?c" trong h?p tho?i qu?n l? tác v? ho?c "K?t thúc công vi?c" trong h?p tho?i đóng chương tr?nh cho quá tr?nh Ctfmon.exe?

Không. Không khuyên r?ng b?n t? đóng Ctfmon.exe quá tr?nh. Đó khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng các bư?c trong các "tôi có th? lo?i b? các Ctfmon.exe t?p tin?"ph?n n?u b?n mu?n ng?ng quá tr?nh Ctfmon.exe.

Không Ctfmon.exe công vi?c gi?ng nhau trong t?t c? các h? đi?u hành?

Nói chung, có. Ctfmon.exe th?c hi?n các nhi?m v? tương t? v? khác nhau H? đi?u hành Microsoft Windows.

Thông tin b? sung

Ctfmon.exe là t?p tin mà là ch?u trách nhi?m cho vi?c ki?m soát các Thay th? đ?u vào ngư?i s? d?ng công ngh?. Nó b?t đ?u thành ph?n thanh ngôn ng? (trong Systray) và v?n c?n đang ch?y trong n?n, ngay c? sau khi b?n thoát kh?i m?t Văn ph?ng chương tr?nh XP. Nó c?ng b?t đ?u m?i l?n Windows b?t đ?u và v?n c?n trong n?n, b?t k? c?a cho dù m?t chương tr?nh Office XP là b?t đ?u.

Ctfmon.exe đư?c thi?t k? đ? ti?p t?c ch?y dư?i n?n trong Windows phiên sau khi các thành ph?n đ?u vào ngư?i s? d?ng Office XP thay th? đ? đư?c cài đ?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 282599 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbFAQ kbhowto kbmt KB282599 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:282599

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com