Straipsnio ID: 282599 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Kai paleid?iate program? ?Microsoft Office XP?, failas Ctfmon.exe (Ctfmon) veikia fone net i?jungus visas ?Office? programas.

?is straipsnis atsako ? kai kuriuos da?nai u?duodamus klausimus apie ?Microsoft? teksto paslaugos Ctfmon.exe fail?, kuris ?keliamas ?diegus ?Office XP? alternatyvios vartotojo ?vesties savybes. Straipsnis atsako ? ?iuos klausimus:
 • Kas yra Ctfmon.exe (ctfmon) failas?
 • K? daro Ctfmon.exe failas?
 • Ar galiu pa?alinti Ctfmon.exe fail??
 • Kod?l Ctfmon.exe nedingsta, kai a? j? pa?alinu i? MSConfig?
 • Kai pa?alinu alternatyviuosius ?vesties elementus i? ?Office XP?, Ctfmon.exe vis tiek ?keliamas. Ko dar reikia, kad jis neveikt??
 • Kiek sistemos i?tekli? naudojama, kai Ctfmon.exe veikia?
 • Ar galiu ?kelti Ctfmon.exe prireikus, o ne vis? laik??
 • Ar k? nors sugadinsiu, jei Ctfmon.exe procesui spustel?siu Baigti u?duot??
 • Ar Ctfmon.exe visose operacin?se sistemose veikia vienodai?

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kas yra Ctfmon.exe (Ctfmon.exe) failas?

Ctfmon.exe aktyvina alternatyvios vartotojo ?vesties teksto ?vesties procesori? (TIP) ir ?Microsoft Office? kalbos juost?.

K? daro Ctfmon.exe failas?

Ctfmon.exe stebi aktyvius langus ir palaiko teksto ?vesties paslaug?, skirt? kalbai atpa?inti, ra?ymui ranka atpa?inti, klaviat?ros, vertimo ir kit? alternatyvi? vartotojo ?ves?i? technologijoms.

Ar galiu pa?alinti Ctfmon.exe fail??

Pa?alinus Ctfmon.exe gali kilti ?Office XP? program? veikimo problem?, tod?l pa?alinti nerekomenduojama. Nor?dami, kad Ctfmon.exe neb?t? paleistas, atlikite ?iuos veiksmus.

1 veiksmas: pa?alinkite alternatyvi?j? vartotojo ?vest?

Nor?dami pa?alinti alternatyviosios vartotojo ?vesties priemon?, ?Office XP? s?rankoje nustatykite ?diegimo b?sen? Negalimas.

?Microsoft Windows Millennium Edition? (Me), ?Microsoft Windows 98? arba ?Microsoft Windows NT 4.0?:
 1. Baikite visas ?Office? programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 3. Valdymo skyde dukart spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.
 4. Skirtuke ?diegti/pa?alinti pasirinkite ?Microsoft Office XP? produktas. ?Office XP? produktas yra konkretaus naudojamo ?Office? produkto pavadinimas. Jei naudojate atskir? vienos i? ?Office? program? versij?, spustel?kite, kad pasirinktum?te atitinkam? produkt? i? s?ra?o. Spustel?kite Prid?ti/?alinti.
 5. Dialogo lange Prie?i?ros re?imo pasirinktys pasirinkite Prid?ti arba pa?alinti priemones, tada spustel?kite Pirmyn. Parodomas dialogo langas Pasirinkite diegimo pasirinktis visoms ?Office? programoms ir ?rankiams.
 6. Spustel?kite pliuso ?enkl? (+) ties Bendrosios ?Office? priemon?s, kad i?pl?stum?te.
 7. Spustel?kite piktogram? ties Alternatyvioji vartotojo ?vestis, tada pasirinkite Negalimas.
 8. Spustel?kite Naujinti.
PASTABA: Jei ?diegti keli ?Office XP? produktai, pavyzd?iui, ?Office XP Professional? ir ?Publisher 2002?, turite pakartoti ?iuos veiksmus kiekvienam ?diegtam produktui.

?Microsoft Windows 2000? ir ?Microsoft Windows XP?:
 1. Baikite visas ?Office? programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas. PASTABA: Jei naudojate ?Windows XP?, spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.

 3. Valdymo skyde dukart spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.PASTABA: Jei naudojate ?Windows XP?, spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.

 4. S?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos pasirinkite ?Microsoft Office XP? produktas. ?Office XP? produktas yra konkretaus naudojamo ?Office? produkto pavadinimas. Jei naudojate atskir? vienos i? ?Office? program? versij?, spustel?kite, kad pasirinktum?te atitinkam? produkt? i? s?ra?o. Spustel?kite Keisti.
 5. Dialogo lange Prie?i?ros re?imo pasirinktys pasirinkite Prid?ti arba pa?alinti priemones, tada spustel?kite Pirmyn. Parodomas dialogo langas Pasirinkite diegimo pasirinktis visoms ?Office? programoms ir ?rankiams.
 6. Spustel?kite pliuso ?enkl? (+) ties Bendrosios ?Office? priemon?s, kad i?pl?stum?te.
 7. Spustel?kite piktogram? ties Alternatyvioji vartotojo ?vestis, tada pasirinkite Negalimas.
 8. Spustel?kite Naujinti.
PASTABA: jei ?diegti keli ?Office XP? produktai, pavyzd?iui, ?Office XP Professional? ir ?Publisher 2002?, turite pakartoti ?iuos veiksmus kiekvienam ?diegtam produktui.

2 veiksmas: pa?alinkite alternatyviosios vartotojo ?vesties paslaugas i? teksto paslaug?

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Valdymo skyde dukart spustel?kite Teksto paslaugos.PASTABA: Jei naudojate ?Windows XP?, spustel?kite Datos, laiko, kalbos ir regiono pasirinktys, tada spustel?kite Regiono ir kalbos pasirinktys. Skirtuke Kalbos spustel?kite Prid?ti.

 3. Ties ?diegtos paslaugos pasirinkite visus i?vardytus ?vesties elementus, tada spustel?kite ?alinti, kad juos pa?alintum?te. Visus elementus reikia pa?alinti vien? po kito, i?skyrus ?i? ?vesties paslaug?:
English (United States) ? numatytoji klaviat?ra United States 101

3 veiksmas: failuose Msimtf.dll ir Msctf.dll paleiskite Regsvr32 /U

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Dialogo lange Vykdyti ?veskite ?i? komand?:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Spustel?kite Gerai.
 4. Pakartokite 1-3 veiksmus su Msctf.dll failu.
Jei norite gauti papildomos informacijos kaip pa?alinti CTFMon.exe, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
313176 Programas galima prad?ti, baigti, prarasti ir sutelkti atsitiktine tvarka (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Kod?l Ctfmon.exe nedingsta, kai pa?alinu i? MSConfig?

Ctfmon.exe pa?alinimas i? MSConfig, nei?jungia Ctfmon.exe. Daugiau informacijos apie Ctfmon.exe i?jungim?, ie?kokite ?io straipsnio skyriuje ?Ar galiu pa?alinti Ctfmon.exe fail???.

Pa?alinus alternatyviosios ?vesties priemones i? ?Office XP?, Ctfmon.exe vis tiek ?keliamas. K? dar turiu padaryti, kad jis neveikt??

Skirtingai nuo alternatyviosios vartotojo ?vesties priemoni?, Ctfmon.exe yra sistemos komponentas, kurio negalima pa?alinti. Daugiau informacijos apie Ctfmon.exe i?jungim?, ie?kokite ?io straipsnio skyriuje ?Ar galiu pa?alinti Ctfmon.exe fail???

Kiek sistemos i?tekli? naudojama, kai Ctfmon.exe veikia?

Jei neveikia papildomos teksto paslaugos, Ctfmon.exe naudoja nedaug sistemos i?tekli?. Papildomos teksto paslaugos yra ?ios ?vesties technologijos (kalbos atpa?inimas, ra?ysenos atpa?inimas ir ?vesties metodo dorokliai), kurias Ctfmon.exe valdo per TIP.

Ar galiu ?kelti Ctfmon.exe prireikus, o ne vis? laik??

Alternatyviosios vartotojo ?vesties sistema n?ra skirta ?kelti ar i?kelti prireikus.

Ar galiu, taikydamas Ctfmon.exe procesui, spustel?ti ?Baigti u?duot?? U?duo?i? tvarkytuvo dialogo lange arba ?Baigti u?duot?? Programos u?darymo dialogo lange?

Ne. Nerekomenduojama rankiniu b?du u?daryti Ctfmon.exe proceso. Jei norite sustabdyti Ctfmon.exe proces?, rekomenduojama atlikti skyriaus ?Ar galiu pa?alinti Ctfmon.exe fail??? veiksmus.

Ar Ctfmon.exe visose operacin?se sistemose veikia vienodai?

Da?niausia, taip. Skirtingose ?Microsoft Windows? operacin?se sistemose Ctfmon.exe atlieka tas pa?ias u?duotis.

Papildomos informacijos

Ctfmon.exe ? tai failas, atsakingas u? alternatyviosios vartotojo ?vesties technologij? valdym?. Jis paleid?ia kalbos juostos komponent? (sistemos d?kle) ir veikia fone net u?darius ?Office XP? program?. Jis taip pat paleid?iamas kaskart paleidus ?Windows? ir lieka fone, neatsi?velgiant ? tai, ar ?Office XP? programa prad?ta, ar ne.

Ctfmon.exe sukurtas, kad ?Windows? seans? metu, ?diegus ?Office XP? alternatyviosios vartotojo ?vesties sudedam?sias dalis, toliau veikt? fone.

Savyb?s

Straipsnio ID: 282599 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. gegu??s 15 d. - Per?i?ra: 5.1
TAIKOMA
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbfaq kbhowto KB282599

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com