Windows Installer ti nguyn

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 282477
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bi ny li?t k cc ngu?n l?c Windows Installer ph? bi?n nh?t ?c s? d?ng.

Thng tin thm

Windows Installer 2.0

Trung tm h? tr? c?a Windows ci ?t:
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=GP;en-US;wininst&SD=gn
Windows ci ?t chuyn bi?t SDK cc ti li?u trn MSDN:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa372866.aspx
C?p Nh?t SDK:
http://www.Microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/
?c v phn tch cc t?p tin ng nh?p:
H?y xem cng c? WiLogUtl.exe trong c?a s? ci ?t chuyn bi?t SDK.

Windows Installer v d?

Lm vi?c thng qua cc v d? ci ?t chuyn bi?t 7 trong t?p tin tr? gip Msi.chm SDK b?ng cch s? d?ng cng c? Orca SDK v b?ng cch s? d?ng cc t?p tin UISample.msi nh l m?t c s? .msi gi ? B?t ?u v?i (n c giao di?n ng?i dng ? tc gi? ?). T?p tr? gip ?c ?t trong c?p Microsoft SDK d?i s? gip ?. Khi lm vi?c thng qua cc v d?, t?p trung vo cc ch? ? sau:
  • M? s?n ph?m
  • Gi m?
  • Nh?p v bi?n ?i
  • k nh?p
  • File versioning quy t?c
  • T? ch?c ?ng d?ng thnh ph?n

Bi vi?t

Phin b?n 2.0 tr?ng gi?y:
Windows Installer: l?i ch v th?c hi?n cho ngi quan tri h thng
http://www.Microsoft.com/TechNet/prodtechnol/windows2000pro/evaluate/featfunc/wispro.mspx
H?ng d?n t?ng b?c:
Cc h?ng d?n t?ng b?c ? ci ?t chuyn bi?t ph?n m?m v b?o tr?
http://www.Microsoft.com/TechNet/prodtechnol/windows2000serv/Maintain/featusability/inmnwp.mspx

Thnh ph?n-by-side chia s?

?ng d?ng b? c l?p b?ng cch s? d?ng:
S? d?ng ?ng d?ng b? c l?p v thnh ph?n-by-side chia s? ? gi?m mu thu?n DLL
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/Windows/Desktop/dd408052 (v=vs.85).aspx

Net framework

? bi?t thng tin v? bootstrapper Setup.exe m t? lm th? no ? ci ?t chuyn bi?t NET Framework v sau ci ?t chuyn bi?t gi .msi c?a b?n, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
Microsoft Khun kh? .NET setup.exe bootstrapper m?u
http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?ID=24556
Cho thng tin v ? t?i v? NET Framework redistributable, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
Microsoft Khun kh? .NET Redistributable
http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?ID=26

Webcast

Nng c?p:
Nng c?p Windows ci ?t chuyn bi?t cc ?ng d?ng
http://support.Microsoft.com/servicedesks/Webcasts/wc021500/wcblurb021500.asp
Tr?nh ci ?t chuyn bi?t Visual Studio (VSI):
Gi?i thi?u v? tr?nh ci ?t chuyn bi?t Visual Studio
http://support.Microsoft.com/servicedesks/Webcasts/wc081000/wcblurb081000.asp
V:
Microsoft Windows Installer v
http://support.Microsoft.com/servicedesks/Webcasts/wc090800/wcblurb090800.asp

Nhm tin

Microsoft.Public.platformsdk.msi
Microsoft.Public.Win2000.msi

Cc web site bn th? ba

InstallSite - ngu?n ti nguyn cho nh pht tri?n thi?t l?p:
http://www.installsite.org
AppDeploy:
http://www.appdeploy.com
Gi?i php khn ngoan - authoring cng c?:
http://www.wisesolutions.com
InstallShield authoring cng c?:
http://www.InstallShield.com
Cc s?n ph?m bn th? ba m bi vi?t ny th?o lu?n ?c s?n xu?t b?i cng ty ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft a ra khng c b?o hnh, ng? ? hay cch khc, v? hi?u su?t ho?c ? tin c?y c?a cc s?n ph?m ny.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 282477 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Mi Mt 2013 - Xem xt l?i: 5.0
T? kha:
kbinfo kbmt KB282477 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 282477
Khc t Ni dung trong C s Kin thc Khng con c h tr
Bi vi?t ny ni v? cc s?n ph?m m Microsoft khng c?n h? tr? n?a. Do , bi vi?t ny ?c cung c?p "nguyn b?n" v s? khng ?c c?p nh?t.

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com