Identifikator ?lanka: 282402 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Opis problema

Windows Internet Explorer 7 i starije verzije podrazumevano dozvoljavaju istovremeno preuzimanje najvi?e dve datoteke. Windows Internet Explorer 8 dozvoljava istovremeno preuzimanje najvi?e ?est datoteka. Ova promena oslikava ve?e brzine povezivanja koje sada ima ve?ina korisnika. Za pozivne veze jo? uvek va?e ograni?enja prethodnih verzija.

Ovaj ?lanak vam poma?e da pove?ate broj datoteka koje istovremeno mo?ete da preuzmete na 10.


Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite samo da re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sam?.

Popravi umesto mene

Da biste pove?ali broj datoteka koje istovremeno mo?ete da preuzmete na 10, kliknite na vezu Popravi problem. Zatim kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Preuzimanje datoteke i sledite korake u ?arobnjaku.


Popravi problem
Microsoft Fix it 50098Napomene
 • ?arobnjak je mo?da samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disk ili na CD i zatim je pokrenuti na ra?unaru na kojem je do?lo do problema.
Sada posetite odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sam

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Da biste pove?ali broj datoteka koje istovremeno mo?ete da preuzmete na 10, sledite ove korake:
 1. Pokrenite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 2. Prona?ite slede?i klju? registratora:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, izaberite stavku DWORD vrednost, a zatim dodajte slede?e vrednosti registratora:
  Ime vrednosti: MaxConnectionsPer1_0Server
  Podaci o vrednosti: 10
  Osnova: Decimalna

  Ime vrednosti: MaxConnectionsPerServer
  Podaci o vrednosti: 10
  Osnova: Decimalna
 4. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Internet Explorer 8.0

Kako se konfigur?e ograni?enje veze izmenom klju?a registratora

 1. Pokrenite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 2. Prona?ite slede?i klju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, izaberite stavku DWORD vrednost, a zatim dodajte slede?e vrednosti registratora:
  Ime vrednosti: iexplore.exe
  Podaci o vrednosti: 10
  Osnova: Decimalna

  Napomena postavite ovu vrednost na ograni?enje veze koje ?elite za HTTP 1.1 veze. Postavljanjem ove vrednosti na 10, ograni?enje veze pove?avate na 10.
 4. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, izaberite stavku DWORD vrednost, a zatim dodajte slede?e vrednosti registratora:
  Ime vrednosti: iexplore.exe
  Podaci o vrednosti: 10
  Osnova: Decimalna

  Napomena postavite ovu vrednost na ograni?enje veze koje ?elite za HTTP 1.1 veze. Postavljanjem ove vrednosti na 10, ograni?enje veze pove?avate na 10.
 6. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Kako se konfiguri?e ograni?enje veze pomo?u smernica grupe

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte gpedit.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Pro?irite stavke Konfiguracija korisnika, Administrativni predlo?ci, Windows komponente, Internet Explorer, Bezbednosne funkcije i stavkuAJAX.
 3. Podesite opcije Maksimalni broj veza po serveru (HTTP 1.0) i Maksimalni broj veza po serveru (HTTP 1.1) na postavke koje ?elite. Morate a?urirati smernice ili ponovo pokrenuti ra?unar da biste primenili ove promene.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Vi?e informacija

Da bi se zadovoljili trenutni Internet standardi (Zahtev za komentare 2068), Internet Explorer ograni?ava broj istovremenih preuzimanja na dva, uz jedno preuzimanje na ?ekanju. Ova konfiguracija predstavlja funkciju pregleda?a. Me?utim, kako se brzine veze, kao i ukupan broj veza koje su dozvoljene sa Internet serverima pove?avaju, ograni?enje na dve veze mo?e biti previ?e strogo.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 282402 - Poslednji pregled: 28. septembar 2011. - Revizija: 8.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbenduser kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmsifixme kbfixme kbhowto KB282402

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com