Identifikator ?lanka: 282599 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Kada pokrenete program Microsoft Office XP, datoteka Ctfmon.exe (Ctfmon) radi u pozadini, ?ak i nakon ?to zatvorite sve Office programe.

Ovaj ?lanak odgovara na neka od naj?e??e postavljanih pitanja o datoteci Microsoft Text Services Ctfmon.exe, koja je u?itana nakon instaliranja funkcija ?Office XP Alternative User Input? (Alternativni korisni?ki unos za Office XP). Ovaj ?lanak odgovara na slede?a pitanja:
 • ?ta je datoteka Ctfmon.exe (ctfmon)?
 • ?ta datoteka Ctfmon.exe radi?
 • Mogu li da uklonim datoteku Ctfmon.exe?
 • Za?to datoteka Ctfmon.exe ne?e da nestane kada je uklonim iz MSConfig?
 • Kada deinstaliram stavke alternativnog unosa iz programa Office XP, datoteka Ctfmon.exe se jo? uvek u?itava. ?ta jo? treba da uradim da bih spre?io njen rad?
 • Koja koli?ina sistemskih resursa je iskori??ena pri radu datoteke Ctfmon.exe?
 • Mogu li da u?itam datoteku Ctfmon.exe na zahtev umesto da ona radi stalno?
 • Ho?u li prekinuti ne?to ako kliknem na dugme End Task (Zavr?i zadatak) za proces Ctfmon.exe?
 • Da li datoteka Ctfmon.exe radi jednako u svim operativnim sistemima?

Dodatne informacije

?ta je datoteka Ctfmon.exe (Ctfmon.exe)?

Ctfmon.exe aktivira ?Alternative User Input Text Input Processor (TIP)? (Procesor unosa teksta za funkciju Alternativni korisni?ki unos) i traku jezika za program Microsoft Office.

?ta datoteka Ctfmon.exe radi?

Ctfmon.exe nadgleda aktivne prozore i obezbe?uje podr?ku za uslugu unosa teksta za prepoznavanje govora, prepoznavanje rukopisa, tastaturu, prevod i ostale tehnologije alternativnog korisni?kog unosa.

Mogu li da uklonim datoteku Ctfmon.exe?

Uklanjanje datoteke Ctfmon.exe mo?e da uzrokuje problemati?no pona?anje u va?im programima Office XP, pa njeno uklanjanje nije preporu?ljivo. Da biste spre?ili rad datoteke Ctfmon.exe, sledite ove korake.

Korak 1: Deinstalirajte funkciju ?Alternative User Input? (Alternativni korisni?ki unos)

Da biste deinstalirali funkciju ?Alternative User Input? (Alternativni korisni?ki unos), namestite stanje instalacije na Not Available (Nije raspolo?ivo) u instalaciji za Office XP.

Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Zatvorite sve Office programe.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Settings (Postavke) i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 3. U ?Control Panel? (Kontrolnoj tabli), dvaput kliknite na opciju Add/Remove Programs (Dodaj/ukloni programe).
 4. Na kartici Install/Uninstall (Instaliraj/deinstaliraj), kliknite da biste izabrali stavku Microsoft Office XP product (Office XP proizvod), gde je Office XP product (Office XP proizvod) ime specifi?nog Office proizvoda koji se koristi. Ako koristite samostalnu verziju jednog od Office programa, kliknite da biste izabrali odgovaraju?i proizvod sa liste. Kliknite na opciju Add/Remove (Dodaj/ukloni).
 5. U dijalogu Maintenance Mode Options (Opcije re?ima odr?avanja), izaberite opciju Add or Remove Features (Dodaj ili ukloni funkcije)i zatim kliknite na dugme Next (Dalje). Ovo prikazuje dijalog Choose installation options for all Office applications and tools (Odaberite instalacione opcije za sve Office aplikacije i alatke).
 6. Kliknite na znak (+) pored Office Shared Features (Deljene funkcije sistema Office) kako biste ih razvili.
 7. Kliknite na ikonu pored Alternative User Input (Alternativni korisni?ki unos) i zatim izaberite opciju Not Available (Nije raspolo?ivo).
 8. Kliknite na dugme Update (A?uriraj).
NAPOMENA: Ako imate vi?e instaliranih Office XP proizvoda, na primer, Office XP Professional i Publisher 2002, morate da ponovite prethodni korak za svaki instalirani proizvod.

Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP:
 1. Zatvorite sve Office programe.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Settings (Postavke) i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla). NAPOMENA: U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).

 3. U ?Control Panel? (Kontrolnoj tabli), dvaput kliknite na opciju Add/Remove Programs (Dodaj/ukloni programe).NAPOMENA U operativnom sistemu Windows XP, izaberite opciju Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe).

 4. Na listi Currently installed programs (Trenutno instalirani programi), kliknite da biste izabrali stavku Microsoft Office XP product (Office XP proizvod), gde je Office XP product (Office XP proizvod) ime specifi?nog Office proizvoda koji se koristi. Ako koristite samostalnu verziju jednog od Office programa, klikom izaberite odgovaraju?i proizvod sa liste. Kliknite na dugme Change (Izmeni).
 5. U dijalogu Maintenance Mode Options (Opcije re?ima odr?avanja), izaberite stavku Add or Remove Features (Dodaj ili ukloni funkcije) i zatim kliknite na dugme Next (Dalje). Ovo prikazuje dijalog Choose installation options for all Office applications and tools (Odaberite instalacione opcije za sve Office aplikacije i alatke).
 6. Kliknite na znak (+) pored Office Shared Features (Deljene funkcije sistema Office) kako biste ih razvili.
 7. Kliknite na ikonu pored Alternative User Input (Alternativni korisni?ki unos) i zatim izaberite opciju Not Available (Nije raspolo?ivo).
 8. Kliknite na dugme Update (A?uriraj).
NAPOMENA: Ako imate vi?e instaliranih Office XP proizvoda, na primer, Office XP Professional i Publisher 2002, morate da ponovite prethodni korak za svaki instalirani proizvod.

Korak 2: Uklonite funkciju ?Alternative User Input Services? (Usluge alternativnog korisni?kog unosa) iz ?Text Services? (Usluga teksta)

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Settings (Postavke) i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 2. U ?Control Panel? (Kontrolnoj tabli), dvaput kliknite na stavku Text Services (Usluge teksta).NAPOMENA: U operativnom sistemu Windows XP, izaberite stavku Date, Time, Language, and Regional Options (Datum, vreme, jezi?ke i regionalne opcije) i zatim izaberite stavku Regional and Language Options (Regionalne i jezi?ke opcije). Na kartici Languages (Jezici) kliknite na dugme Details (Detalji).

 3. Pod opcijom Installed Services (Instalirane usluge), izaberite svaku stavku unosa koja je navedena i zatim kliknite na dugme Remove (Ukloni) da biste uklonili stavku. Sve stavke moraju biti uklonjene, jedna po jedna, osim slede?ih usluga unosa:
engleski (Sjedinjene Dr?ave)- podrazumevana tastatura Sjedinjene Dr?ave 101

Korak 3: Pokrenite Regsvr32 /U na datotekama Msimtf.dll i Msctf.dll

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. U dijalogu Run (Pokreni), otkucajte slede?u komandu:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Kliknite na dugme OK (U redu).
 4. Ponovite korake od 1 do 3 za datoteku Msctf.dll.
Za vi?e informacija o tome kako da uklonite datoteku CTFMon.exe, kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
313176 Programi mogu da se nasumi?no pokrenu, zatvore, uklone i postave u fokus

Za?to datoteka Ctfmon.exe ne?e da nestane kada je uklonim iz MSConfig?

Uklanjanje datoteke Ctfmon.exe iz MSConfig ne onemogu?ava datoteku Ctfmon.exe. Za vi?e informacija o onemogu?avanju datoteke Ctfmon.exe, pogledajte odeljak ?Mogu li da uklonim datoteku Ctfmon.exe?? u prethodnom delu ovog ?lanka.

Kada uklonim funkcije alternativnog unosa iz programa Office XP, datoteka Ctfmon.exe se jo? uvek u?itava. ?ta jo? moram da uradim da bih spre?io njen rad?

Za razliku od funkcija ?Alternative User Input? (Alternativni korisni?ki unos), datoteka Ctfmon.exe je komponenta sistema koja ne mo?e biti deinstalirana. Za vi?e informacija o onemogu?avanju datoteke Ctfmon.exe, pogledajte odeljak ?Mogu li da uklonim datoteku Ctfmon.exe?? u prethodnom delu ovog ?lanka.

Koja koli?ina sistemskih resursa je iskori??ena pri radu datoteke Ctfmon.exe?

Ctfmon.exe koristi mali deo sistemskih resursa ukoliko ne rade usluge ?Advanced Text Services? (Napredne Usluge teksta). ?Advanced Text Services? (Napredne usluge teksta) su one tehnologije unosa (prepoznavanje govora, prepoznavanje rukopisa i ?Input Method Editors? (Ure?iva?i ulaznog metoda)) koje datoteka Ctfmon.exe kontroli?e preko funkcije TIP.

Mogu li da u?itam datoteku Ctfmon.exe na zahtev umesto da ona radi stalno?

Sistem ?Alternative User Input? (Alternativni korisni?ki unos) nije dizajniran za u?itavanje and poni?tavanje u?itavanja na zahtev.

Mogu li da kliknem na dugme ?End Task? (Zavr?i zadatak) u dijalogu programa ?Task Manager? (Menad?er za zadatke) ili na dugme ?End Task? (Zavr?i zadatak) u dijalogu ?Close Program? (Zatvori program) za proces datoteke Ctfmon.exe?

Ne. Nije preporu?ljivo da ru?no zatvorite proces datoteke Ctfmon.exe. Preporu?ljivo je da koristite korake u odeljku ?Mogu li da uklonim datoteku Ctfmon.exe?? ako ?elite da zaustavite proces datoteke Ctfmon.exe.

Da li datoteka Ctfmon.exe radi jednako u svim operativnim sistemima?

Obi?no, da. Ctfmon.exe preduzima iste zadatke u razli?itim operativnim sistemima Microsoft Windows.

Dodatne informacije

Datoteka Ctfmon.exe je odgovorna za kontrolisanje tehnologija ?Alternative User Input? (Alternativni korisni?ki unos). Ona pokre?e komponentu ?Language Bar? (Trake jezika) (u Systray) i nastavlja da radi u pozadini ?ak i nakon ?to zatvorite program Office XP. Tako?e se pokre?e svaki put kada se pokrene operativni sistem Windows i nastavlja da radi u pozadini, bez obzira na to koji Office XP program je pokrenut.

Ctfmon.exe je dizajnirana da nastavi sa radom u pozadini tokom Windows sesija nakon instaliranja komponenti ?Office XP Alternative User Input? (Alternativni korisni?ki unos za Office XP).

Svojstva

Identifikator ?lanka: 282599 - Poslednji pregled: 31. oktobar 2013. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002
Klju?ne re?i: 
kbfaq kbhowto KB282599

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com